НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 База внутрішніх документів
 

 Нормативні акти

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 рр.
Етичний кодекс університетської спільноти
Ліцензія
Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню
Сертифікат про акредитацію ОП «Медицина» ОР «Магістр» (мова викладання англійська)
Сертифікат про акредитацію ОП «Біологія» ОР «Магістр» (денна форма навчання)
Сертифікат про акредитацію ОП «Біологія» ОР «Магістр» (заочна форма навчання)
Сертифікат про акредитацію ОП «Біологія» ОР «Доктор філософії»
Сертифікат про акредитацію ОП «Біотехнологія» ОР «Магістр»
Сертифікат про акредитацію ОП «Екологія» ОР «Бакалавр»
Сертифікат про акредитацію ОП «Екологічна безпека» ОР «Магістр»
Сертифікат про акредитацію ОП «Екологія» ОР «Доктор філософії»
Сертифікат про акредитацію ОП «Садово-паркове господарство» ОР «Бакалавр»
Сертифікат про акредитацію ОП « Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» ОР «Магістр»
Сертифікат про акредитацію ОП «Технології медичної діагностики та лікування» ОР «Бакалавр»
Сертифікат про акредитацію ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Магістр»
Сертифікати про акредитацію: біологія
Штатний розпис ННЦ «Інститут біології та медицини»
Штатний розпис науково-педагогічного персоналу
Тендерний комітет
Запобігання та протидія корупції
Антикорупційна програма
Фінансова звітність
Для матеріально відповідальних
Зразки документів про освіту Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
• Зразок диплому бакалавра: сторінка
• Зразок Додатку до диплома про вищу освіту (Бакалавр): сторінка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
• Зразок диплому молодшого спеціаліста: сторінка 1, 2, 3Положення Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
накази/розпорядження ректора,
розпорядження проректорів,
документи НМР/НМЦ організації навчального процесу

Наказ Ректора «Про затвердження Положення організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в університеті»» від 31.03.2023 р. за № 237-32

ПОЛОЖЕННЯ про валідацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти від 07.02.2023

Наказ Ректора «Про підготовку до 2023/2024 навчального року» від 20.01.2023 р. за № 50-32

ДОСВІД участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE

ПОЛОЖЕННЯ про охорону прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення атестації наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та користування корпоративною електронною поштою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про кураторство Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення і затвердження посадових інструкцій науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про заохочувальні відзнаки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Порядок проходження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Порядок запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про координацію роботи структурних підрозділів з іноземними здобувачами вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Концепція розвитку гуманітарної політики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПАМ’ЯТКА норм етичної поведінки для учасників освітнього процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про гаранта освітньої програми в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наказ Ректора «Про підготовку до 2022/2023 навчального року» від 24.12.2021 р. за № 1087-32

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наказ Ректора «Про підготовку до 2021/2022 навчального року» від 30.12.2020 р. за № 862-32

Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Концепція розвитку інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей»

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Сектор моніторингу якості освіти

КОНЦЕПЦІЯ впровадження дистанційного навчання в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичний центр організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Концепція вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наказ Ректора «Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»  від 21.05. 2020 р. за № 328-32

Розпорядження Ректора «Про затвердження графіка навчального процесу на 2020-2021 н.р.» за № 23 від 08.04.2020 р.

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Концепція проекту «Університет рівних можливостей»

Наказ про запровадження Системи виявлення та запобігання академічного плагіату

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (ПРОЕКТ)

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ПРОЕКТ)

Концепція формування іншомовних компетентностей студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ПРОЕКТ)

Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про реалізацію проектів програм міжнародної співпраці ЄС та управління коштами, виділених в рамках міжнародних грантів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про факультет/інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 року

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Наказ ректора "Про склад Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 26.12.2018 року за №1194-32

Положення про Науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка введене в дію Наказом ректора від 14 листопада 2018 року за №1037-32

Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE). Методичний посібник

Наказ ректора "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 08.07.2019 року за №601-32

Наказ ректора "Про внесення змін до наказу від 11.08.2017 за №729-32 в частині затвердження форми опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми" від 05.07.2019 року за №595-32

Розпорядження ректора "Про затвердження графіка навчального процесу на 2019/2020 навчальний рік" від 01.04.2019 р. за №33

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет) затверджене Наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32.

Наказ ректора "Про підготовку до 2019/2020 навчального року" від 23.01.2019 року за №76-32

Пам'ятка щодо порядку замовлення дублікату диплома та додатка до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін.

НОВА РЕДАКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, введена в дію Наказом Ректора від 11 квітня 2022 року за №170-32

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ введене в дію Наказом Ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32.
Додатки: 1. Положення. 2. Наказ

Розпорядження Ректора "Про затвердження графіка навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік" № 28 від 25.04.2018

Наказ ректора "Про підготовку до 2018/2019 навчального року" від 29.12.2017 року за №1206-32

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тимчасове положення «Про порядок реалізації студентами Київського Національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін» (схвалено рішенням Науково-методичної ради Університету від 01.03.2016 р.)

Інструкція з реєстрації студентів в системі автоматизації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення вільного вибору навчальних дисциплін

Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

Положення ННЦ «Інститут біології та медицини»,
розпорядження директора Інституту,
документи науково-методичної комісії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) у ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (друга редакція)

Рішення вченої ради «Про затвердження граничного відсотку текстових збігів у кваліфікаційних роботах бакалавра та магістра»» (витяг з протоколу №9 засідання від 9.03.2021).

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2) у ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛІНІЧНУ КАФЕДРУ Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про затвердження складу Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 21.09.2022 року за № 62

Оперативний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» на період 2022-2023 н.р.

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується провайдером

ПОЛОЖЕННЯ про систему підготовки до складання ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК" здобувачами освіти ННЦ "Інститут біології та медицини"

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про навчальну лабораторію ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оперативний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» на період 2021-2022 н.р. Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини». Протокол від 29.06.2021 року за №12.

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 10.02.2021 року за № 5

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 22.01.2021 року за № 110

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 12.10.2020 року за № 78

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та медицини» від 18.09.2020 року за № 67

ПОЛОЖЕННЯ про асистентську педагогічну практику аспірантів ННЦ «Інститут біології та медицини»

Стратегічний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» на період 2018-2025 н.р.

Положення про кураторів академічних груп ННЦ «Інститут біології та медицини»

Положення про організацію та проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ННЦ «Інститут біології та медицини»

Положення про організацію та проведення практики студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» (2020 р.) 

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників ННЦ «Інститут біології та медицини»

Правила оформлення курсових та кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» (оновлено 20.10.2021)

Положення про курсові та кваліфікаційні роботи (проекти)

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії «ННЦ «Інститут біології та медицини» від 29.11.2019 року за № 126

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії «ННЦ «Інститут біології та медицини» від 01.10.2019 року за № 107

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про зміни у складі Науково-методичної комісії «ННЦ «Інститут біології та медицини» від 13.12.2018 року за № 89

Розпорядження директора ННЦ «Інститут біології та медицини» «Про Науково-методичну комісію «ННЦ «Інститут біології та медицини»» від 03.12.2018 року за № 83

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації  (оновлено 20.10.2021)
Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд щодо можливості публікації (Таблиця) (оновлено 20.10.2021)

Відкриті лекції (відкриті лабораторні або практичні заняття):
Порядок подання інформації про проведення відкритої лекції (відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття) (оновлено 4.02.2021)
Загальні положення про опитування здобувачів вищої освіти щодо викладання певної навчальної дисципліни: проведення відкритої лекції / відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття (оновлено 4.02.2021)
Оголошення про проведення відкритої лекції (відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття) (оновлено 4.02.2021)
Опитувальник щодо проведення відкритої лекції (оновлено 4.02.2021)
Опитувальник щодо проведення відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття (оновлено 4.02.2021)
Оцінка відкритої лекції (відкритого лабораторного або практичного заняття). Анкета (анг.)

Щоденник практики (навчальна практика, денна форма навчання)
Щоденник практики (виробнича практика, денна форма навчання)
Щоденник практики (виробнича практика, заочна форма навчання)

Порядок проведення семестрового оцінювання та підсумкового семестрового контролю. Методичні рекомендації (оновлено 20.10.2021)
Додаток 1. Приклади оформлення екзаменаційних білетів .doc (оновлено 20.10.2021)
Додаток 2. Приклади оформлення бланків для відповіді .doc (оновлено 20.10.2021)
Додаток 3. Основні форми завдань (оновлено 20.10.2021)

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader