НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «БІОЛОГІЯ»  Kafedra biochimii LOGO v4


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біохімії 


   
  Освітній рівень «Бакалавр» ОП «Біологія»
   
1 семестр
 
Вступ до університетських студій

 
Навчальна дисципліна «Вступ до університетських студій» є базовим предметом, що спрямована на формування у студентів чіткого розуміння принципів засвоєння інформації, історичних передумов і регламенту навчального процесу в університеті. Студентам запропоновано ознайомитись із змістом, методами та формами навчальної діяльності, структурою навчального процесу, формами самостійної, позааудиторної роботи та студентського самоврядування. Курс складається з двох модулів, кожен з яких присвячений роз’ясненню окремих аспектів процесу навчання. В першому модулі викладаються сучасні знання про систему освітніх інструментів, за допомогою яких студенти зможуть зрозуміти цілісність та послідовність вивчення наук, здобуття майбутніх компетенцій в умовах інтернаціоналізації та глобалізації, в процесі їх професійної підготовки і особистісного становлення студентів в університеті. Тематика другого модулю присвячена історії розвитку та становлення біології як самостійного кластеру сучасних знань. Отримані знання допоможуть студентам організувати подальший навчальний процес ефективно й усвідомлено; поглибити знання в організації навчального процесу; сформувати системне уявлення про методи навчання; виховувати в них ділові здібності діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.
   
2 семестр

 
Хімія біоорганічна

 
«Хімія біоорганічна» – наука, що поєднує біологічну та органічну хімії і знайомить студентів з біологічними функціями органічних компонентів клітин і тканин живих організмів. Вивчає властивості й особливості багатьох органічних речовин, що входять до складу, або утворюються у тканинах організму. Тому, вивчаючи хімію біоорганічну, студент повинен звертати увагу на хімічну структуру та властивості білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та оцінити внесок динамічних аспектів ферментативного каталізу, структурних характеристик біологічних мембран у функціонування клітин і тканин.
   
3 семестр

 
Біохімія

 
Навчальна дисципліна «Біохімія» знайомить студентів із сучасними принципами синтезу, розпаду та взаємоперетворення основних макромолекул у тканинах організму (білків, ліпідів, вуглеводів та нуклеїнових кислот). Особлива увага приділена унікальним характеристикам кожного класу вищезазначених речовин, що роблять їх головними елементами у забезпеченні таких життєво важливих функцій як структурування всіх мембран клітин, ферментативний каталіз та передача й реалізація спадкової інформації. Надаються також поняття про енергетичне значення, сигнальні функції окремих представників кожного з класів речовин, про залучення їх у функціонування регуляторних систем клітини. В рамках дисципліни представлено сучасні уявлення щодо особливостей метаболічних перетворень вуглеводів, ліпідів та білків у нормі та при патології, з урахуванням молекулярно-біохімічних механізмів регуляції обміну речовин та біоенергетичних процесів.
   
   
5 семестр

 
Біотехнологія

 

«Біотехнологія» – це інтегральна галузь знань, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. Це єдина дисципліна, що поєднує фундаментальну й прикладну науку з виробництвом. Завданням біотехнології є використання комплексу фундаментальних, прикладних наук та технічних засобів, спрямованих на одержання та використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін. Взаємодія біохімії, молекулярної біології, генетики, генної інженерії, мікробіології, хімії та хімічної технології в області проблемних питань біотехнології веде до створення нових біологічних агентів, вдосконалення керування біосинтезу, тощо. Біотехнологія саме та дисципліна, що сьогодні визначає науково-технічний прогрес. З розвитком біотехнології пов'язано вирішення глобальних проблем людства – ліквідація недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я й якості навколишнього середовища.

   
Перелік вибіркових навчальних дисциплін, викладання, яких забезпечує кафедра біохімії
Успішне оволодіння компетентностями блоку дисциплін вільного вибору студента з оцінками не нижче ніж 75 балів додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію
 
Освітній рівень «Бакалавр» ОП «Біологія»
Професійно-орієнтований блок «Біохімія»
   
6 семестр

 
Біохімія нуклеїнових кислот

 
Дисципліна висвітлює основні принципові моменти, пов’язані з особливостями структури, функцій та біологічного значення нуклеїнових кислот. Особлива увага приділяється біохімічним перетворенням та регуляції метаболізму нуклеїнових кислот, а також їх фізико-хімічним властивостям та механізмам репарації пошкоджень ДНК.
 
Структура та функції пептидів та білків

 
Дисципліна «Структура і функції пептидів та білків» присвячена вивченню будови й фізико-хімічних властивостей амінокислот як складових компонентів білків, розгляду різних рівнів структурної організації білкових молекул, особливостям їх дослідження та значення під час аналізу та класифікації протеїнів. При вивченні дисципліни значна увага приділяється загальним уявленням про структурні рівні організації поліпептидів та спряженню її із функціональними особливостями молекул протеїнів. Розглянуто методичні основи дослідження білкових молекул та впровадження їх результатів у фундаментальних та прикладних наукових напрямках біології, медицини, судово-медичної практики та галузях сільського господарства
   
Методи практичної біохімії

 
Навчальна дисципліна «Методи практичної біохімії» висвітлює питання розвитку сучасних методів досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів фізико-хімічних досліджень, які можуть застосовуватися для вирішення конкретної науково-практичної задачі як у дослідженнях суміжних наук, так і в міждисциплінарних.
 
Лабораторний практикум з біохімії

Дисципліна «Лабораторний практикум з біохімії» покликана ознайомити студентів з основами методу електрофорезу та з можливостями практичного застосування електрофоретичних методів для аналізу суміші білків та/чи окремих білкових молекул. Студенти набувають практичних навичок планування та проведення експерименту у залежності від конкретних задач дослідження, опановують підходи належного приготування зразків, навчаються аналізувати та інтерпретувати одержані результати. У межах дисципліни розглядаються такі методи електрофорезу як електрофорез за денатуруючих умов, нативний електрофорез, ензим-електрофорез, 2Д-електрофорез.
   
7 семестр

 
Структура та функції біологічних мембран

 
Дисципліна «Структура та функції біологічних мембран» знайомить студентів із сучасними поглядами на біохімічний склад і молекулярну будову плазматичної мембрани й мембран внутрішньоклітинних органел, із особливостями структури специфічних мембранних ділянок – ліпідних рафтів і кавеол, із сучасними методами виділення й дослідження біологічних мембран та їх окремих компонентів, із біохімічними механізмами, за допомогою яких мембрани реалізують свої функції (транспортна, рецепторна, формування міжклітинних контактів), з процесами, що лежать в основі вільнорадикального ушкодження біологічних мембран, а також із залученням цих клітинних структур у реалізацію різних форм загибелі клітин.
 
Біологічно активні речовини

«Біологічно активні речовини» – це навчальна дисципліна, яка розглядає хімічну будову, властивості та функції біологічно активних речовин в організмі людини – вітамінів та гормонів. Надається хімічна структура, особливості біосинтезу водорозчинних вітамінів, синтез коферментів, до складу яких входять вітаміни та основні механізми ферментативних реакцій за їхньої участі. Розглядаються структурні особливості жиророзчинних вітамінів, їхня роль в регуляції обміну речовин. Приділяється увага будові та синтезу гормонів, ролі гормонів у регуляції основного обміну. 
 
Молекулярні основи дії ферментів

Дисципліна «Молекулярні основи дії ферментів» охоплює вивчення біохімічних і молекулярних механізмів каталізу, сучасних теорій взаємодії фермент-субстрат, взаємозв’язку між будовою активних центрів ферментів та їх каталітичною активністю, біохімічних механізмів регуляції функціонування ензимів. Вивчаються особливості функціонування ферментів, узагальнюються сучасні дані щодо їх структури, розглядаються механізми регуляції ензиматичної активності. Приділяється увага прикладним аспектам застосування ферментів для розробки нових препаратів, спрямованих на корекцію численних порушень внутрішньоклітинних біохімічних процесів.
 
Структура та обмін ліпідів

Навчальна дисципліна «Структура та обмін ліпідів» висвітлює питання структури, функцій та метаболізму такого важливого класи біоорганічних сполук як ліпіди. Особлива увага приділена унікальним характеристикам ліпідів, що роблять їх головними структурними елементами всіх мембран клітин. Ознайомлення з особливостями та значенням гідрофобних компонентів живого відбувається в історичному контексті, починаючи з перших спроб екстрагування та розділення ліпідних компонентів та їх класифікації, продовжуючи відкриттям та описом метаболізму даних речовин у прокаріот та екстраполяцією їх на еукаріотичні організми, закінчуючи сучасними викликами щодо пошуку оптимальних мішеней для корекції таких актуальних викликів для здоров’я людства як атеросклероз та метаболічний синдром.
 
Проблеми сучасної біохімії

Навчальна дисципліна «Проблеми сучасної біохімії» вивчає актуальні питання різних галузей біохімії, розкриває значення важливих біохімічні шляхів як за фізіологічних умов, так і при розвитку захворювань. Досліджує сучасні проблеми медичної біохімії та фармакології: від механізмів створення нових лікарських засобів, їх використання для терапії захворювань до наслідків метаболізму ліків в організмі.
 
Лабораторний практикум з біохімії

«Лабораторний практикум з біохімії» – це навчальна дисципліна, яка покликана сформувати у студентів основні навички та вміння, потрібні для роботи у професійній біохімічній лабораторії. В межах цієї частини практикуму студенти навчаються основним принципам постановки біохімічного експерименту, методам виділення очистки та ідентифікації білків, нуклеїнових кислот, ферментів та вітамінів з біологічного матеріалу, найбільш поширеним методам визначення активності ферментів.
   
8 семестр

 
Культура клітин

 
Дисципліна «Культура клітин» є базовою дисципліною, що висвітлює питання клітинної біології, механізми функціонування окремої клітини в популяції генетично однотипових клітин, вивчає закономірності регуляції поділу, диференціювання, старіння та загибелі клітин. Отримані знання можуть бути використані у фармакологічних, біотехнологічних, медичних дослідженнях із залученням сучасних принципів клітинних технологій.
 
Основи глікобіології

Дисципліна «Основи глікобіології» присвячена вивченню будови, особливостей структури, фізико-хімічних властивостей, специфічних функцій та процесів метаболізму моно-, оліго- і полісахаридів, а також гліканів та глікокон’югатів. Розглядаються принципи класифікації вуглеводів за будовою, структурними особливостями молекул, складом мономерів в структурних одиницях полімерів. Обговорюються питання взаємодії молекул моно- і олігосахаридів як між собою, так й з іншими біомолекулами: амінокислотами, пептидами, ліпідами, азотистими основами. Висвітлюється проблеми метаболізму вуглеводів, їх похідних та вуглевод-зв’язаних молекул.
 
Молекулярні механізми біосинтезу білка

Навчальна дисципліна «Молекулярні механізми біосинтезу білка» знайомить здобувача освіти зі структурною організацією та функціями білок-синтезуючого апарату; особливостями біохімічних і молекулярних механізмів матричного синтезу білка. В курсі розглядаються закономірності регуляції біосинтезу білка на різних рівнях; висвітлюються процеси білкового сортингу та молекулярно-біохімічні засади системного протеолізу.
 
Лабораторний практикум з біохімії

«Лабораторний практикум з біохімії» – це навчальна дисципліна, яка покликана сформувати у студентів основні навички та вміння, потрібні для роботи у професійній біохімічній лабораторії. В межах цієї частини практикуму основна увага приділяється методам роботи з культурами клітин та культуральними середовищами, методикам дослідження структури та метаболізму вуглеводів, а також хроматографічним методам виділення, очистки та ідентифікації речовин з біологічного матеріалу.
   
   
Професійно-орієнтований блок «Молекулярна біологія»
   
6 семестр

 
Структура та функції нуклеїнових кислот

 
Дисципліна висвітлює основні моменти, пов’язані з особливостями структури, функцій та біологічного значення нуклеїнових кислот. Особлива увага приділяється механізмам реплікації, транскрипції та дозрівання, як основам молекулярно-біологічних процесів в клітинах.
   
Макромолекули біоорганічної природи (частина 1)

 
Перша частина дисципліни присвячена вивченню біологічно активних речовин, що беруть участь в метаболізмі макромолекул. Розглядається будова та властивості вітамінів як попередників коферментів, вторинні метаболіти рослинного походження, будова та властивості гормонів організму людини і тварин.
   
7 семестр

 
Основи біоінформатики

 
Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів теоретичну базу і практичні навички використання комп’ютерних технологій для аналізу структури біологічних молекул та вирішення фундаментальних і прикладних проблем сучасної молекулярної біології.
 
Структурні основи функціонування білків та пептидів

«Структурні основи функціонування білків і пептидів» – дисципліна вільного вибору, головним завданням якої є ознайомлення студентів із сучасними уявленнями щодо принципів структурної організації білків, будовою та функціонуванням найважливіших типів протеїнів – транспортних, фібрилярних, мембранних. Розглянуто характеристики амінокислот, пептидного зв’язку та принципи набуття нативної конформації поліпептидного ланцюга з утворенням функціонально активної молекули протеїну. Особливу увагу приділено методичним підходам до дослідження білкових молекул та їх значення у різних наукових та виробничих галузях. Описані різні класифікації протеїнів та структурно-функціональні підходи, що покладені в їх основу.
 
Макромолекули біоорганічної природи (частина 2)

Друга частина дисципліни «Макромолекули біоорганічної природи» має на меті дві задачі. Першою є ознайомлення студентів із сучасними уявленнями про будову, класифікацію, фізико-хімічні властивості та молекулярно-біологічні функції ліпідів. В контексті дисципліни розглянуто також різноманітні функції ліпідів у живих організмах: жирів, що є формою запасання енергії, фосфоліпідів та стероїдів, що входять до складу біологічних мембран, інших ліпідів, які містяться в клітинах в менших кількостях і можуть бути коферментами, світло поглинаючими пігментами, переносниками електронів, гормонами, вторинними посередниками під час внутрішньоклітинної передачі сигналу, гідрофобними «якорями», що утримують білки біля мембран, шаперонами, що сприяють фолдингу білків, емульгаторами у шлунково-кишковому тракті. В рамках дисципліни надаються сучасні уявлення щодо молекулярно-біологічних особливостей обмінних процесів ліпідів у нормі та при патології, зокрема явища вільнорадикальних перетворень їх молекул, особливості транспорту та їх участь у розвитку різних патологічних станів. Друга задача полягає в ознайомленні студентів із сучасними поглядами на молекулярну структуру плазматичної мембрани й ендомембран, із методами їх виділення й дослідження, із молекулярними механізмами, за допомогою яких мембрани реалізують свої функції, з процесами, що лежать в основі вільнорадикального ушкодження біологічних мембран, а також із залученням цих клітинних структур у реалізацію різних форм загибелі клітин.
 
Проблеми сучасної молекулярної біології

Навчальна дисципліна «Проблеми сучасної молекулярної біології» вивчає молекулярні основи спадковості, молекулярні основи спадкових, онкологічних, інфекційних захворювань та структурно-молекулярні основи механізмів розвитку певних метаболічних розладів. Розглядаються перспективи використання генних технологій у поєднанні із сучасними підходами наномедицини в персоналізованій генній терапії.
   
8 семестр

 
Основи культивування клітин

 
Навчальна дисципліна «Основи культивування клітин» вивчає фундаментальні аспекти функціонування клітин еукаріот в умовах їх культивування поза організмом та характеристику напрямків практичного застосування клітинних технологій в молекулярній біології, біохімії, біотехнології, лабораторній діагностиці та інших галузях біомедичних досліджень.
 
Макромолекули біоорганічної природи (частина 3)

Третя частина даної дисципліни присвячена вивченню будови, особливостей структури, фізико-хімічних властивостей, специфічних функцій та процесів метаболізму моно-, оліго- і полісахаридів. Розглядаються принципи класифікації вуглеводів за будовою, структурними особливостями молекул, складом мономерів в структурних одиницях полімерів. Обговорюються питання взаємодії молекул моно- і олігосахаридів як між собою, так й з іншими біомолекулами: аминокислотами, пептидами, ліпідами, азотистими основами
 

Біосинтез білка. Біологічне значення

Навчальна дисципліна «Біосинтез білка. Біологічне значення» сприяє опануванню масиву знань щодо специфіки структурної організації та функцій білок-синтезуючого апарату. Дисципліна знайомить здобувача освіти з молекулярно-біотехнологічними підходами, які є складовою сучасних напрямків досліджень функціонування рибосом. Дисципліна присвячена висвітленню етапів реалізації системи регуляції біосинтезу білка як у фундаментальному, так і прикладному аспекті.

Методологія очистки білкових молекул

Навчальна дисципліна дає теоретичні уявлення студентам про повний спектр методів очищення цільових білків, як на лабораторному рівні, так і на рівні пілотного проекту та великомасштабного підприємства. На лабораторних заняттях студенти набувають практичних навичок у фракціонуванні суміші білкових молекул за допомогою методів висолювання, екстрагування, хроматографії та супутніх методів. Приділяється увага розробці комплексної стратегії очищення цільових білків, оптимізації технологічного процесу з метою отримання максимального виходу цільового білка високої чистоти за мінімальної кількості стадії очистки.

 

Освітній рівень «Магістр» ОП «Біологія»

Професійно-орієнтований блок «Біохімія»

2 семестр

Біохімія макромолекулярних сполук

«Біохімія макромолекулярних сполук» – це навчальна дисципліна, яка розглядає коло питань, що стосуються насамперед структурної організації та біохімічної ролі комплексів макромолекулярної природи. Ці комплекси забезпечують проходження і регуляцію переважної більшості процесів життєдіяльності клітини на молекулярному рівні: активація ферментів та інших білкових факторів, біосинтез та катаболізм певних речовин, генерація і контроль сигналів внутрішньоклітинної трансдукції і відповіді на зовнішні стимули (дію гормонів, факторів росту, інших фізіологічних, а також патологічних чинників, тощо), опосередковують реакцію на несприятливі умови – вплив патогенних чинників, недостатність поживних речовин, індукцію запалення і різних типів клітинної загибелі. Одним з найбільш складних і цікавих прикладів визначної ролі макромолекул і їх комплексів у забезпеченні клітинних функцій виступають процеси запрограмованої загибелі клітин, серед яких найбільш вивченими на сьогодні є апоптоз та автофагія. Саме тому навчальна дисципліна «Біохімія макромолекулярних сполук» охоплює в основному питання структури та функцій макромолекулярних комплексів, завдяки яким відбувається ініціація, проходження та регуляція апоптичної та автофагічної типів загибелі клітин.

Функціональна біохімія

Дисципліна знайомить студентів із біохімічними реакціями і процесами, які лежать в основі функціонування печінки, крові, нирок, нервової системи, м’язової, сполучної, кісткової тканин, та найважливішими їх порушеннями. Також висвітлюються такі теми, як принципи дослідження функціонального стану печінки, діагностично-важливі компоненти крові, нормальні і патологічні компоненти сечі, механізми дії діуретиків, механізми формування жовчних і ниркових каменів, роль відхилення рівнів нейромедіаторів та порушень їх взаємодій із рецепторами у виникненні нервових розладів, механізми дії нейротропних лікарських препаратів (нейролептики, антидепресанти, транквілізатори) та речовин нелікарського призначення.

Біохімічні основи імунітету

Навчальна дисципліна «Біохімічні основи імунітету» знайомить здобувача освіти з основними принципами будови і функціонування імунної системи, особливостями біохімічних характеристик антигенних детермінант, структури імуноглобулінів та їх генів, активації лімфоцитів і специфіки імунодіагностики за патологічних станів. Навчальна дисципліна «Біохімічні основи імунітету» висвітлює особливості біохімічних шляхів реалізації системи імунітету у функціонуванні захисних механізмів організму; у курсі окреслюються сучасні методи досліджень, розроблені в рамках імунохімічних підходів, що широко застосовуються в біохімії та медицині. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про структурну багатоплановість та функційну унікальність системи імунітету, регуляція роботи якої координується широким спектром біохімічних процесів.

Регуляція обміну речовин

Дисципліна знайомить студента з механізмами основних сигнальних каскадів клітини (аденілатциклазний, гуанілатциклазний, фосфоінозитидний), із особливостями внутрішньоклітинної сигналізації за участю активних форм кисню, газотрансмітерів (NO, CO й H2S), інозитолполіфосфатів, похідних сфінголіпідів; висвітлює роль процесів фосфорилювання і дефосфорилювання за залишками тирозину в регуляції функцій білків; окрема увага приділяється сигнальним шляхами, що ініціюються в клітині у відповідь на появу патогенів (сигналізація за участю інтерферону).

Основи нейрохімії

Дисципліна присвячена вивченню особливостей будови та процесів функціонування нервової системи. Навчальна дисципліна покликана узагальнити сучасні дані щодо будови та біологічної ролі її ключових молекул та надмолекулярних утворень, розглянути механізми діяльності нейромедіаторних і нейропептидних систем нервової тканини. Приділяється увага прикладним аспектам застосування нейрохімії для розробки нових препаратів, спрямованих на корекцію порушень біохімічних процесів, які протікають у нервовій тканині.

 

3 семестр

Геноміка

«Геноміка» охоплює вивчення геноміки як окремої та повноцінної дисципліни, що має безпосереднє відношення до сучасних методів отримання та аналізу рекомбінантних ДНК, клонування специфічних генів та використання клонованої ДНК, секвенування ДНК, ПЛР, картування геному, використання ДНК маркерів, геномних карт в генетичному аналізі, а також надає інформацію про фізичну організацію цілих геномів, функціональну геноміку, яка характеризує продукти генної експресії (протеом та ін.).

Біохімія активних форм азоту та кисню

Дисципліна забезпечує професійний розвиток студента та спрямована на формування у нього компетенції у сфері розуміння ролі активних форм азоту та кисню в біологічних процесах. Особлива увага приділяється закономірностям метаболізму оксиду азоту та активних форм кисню в клітині, ролі NO та Н2О2 як сигнальних та регуляторних молекул. Розглядається патогенез поширених в людських популяціях захворювань під кутом зору порушення обміну активних форм азоту і кисню та шляхи його корекції. Науково обґрунтовуються напрямки вибіркового впливу на відповідні ензими та процеси з метою створення сучасних фармакологічних препаратів.

Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні методи пошуку лікарських препаратів. Необхідність створення лікарських препаратів нового покоління є нагальною проблемою у зв’язку з поширенням нових небезпечних захворювань, таких як вірус Зіка, та виникненням стійких до існуючих ліків штамів низки патогенних агентів та форм тяжких недуг.

Клітинний сигналінг

Навчальна дисципліна «Клітинний сигналінг» висвітлює закономірності функціонування клітинних компартментів на рівні регуляції біохімічних процесів, заснованих на особливостях біохімічної топографії клітин. Дисципліна окреслює як теоретичні засади кооперативної взаємодії внутрішньоклітинних сигнальних систем та шляхи їх регуляції за різних функційних станів, так і широке коло методичних прийомів, які можуть знайти застосування у суміжних науках та міждисциплінарних проектах.

Пілотні проекти

Дисципліна «Пілотні проекти» охоплює вивчення ключових закономірностей в розробці пілотного проекту в області біохімії, підрахунку його економічної складової, оцінці ризиків впровадження проекту в біотехнологічний сектор, прорахунків усіх стадій пілотного проекту, їх особливостей та потенційних ризиків неможливості доведення пілотного проекту до його завершення та написання бізнес-плану на основі якого можливе впровадження розробленої технології в виробництво та вихід на біотехнологічних ринок.

Біохімічні механізми ушкодження клітин

Навчальна дисципліна «Біохімічні механізми ушкодження клітин» направлена на вивчення механізмів розвитку відповіді на пошкоджуючі стимули різної етіології на молекулярному та біохімічному рівнях. Розглядаються класифікація, види та принципи дії патологічних стимулів на клітини. Особлива увага приділяється розгляду різних етапів розвитку запрограмованої клітинної загибелі, також вивчаються будова та функції основних регуляторів та посередників, що залучені до розвитку відповіді на стрес у різних типах клітин організму.

 

Професійно-орієнтований блок «Молекулярна біологія»

2 семестр

Біохімія макромолекулярних сполук

«Біохімія макромолекулярних сполук» – це навчальна дисципліна, яка розглядає коло питань, що стосуються насамперед структурної організації та біохімічної ролі комплексів макромолекулярної природи. Ці комплекси забезпечують проходження і регуляцію переважної більшості процесів життєдіяльності клітини на молекулярному рівні: активація ферментів та інших білкових факторів, біосинтез та катаболізм певних речовин, генерація і контроль сигналів внутрішньоклітинної трансдукції і відповіді на зовнішні стимули (дію гормонів, факторів росту, інших фізіологічних, а також патологічних чинників, тощо), опосередковують реакцію на несприятливі умови – вплив патогенних чинників, недостатність поживних речовин, індукцію запалення і різних типів клітинної загибелі. Одним з найбільш складних і цікавих прикладів визначної ролі макромолекул і їх комплексів у забезпеченні клітинних функцій виступають процеси запрограмованої загибелі клітин, серед яких найбільш вивченими на сьогодні є апоптоз та автофагія, молекулярні механізми ініціації та проходження яких розглядаються найбільш детально у рамках цієї дисципліни.

Молекулярні механізми внутрішньоклітинної регуляції та керування біосинтезом

Навчальна дисципліна знайомить здобувачів освіти з основними молекулярно-біохімічними механізмами внутрішньоклітинної сигналізації на рівні її реалізації щодо ряду метаболічних процесів. В курсі опановуються складні шляхи регуляції біосинтезу білка як на рівні епіциклу трансляційного процесу, так і його компонентів. Дисципліна знайомить студента з молекулярно-біохімічними аспектами анаболізму вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот та закономірностями і шляхами внутрішньоклітинної регуляції зазначених процесів з залученням ряду трансдуктивних (сигнальних) каскадів. У ході вивчення дисципліни значна увага приділяється як фундаментальній складовій, так і практичному застосуванню процесів керування біосинтезом у медико-біологічній галузі науки.

3 семестр

Прикладна геноміка

«Прикладна геноміка» охоплює вивчення геноміки – як окремої та повноцінної дисципліни, що має безпосереднє відношення до сучасних методів отримання та аналізу рекомбінантних ДНК, клонування специфічних генів, секвенування, ПЛР, картування геному, використання ДНК маркерів, геномних карт в генетичному аналізі. «Прикладна геноміка» – це науковий напрям, що включає в себе клінічну геноміку, фармагеноміку, розробку нових лікарських препаратів і мікробіологічну геноміку.

Молекулярні механізми трансляції генетичної інформації

Курс присвячено вивченню молекулярних механізмів трансляції генетичної інформації в клітинах прокаріотів і еукаріотів, а також системам контролю та регуляції цих процесів; демонструються сучасні методи отримання та аналізу рекомбінантних ДНК, клонування генів та використання клонованої ДНК, ПЛР, методи картування геному, біохімічні методи дослідження біомолекул; надається інформація про фізичну організацію геномів, структуру хромосом і генів.

Сигнальні системи клітин

Навчальна дисципліна «Сигнальні системи клітин» висвітлює закономірності функціонування клітинних компартментів на рівні регуляції молекулярно-біохімічних процесів. Дисципліна покликана сформувати у здобувачів освіти комплексне уявлення про каскадні механізми трансдукції сигналу, опосередковані відповідними внутрішньоклітинними системами сигналінгу, та їх ролі для вирішення фундаментальних і прикладних завдань молекулярно-біохімічних досліджень.

Біотехнологія стовбурових клітин

Дисципліна «Біотехнологія стовбурових клітин» має на меті сформувати знання про теоретичні основи функціонування стовбурових клітин, технології їх отримання та використання, дати практичні навички сучасних методів від виділення стовбурових клітин до кріозбереження стовбурових клітин, дати студентам уявлення про сучасні тенденції в біомедицині, про напрямки прикладних досліджень, пов’язаних з використанням стовбурових клітин.

Молекулярне моделювання нових лікарських препаратів

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні методи пошуку лікарських препаратів. Необхідність створення лікарських препаратів нового покоління є нагальною проблемою як з наукової (інструментарій молекулярно-біологічних досліджень), так і з практичної (хіміотерапевтичні препарати) точки зору.

Біохімічні механізми ушкодження клітин

«Біохімічні механізми ушкодження клітин» – навчальна дисципліна, направлена на вивчення молекулярних механізмів розвитку відповіді на патологічні стимули різної етіології на молекулярному та біохімічному рівнях. Розглядаються класифікація, види та принципи дії патологічних стимулів на клітини. Особлива увага приділяється розгляду молекулярних механізмів запрограмованої клітинної загибелі, структура та регуляція на генетичному та трансляційному рівнях різноманітних факторів, що беруть участь у стресорних реакціях різних типів клітин організму під впливом різних чинників.

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader