НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Cover Vareniuk Dzerzhynsky Osnovi postnatalnogo ontogenezu 2022

 

Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. Основи постнатального онтогенезу.– Київ, 2022.– 285 с.

Навчальний посібник з закономірностей постембріонального онтогенезу тварин та людини. Дано характеристику основних подій постембріонального розвитку: дитинства, метаморфозу, линьки, росту, розмноження, старіння, регенерації.
Для студентів біологічних, медичних, сільськогосподарських спеціальностей вузів.

 

Загальна цитологія та гістологія

Zagalna cytologiya cover 1

 

Загальна цитологія: підручник. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, А.С. Пустовалов, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк, С.М. Гарматіна; упорядкування Н.В.Скрипник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2020.– 640 с.

Системно викладено основи сучасної цитології з елементами молекулярної біології. Проаналізовано новітні уявлення щодо еволюції клітинної форми життя, основні етапи розвитку методів дослідження клітини. Наведено структурно-функціональний аналіз поверхневого апарату клітини і його участі в міжклітинній сигналізації та адгезії. Із сучасних позицій молекулярної біології висвітлено принципи структурно-функціональної організації цитозолю, клітинного ядра, органел. З урахуванням гістофізіологічних підходів розглянуто особливості функціонування клітин в нормі та висвітлено закономірності змін у будові та функціях ультраклітинних структур із розвитком певних патологій. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних цитологічних прийомів, що ввійшли у практику біологів і патологів.
Для студентів біологічних факультетів закладів вищої освіти.

 

Загальна цитологія та гістологія

Metody cytohistologichnoi diagnostiki cover

 

Варенюк І.М., Дзержинський М.Е. Методи цито-гістологічної діагностики: навчальний посібник.– Київ: Інтерсервіс, 2019.– 256 с.

Навчальний посібник зі спецкурсу "Методи цито-гістологічної діагностики", що читається на кафедрі цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В посібнику розглядаються основні методи взяття та фіксації матеріалу для гістологічних досліджень, виготовлення гістологічних препаратів, включаючи найбільш уживані методи їх забарвлення, підготовки матеріалу до фарбування та обробки після фарбування, методи кріотомії. Також детально розглядаються планіметричні та стереометричні методи аналізу мікропрепаратів, методи тривимірної реконструкції. Велику увагу приділено комп’ютерним методам аналізу.

 

Загальна цитологія та гістологія

Chronobiologiya cover

 

Хронобіологія : навчальний посібник / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, Н.В. Демянчук – К.: "Інтерсервіс", 2013. – 242 с.

Системно викладено основи хронобіології (біоритмології). Проаналізовано сучасні уявлення щодо історії розвитку хронобіології,класифікації біоритмів, методів обробки результатів хронобіологічних досліджень. Наведені теоретичні і практичні аспекти застосування основних хронобіологічних прийомів, що ввійшли у практику сьогоднішньої біології та медицини.
Для студентів біологічних та медичних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Загальна цитологія та гістологія

Hystology album cover

 

Альбом для лабораторних занять з курсу «Гістологія», 2020. – 50 с.
Дзержинський Микола Едуардович, Пазюк Любов Михайлівна, Вороніна Олена Костянтинівна, Гарматіна Софія Михайлівна, Островська Галина Віталіївна.

Альбом з курсу «Гістологія» містить методичні рекомендації для оформлення лабораторних занять для студентів зі спеціальності «Біологія». Він має аркуші для виконання лабораторних занять, короткі теоретичні відомості та перелік запитань для складання модулів із гістології. Електронограми, мікрофотографії та схеми будови використано власні та взяті з підручників і атласів з гістології. Автори вдячні всім колегам-гістологам.

Рекомендовано до друку вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка (протокол №4, від 26.10.2017 року).

Загальна цитологія та гістологія

Album ecologichni aspekty klitinnoy biologii cover

 

Альбом для практичних занять з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології» для студентів спеціальності «екологія».– Київ: Інтерсервіс, 2019. – 72 с.
Варенюк Ігор Миколайович, Дзержинський Микола Едуардович

Альбом з курсу «Екологічні аспекти клітинної біології» для студентів біологічних факультетів ВУЗів, що навчаються по спеціальності «екологія» містить в собі аркуші для виконання практичних занять та перелік запитань для складання модулів з даного курсу. Електронограми і схеми, наведені в альбомі є власними, або взятими з підручників і атласів з цитології, гістології та клітинної біології. Автори вдячні всім колегам-цитологам та гістологам, хто допоміг цінними порадами в створенні даного альбому.

Загальна цитологія та гістологія

Album general cytology 2020 cover

 

Альбом для лабораторних занять з курсу «Загальна цитологія», 2020. – 76 с.
Дзержинський Микола Едуардович, Пазюк Любов Михайлівна, Вороніна Олена Костянтинівна, Варенюк Ігор Миколайович

Альбом з курсу «Загальна цитологія» для студентів біологічних факультетів ВУЗів містить в собі аркуші для виконання лабораторних занять, короткі теоретичні відомості та перелік тестових запитань для складання модулів із загальної цитології. Електронограми і схеми будови органел використано власні та взяті з підручників і атласів з цитології. Автори вдячні всім колегам-цитологам.

Загальна цитологія та гістологія

BIR cover

 

Альбом з курсу «Біологія індивідуального розвитку». Методичні рекомендації для лабораторних занять
Дзержинський Микола Едуардович, Гарматіна Софія Михайлівна, Скрипник Наталія Вячеславівна, Вороніна Олена Костянтинівна
– Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2020.– 22 с.

В основу альбому - практикуму покладена програма лабораторних занять, що проводяться на кафедрі цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом багатьох років. До його складу увійшли структурно упорядковані та послідовно подані лабораторні заняття з курсу «Біологія індивідуального розвитку». Альбом-практикум містить системний опис ембріологічних препаратів, теоретичні питання, що рекомендуються для опрацювання, схеми та список рекомендованої літератури до відповідних лабораторних занять з курсу.

Альбом-практикум призначений для оптимізації роботи студентів на лабораторних заняттях та полегшення сприйняття ними запропонованого матеріалу.

Альбом-практикум може бути рекомендований для методичного забезпечення проведення лабораторних занять з курсу «Біологія індивідуального розвитку» на біологічних факультетах вищих навчальних закладів.

Загальна цитологія та гістологія

Dzerzhynsky cover

 

Загальна цитологія і гістологія: підручник.
М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, Г.В. Островська, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, О.К. Вороніна
– Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010.– 575 с.

Системно викладено основи сучасної цитології і гістології з елементами ембріології. Проаналізовано нинішні уявлення щодо еволюції клітинної форми життя, основні етапи розвитку методів дослідження клітини й тканин. Наведено структурно-функціональний аналіз поверхневого апарату клітини та його участі в міжклітинній сигналізації й адгезії. Із сучасних позицій молекулярної біології висвітлено принципи структурно-функціональної організації цитозолю, клітинного ядра, органел. Подано системний аналіз основних закономірностей онтогенезу. З урахуванням гістофізіологічних підходів розглянуто особливості будови, розвитку й життєдіяльності тканин тваринного організму. Висвітлено закономірності змін у будові та функціях ультраклітинних структур, клітин і тканин із розвитком певних патологій. Наведено теоретичні та практичні аспекти застосування основних цитологічних і гістологічних прийомів, що ввійшли у практику біологів і патологів. 
Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Загальна цитологія та гістологія

Гістологія. Практикум - автори М.Е.Дзержинський, Г.В.Островська, Н.В.Скрипник, С.М.Гарматіна


Гістологія. Навчальний посібник. Практикум
М.Е.Дзержинський, Г.В.Островська, Н.В.Скрипник, С.М.Гарматіна

Уміщено основні теоретичні відомості щодо гістологічної структури та функції різних груп тканин, наведено детальний опис оригінальних мікрофотографій гістологічних препаратів, електронограм і питання для самостійного опрацювання та підсумкового контролю. При складанні посібника використано описи препара-тів, запропоновані в ряді видань, а також розроблені колективом кафедри цитоло-гії, гістології та біології розвитку з урахуванням спеціальності.

Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Гістологія практикум

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader