НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Zoogeography coverМякушко С.А. Зоогеографія з основами біогеографії: методичні рекомендації до дисципліни. – Київ: 2022. – 75 с.

Методичні рекомендації містять опис структури дисципліни (тематичний план лекцій і практичних занять), приклади тестових питань для самоконтролю, глосарій. Практична частина дисципліни орієнтована на проведення занять на базі зоологічного музею КНУ. У разі необхідності, принцип побудови практичних занять передбачає можливість їх використання у дистанційному та очному форматах, а також здійснення переходів між ними. Тестові запитання для самоконтролю можна використовувати для оцінювання отриманих знань, у разі проведення проміжного контролю успішності, заліків або іспитів. Наведений глосарій полегшує розуміння нюансів термінів і понять не тільки біогеографії, але й суміжних галузей знань. 

 

 

 

button download v1.2

Геоінформаційні системи в екології: методичні рекомендації / Упорядник Ю. В. Проценко – К.: 2018. – 130 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено низку питань щодо організації та функціонування геоінформаційних систем (ГІС), зокрема у контексті екологічних досліджень та вивчення біологічного різноманіття. Розглядаються теоретичні основи ГІС (моделі, структура і джерела просторових даних), основи картографування та збору даних. Практична частина методичних рекомендацій містить описи стандартних процедур роботи у програмі QGIS. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 091 «Біологія».

button download v1.2

Гандзюра В.П. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання третє, перероблене і доповнене (з грифом МОНУ) К., Сталь, 2012. – 390 с.

У посібнику з екосистемних позицій при послідовному застосуванні системного підходу і загальної теорії систем розглянуто основні поняття і теорії сучасної екології, речовинно-енергетичні й інформаційні процеси та механізми їх регуляції. Проаналізовані кількісні підходи до оцінки стану екосистем, рівня їх забруднення та інтегральні критерії оцінки якості середовища для біологічних систем різного рівня організації. Чільне місце посідають сучасні екологічні проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення в умовах розвитку міжнародного співробітництва. Наведена інформація про систему охорони навколишнього природного середовища та основні закони і нормативні акти щодо регулювання природокористування і екобезпеки.

button download v1.2

Herpetolohiia oblozhka pageМякушко С. А. Герпетологія: навчальний посібник / С. А. Мякушко. – Київ, 2022. – 416 с.

У посібнику узагальнені та впорядковані дані щодо сучасних уявлень про представників класів Земноводні та Плазуни. Наведені відомості про основні морфологічні ознаки, спосіб життя і біологічне різноманіття амфібій і рептилій світової фауни. На рівні рядів і родин охарактеризовані сучасні таксони світової фауни. Фауна України описана детальніше – на рівні родів, із зазначенням основних видів. Матеріал базується на сучасних досягненнях у галузі зоології, еволюції, філогенетики, таксономії та інших наук. Для студентів і аспірантів закладів вищої освіти, які спеціалізуються у галузі біології та зоології.

 

 

 

 

button download v1.2

Методичні рекомендації до проведення польової практики з використанням платформи iNaturalist / Укладач: Н.О. Матушкіна. – Київ: 2022. – 18 с

Методичні рекомендації знайомлять читача з основним функціоналом платформи iNaturalist, яка може бути застосована для вивчення та аналізу локального біологічного різноманіття під час проведення польових занять. Додатково наведено приклад розподілу групової та індивідуальної роботи студентів на практиці, позначено головні задачі викладача з моніторингу спостережень студентів та організації дослідження в групі, зокрема, з урахуванням потреби проведення занять в дистанційному та комбінованому форматах.

button download v1.2

Мякушко С. А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навчальний посібник / С. А. Мякушко. — К.: «ВЕЧІР ПОНЕДІЛКА», 2019. — 336 с.

У посібнику узагальнені та впорядковані дані про особливості та закономірності будови тіла, органів, їх систем у представників різних систематичних груп хребетних тварин, специфіку перетворень елементів будови організмів у процесі еволюції. Особливу увагу приділено розгляду походження та ембріонального розвитку елементів будови. Матеріал базується на сучасних досягненнях у галузі зоології, еволюції, палеонтології та інших наук.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі біології та зоології

button download v1.2

Мякушко С. А. Систематика ссавців: навчальний посібник / С.А. Мякушко. — К.: «ФОП Орлов І.Й.», 2019. — 384 с.

У посібнику узагальнені та впорядковані дані щодо сучасних уявлень про систематику ссавців. Наведені відомості про біологічне різноманіття ссавців світової фауни: систематику, основні морфологічні ознаки, географічне поширення, біотопічну приуроченість та специфіку способу життя: розмноження, живлення тощо. На рівні рядів і родин охарактеризовані сучасні таксони світової фауни. Фауна України описана детальніше — на рівні родів, із зазначенням усіх видів. Матеріал базується на сучасних досягненнях у галузі зоології, еволюції, філогенетики, таксономії та інших наук.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі біології та зоології

button download v1.2

Основи порівняльної анатомії та екології хордових тварин: навч. посіб. / Ю. В. Проценко, Л. В. Горобець, С. О. Лопарев – Київ, 2019. - 336 с. [Електронне видання]

Представлено опис основних таксонів хордових тварин, їх різноманіття особливості будови, роль в екосистемах та значення для людини. Розглянуто еволюцію систем органів хордових тварин в світлі взаємозв’язку між будовою та функцією.
Для самопідготовки студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

button download v1.2

Матушкіна Н.О. Порівняльна анатомія безхребетних. Розділ «Сегментація евтрохофорних тварин» / Методичні вказівки. – Київ, 2013. – 47 с.

Методичні вказівки містять матеріал лекцій зі курсів “Порівняльна анатомія тварин” та “Еволюційна морфологія тварин”, в яких на прикладі евтрохофорних тварин розглядається явище сегментації, включаючи питання ембріональних механізмів закладання сегментів, головних напрямків еволюції сегментації, проаналізовано гіпотези походження сегментації. Увазі читача запропоновано стислий огляд класичних порівняльно-морфологічних робіт, актуальність яких підтверджено сучасними дослідженнями у галузі біології розвитку, ембріології та філогенії тварин

button download v1.2

CoverГандзюра В.П., Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біосистеми в токсичному середовищі. Монографія. – Рівне, Вид-во НУВГП, 2021. – 261 с.

У монографії представлено результати багаторічних досліджень взаємозв'язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями біосистем. Робота адресована студентам і викладачам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства та охорони природи.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader