НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017  Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra cytologii LOGO

Перелік навчальних дисциплін
за напрямом
«Репродуктивна біологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію 

 
Освітній рівень «Бакалавр»
 
 
«Методи біології розвитку»
 
 
4
 Вивчаються теоретичні основи та особливості практичного застосування сучасних методів прижиттєвого та посмертного дослідження ходу індивідуального розвитку та особливості їхнього застосування у клінічній та лабораторній практиці.
   
«Загальна ембріологія» 
 
9
Ембріологія вивчає походження і розвиток статевих клітин, запліднення, розвиток зародка. На кожному етапі ембріогенезу розглядаються питання морфологічних і структурних змін з урахуванням сучасних знань про молекулярно-генетичні, біохімічні та фізіологічні механізми, що їх супроводжують.
   
«Основи постнатального онтогенезу»

5
Вивчаються основні події постнатального онтогенезу людини та тварин: зміни в період дитинства; статеве дозрівання; типи та закономірності росту в людини та різних груп тварин; механізми фізіологічної та репаративної регенерації; загальні закономірності старіння живих організмів.
   
«Спеціальна гістологія»

13
Спеціальна гістологія вивчає мікроскопічну будову, розвиток та життєдіяльність окремих органів та систем. Ця дисципліна є основою морфологічних знань, необхідною для успішного засвоєння інших дисциплін (нейроморфології, фізіології, па-тологічної фізіології, імунології). Для діагностики та лікування різних захворювань необхідне розуміння механізмів функціонування і молекулярних основ структурної організації органів та систем.
   
«Генетика онтогенезу»

1
У даному курсі висвітлюються теоретичні основи появи генетичних патологій та методи їх діагностики, основні питання щодо ролі спадковості в різних формах па-тології людини, механізми реалізації патологічних мутацій, а також діагностичні можливості клініко-генеалогічного аналізу, сучасні методи молекулярної та біохімічної генетики, цитогенетичного аналізу.
   
«Гістофізіологія репродуктивної системи»
 
10 n
Вивчаються особливості морфо-функціонального стану органів жіночої та чоловічої репродуктивної системи за умов норми та при зміні гормонального фону і дії різних етіологічних факторів. У процесі навчання аналізується цитоархітектоніка гіпоталамуса та гіпофіза ссавців і людини в регуляції функцій статевих залоз та інших органів репродуктивної системи.
   
 «Репродуктивні технології»
 
7
Протягом курсу студенти опановують навички аналізу якості гамет та ембріона на різних стадіях розвитку маніпуляції зі статевими клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів, що здійснюється в умовах in vitro, до переносу їх у порожнину матки. Дисципліна допоможе опанувати практичним використанням репродуктивних методів у різних галузях господарської діяльності людини: в сучасній медицині та ветеринарії, в наукових дослідженнях.
   
 «Системи міжклітинних комунікацій та клітинної диференціації»
 
12
Вивчаються особливості формування спеціалізованих клітин, органів і тканин і становлення їх функції підчас клітинної диференціації як за умови взаємовпізнання і контактування, так і через сприйняття різних сигналів з подальшим їх трансформуванням, відповідаючи тим самим на зміни оточуючого середовища.
   
«Патологія репродуктивної системи»

6
Курс складається з розділів, присвячених аналізу патологічних процесів органів жіночої та чоловічої статевої системи. Розглянуто процеси порушень розвитку статевої системи, запальних та проліферативних процесів, дисфункцій енокринної природи тощо. Мета дисципліни «Патологія репродуктивної системи» є ознайомити студентів з закономірностями змін статевої системи при різних патологічних станах.
   
 «Молекулярно-генетичні механізми передзародкового розвитку»
 
10
Вивчаються молекулярні та генетичні механізми детермінації та диференціації статевих клітин різних груп організмів, освітлюються основні сигнальні каскади, що забезпечують ці процеси та фактори, які впливають на них. Окрема увага приділяється особливостям утворення статевих клітин у людини: молекулярним механізмам дозрівання статевих клітин, генетичним та спадковим захворюванням, пов’язаним із аномаліями утворення статевих клітин, шляхами діагностики таких патологій тощо.
   
«Гормональна регуляція онтогенезу»

8
Вивчається роль гормонів в регуляції гаметогенезу, запліднення, гісто- і органогенезу та особливості гормонального впливу на зміни морфологічних та фізіологічних характеристик у постембріональному періоді онтогенезу людини і тварин.
   
«Основи імуноцитології»

11
Дисципліна висвітлює питання закономірностей структурно-функціональних змін клітин, клітинних угрупувань, органів імунної системи на різних стадіях розвитку, при зміні їхнього фізіологічного стану, у нормі й при патології. Крім того розгляда-ються ряд методів та прийомів досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни.
   
«Цитогенетичні основи ембріонального розвитку»

14
Навчальна дисципліна висвітлює принципи генетичної діагностики захворювань ембріона, плода, пари, що стикнулись з безпліддям. Вивчаються теоретичні основи цитогенетики та молекулярно-генетичного аналізу різних типів біологічних зразків: бластомерів, трофобласту, ворсин хоріону, клітин плаценти, крові тощо. Демонструються інвазивні та неінвазивні методи забору матеріалу та його дослі-дження (каріотипування, ПЛР, FISH-метод, NGS), що дозволяють виявити генні та хромосомні аномалії.
   
«Лабораторний практикум з репродуктивної біології»

3
На лабораторних заняттях студенти опановують основні методи гістологічної та цитологічної техніки для вивчення особливостей гаметогенезу, запліднення, розвитку під час ембріогенезу з метою виявлення і порівняння відмінностей органогенезу за умов норми і при виникненні різних вад розвитку під впливом дії несприятливих чинників. Також курс включає набуття навичок морфометричного аналізу - методів вимірювання кількісних параметрів мікроскопічних структур, що є обов’язковим елементом в роботі репродуктивних біологів (наприклад, підрахунок спермограми і т.д.).
   
   
Освітній рівень «Магістр»
   
   
«Вікові аспекти репродуктивної функції (викладається українською/англійською мовою)»

1 n
Дисципліна «Вікові аспекти репродуктивної функції» дозволяє отримати цілісне уявлення про закономірності розвитку ембріонів людини та особливості гістогенезу органів у різних триместрах вагітності. У процесі навчання аналізується динаміка вікових змін структурно-функціональної організації репродуктивної системи у постнатальному онтогенезі, зокрема періоди препубертатного періоду і статевого дозрівання, вагітності, пологів, лактації та відмінності у перебудові репродуктивних органів у чоловіків і жінок у зрілому віці і старінні.
   
«Прикладна статистика в репродуктивній медицині»

2 n
Дисципліна «Прикладна статистика в репродуктивній медицині» присвячена особливостям застосування методів статистичного аналізу цифрових результатів у галузі репродуктивної біології та репродуктивної медицини. Систематично викладаються методи описової статистики, варіаційного аналізу, кореляційного аналізу та інших статистичних методів, що найчастіше застосовуються при аналізі цифрових даних у репродуктивній біології та медицині. Розглядаються практичні приклади застосування цих методів, а також представлення їх результатів у звітах, наукових публікаціях,виступах та презентаціях.
   
 «Токсикологія та метаболізм лікарських препаратів»

3 n
Навчальна дисципліна «Токсикологія та метаболізм лікарських препаратів» розглядає широке коло питань фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських речовин. Вивчає методи оцінки потенційної токсичності лікарських та хімічних речовин, механізм їх токсичної дії, а також методи лікування та профілактику отруєнь. У курсі висвітлюється вплив лікарських та хімічних речовин на репродуктивну систему людей та тварин, а також дія, яку вони можуть викликати: ембріотоксична, тератогенна, гонадотоксична, мутагенна та канцерогенна. Особливу увагу під час вивчення дисципліни приділено групам препаратів, що застосовуються в галузі репродуктивної медицини.
   
«Стовбурові клітини»

4 n
Навчальна дисципліна «Стовбурові клітини» дозволяє пізнати морфофункціональні характеристики та основні властивості стовбурових клітин. Дана дисципліна надає можливість заглибитись у вивчення уявлень про механізми диференціації стовбурових клітини у складі багатоклітинного організму. Дисципліна висвітлює особливості регуляції клітинної проліферації, диференціації, міграції та загибелі клітин на різних етапах онтогенезу, а також вивчаються властивості ембріональних стовбурових клітин, фетальних стовбурових клітин та стовбурових клітин дорослого організму. Дисципліна вказує на можливості застосування знань про властивості стовбурових клітин та можливі варіанти їх диференціації для вирішення практичних проблем біології та медицини.
   
 «Сучасні допоміжні технології»

5 n
Дисципліна «Сучасні допоміжні технології» є базовою практичною ембріологічною дисципліною, що висвітлює методи сучасних допоміжних репродуктивних технологій, що ефективні в клінічній практиці для лікування різних форм безпліддя у людей та при розведенні сільськогосподарських й хатніх тварин. В рамках курсу студенти набувають поглиблених знань та практичних навичок в галузі ДРТ з оволодінням методів забору та підготовки гамет до запліднення, різних типів запліднення, культивування ембріонів in vitro та оцінки їх якості, методів забору матеріалу для генетичного аналізу та кріоконсервації біологічного матеріалу
   
«Медична генетика»

12 n
Навчальна дисципліна присвячена вивченню механізмів та закономірностей патогенезу спорадичних та спадкових генетичних захворювань людини. Крім того, значна увага приділяється сучасним методам аналізу генетичних аномалій на різних етапах онтогенезу людини, а також використанню отриманих даних для оцінки ризиків під час планування сім’ї. Окрема розглядається значення індивідуальних генетичних особливостей в реалізації загальних терапевтичних підходів, а також патогенезі захворювань не спадкової природи.
«Біологія клітин в культурі»

6 n
Дисципліна «Біологія клітин в культурі» дозволяє отримати сучасне уявлення про особливості життєдіяльності клітин в умовах культивування in vitro та поглиблене розуміння етапів їх адаптації в штучних умовах. У процесі навчання аналізуються методичні прийоми отримання первинних культур клітин різного походження, створення оптимальних умов для підтримки існування клітин поза організмом та аналізу стану клітинної популяції в культурі з метою подальшого застосування в репродуктивній біології (допоміжні репродуктивні технології) та регенеративній медицині (клітинна терапія).
   
«Ендокринологія репродукції»

7 n
Дисципліна вільного вибору «Ендокринологія репродукції» розглядає комплекс регуляторних механізмів, задіяних у регуляції репродуктивної функції. Вивчаються нейрогуморальні механізми розвитку та функціонування репродуктивної системи, система прямих та зворотних зв’язків, а також взаємозв’язок регуляторних механізмів репродуктивної та інших функції організма в нормі та при деяких патологічних станах.
   
«Етико-правові аспекти в репродуктивній медицині»

8 n
Дисципліна «Етико-правові аспекти в репродуктивній медицині» висвітлює дискусійні етичні та юридичні аспекти, які можуть виникнути під час практичної або наукової роботи в галузі репродуктивної біології. В рамках курсу розглядаються сучасні етичні-соціальні й правові засади роботи ембріолога: морально-етичні норми спілкуванні з колегами та пацієнтами, дотримання конфіденційності в умовах цифрового збереження інформації, адміністративна ті кримінальна відповідальність за правопорушення у галузі ДРТ. Студенти вивчають етичні та правові аспекти маніпуляцій з гаметами, репродуктивного донорства, сурогатного материнства, репродуктивного туризму, генетичної діагностики ембріона та новонародженої дитини, можливості використання стовбурових клітин та генної інженерії. Розглядаються такі важливі питання ДРТ, як робота з особливими пацієнтами (онкохворими, вірусоносіями тощо), смерть одного з партнерів, зберігання та транспортування біологічного матеріалу (в тому числі транскордонне).
   
«Клітинна інженерія (викладається українською/англійською мовою)»

9 n
Дисципліна «Клітинна інженерія» надає сучасне уявлення про основні напрямки розвитку клітинних технологій, спектр задач, що вирішуються за їх допомогою і методи, особливості яких використовуються для цієї мети. У процесі навчання опановується методологія маніпуляцій з клітинами та їх генетичним матеріалом in vitro та in vivo з метою покращення якісних характеристик і властивостей клітин та організмів; студенти знайомляться з перспективами застосування нових технологій в медицині і сільському господарстві, з можливостями практичного застосування отриманих знань і методичних прийомів в репродуктивній біології (допоміжні репродуктивні технології) та регенеративній медицині (клітинна терапія).
   
«Передімплантаційна і пренатальна діагностика та скринінг»

13 n
Навчальна дисципліна «Передімплантаційна і пренатальна діагностика та скринінг» присвячена вивченню основних методів оцінки і аналізу розвитку ембріонів людини, а також підходів до діагностування спадкових та спорадичних патологій на різних етапах ембріогенезу. Значна увага приділяється особливостям практичного застосування сучасних методів дослідження у допоміжних репродуктивних технологіях та при спостереженні за перебігом основних етапів внутрішньоутробного розвитку, а також основним медико-етичним принципам вибору методичних прийомів для найбільш ефективного вирішення поставлених цілей.
   

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader