НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 

2021-2022 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
Професійно орієнтований вибірковий блок: ЦИТОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ
1 БЕСПЯТЧУК
Оксана Степанівна
Значення miRNA106b у прогресії раку ендометрію
2 БУРДА
Тетяна Сергіївна

Особливості експресії матриксної металопротеїнази-8 в пухлинній тканині хворих на рак молочної залози

3 ДІДЕНКО
Олена Сергіївна

Морфофункціональні та електрофізіологічні властивості нейронів смугастого тіла та гіпокампу у PLCb1-нокаутованих мишей

4 ДЬЯКОН
Григорій Юрійович
Визначення цитотоксичності метформіну та дихлорацетат натрію на активно проліферуючі клітини карциноми Льюїса
5 ІЛЬЄНКО
Дмитро Олегович
Вплив антибіотико-індукованого дисбіозу на структуру гіпокампа та поведінкові патерни в системі «матір-дитина»
6

КУРПА
Ольга Іллівна

Cтруктурно-функціональні зміни тонкої кишки за умов ожиріння та його корекції вечірнім або цілодобовим введенням мелатоніну
7 КОЧЕРГІНА
Дар'я Сергіївна
Використання модифікованих гістохімічних методів дослідження для оцінки локального розповсюдження рака шийки матки
8 ЛИТВИН
Соф'я Євгеніївна
Структурно-функціональні зміни товстої кишки за умов ожиріння та його корекції мелатоніном
9 НАУМОВА
Марія Олександрівна
Залучення ізоформ р85 та р70 кінази S6K1 до mTOR/S6K1 сигнального шляху в клітинах з редагованою експресією окремих ізоформ
10 ПОНОМАРЕНКО
Влада Юріївна
Вплив мезенхімальних стовбурових клітин на підшлункову залозу в нормі та за умов панкреатиту
Професійно орієнтований вибірковий блок: РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ
1 БЕШТИНАРСЬКА
Анна Олександрівна
Аналіз особливостей репродуктивної системи коней з метою оптимізації використання допоміжних репродуктивних технологій у їхньому розведенні
2 ВАСІЛЬЄВА
Ганна Анатоліївна
Роль хемокіну CXCL12 та його рецептора CXCR4 при прогресії ендометріоїдної карциноми ендометрію
3 ІВАНОВА
Ірина Едуардівна
Роль батьківського глюкокортикоїдного рецептора у ранньому ембріональному розвитку мишей
4 ІЛЛЯШЕНКО
Марія Олександрівна
Оцінка ефективності сучасних програм екстракорпорального запліднення
5 КАРПИНА
Анастасія Ігорівна
Вплив піоспермії на ефективність екстракорпорального запліднення
6 КРАВЧУК
Ольга Вячеславівна
Вплив оваріоектомії у молодих мишей на морфофункціональні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини in vitro
7 КРИВОУС
Маргарита Вадимівна
Порівняльний аналіз кількісних та якісних характеристик еякуляту у чоловіків із порушенням фертильності
8 НОВОХАТСЬКА
Марина Олександрівна
Ефективність передімплантаційного генетичного тестування на анеуплоїдію у допоміжних репродуктивних технологіях серед пацієнток різних вікових груп
9 ОРЛОВА
Анастасія Сергіївна
Етіологічні та патогенетичні фактори порушення сперматогенезу
10 ПОСТОВІТЮК
Єва Юріївна
Удосконалення процедури аналізу сенільних фібробластів дерми в культурі
11 РУСТАМОВА
Наргіз Махір КИЗИ
Відповідність морфологічних і генетичних критеріїв оцінки якості ембріонів
12 ШЕВЧУК
Ольга Ігорівна
Визначення морфофункціональних властивостей культур мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин плаценти мишей в культурі клітин in vitro

 

 

2020-2021 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
Професійно орієнтований вибірковий блок: ЦИТОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ
1 ВОЙТЕНКО
Богдан Сергійович
Особливості субклітинної локалізації ізоформ кінази s6k1 за умов норми та оксидативного стресу в клітинах mcf7 дикого типу та модельних лініях
2 ГВИЛАВА
Саба

Мезенхімaльні стовбурові клітини як клітиннa терaпія при лікувaнні госторого пaнкреaтиту у щурів

3 ДОМАНСЬКА
Олена Вікторівна

Морфологічні зміни клітин лінії mcf-7 внаслідок зсуву експресії ізоформи кінази рибосомного білка

4 КАЩУК
Ольга Анатоліївна
Вплив інтерлейкіну-10 на мишей лінії 129/sv з Купризоновою моделлю демієлінізації
5 МОТРЕНКО
Юлія Миколаївна
Моно-убіквітинування рецептору pex5 під час Імпорту матриксних білків у пероксисоми
6

ПРОКОФ'ЄВА
Олена Олександрівна

Прогностичне значення мастоцистів у пухлинній тканині хворих на рак передміхурової залози
7 СТЕПАНЕНКО
В'ячеслав Сергійович
Дослідження фіто- та цитотоксичного впливів квантових точок (сdte) на корінні меристеми а.сера
8 ФЕДИНЯК
Софія Віталіївна
Вплив наночастинок золота та срібла на морфофункціональний стан щитоподібної залози щурів
9 ХМЕЛЬНИЦЬКА
Юлія Миколаївна
Дослідження синергічного впливу протипухлинних препаратів на клітини mcf-7 за різних типів культивування
Професійно орієнтований вибірковий блок: РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ
1 АРТЕМЕНКО
Марина Олегівна
Запліднююча здатність свіжевиділених та кріоконсервованих сперматозоїдів цапа Зааненської породи (carpa hircus)
2 ГАВРИШ
Катерина Костянтинівна
Йодна забезпеченість вагітних жінок у Чернігівській та Київській областях
3 КНИЖЕНКО
Юліана Олегівна
Порівняння методів повільного заморожування та вітрифікації
4 КОЗЛОВСЬКА
Катерина Ігорівна
Рівень розривів ДНК в ядрах мезенхімальних стовбурових клітин людини
5 КУЛАГІНА
Поліна Русланівна
Порівняння морфо функціональних властивостей мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини людини за умов нормо- та гіпоксії
6 ЛАГОЙДА
Ольга Мар’янівна
Морфологічні особливості плаценти при допоміжних репродуктивних технологіях
7 МАТЮШЕНКО
Святослав Олександрович
Вплив мелатоніну на морфо-функціональний стан сім’яників щурів за умов ожиріння
8 ПАВЛЮК
Наталія Сергіївна
Ефективність передімплантаційного генетичного тестування на анеуплоїдію у допоміжних репродуктивних технологіях серед пацієнток різних вікових груп
9 ПРОКОПЕНКО
Тетяна Володимирівна
Прогнозування ефективності дозрівання та запліднення in vitro яйцеклітин capra hircus після пункції фолікулів
10 ХОМОВНЕНКО
Марія Георгіївна
Порівняльний аналіз методів виявлення трисомій плоду та їх залежність від віку батьків

 

2019-2020 н.р.

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 КУЛАКОВА
Каріна
Георгіївна
Вплив РНК-інтерференції гену PINK1 на виживаність кардіоміоцитів за умов аноксії-реоксигенації
2 ЛОПУШАНСЬКИЙ
Іван
Сергійович

Морфо-функціональна характеристика вісцеральної жирової тканини щурів за умов розвитку індукованого ожиріння при впливу наночастинок золота

3 МАТВІЙЧУК
Анна
Федорівна

Роль мікросателітної нестабільності в патогенезі раку шлунку

4 МЕНЬКО
Наталія
Вікторівна
Структурно-функціональні зміни в тонкому кишечнику при ожирінні та їх корекція різними режимами введення мелатоніну
5 МУШІЙ
Олександр
Михайлович
Особливості експресії білків ремоделювання кісткової тканини в клітинах ліній раку передміхурової залози людини
6

ПЄЧКА
Аріна
Олегівна

Вплив альтерацій білка щілинних контактів інексину 4 на загальну фертильність та розвиток гонад на моделі Drosophila melanogaster
7 СТРЕЧЕНА
Марія
Сергіївна
Цитоморфологічна, ензимоцитохімічна характеристика та імунофенотиповий профіль лейкемічних клітин при гострих лімфобластних лейкозах
8 ЧУМАК
Катерина
Вадимівна
Морфо-функціональні зміни підшлункової залози щурів з індукованим дієтою ожирінням під впливом різних режимів введення мелатоніну
9 ШЕВЧЕНКО
Леонід
Олексійович
Створення бібліотеки однодоменних антитіл методом фагового дисплею з використанням клітин Aspergillus fumigatus
10 ЯРЕМЕНКО
Мирослава
Володимирівна
Вплив аліментарного ожиріння на показники морфо-функціонального стану товстого кишечника на тлі введення фітопрепарату та ентеросорбенту

 

2018-2019 н.р.

 

№ 
роботи
П.І.Б Назва роботи Завантажити
анотацію
1 БЕКЕР
Кристина Леонідівна
Дослідження впливу 5-азацитидину на цитогенетичні особливості клітин
раку молочної залози людини
2 ГУЦАЛЮК
Максим

Гемопоез за впливу фулерену С60 на тлі хронічного експериментального холангіту

3 ДУБОВЦЕВА
Лідія Дмитріївна

Морфофункціональна характеристика клітин раку грудної залози під впливом антипроліферативних
засобів

4 ДЯДЮК
Катерина Богданівна
Порівняльний аналіз експресії СD44 в клітинах злоякісних новоутворень грудної та передміхурової залози
5 КОЛЕСНІКОВА
Анастасія Максимівна
Відмінності посттравматичного відновлення спинного мозку у мишей лінії FVB різної статі
6

ЛАГОВСЬКА
Юлія Олександрівна

Цитогенетичні порушення у стрілолиста стрілолистого водойм Чорнобильської зони відчуження з різним радіонуклідним забрудненням
7 МОРОЗ
Вікторія Миколаївна
Імуноцитохімічні та цитоморфологічні особливості радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози
8 РУБЦОВ
Володимир Вікторович
Процеси демієлінізації ПНС у мишей лінії С57BL при хворобі Шарко-Марі-Тута за умов надекспресії гену РМР22
9 ШАВЛАК
Любов Валеріївна
Цитогенетичні особливості вікових змін у представників роду ALLIUM при старінні насіння
10 ШЕВЧИК
Юлія Станіславівна
Роль макрофагів в прогресуванні папілярного раку щитовидної залози
11 ШЕПІДА
Анастасія Іванівна
Особливості росту мезенхімальних стромальних клітин пуповини на носії FIBRA-CEL® DISKS

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader