НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

Бакалаври спеціалізації «Молекулярна біологія» 2021-2022

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БАБИЧ
Дар’я Русланівна
ERN1 нокдаун модифікує вплив гіпоксії на експресію генів ZEB2, LHX1, LHX2, SPAG4, TGIF1
2 БУРЕНКО
Ольга Миколаївна

Генетична трансформація рослин родини Brassicaceae

3 ГАРКУША-ОМЕЛЬЧЕНКО
Марія Сергіївна

Поліморфізми генів ферментів системи редагування РНК у хворих на COVID-19 з різним ступенем важкості перебігу хвороби

4 НАЗАРУК
Ілля Дмитрович
Вплив іонізуючого випромінювання на ріст та вміст проліну у гороху та сої
5 ПАЛЕХА
Дмитро Юрійович
Виявлення мутантного гена зеленого флуоресцентного білку (S65Tpgfp) в рослинах кукурудзи т1 покоління
6

ПОПОВА
Ольга Олександрівна

Визначення мотивів зв’язування інтерсектинів із цитоскелет-асоційованим протеїном Таu
7 СКОЛЬЗКОВА
Алевтина Вікторівна
Роль центральних рецепторів на розвиток запалення при моделюванні гострого респіраторного дистрес-синдрому у щурів
8 СМОЛЯР
Анна Сергіївна
Молекулярно-біологічні маркери для оцінки мінливості пінгвінів дженту (Pygoscelis papua)
9 ТАДЛЯ
Антон Ігорович

Картування сайтів взаємодії верпроліна CR16 з протеїнами партнерами

10 ЦИБРІЙ
Олена Василівна
Зміни рівню Д-димеру в інфікованих на COVID-19 пацієнтів
11 ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Анастасія Андріївна
Вплив карбонових нанотрубок на експресію генів EXО1, EIF5A2, TOB1, FPR1 та CLU у нормальних астроцитах людини
12 ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Кірілл Русланович
Маркери раку сечового міхура на основі нуклеїнових кислот
13 ЧИЖИК
Юлія Вікторівна
Участь ендогенних ретровірусних генів у процесах ембріонального розвитку Gallus gallus

 

 

Бакалаври спеціалізації «Біохімія» 2021-2022

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БЕКАЛА
Марк Іренеушович
Регуляторна роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі метаболому в клітинах раку молочної залози
2 КИР'ЯЧЕНКО
Євгенія Сергіївна

Біохімічні маркери оксидативного стресу в сироватці крові пацієнтів з атеросклерозом

3 КОМАР
Юлія Олександрівна

Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на біохімічні показники печінки на тлі онкопатології

4 КУЧЕРЕНКО
Зінаїда Геннадіївна
Порівняння процесів убіквітинування білків родини MRPS18 у системах in vitro
5 МАРХАЙЧУК
Владислав Юрійович
Особливості клітинного дихання Arabidopsis thaliana за дії тетраметилпіперидинів TEMPO та TEMPOL в умовах біотичного стресу
6

НЕЧИПОРЕНКО
Богдан Васильович

Cекреція тромбоцитарних білків за дії IgG сироватки крові хворих ішемічним інсультом
7 ПАВЛЕНКО
Анастасія Олександрівна
Аналіз антикоагуляційних властивостей калікс[4]арену С-145 та розробка методів його детекції в крові лабораторних тварин
8 ПАЛАЙДА
Анастасія Ігорівна
Рівні поліамінів у крові чутливого та резистентного до цисплатину штамів карциноми Герена у динаміці росту
9 РАЧКОВСЬКА
Антоніна Миколаївна

Аналіз молекул фібриногенового походження у плазмі крові донорів з різним титром IgG проти SARS-CoV-2

10 САВЧЕНКО
Катерина Сергіївна
Вивчення ролі αC регіону фібриногену у проліферації пухлинних клітин
11 СТЕПАНЮК
Ірина Русланівна
Вплив на міграційний потенціал клітин аденокарценоми легені А549 експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85
12 ЦАРИК
Юлія Олександрівна
Вплив природної та штучної імунізації антигенами SARS-CoV-2 на стан системи гемостазу

 

 

Бакалаври спеціалізації «Біохімія» 2020-2021

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БАВЕЛЬСЬКА
Анастасія Олегівна
Вміст кардіоліпіну та концентрація іонізованого кальцію у мітохондріях за дії екзогенної АТР
2 ДАНИЛЕНКО
Єлизавета Станіславівна

ДНК-зв’язувальна, цито- та генотоксична активність металоорганічних комплексів Рt та Рd – нових аналогів цисплатину

3 ЗАГРАЙ
Яна Володимирівна

Антибіоплівкова активність ципрофлоксацину щодо P. aeruginosa

4 КВАШУК
Костянтин Владиславович
Характеристика протеолітичної складової органів-мішеней за розвитку гіпергомоцистеїнемії
5 КОРШУН
Руслан Сергійович
Вплив адаптерного протеїну RUK/CIN85 на біохімічні показники асоційовані з ефектом Варбурга
6

КУЗІВ
Юлія Тарасівна

Аналіз діагностичних можливостей ІФА тесту на виявлення ІgM та ІgG, і ПЛР тесту у пацієнтів з SARS-COV-2
7 МОГІЛЬНІКОВА
Дарія Миколаївна
Дослідження динаміки білкового профілю підшлункової залози за розвитку раку підшлункової залози
8 ПРОКОПЕНКО
Наталія Валеріївна
Дослідження біохімічних показників генетичного скринінгу новонароджених
9 РАЙНИЧ
Яна Русланівна

Стан складових хроматину за умов метаболічного синдрому та терапії метформіном у тканині сім'яників щурів

10 ШЛЯХТОВА
Наталія Анатоліївна
Особливості метаболізму глюкози в клітинах карциноми легені Льюїс за дії оксамату

 

 

 

Бакалаври спеціалізації «Молекулярна біологія» 2020-2021

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БАЛАГУТРАК
Тетяна Миколаївна
Проліферативний вплив куркуміну у комплексі з рекомбінантним протеїном SBB на прикладі клітинних ліній А431, MDA-MB231 та HEK293
2 ВОЛОШИН
Іван Сергійович

Дослідження вторинної структури С-кінцевого домену N-STOP методом колового дихроїзму

3 ГРЕБЕЛЬНИК
Анастасія Ігорівна

Роль ERN1 сигналювання в гіпоксичній регуляції експресії генів HIG2 та ALDOC

4 ДМИТРУК
Крістіна Юріївна
Активація ізоформ S6K1 в клітинах з редагованою експресією трьох основних ізоформ
5 КОЧУТЕНКО
Альона Володимирівна
Експресія та очистка аланіл-тРНК синтетази Homo sapiens
6

КРУПНИК
Катерина Леонідівна

Роль цитохрому Р450 в ініціації прогресування метастатичного колоректального раку
7 МАРЦИНЮК
Марк Євгенійович
Молекулярне клонування, експресія кодуючого гена та очищення білка ER1 людини для отрмання антитіл
8 МИЗЮК
Ірина Іванівна
Оптимізація методу визначення ензиматичної активності головної протеази коронавірусу Mpro
SARS-COV-2
9 НЄКРАСОВА
Валерія Олегівна

Вплив куркуміну на експресію ДНКРНК за моделі гіпоксії

10 ОВДІЄНКО
Владислав Олегович
Тестування таргетної бібліотеки низькомолекулярних сполук на BRD4 методом визначення термального зсуву температури плавлення білка
11 ОКСЬОМ
Наталія Сергіївна
Експресія генів IDH2 і ENO2 в клітинах гліоми з пригніченим ERN1 в умовах гіпоксії
12 СИРКО
Мирослав Олегович
Залежність Са2+ афінності білків NCS від амінокислотної послідовності їх мембранних доменів
13 ШКОДА
Микита Олександрович
Участь Ruk/CIN85 у контролі сигнальних шляхів PI3K/MAPK в пухлинних клітинах

 

 

Бакалаври спеціалізації «Молекулярна біологія» 2019-2020

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АНДРІЄНКОВА
Катерина Олександрівна
Моделювання молекулярної динаміки повнорозмірного каналу TRPC4
2 БАЛАШОВА
Анастасія Сергіївна

Рецептор-керований катіонний TRPC4 канал: молекулярна динаміка та молекулярний докінг з фулереном С60

3 ГАЛУЗА
Юлія Валеріївна

Аналіз ІЧ-Фур’є спектрів венозної крові пацієнтів різних вікових груп та рівнів глікованого гемоглобіну

4 КУРИШЕВА
Олександра Антонівна
Пошук сполук з антибактеріальною дією щодо Pseudomonas aeruginosa з використанням методів машинного навчання
5 ПАВЛІВСЬКИЙ
Юрій Юрійович
Детекція нокауту гена GART в культурі клітин HeLa з використанням системи CRISPR-Cas9
6

ПОЛКОВНИЧЕНКО
Каріна Валеріївна

Стан складових хроматину за умов пухлинного росту та хіміотерапії похідними хіназоліну в тканині матки щурів
7 ПОПІТАК
Мартин Андрійович
Реконструкція просторової структури TLR3, MyD88 та TRIF людини та аналіз їх потенційних сайтів взаємодії з інгібіторами
8 САВА
Юрій Ігорович
Регуляція активності оперону tetR для зниженння антибіотикорезистентності у штамів Escherichia coli різної чутливості
9 САВИЦЬКА
Єлизавета Олександрівна

Зміни рівню експресії білка кавеоліну-1 в серці щурів за впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальному цукровому діабеті

 

Бакалаври спеціалізації «Біохімія» 2019-2020

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВОЗНА
Анастасія Вікторівна
Біохімічні показники в сім’яниках за метаболічного синдрому, індукованого в ювенільному віці при корекції метформіном та його комбінацією з ліпофлавоном
2 ЗАРЕМБА
Андрій Анатолійович

Пошук інгібіторів проапоптичної активності білка BHRF1 віруса Епштейна-Барр

3 КОВРИЖЕНКО
Дар'я Михайлівна

Клонування кДНК білка теплового шоку Hsp60 людини та його експресійний аналіз

4 КОЛЕЄВ
Ігор Максимович
Пошук сполук з антибактеріальною дією щодо Pseudomonas aeruginosa з використанням методів машинного навчання
5 КОНОВАЛОВ
Андрій Андрійович
Складові хроматину пухлин та оточуючих тканин у щурів за умов експериментальної моделі саркоми 45 та застосування сполук хіназолінового ряду
6

СИЛЕНКО
Анна Володимирівна

Механізми зміни концентрації іонізованого кальцію в матриксі мітохондрій за відсутності екзогенного Са2+
7 СІНЬКО
Дмитро Володимирович
Вплив оксиду азота на трансмембранний обмін іонів Са2+ в мітохондріях гладенького м'язу
8 СТРАТІЙЧУК
Роман Олександрович
Стан про- / антиоксидантної системи мозку щурів з метаболічним синдромом
та при введенні метформіну і метовітану
9 ТАРГОВСЬКИЙ
Богдан Олегович

Дослідження гемосумісності немодифікованих фулеренів С60 у експериментах іn vitro

 

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 ВОЗНЮК
Анастасія Михайлівна
Дослідження пептидного пулу плазми крові паціентів з розсіяним склерозом
2 ВОЛГІН
Денис Геннадійович

Вплив тіаміну та його синтезованих похідних на активність Са2+-АТФази плазматичних мембран нервових клітин щурів

3 ДАХОВНИК
Артем Геннадійович

 Розробка методики визначення хромосомних аномалій плоду у І триместрі вагітності, за допомогою методів біохімічного скринінгу

4 ДАЩЕНКО
Максим Сергійович
Визначення зміни рівня експресії мікро-РНК has-miR-30c-5h при клітинному раку нирки
5 ДІДЕНКО
Дарина Олегівна
Зміни ліпідного складу нейронів при діабетичній полінейропатії та при введенні препарату «Кокарніт»
6

ІВАЩЕНКО
Ольга Ігорівна

Ефект сорбициліну Penicillium flavigenum на біохімічні маркери перебігу експериментального коліту у щурів
7 КИРИЧЕНКО
Маргарита Русланівна
Роль адаптерного протеїну RUK/CIN85 у регулюванні активності метаболічних ланок, залучених до контролю міграції та інвазії пухлинних клітин
8 КОРНЄВА
Катерина Вадимівна
Білковий профіль сироватки крові та гомогенату нервів щурів за умов розвитку компресійної полінейропатії
9 НИЩУК
Руслан Романович

Особливості злиття мембранних структур нервових терміналей за дії леветірацетаму в присутності моно- та олігомерного амілоїдного пептиду 1-42

10
ПЛАТОНОВ
Олег Максимович (контр.)
Отримання та характеристика інгібітора агрегації тромбоцитів з отрути Bitis arietans
11 ТВАРДОВСЬКА
Тетяна Віталіївна
Вплив фракцій екстаркту лушпиння квасолі на стан системи метаболізму серотоніну за розвитку експериментального ожиріння у щурів
12 ЯНКОВСЬКИЙ
Дмитро Євгенович
Глутатіонова система у сироватці крові при остеоартрозі та при дії пробіотика
13 КУЧЕРЯВИЙ
Євгеній Петрович (контр.)
Отримання фібринолітичного ензиму з отрути Brachypelma smithi та його дія на систему гемостазу
14 АВРАМЕЦЬ
Діана Сергіївна
Участь канонічного WNT-сигнального шляху в регуляції метаболізму мітохондрій кардіоміоцитів
15 БОРТНІЧУК
Ліна Іванівна
Особливості розвитку атлетичного міокарда за умови гетерозиготної кардіоспецифічної делеції гена Ctnnb1
16 БУСЬКО
Петро Борисович
Характеристика взаємодії скафолдного білка ITSN1 з РНК-зв‘язуючим білком Sam68”
17 ВОЙЦІЦЬКИЙ
Тарас Васильович
Рівні експресії мікроРНК miR-138-1-3p та miR-181a-5p у плазмі крові та пухлинах пацієнтів як діагностичні біомаркери свтіло-клітинного раку нирки
18 ГОЛЯР
Владислав Вікторович
Отримання та характеристика клітинної лінії MCF-7 з нокаутом ізоформи р85 кінази рибосомального білка S6 (р85-S6K1)
19 ГОРДЕЙЧИК
Арсеній
Біохімічний аналіз нових інгібіторів РНК-полімерази ІІ та індуктора чутливості до DRB в умовах iv vitro
20 ІЗМАЙЛОВ
Михайло Рустемович
Модуляція α7 нікотинових ацетилхолынових рецепторів як засобів лікування нейрозапалення
21 КАТАШИНСЬКА
Дарина Олексіївна
Рекомбінантні субодиниця В дифтерійного токсину та протеїн CRM197 як засоби доставки куркуміну в ракові клітини
22 КОВАЛЬЧУК
Анастасія Олександрівна
Особливості олігомерної структури аланіл-тРНК-синтетази T. Thermophilus та її стехіометрії зв’язування з інгібіторами
23 МИРОНОВА
Анна Олексіївна
Активація експресії кардіальних генів в ембріональних фібробластах щура за допомогою системи CRISPRa

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader