НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra biologii roslyn LOGO

Перелік
обов'язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біології рослин

 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Ландшафтний дизайн та озеленення»
   
   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
1 семестр  
   
«Вступ до університетських студій. Історія садово-паркового мистецтва»

1a Навчальна дисципліна «Вступ до університетських студій» є базовим предметом, що викладається в 1 семестрі 1-го курсу і має сформувати у студентів-початківців чітке розуміння принципів засвоєння інформації, історичні передумови і регламент навчального процесу в університеті. Курс складається з двох розділів. В першому розділі викладаються сучасні знання про роботу мозку, як головного органу, що забезпечує сприйняття, обробку і систематизації інформації. Отримані в цьому блоці знання допоможуть студентам організувати подальший навчальний процес ефективно і усвідомлено. Тематика другого розділу присвячена питанням теорії та історії ландшафтної архітектури. У першій секції розділу студенти знайомляться з основами теорії ландшафтної архітектури і особливостями роботи з літературою, присвяченою історії та теорії ландшафтної архітектури. У другій секції розділу – з історією розвитку ландшафтної архітектури у різних цивілізаційних осередках.
   
«Основи образотворчого мистецтва» 

2a Вивчення дисципліни «Основи образотворчого мистецтва» спрямоване на формування основ професійно-педагогічної свідомості шляхом ознайомлення студентів з основами образотворчої грамоти, з найефективнішими формами організації навчального процесу, найдоцільнішими методами і прийомами художньої виразності, ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів. Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток індивідуальних художніх здібностей, творчого потенціалу. Компетентістний підхід сприяє формуванню ключових предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і художньо-естетичних. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі знань та міжпредметних зв'язках, інтеграції навчання образотворчого мистецтва із соціокультурним середовищем.
   
«Комп'ютерні технології в ландшафтній архітектурі»

3a Курс складається з розділів, присвячених основам використання графічних комп’ютерних програм у ході проектування, експлуатації, реставрації та реконструкції об’єктів садово-паркових господарств. Розглянуто базові принципи використання програми AutoCAD для приготування даних для імпорту у 3d-редактор. Детально висвітлено використання програми SketchUp для деталізації проектів та приготування 3-d моделей для презентації проектних рішень.
   
«Фізика»

4a В рамках навчальної дисципліни «Фізика» викладаються основи механіки, молекулярна фізика термодинаміка, елементи електрики, магнетизму, хвильової оптики, атомної та ядерної фізики. Дана навчальна дисципліна покликана сформувати глибокі та систематичні знання основних фізичних законів, загальних форм руху матерії, зокрема, механічних, теплових, електричних тощо; навички володіння методами і принципами планування та виконання фізичного експерименту а також розрахунку похибок.
Дисципліна покликана сформувати у здобувача освіти науково-методичний базис для розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі садово-паркового господарства.
   
«Хімія з основами агрохімії» 

5a Навчальна дисципліна «Хімія з основами агрохімії» охоплює вивчення основних хімічних понять і законів курсу загальної хімії, найважливіших питань хімії в сільському господарстві, що необхідні для розуміння процесів, які відбуваються в системі «грунт – добриво − рослина», а також для прогнозування потреб рослин в елементах живлення з метою ефективного підвищення продуктивності і забезпечення тривалої декоративності садово-паркових об’єктів. В ході вивчення дисципліни майбутні фахівці садово-паркового господарства знайомляться з сучасними агрохімічними технологіями екологічно безпечного використання мінеральних та органічних добрив для раціонального ведення лісового та садово-паркового господарства.
   
«Латинська мова і фахова термінологія»  

6a Курс присвячено вивченню основ граматики латинської мови та розкриттю її значення для формування сучасної ботанічної термінології. Окрема увага приділена латинським назвам рослинних таксонів різного рангу.
   
 «Біологія рослин»
7a Курс охоплює вивчення структур рослинного організму на різних рівнях - від мікроскопічної будови клітини, тканин до вегетативних і репродуктивних органів, знайомить із таксономічним різноманіттям вищих рослин, водоростей і грибів та найсучаснішими системами класифікації цих об’єктів. В ході вивчення дисципліни значна увага звертається на зв’язок будови рослинних клітин і тканин з їхніми функціями та його значенням для рослинного організму. Студенти знайомляться з методами приготування тимчасових та постійних препаратів для світлової та люмінесцентної мікроскопії та основам ідентифікації вищих рослин, водоростей та грибів. Особливий акцент дисципліни спрямований на об'єктну підготовку з вищих рослин, які наймасовіше використовуються в галузі озеленення, що дозволяє вирішувати типові задачі діяльності фахівця з ландшафтного дизайну та озеленення.
   
2 семестр  
   
«Охорона праці та безпека життєдіяльності при проведенні садово-паркових робіт»

Okhorona pratci ta bezpeka zhyttiediialnosti Дисципліна ознайомить студентів з основами правового і нормативного регулювання охорони праці і безпеки життєдіяльності при проведенні садово-паркових робіт. Дисципліна надасть базові знання та навички щодо створення безпечних умов праці для працівників АПК.
   
«Іноземна мова»

2b Дисципліна покликана сформувати здатність спілкуватися іноземною мовою та застосовувати знання у практичних ситуаціях. Метою дисципліни є формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності у повсякденних і ділових ситуаціях, які, нарівні з навчанням англомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземною культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, навичок і вмінь автономного навчання на рівні незалежного користувача B1/Threshold на першому курсі та рівні B2/Vantage на четвертому курсі.
   
«Біометрія»

3b «Біометрія» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка формує у студента систему знань і навичок ефективного ведення дослідницької роботи в галузі садово-паркового господарства: теоретичні основи планування експериментів; формування вибіркових статистичних сукупностей та способи їх класифікації; використання основних критерії вірогідності статистичного оцінювання і перевірки статистичних гіпотез, методів аналізу числових і нечислових даних; уявлення про сучасні програмні засоби комп’ютерного аналізу експериментальних даних.
   
 «Біохімія рослин»

4b  Курс «Біохімія рослин» охоплює вивчення біохімічного складу і метаболічних процесів, що лежать в основі життєдіяльності рослинних організмів, знайомить студентів з особливостями будови, властивостями і значенням представників основних класів органічних речовин та вторинних метаболітів у протіканні фізіологічних процесів рослин за звичайних та стресових умов для забезпечення раціонального використання асортименту сільськогосподарських та декоративних культур у садово-парковому господарстві, озелененні територій різного функціонального призначення, декоративному рослинництві, аграрному та лісовому секторі.
   
«Метеорологія і кліматологія»

5b Дисципліна присвячена вивченню земної атмосфери. Курс складається з двох змістових модулів. Перший – присвячений вивченню складу і будови атмосфери, сонячної, земної й атмосферної радіації, теплового режиму атмосфери, поверхні ґрунту та водойм, а також водного режиму атмосфери. У другому модулі розглядаються питання формування та розподілу атмосферних опадів, баричного поля атмосфери, режиму вітру, повітряні маси та атмосферні фронти, циркуляція атмосфери над різними широтами, кліматотворчі чинники.
   
«Фітоекологія ландшафтів»

6b Розглядаються сучасні уявлення про системність організації живого і роль рослин у функціонуванні природних екосистем за різних екологічних чинників, можливості діагностики стану рослин, що перебувають за несприятливих умов, процеси адаптації рослин до різних екологічних чинників. Показано можливості відтворення антропогенно порушених ландшафтів. Висвітлені питання природоохоронних заходів спрямованих на збереження природних ландшафтів.
   
«Навчальна практика з біології рослин»

7b Під час практики студенти ознайомляться з основними завданнями, пов’язаними з озелененням, які виконують у літній період у садово-паркових господарствах, а також методами виконання цих завдань. Студенти отримають базову практичну інформацію стосовно біології вирощування, розмноження, догляду за рослинами на відкритому ґрунті, реакції рослин на літнє формування крон, літнє пересаджування рослин, щеплення рослин. Студенти навчаться здійснювати обміри зон вирощування колекційних рослин і, на основі результатів обмірів, розробляти дендрологічні плани, здійснювати архітектурні обміри у зонах вирощування колекційних рослин і на основі обмірів готувати 3D-моделі ділянок.
   
3 семестр  
   
«Дендрологія» 

13 Навчальна дисципліна «Дендрологія» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка формує у студента систему знань щодо деревних рослин, які використовуються у садово-парковому господарстві: життєві форми рослин, систематика, морфологічні особливості, екологічні вимоги.
   
«Грунтознавство та грунтова мікробіологія»

16 Дисципліна «Грунтознавство та грунтова мікробіологія» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про ґрунтоутворюючі процеси, склад, властивості, генетичне, екологічне значення мінеральної, органічної частин ґрунту, мікроорганізмів та рослин у формуванні родючості ґрунтів, вплив на ґрунтоутворюючий процес основних природних та антропогенних факторів, заходи збереження та відновлення ґрунтів. Студенти опановують практичні навички відбору проб грунту та мікробіологічних організмів; методи з визначення основних фізичних та фізико-механічних властивостей грунтів, їх родючості; уміння інтерпретувати фізико-хімічні показники грунту, його катіонний та аніонний склад, давати екологічну та землевпорядну оцінку основним параметрам грунтів для розв’язання виробничих технологічних задач.
   
«Селекція декоративних рослин з основами генетики»

18 Дисципліна «Селекція декоративних рослин з основами генетики» є обов’язковою дисципліною, яка висвітлює теоретичні та практичні аспекти селекції декоративних рослин, методи і способи покращення продуктивності, декоративності та стійкості рослин на основі управління їх спадковістю і мінливістю. Розглядаються наукові основи генетики декоративних рослин, особливості використання методів гібридизації, поліплоїдії, мутагенезу та гетерозису. Представлені новітні методи та сучасні напрямки селекції рослин. Висвітлені питання насінництва, в тому числі особливості насінництва гетерозисних гібридів, поліплоїдів та сортопопуляцій. Розглянуто принципи районування нових сортів та методи інтродукції декоративних рослин.
   
«Механізація садово-паркових об'єктів»

19 Навчальна дисципліна «Механізація садово-паркових об’єктів» формує комплексне уявлення про основні принципи застосування більшості механізованих агрегатів у садово-парковому господарстві.
Метою курсу є формування у студентів системи знань щодо видів механізації садово-паркових робіт, вивчення загального пристрою конструкцій, окремих вузлів і механізмів тракторів, регулювання і підготовки машин та знарядь до роботи відповідно з технологічними картами і нормативами, вимірювання характеристик і складання кінематичних схем на окремі вузли і механізми, вивчення експлуатаційних параметрів конструкції трактора, автомобіля і машинно-тракторного агрегату.
   
«Ентомологія»

 
Entomologia В рамках дисципліни «Ентомологія» студенти мають можливість ознайомитися з найбільшою за кількістю видів групою живих організмів на Землі – комахами (клас Insесtа), з’ясувати причини біологічного прогресу цієї групи, визначити роль комах в екосистемах та житті людини, отримати навички проведення ентомологічного дослідження.
   
«Українська та зарубіжна культура»

Ukrainska ta zarubizhna kultura Вивчення дисципліни «Українська та зарубіжна культура» спрямовано на реалізацію сучасної концепції освіти студентів вищих навчальних закладів України, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення. Метою курсу є ознайомлення з історією та сучасним станом української та зарубіжної культури, як інтегральної культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що складові частини курсу органічно поєднують в собі як історичні аспекти культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку, освіту, релігію тощо.
Дисципліна спрямована на вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, можливостей запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу ролі і місця вітчизняної культури у контексті світових та європейських культуротворчих процесів. Основними завданнями дисципліни є забезпечення філософсько-культурологічної складової підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця освітнього ступеня «бакалавр», який здобув теоретичні та практичні знання, вміння та навички, що достатні для виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю
   
«Навчальна практика з грунтознавства та геодезії»

Navchalna praktyka z gruntoznavstva ta geodezii Навчальна практика з ґрунтознавства формує у студентів уміння та навички для майбутньої наукової та практичної діяльності в галузі аграрних наук. Основними завданнями навчальної практики є: ознайомлення із методологією наукових досліджень; методами практичного польового і лабораторного дослідження різних типів ґрунтів району практики; здійснення аналізу одержаних експериментальних даних; проведення порівняльного аналізу стану грунтів урбанізованих ландшафтів та екологічно нетрансформованих територій; оцінка антропогенного навантаження на ступінь трансформації грунтів. У ході проведення практики студенти, застосовуючи сучасні методи дослідження агрохімічного стану грунтів, здійснюють лабораторний аналіз фізичних, фізико-хімічних властивостей грунту, знайомляться з заходами збереження та відтворення родючості, буферності, запобігання ерозії грунтів. У студентів формується екологічне мислення з питань збереження біорізноманіття, раціонального землекористування, охорони ґрунтів.
   
«Навчальна практика з дендрології»

Navchalna praktyka z dendrologii2 1 Навчальна практика покликана поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни «Дендрологія». Зокрема, ознайомити студентів із видовим складом деревних рослин, що застосовуються для озеленення урбаноландшафтів та з їх біолого-екологічними властивостями, які визначають умови придатності їх для культивування у межах міського середовища. Програмою, також передбачено оволодіння студентами методами визначення окремих видів деревних рослин із залученням гербарного матеріалу, визначників деревних рослин та каталогів провідних фірм, які займаються реалізацією декоративного садивного матеріалу.
   
4 семестр  
   
«Декоративна дендрологія»

20 Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами основ декоративної дендрології: студенти знайомляться з різноманітністю культиварів деревних рослин та використанням видів і культиварів в озелененні. Курс передбачає ознайомлення з експозиціями Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Дисципліна складається з розділів, присвячених питанням декоративної дендрології: розглядаються морфологічні особливості та декоративні якості деревних рослин, основні групи деревних рослин.
   
«Лісознавство»

21 Навчальна дисципліна «Лісознавство» формує у студента систему знань щодо лісу як особливого біогеоценозу зі усталеними складними взаємозв’язками між його складовими, а також між лісом та довкіллям. Курс знайомить студентів з поняттям про природу лісу: його біологією, морфологією, типологією, географією, екологією та созологією, його поновленням і формуванням, взаємозв’язком між лісом та оточуючим середовищем, важливістю лісів для існування біосфери вцілому та людської цивілізації зокрема.
   
«Фізіологія рослин»

14 Дисципліна, що забезпечує пізнання механізмів інтеграції фізіологічних функцій на рівні цілісного рослинного організму. Фізіологія рослин вивчає інтегральні фізіологічні процеси, дослідження функціонування яких на різних рівнях організації системи дозволяє максимально близько підійти до розуміння сутності живого, особливо в екстремальних умовах, коли "життя знаходиться на межі життя". У цій дисципліні рослини вивчаються на клітинному, тканинному та на рівні цілого організму. Як інтегративна наука фізіологія рослин використовує чисельні класичні та найсучасніші науково-методичні підходи до пізнання основ життєдіяльності рослинного організму.
   
«Соціально-політичні студії»

24 Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу й визначення специфіки соціально-політологічного знання; вивчення соціально-політичних реалій, норм соціально-політичної поведінки, соціально-політичних цінностей.
   
5 семестр  
   
«Озеленення населених місць»

26 Навчальна дисципліна «Озеленення населених місць» ознайомить студентів з теоретичними та практичними аспектами озеленення населених місць, із сучасними методами та напрямками озеленення, асортиментом деревних і кущових рослин для декоративних насаджень, з нормативними документами створення і експлуатації зелених насаджень, основами проектування високо естетичних рослинних композицій у ландшафтному дизайні. В ході вивчення дисципліни майбутні фахівці не тільки оволодіють теоретичними знаннями, але і здобудуть практичні навики раціонального використання зелених насаджень при створенні садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення для забезпечення не тільки естетичності, але й максимальної ефективності зелених зон населених пунктів.
   
«Фітопатологія»

27 В курсі розглядаються еволюція паразитизму у мікроорганізмів, аспекти взаємодії рослин і патогенів, фактори атаки патогенів, головні групи та типи хвороб деревних, кущових і квіткових рослин, їх вплив на стан, стійкість, продуктивність зелених насаджень та їхні захисні санітарно-гігієнічні властивості, а також сучасні засоби та методи захисту об'єктів садово-паркового господарства.
   
«Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності»

28 Навчальна дисципліна «Вибрані розділи трудового права та основи підприємницької діяльності» знайомить студентів з основним поняттєво-категоріальним апаратом основ підприємницької діяльності, видами підприємницької діяльності, метою якої є формування у студентів системи знань щодо теоретичних, економічних, інституційних, правових та організаційних основ підприємницької діяльності, а також необхідних компетенцій і початкових практичних навичок, потрібних для організації ведення підприємництва відповідно до вимог регуляторної політики держави.
   
6 семестр  
   
«Лісовідновлення та лісорозведення»

29 Навчальна дисципліна «Лісовідновлення та лісорозведення» передбачає формування у студентів фахових знань щодо штучного відтворення лісів із залученням регіональних технологій. У ній викладено питання, що стосуються основних принципів створення й вирощування лісових насаджень різного цільового призначення, а також розглянуто теоретичні основи створення та вирощування штучних насаджень основних лісотвірних деревних рослин у залежності від типу лісорослинних умов та категорій лісокультурних площ.
   
«Філософія»

30 Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Філософія тут виступає світоглядною і водночас методологічною основою, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.
Викладання курсу філософії має на меті ознайомити студентів з багатим пластом філософських знань, історією виникнення та розвитку філософії, її ведучими течіями і основними проблемами, котрі завжди мали і мають світоглядну спрямованість, а також сприяти формуванню і розвитку у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої дійсності, володіння методологією пізнання та практичної діяльності.
   
«Навчальна практика з квітникарства та озеленення населених міст»

Navchalna praktyka z kvitnykarstva ta ozelenennia naselennykh misc Навчальна практика з квітникарства та озеленення населених місць має на меті закріплення, поглиблення та удосконалення знань, отриманих студентами під час вивчення спеціальних дисциплін, оволодіння ними базовими навичками та вміннями застосування на практиці методів з квітникарства та озеленення населених місць, а саме методів вирощування та розмноження декоративних рослин, методів захисту рослин від шкідників та патогенів, методів підбору рослин та розташування рослинних композицій в приміщеннях різного типу, методів проектування територій та приміщень та створення рослинних композицій, здійснення практичних робіт, розвиток у студентів здібності самостійного здійснення діяльності, пов'язаної з пошуком наукової інформації на основі застосування сучасних інформаційних технологій.
Навчальна практика має надати студентам необхідного обсягу знань у галузі квітникарства та озеленення різних типів територій (парків, скверів, баз відпочинку, санаторіїв, дитячих закладів, спортивних комплексів) та приміщень (готелів, ресторанів, офісів, зимових садів, будинків, дитячих закладів тощо), підготувати їх до самостійного виконання фахової діяльності. Оволодіння сучасними методами озеленення має сприяти розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності
   
«Виробнича фахова практика з садово-паркових об'єктів»

Vyrobnycha paktyka z sadovo parkovykh obektiv Метою виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань студентів, отриманих в ході лекційних і практичних занять під час практичної роботи на підприємствах садово-паркового господарства; ознайомлення з особливостями роботи на садово-паркових об’єктах та в розсадниках; набуття практичних професійних навичок у процесі ландшафтного будівництва і обслуговування садово-паркових об’єктів.
Завдання практичної підготовки визначаються типовими задачами діяльності (професійної, соціально-виробничої) та вмінь, що забезпечують їх виконання, у рамках виробничих функцій, під якими розуміють сукупність посадових обов’язків, які виконує фахівець відповідно до посади. Набуття професійних практичних навичок висококваліфікованого фахівця можливе лише за умов безпосередньої його участі у виробничих процесах на базі підприємств садово-паркового господарства різного типу і різних форм власності та підрозділів науково-дослідних установ
   
7 семестр  
   
«Декоративні рослини закритого ґрунту з основами біотехнології»

31 Навчальна дисципліна формує комплексне уявлення про еколого-біологічні особливості декоративних рослин (декоративно листяних, квіткових та ін.) закритого ґрунту, умови ґрунто-, водо- та світлозабезпечення, живлення, сучасні технології розмноження, вирощування, формування, стимуляції розвитку; особливості живлення і умови культивування клітин, тканин і органів рослин in vitro, способи вирощування ізольованих рослинних клітин, тканин і органів залежно від мети досліджень, мікроклональне розмноження рослин, клітинну селекцію, кріозбереження рослин, клітинну та генетичну інженерії.
   
«Садово-паркове будівництво»

32 Навчальна дисципліна «Садово-паркове будівництво» є обов'язковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про зелене будівництво і місце садово-паркової розбудови у загальній структурі ландшафтної індустрії, про типологію садово-паркових об'єктів, їх облаштування і композиційну оцінку, про проведення агротехнічних та експлуатаційних заходів на об’єктах садово-паркових робіт. Мета дисципліни – теоретична та практична підготовка фахівців з питань будівництва та експлуатації садово-паркових об'єктів, агротехніки створення, формування екологічно дружніх естетичних декоративних та стійких до несприятливих умов навколишнього середовища насаджень і утримання їх у належному стані у містах та інших населених пунктах України.
   
«Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів»

33 У процесі вивчення дисципліни «Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів» студенти повинні оволодіти теоретичними положеннями і здобути практичні навики щодо застосування методів відновлення на реальних садово-паркових об’єктах різного функціонального призначення з подальшим використанням знань у повсякденній роботі. Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними основами передпроектного вивчення території ландшафтних об’єктів та науково-практичними основами проведення їхньої комплексної оцінки.
Завдання курсу полягає в тому, щоб студенти отримавши необхідні знання з теоретичних та практичних основ консервації, реконструкції та реставрації садово-паркових об'єктів, освоїли специфіку виконання проектних робіт та навчились застосовувати відповідні методи на ландшафтних об’єктах. Курс спрямований на вивчення та засвоєння можливих шляхів вирішення на професійному рівні завдань, які можуть бути поставлені перед майбутнім фахівцем сучасними умовами життя в даній сфері людської діяльності.
   
 «Ландшафтна таксація»

34 1 Навчальна дисципліна «Ландшафтна таксація» відноситься до обов’язкових навчальних дисциплін. Вона покликана сформувати у студентів комплексне уявлення щодо таксації окремих компонентів урбаноландшафтів, які є основою у разі парковпорядкування об’єктів зеленого будівництва. У ній викладено питання, що стосуються професійного підготування фахівців садово-паркового профілю з питань оцінювання лісосировинних ресурсів у насадженнях рекреаційного призначення.
   
 «Економіка садово-паркового господарства»

35 «Економіка садово-паркового господарства» – прикладна економічна дисципліна, яка вивчає форми прояву економічних законів та економічних відносин у садово-парковому господарстві, базується на загальноекономічних та технологічних дисциплінах і, водночас, є базовою при вивченні інших прикладних економічних дисциплін. Вивчення дисципліни має за мету надати студентам знання, уміння та навички, необхідні для професійної діяльності в садово-парковому господарстві. Завдання дисципліни– допомогти студентам вивчити конкретні форми прояву у садово-парковому господарстві економічних законів та категорій і на цій основі прищепити їм навички самостійного економічного аналізу для прийняття ефективних управлінських рішень.
   
«Іноземна мова»

36 Дисципліна покликана сформувати здатність спілкуватися іноземною мовою та застосовувати знання у практичних ситуаціях. Метою дисципліни є формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності у повсякденних і ділових ситуаціях, які, нарівні з навчанням англомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземною культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, навичок і вмінь автономного навчання на рівні незалежного користувача B1/Threshold на першому курсі та рівні B2/Vantage на четвертому курсі.
   
8 семестр  
   
«Організація садово-паркового виробництва»

37 Навчальна дисципліна «Організація садово-паркового виробництва» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка формує у студентів професійних знань з теоретичних основ і сучасного досвіду виробництва у СПГ та набуття практичних навичок щодо управління виробничими процесами у садово-парковому господарстві й реалізації організаційно-управлінських рішень для досягнення високих результатів господарської діяльності.
   
«Урбоекологія та фітомеліорація»

38 Навчальна дисципліна «Урбоекологія та фітомеліорація» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про глобальний процес урбанізації природного середовища та його незворотні наслідки, особливості урбоекосистем, міські екотопи та їх вплив на життєвість міських насаджень, вплив основних техногенних чинників на міські екосистеми, сучасні тенденції в системі озеленення, фітомеліорації та рекреації урбанізованих територій. Метою дисципліни є формування у студентів системи знань та умінь щодо наукових та методологічних основ урбоекології та фітомеліорації, комплексного підходу для оцінки стану урбанізованих біогеоценозів, розробки заходів щодо оптимізації урбоекосистем, поліпшення її природних компонентів та зниження негативного впливу техногенного навантаження.
   
   
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader