НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
«МЕДИЦИНА»

 

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність 222 «Медицина»

Oсвітній рівень – «Магістр»
Освітньо-професійна програма – «Медицина»

Освітній рівень – «Доктор філософії»
Освітньо-професійна програма – «Медицина»

 

 

 

 

 Medicine UKR LOGO

1 1st picture Medicine

Вперше підготовку медиків у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка було розпочато у 1840 році, коли у Імператорському університеті Святого Володимира (тодішня назва) було відкрито медичний факультет (у 1921 році він виокремився у Київський медичний інститут, нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). За свою майже сторічну історію тут здобула свою освіту ціла плеяда видатних постатей та світил медицини: Людвіг Горецький, Володимир Бец, Карл Трітшель, Віктор Субботін, Іван Сікорський, Микола Волкович, Володимир Підвисоцький, Теофіл Яновський, Федір Омельченко, Данило Заболотний, Микола Стражеско, Макс Губергріц, Вадим Іванов, Михайло Коломійченко та багато інших. В Університеті були створені та активно працювали кафедри фізіології людини, гістології та ембріології, які заклали підвалини для розбудови у 1933 році біологічного факультету.

У 2016 році потужний науково-педагогічний потенціал та науково-матеріальна база ННЦ «Інститут біології» дозволили відновити медицину як напрям освітньої діяльності, що стало підґрунтям реорганізації інституту у ННЦ «Інститут біології та медицини».

На виконання поставлених Урядом задач з якісної підготовки медичних кадрів, відновлюючи традиції викладання медичних наук, гідно продовжуючи традиції майже двовікового періоду історії Університету, позначеного діяльністю всесвітньовідомих учених-біологів та медиків, у 2017 році розпочато набір студентів на освітню програму «Медицина», що стало одним із вагомих досягнень нашого Університету.

До викладання навчальних дисциплін на освітній програмі «Медицина» сьогодні залучена ціла низка структурних підрозділів Університету, зокрема Інститут філології, факультети - філософський, хімічний, фізичний, психології, радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, соціології, а також висококваліфіковані фахівці Університетської клініки, Інституту психіатрії, медичних закладів м. Києва, клінічних баз Національної академії медичних наук України.

Левова ж частина освітніх послуг здобувачам освіти на освітній програмі «Медицина» надається висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками ННЦ «Інститут біології та медицини», які мають великий досвід практичної роботи в галузі біології та медицини, зокрема викладачами кафедр:
- анатомії та патологічної фізіології;
- біомедицини;
- біофізики та медичної інформатики;
- біохімії;
- вірусології;
- внутрішньої медицини;
- екології та зоології;
- загальної та медичної генетики;
- клінічної медицини;
- мікробіології та імунології;
- мовної підготовки;
- фундаментальної медицини;
- хірургії.

Формування медичних кадрів нового покоління вимагає сьогодні не лише ґрунтовної фундаментальної медичної підготовки, але й застосування сучасних інноваційних підходів.

Для підготовки майбутніх медиків в Інституті використовуються інноваційні аудиторії віртуальної реальності. Віртуальна реальність (VR) - тривимірне середовище, з яким може взаємодіяти людина. Фактично, за її допомогою мозок сприймає видиме за реальне за допомогою спеціальних технологій. VR-cистеми у медицині набувають великої популярності, вони допомагають не лише в медичній освіті, але й безпосередньо застосовується у лікувальному процесі.

VR-cистеми є ефективним доповненням до класичних підходів / засобів викладання та навчання (муляжі, препарати тощо), якісним кроком вперед. Завдяки ним відкривається можливість об'єднати всі етапи навчання - від ознайомлення до закріплення практичних навичок. Їхнє застосування персоналізує навчальний процес, підвищує ефективність та якість навчання, забезпечує підготовку майбутніх лікарів до вирішення задач у будь-якій, поки що змодельованій, ситуації. Набуття ж здатності розв’язувати складні задачі і проблеми при здійсненні професійної діяльності під час навчання забезпечує формування фахівця, який в умовах вже реальної професійної діяльності, що характеризується невизначеністю умов і вимог, буде мати суттєві переваги.

Новий крок у підготовці здобувачів освіти забезпечує і створена в Інституті навчальна лабораторія мікроскопії, обладнана сучасним мікроскопом дослідницького класу AxioImager A2 з системою спільного спостереження та документування. Вона відкриває широкі можливості як для розв’язання дослідницьких задач, так і для здійснення навчального процесу. Дозволяючи викладачу і студентам одночасно і покроково рухатись мікропрепаратом, аналізуючи одну зону, система принципово покращує процес навчання. Окрім цього, вона надає можливість демонструвати високоякісне зображення на великому екрані. Дана лабораторія є першою навчальною лабораторією такого класу в Україні.

Реформування та модернізація галузі охорони здоров'я, постійне підвищення вимог до якості надання медичної допомоги населенню потребують від лікарів і медичного персоналу досконалого володіння і теоретичною базою, і набуття певного практичного досвіду. Саме набуттю такого досвіду послуговується симуляційний центр ННЦ “Інститут біології та медицини”, оснащений унікальними сучасними муляжами та тренажерами.

Навчаючись за традиційною системою підготовки, студент не завжди отримує можливість ознайомитися з усім спектром клінічних ситуацій та станів внаслідок відсутності «тематичних» пацієнтів і неможливість відпрацювати навички через етико-деонтологічні та інші перешкоди. На відміну від традиційної системи підготовки, симуляційне навчання має цілу низку переваг, зокрема можливість об’єктивної реєстрації параметрів виконаних професіональних дій з метою досягнення високого рівня підготовки та набуття навичок без ризику для пацієнтів.

На відміну від традиційної системи підготовки, за якої студент-медик може досконально оволодіти теоретичною частиною тієї чи іншої маніпуляції, однак не набути практичного досвіду, використання симуляційних технологій дозволяє відпрацювати той чи інший алгоритм практичних дій та в майбутньому використати набуті знання та практичні навички при роботі з пацієнтами. Завдяки використанню симуляційних технологій студент отримує можливість відпрацьовувати певні навички, доводячи їх до автоматизму: виконувати ін’єкції, проводити пункцію епідурального та субарахноїдального простору спинного мозку, непрямий масаж серця, маскову вентиляцію легень, інкубацію трахеї, , відпрацьовувати навички пологів за різних клінічних ситуацій та ін.

ННЦ «Інститут біології та медицини» має тісні зв'язки з різними науково-дослідними інститутами та установами Національної академії наук України, Національної медичної академії України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук, активно співпрацює з науковими центрами понад 30 різних країн світу, зокрема США, Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Естонії, Польщі тощо. Студенти Інституту мають можливість проходити навчання або наукове стажування в закордонних навчальних та наукових центрах за програмами академічної мобільності.

ННЦ «Інститут біології та медицини» співпрацює з багатьма медичними та науково-дослідними установами, що забезпечує широкий перелік клінічних баз, на яких здобувачі освіти можуть проходити свою практичну підготовку, зокрема:
- Університетська клініка,
- Інститут психіатрії,
- Медичний центр «Верум»,
- ТОВ «Верум Експерт»,
- ТОВ «Ланцет 21 століття»,
- Київська міська клінічна лікарня №4,
- Київський міський клінічний онкологічний центр,
- ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»,
- ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН України»,
- Асоціація медичних працівників «Привітна клініка»,
- Київська обласна клінічна лікарня №2,
- ДУ «Національний інститут раку МОЗ України»,
- ДУ «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України»,
- КНП КОР «Київський обласний центр реабілітаційної та спортивної медицини»,
- ТОВ «АЙЛАЗ».

- Кафедра внутрішньої медицини. ТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА. Відео
- Університетська клініка. Практичні заняття з дисципліни «Внутрішня медицина». Відео
- ДУ «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України». Практичні заняття з дисципліни «Внутрішня медицина». Відео
- ТОВ «Верум Експерт». Практичні заняття. Відео
- ТОВ «Ланцет 21 століття». Відео

Для забезпечення інформаційних потреб здобувачів освіти у Інституті створено бібліотечний фонд, який укомплектовано відповідною навчальною літературою медичного профілю. Бібліотека має читальну залу, у якій діє зона WI-FI, що дає можливість доступу до інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

Сьогодні ННЦ «Інститут біології та медицини» забезпечений висококваліфікованими кадрами (докторами і кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців медичного профілю, має потужну науково-виробничу базу (комплекс лабораторій, надсучасне обладнання) та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом), а також клінічних баз різного спрямування. Він є потужнім навчально-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих медиків нового покоління з різних спеціальностей із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців медицини. ННЦ «Інститут біології та медицини» вносить вагомий внесок у спільний університетський здобуток, що є гарантією отримання нашими студентами якісної вищої освіти, яка визнається роботодавцями по всьому світу і яка робить наших випускників конкурентоспроможними на ринку праці та створює ґрунтовну базу для побудови їх блискучої кар’єри.

 

Oсвітній рівень  «Магістр»
Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньої програми 17470 «Медицина»
Коментарі КНУТШ на проєкт експертного висновку ГЕР підсумків роботи ЕГ із проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 17470 «Медицина»

Коментарі КНУТШ до зауважень, викладених у звіті ЕГ «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 17470 «Медицина»

Звіт ЕГ «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 17470 «Медицина»

Програма візиту

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Освітньо-професійна програма – «Медицина» (2022)

Освітньо-професійна програма «Медицина» (Проєкт. 2022)

Освітньо-професійна програма «Медицина» (2020)

Освітньо-професійна програма «Медицина» (Проєкт. 2020)
Освітньо-професійна програма «Медицина» (2019)
Освітньо-професійна програма «Медицина» (Проект. 2018)

Oсвітній рівень  «Доктор філософії»
Освітньо-наукова програма  «Медицина» (Проєкт. 2022)

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader