НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

  

 

2021-2022 н.р. (Спеціальность 162 «Біотехнології та біоінженерія»)

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АПЕТ
Варвара Вячеславівна
Оцінка рівня антитіл у птахів залежно від кількості гемаглютинуючих одиниць у вакцині проти вірусу EDS-76
2 КИРИЛЮК
Іванна Сергіївна

Аналіз властивостей пептидної фракції з лушпиння квасолі звичайної

3 КОЗОВНІК
Вікторія Вікторівна
Дослідження впливу наявності жовтку в антигені вірусу інфекційного бронхіту курей на імуногенність інактивованої вакцини
4 ТРОШИНА
Олександра Юріївна

Розробка препарату інсуліну у формі сухого порошку для інгаляції

 

 

 

2021-2022 н.р. (ОП «Біологія»)

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БАЛАШОВА
Анастасія Сергіївна
Моніторинговий ПЛР-аналіз інфекційних хвороб та маркування хибно-позитивних результатів (ІФА)
2 КОЛЕЄВ
Ігор Максимович

Розробка інгібіторів SIRT 1 людини

3 ЛЯШУК
Іванна Віталіївна
Характеристика противірусної активності інтерферонів методом культури клітин
4 МЕЛЬНИК
Тетяна Олександрівна

Отримання біологічно-активної рекомбінантної карбоксипептидази Б
у бактеріальній системі експресії

5 ПАВЛІВСЬКИЙ
Юрій Юрійович
Розробка методу очищення препаратів внутрішньовенного імуноглобуліну
від факторів коагуляції крові
6 ПАСТУХОВА
Юлія Ігорівна
Вплив вітаміну D3 на метаболічні параметри пацієнтів із діабетичною нефропатією
7 САВА
Юрій Ігорович

Оцінка вірулентності вибраних штамів
SARS-CoV-2

8 СІНЬКО
Дмитро Володимирович
Тіакалікс[4]арен с-1087 як селективний інгібітор Mg2+,АТР-залежної Ca2+-помпи плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин
9 СТРАТІЙЧУК
Роман Олександрович
Розробка інгібіторів BRD4 людини
10 ХОМЕНКО
Марія Вадимівна
Використання пробіотиків для покращення метаболізму у пацієнтів
з цукровим діабетом 2-го типу

 

2020-2021 н.р. (ОП «Біотехнологія»)

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АБРАМОВА
Марія Олексіївна
Розробка методологічних підходів характеристики фібрино(гено)літичних ферментів в сировині на прикладі екстрактів гідробіонтів антарктичного регіону
2 ДОБРАНЬ
Ольга Василівна

Флюоресцентні пігменти штаму роду Bacillus та оптимізація отримання продуцента

3 ДУДКІНА
Юлія Валеріївна
Виділення та характеристика фібриногенолітичного
ферменту з отрути Gloydius ussuriensis
4 ПУГАЧ
Аліса Ярославівна

Дослідження впливу катіонів важких металів окремо та сумісно з тіакалікс[4]ареном С-800 на біохімічні процеси в клітинах міометрія

5 САВЧЕНКО
Ганна Костянтинівна
Використання меланіну як основи для розробки протиопікових препаратів
6 САДИЦЬКА
Неля Олегівна
Оптимізація рівня експресії Pfu та Taq
ДНК-полімераз і домену PH білка Bcr
7 ЧАСКОВСЬКА
Вікторія Олегівна

Cистемний аналіз підходів до лікування опікових ран з використаням клітинних трансплантатів

 

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БОРТНІЧУК
Ліна Іванівна
Канонічний WNT-сигналінг в атлетичному міокарді миші за умови гетерозиготної кардіоспецифічної делеції гена CTNNB1
2 ВОЙЦІЦЬКИЙ
Тарас Васильович

Використання тетраедричних структур нуклеїнових кислот для доставки малої інтерферуючої РНК siР53 в епітеліальні клітини канальців нирки

3 ВОЛГІН
Денис Геннадійович

Eкспресія генів TLR2, TJP1, TGFB1 та PTGS2 під час відновлення цілісності шкіри

4 ВОРОБІЄНКО
Альона Анатоліївна
Оптимізація високоефективної нанокомпозитної біоматриці біосенсора для визначення L-лактату
5 ДАЩЕНКО
Максим Сергійович

Розробка функціонального тесту для вимірювання гістонацетилтрансферазної активності MYST1

6

ІВАЩЕНКО
Ольга Ігорівна

Визначення молекулярних маркерів внутрішньосудинного тромбоутворення за ускладненої вагітності
7 ІЗМАЙЛОВ
Михайло Рустемович
Холін та його похідні як природні ліганди мітохондрійних нікотинових ацетихолінових рецепторів
8 КАТАШИНСЬКА
Дарина Олексіївна
Отримання флуоресцентного зонда для оцінки рівня експресії ангіотензин-перетворюючого фактора 2 у клітинних лініях
9 КИРИЧЕНКО
Маргарита Русланівна

Роль адаптерного протеїну RUK/CIN85 у контролі експресії генів, залучених до онкотрансформації клітин грудної залози миші лінії 4Т1

10
КОВАЛЬЧУК
Анастасія Олександрівна
Оцінка алельного поліморфізму HLA-генів та його прогностичне значення у населення України
11 КУЧЕРЯВИЙ
Євгеній Петрович
Механізм антикоагулянтної дії отрути
Brachypelma smithi
12 НЕМЕШ
Катерина Вадимівна
Вивчення транскриптому тканин лушпини генетично модифікованих мініпігів шляхом створення РНК-бібліотеки
13 НИЩУК
Руслан Романович
Дослідження нейромодулярної активності леветірацетаму in vivo та in vitro
14 ПЛАТОНОВ
Олег Максимович
Вплив дезінтегринів з отрути змій на процес агрегації тромбоцитів і на проліферацію ракових клітин
15 ТРИБИНЕНКО
Єлизавета Дмитрівна
Вивчення властивостей фоточутливих клітинопроникних пептидів методом проточної цитофлуориметрії
16 ШЕПЕЛЕВА
Анна Ігорівна
Цитокіновий профіль у сироватці крові щурів за умов експериментального запалення суглобу та при профілактичному введенні хондроїтин сульфату
17 ЮРЧЕНКО
Олена Володимирівна
Вільнорадикальні процеси у сироватці крові щурів за умов експериментального запалення суглобу та при профілактичному введенні хондроїтин сульфату

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АКЖИТОВ
Станіслав Володимирович
Дія паклітакселу на механокінетичні параметри скоротливої активності нервово-м'язевого комплексу у щурів
2 АЛЬОШИН
Данило Володимирович

Дослідженння впливу аналогу агоністів GPR40 при лікуванні цукрового діабету ІІ типу

3 БАСОВСЬКА
Олександра Геннадіївна

Інгібіторно-протеїназний потенціал плами крові у пацієнтів з раком сечового міхура

4 ЧУКОВА
Анастасія Миколаївна
Фактори, що діють на функціонування гемостатичного каскаду за розвитку ішемічного інсульту
5 ДАЖУК
Антон Дмитрович

ERN1-залежна регуляція експресії ядерних генів мітохондріальних протеїнів за гіпоксії у клітинах гліоми лінії U87

6

ДЕМЧИНА
Ольга Василівна

Отримання та характеристика моноклональних антитіл до протеїну С 
7 ДВОЙНИХ
Маріанна Валеріївна
Вплив хлориду ртуті на транспорт глутамату синаптосомами головного мозку щурів
8 ГУРИН
Вікторія Олегівна
Залучення CD150 та CD180 до регуляції транскрипційного фактора PU.1 за хронічного лімфолейкозу
9 ГОЛОБОРОДА
Анна Ігорівна

Матриксні металопротеїнази -2 та-9 та редокс-стан жирової тканини у хворих на рак прямої кишки із зайвою вагою

10
КРЕНИЦЬКА
Дарина Ігорівна
Дослідження протеолітичного дисбалансу тканин за розвитку ожиріння у щурів
11 КИСЕЛЬОВА
Анна Олександрівна
Стан антиоксидантної системи у сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення та тривалого профілактичного введення хондроїтина сульфату
12 ЛЕВИЦЬКА
Наталія Валеріївна
Вплив метформіну та метовітану на стан репродуктивної системи самців-щурів за метаболічного синдрому
13 ЛІВШУН
Софія Сергіївна
Встановлення ролі ендогенного ретровірусного білка синцитину-1 у формуванні синцитію клітинами ліній 293Т та СНО-К1
14 МУНЬКО
Максим Андрійович
Цитостатична активність сполук 3105 та 2615 та їх вплив на біохімічні показники функціонування клітин пухлин
15 ОЛІЙНИК
Оксана Іванівна
Визначення етапів формування нейрональної ізоформи асоційованого з мікротрубочками протеїну МАР6
16 ПАЛІЄНКО
Наталія Валеріївна
Бізнес-план інноваційного підприємства на основі отримання калагену від колагенумісних відходів шкіряної промисловості
17 ПЛАХОТНЯ
Анастасія Олександріна
Отримання та характеристика пептидних фракцій з лушпиння квасолі
18 РАДІВОЄВИЧ
Александар Горанович
Цитотоксична дія іфітинібу та його вплив на біохімічні показники стану клітин пухлин епітеліального походження
19 СЕНЧЕНКО
Наталія Вадимівна
Ідентифікація нових взаємодій ядерного протеїна SAM68 з протеїнами-партнерами
20 СЕРБІН
Антон Семенович
Протеолітичний профіль тканин щурів за експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації
21 СВИРИДОВА
Катерина Олексіївна
Поліморфізм генів про- та протизапальних інтерлейкінів у пацієнтів зі злоякісними епітеліальними пухлинами
22 ВОЙТЕНКО
Яна Ігорівна
Особливості діагностики PCV2 з використанням лабораторних методів дослідження
23 ЮДІНА
Ольга Вячеславівна
Фармакологічні властивості азотвмісних гетероциклів та їх вплив на біохімічні показники крові та сечі

 

2018-2019 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 АНДРЕЄВА
Ольга Ігорівна
Експресія в бактеріальній системі, очищення та перевірка каталітичної активності С-кінцевого домену фактора елонгації трансляції eEF1Вα людини
2 ЗАГОРУЙКО
Ольга Ярославівна

Взаємодія білків родини амфіфізинів з цитоскелет-асоційованими білками WIP та TAU

3 ЛАВРИНЕНКО
Кирило Дмитрович

Отримання клітинних ліній, нокаутованих за генами СHI3L1 та CHI3L2 на базі модифікованої клітинної лінії HeLa зі стабільною ектопічною продукцією CHI3L1 з використанням системи CRISPR/CAS9

4 МАЗУР
Єлизавета Олександрівна
Аналіз поліморфізмів ключових білків системи гемостазу у хворих з ішемічним інсультом
5 МЕЖЖЕРІН
Іван Сергійович
Закономірності амінокислотних заміщень в гомологічних білках в ряду хребетних
6

ПАСІЧНИК
Анастасія Леонідівна

Рівень цитокінів (IL-1β, INF -γ, TNF-α) та експресії мРНК генів PTGS2, TGFB1 за умов лужного опіку стравоходу та за введення меланіну
7 ЗАВГОРОДНІЙ
Микола Олегович
Роль ендогенних простаноїдів у регуляції жовчосекреторній функції щурів різних вікових груп
8 МАРІНІН
Єгор Дмитрович
Динаміка матриксних металопротеїназ -1,-2,-9 та окремих інтерлейкінів у щурів з прещеплюваною карциномою Герена за умов введення препарату меланін
9 НЕГРАЙ
Денис Васильович

Маркери запалення в щурів з остеоартрозом за умов введення хондроітинсульфату

10
НЕМЕШ
Ярослав Михайлович
Нові взаємодії білків TKS 5 та OPHN1
11 ОРОНОВА
Аделіна Германівна
Вплив стресових факторів на склад стеролів штамів Saccharomyces cerevisiae дефектних за генами поліфосфатаз
12 ХІЛЬКО
Володимир Вікторович
Вільнорадикальні процеси у хрящовій тканині щурів із остеоартрозом та при дїї хондроітин сульфату
13 ШОЛОХ
Анастасія Олексіївна
Вуглеводний склад слизу товстої кишки щурів за розвитку експериментальної епілепсії

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader