НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Мякушко С. А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навчальний посібник / С. А. Мякушко. — К.: «ВЕЧІР ПОНЕДІЛКА», 2019. — 336 с.

У посібнику узагальнені та впорядковані дані про особливості та закономірності будови тіла, органів, їх систем у представників різних систематичних груп хребетних тварин, специфіку перетворень елементів будови організмів у процесі еволюції. Особливу увагу приділено розгляду походження та ембріонального розвитку елементів будови. Матеріал базується на сучасних досягненнях у галузі зоології, еволюції, палеонтології та інших наук.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі біології та зоології

button download v1.2

Мякушко С. А. Систематика ссавців: навчальний посібник / С.А. Мякушко. — К.: «ФОП Орлов І.Й.», 2019. — 384 с.

У посібнику узагальнені та впорядковані дані щодо сучасних уявлень про систематику ссавців. Наведені відомості про біологічне різноманіття ссавців світової фауни: систематику, основні морфологічні ознаки, географічне поширення, біотопічну приуроченість та специфіку способу життя: розмноження, живлення тощо. На рівні рядів і родин охарактеризовані сучасні таксони світової фауни. Фауна України описана детальніше — на рівні родів, із зазначенням усіх видів. Матеріал базується на сучасних досягненнях у галузі зоології, еволюції, філогенетики, таксономії та інших наук.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі біології та зоології

button download v1.2

Основи порівняльної анатомії та екології хордових тварин: навч. посіб. / Ю. В. Проценко, Л. В. Горобець, С. О. Лопарев – Київ, 2019. - 336 с. [Електронне видання]

Представлено опис основних таксонів хордових тварин, їх різноманіття особливості будови, роль в екосистемах та значення для людини. Розглянуто еволюцію систем органів хордових тварин в світлі взаємозв’язку між будовою та функцією.
Для самопідготовки студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

button download v1.2

Матушкіна Н.О. Порівняльна анатомія безхребетних. Розділ «Сегментація евтрохофорних тварин» / Методичні вказівки. – Київ, 2013. – 47 с.

Методичні вказівки містять матеріал лекцій зі курсів “Порівняльна анатомія тварин” та “Еволюційна морфологія тварин”, в яких на прикладі евтрохофорних тварин розглядається явище сегментації, включаючи питання ембріональних механізмів закладання сегментів, головних напрямків еволюції сегментації, проаналізовано гіпотези походження сегментації. Увазі читача запропоновано стислий огляд класичних порівняльно-морфологічних робіт, актуальність яких підтверджено сучасними дослідженнями у галузі біології розвитку, ембріології та філогенії тварин

button download v1.2

CoverГандзюра В.П., Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біосистеми в токсичному середовищі. Монографія. – Рівне, Вид-во НУВГП, 2021. – 261 с.

У монографії представлено результати багаторічних досліджень взаємозв'язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями біосистем. Робота адресована студентам і викладачам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства та охорони природи.

button download v1.2

Управління природоохоронною територією національного природного парку «Пирятинський»: науково-довідкове видання / упоряд.: Абдулоєва О.С., Подобайло А.В., Чекан А.С., Тесьолкіна Т.С. — К: «Талком», 2017. — 32 с., фото.

Видання підготовлене в рамках природоохоронного проекту «Впровадження заходів з відновлення та управління природними оселищами в національному природному парку «Пирятинський» (Центральна Україна)» /«Implementation of the measure stores store and manage natural habitat sin the national nature park «Pyriatynskyi» (Central Ukraine)» і завдяки грантовій підтримці міжнародного природоохоронного фонду The Rufford Foundation. З проектом можна ознайомитися за посиланням: http://www.rufford.org/projects/oksana_abduloieva_0

button download v1.2

Podobaylo cover

 

Природа національного природного парку «Пирятинський»:
монографія / Абдулоєва О.С., Данько К.Ю., Проценко Ю.В.,Подобайло А.В. — К. : Талком, 2017. — 179 с.

Монографія «Природа національного природного парку «Пирятинський»» — це найбільш повне зведення наукових даних щодо біологічного і ландшафтного різноманіття молодої природоохоронної території. Книга є підсумком п’яти річної роботи наукового відділу. Для ботаніків, зоологів, географів, геологів, екологів та природоохоронців, викладачів, студентів та аспірантів профільних кафедр вищих навчальних закладів.

 

Загальна цитологія та гістологія

Гандзюра В.П. Системний аналіз якості навколишнього середовища: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:, 2020. – 180 с.

У посібнику з екосистемних позицій при послідовному застосуванні системного підходу і загальної теорії систем розглянуто основні поняття і теорії розділу сучасної екології, що вивчає підходи до оцінки стану екосистем та якості середовища існування, речовинно-енергетичні й інформаційні процеси та механізми їх регуляції. Проаналізовані кількісні підходи до оцінки стану екосистем, рівня їх забруднення та інтегральні критерії оцінки якості середовища для біосистем різного рівня організації. Чільне місце посідають сучасні екологічні проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення в умовах розвитку міжнародного співробітництва. Наведена інформація про систему охорони навколишнього природного середовища та основні закони і нормативні акти щодо регулювання природокористування і екобезпеки.

button download v1.2

Зоологія. Частина 1: Зоологія безхребетних. Методичні рекомендації до практичних занять. / Укладач Н.О. Матушкіна. – Київ: 2018. – 66 с.

Методичні рекомендації містять опис структури практичних занять та приклади тестових питань до поточних контрольних робіт з першого змістовного модулю обов’язкової дисципліни «Зоологія», який присвячений безхребетним тваринам. Для кожного практичного заняття наведено: (1) перелік матеріалів (препаратів), з якими студенти мають можливість ознайомитись на занятті, (2) обладнання, необхідне для проведення заняття, (3) систематичне положення модельних представників окремих таксонів безхребетних тварин, (4) перелік рисунків, які студенти мають підготувати за результатами вивчення модельних представників (за умови ведення альбому), (5) теми для обговорення та перевірки успішності навчання

button download v1.2

Методичні рекомендації до практикуму з дисципліни «Зоологія» Частина 2: зоологія хордових / Укладачі Мякушко С.А., Матушкіна С.О.  – Київ: 2020. – 63 с.

Методичні рекомендації містять опис структури практичних занять та приклади тестових питань до поточних контрольних робіт з другого змістовного модулю обов’язкової дисципліни «Зоологія», який присвячений хордовим тваринам. Для кожного практичного заняття наведено: (1) перелік матеріалів (препаратів), з якими студенти мають можливість ознайомитись на занятті, (2) обладнання, необхідне для проведення заняття, (3) систематичне положення модельних представників окремих таксонів, (4) перелік рисунків, які студенти мають підготувати за результатами вивчення модельних представників (за умови ведення альбому), (5) теми для обговорення та перевірки успішності навчання. Видання призначене для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Біологія» освітнього рівня «Бакалавр».

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader