НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

Бібліотека

Гацька Л.П, Карлащук С.В., Харченко Т.Б. Екологічний маркетинг: навчальний посібник / Л.П.Гацька, С.В.Карлащук, Т.Б.Харченко/ заг. ред.Гацька Л.П. – К., 2018. – 226 с.

У навчальному посібнику висвітлено передумови становлення і розвитку, сутність, види та методологічні засади екологічного маркетингу. Розглянуті основні інструменти комплексу маркетингу та особливості їх застосування на ринку екологічних товарів та послуг. Приділена увага проблемам екологічного спрямування структури споживання та розвитку ринку екологічних товарів у світі й Україні, особливостям просування екологічних товарів на ринку, процедурі екологічного маркування. Для студентів еколого-економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також науковцям, екологам та економістам-практикам.

button download v1.2

Perepel coverЯненко В.О., Серебряков В.В. «Екологічні особливості популяцій перепела (Coturnix coturnix L.) в Україні (щільність, чисельність, міграції, охорона)». – Київ, 2015. - 196 с.

Монографія містить результати багаторічних досліджень поширення, щільності, чисельності, міграцій та питань охорони й раціонального використання популяцій перепела в Україні. У роботі наведено карти основних міграційних шляхів, які використовує перепел під час своїх перельотів на зимівлю і назад, а також — низку рекомендацій для збереження та раціонального використання популяцій перепела в Україні. Ця монографія може використовуватися під викладання курсів «Загальна зоологія», «Орнітологія», «Функціональна екологія тварин» «Управління популяціями тварин», «Екологія, раціональне використання та охорона тварин» та інші. Вона також стане у пригоді зоологам, екологам, учителям біології, природоохоронцям та всім поціновувачам пернатих друзів.

 

 

button download v1.2

Загальна паразитологія. Конспект лекцій: Укладачі: Корнюшин В. В., Кілочицький П. Я., Балан П.Г., Кілочицька Н. П. – Київ: КНУ, 2017. – 309 с.

У навчальному посібнику викладені основи загальної паразитології з характеристикою паразитизму як екологічного явища, визначенням його місця у тваринному світі, а також місця паразитології у системі біологічних наук. Розглядається становлення паразитичного способу життя у представників різних груп тварин, основні напрямки еволюції паразитів, охарактеризовані головні типи їх життєвих циклів. Найбільше уваги приділено розгляду проблем екологічної паразитології, зокрема відносинам в системах «паразит – хазяїн» різного типу, типізації таких систем тощо. Наведено дані про основних паразитів свійських тварин і людини, особливості епідеміології інвазійних хвороб,роль паразитів у біогеоценозах, зоогеографію паразитів, висвітлюються деякі питання паразитоценології як інтегральної галузі паразитології. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів біологічного, медичного і ветеринарного спрямувань.

button download v1.2

Карцинологія: навчальний посібник / В. І. Монченко, П. Г. Балан, В. М. Трохимець; за ред. В. І. Монченка – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2011. – с. 528

Узагальнено дані про зовнішню та внутрішню будову членистоногих за системами органів. Розглянуто особливості їх організації, розмноження й розвитку, різні підходи до створення системи типу. Основну увагу приділено анатомії, біології та екології ракоподібних, а також наведено детальну характеристику окремих таксонів (включно до рядів). Досліджено роль ракоподібних у природних екосистемах і житті людини, зазначено види фауни України, що потребують охорони. Матеріал посібника базується на сучасних досягненнях у галузі науки про ракоподібних – карцинології. Текст проілюстровано численними рисунками, що дозволяє краще засвоювати матеріал. Для студентів і аспірантів, що спеціалізуються в галузі загальної зоології, карцинології та гідробіології

button download v1.2

П.Г. Балан, Д.В. Лукашов, В.М. Трохимець, Є.М. Сінгаєвський. Практикум із зоології безхребетних: для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: Фітосоціоцентр, 2017. – 153 с.

Запропонований практикум містить методичні рекомендації з підготовки та проведення лабораторного практикуму з курсу «Зоологія», який викладають у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Для кожного практичного заняття наведено тему, мету, перелік необхідних матеріалів та обладнання, опис об’єктів дослідження, хід проведення роботи, перелік рисунків, які слід опрацювати студентам, та підсумкові завдання, які сприятимуть кращому засвоєнню теоретичного матеріалу та підготовці до складання модульних контрольних робіт. Практикум буде корисним студентам-біологам, які опановують відповідний нормативний курс, і викладачам, які проводять практичні заняття. Крім Київського національного університету імені Тараса Шевченка, він може бути використаний в інших вищих навчальних закладах, де вивчається курс зоології безхребетних.

button download v1.2

Matushkina NA, Kuzmina TA, Trokhymets VM., Khoperia V.G. (2020) Basic Information and Tutorial Exercises for Medical Parasitology. [Рукопис].

This training guide for medical students offers an introduction to the field of medical parasitology. Clearly and concisely written, it contains background information about selected human parasites, their epidemiology and control, and the most important animal vectors of human diseases. It also presents various exercises that can be used to consolidate the studied material, including training tests, exemplary case history, and tables. The book also offers a unique, expanded glossary of basic terms in medical parasitology, in addition to semi-diagrammatic identification keys for the most prominent human parasites. The text will appeal to medical students, anyone involved in the teaching and research of human parasitology, and physicians dealing with human parasites.

button download v1.2

Medical Parasitology CoverMedical Parasitology Workbook / упорядники N. A. Matushkina, T. A. Kuzmina, V.M. Trokhymets. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 71 с.

This workbook is designed as a part of a one-semester university course in Medical Biology, namely the Medical Parasitology unit. The workbook includes various exercises to consolidate the studied material, including training tests, exemplary case histories, and summary tables, as well as background information addressing important human parasites and vectors of human diseases, and a glossary of medical parasitology. Simplified identification keys serve to help the reader to grasp the most important morphological characters of selected human parasites.

 

 

 

button download v1.2

Zoogeography coverМякушко С.А. Зоогеографія з основами біогеографії: методичні рекомендації до дисципліни. – Київ: 2022. – 75 с.

Методичні рекомендації містять опис структури дисципліни (тематичний план лекцій і практичних занять), приклади тестових питань для самоконтролю, глосарій. Практична частина дисципліни орієнтована на проведення занять на базі зоологічного музею КНУ. У разі необхідності, принцип побудови практичних занять передбачає можливість їх використання у дистанційному та очному форматах, а також здійснення переходів між ними. Тестові запитання для самоконтролю можна використовувати для оцінювання отриманих знань, у разі проведення проміжного контролю успішності, заліків або іспитів. Наведений глосарій полегшує розуміння нюансів термінів і понять не тільки біогеографії, але й суміжних галузей знань. 

 

 

 

button download v1.2

Геоінформаційні системи в екології: методичні рекомендації / Упорядник Ю. В. Проценко – К.: 2018. – 130 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено низку питань щодо організації та функціонування геоінформаційних систем (ГІС), зокрема у контексті екологічних досліджень та вивчення біологічного різноманіття. Розглядаються теоретичні основи ГІС (моделі, структура і джерела просторових даних), основи картографування та збору даних. Практична частина методичних рекомендацій містить описи стандартних процедур роботи у програмі QGIS. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 091 «Біологія».

button download v1.2

Гандзюра В.П. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання третє, перероблене і доповнене (з грифом МОНУ) К., Сталь, 2012. – 390 с.

У посібнику з екосистемних позицій при послідовному застосуванні системного підходу і загальної теорії систем розглянуто основні поняття і теорії сучасної екології, речовинно-енергетичні й інформаційні процеси та механізми їх регуляції. Проаналізовані кількісні підходи до оцінки стану екосистем, рівня їх забруднення та інтегральні критерії оцінки якості середовища для біологічних систем різного рівня організації. Чільне місце посідають сучасні екологічні проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення в умовах розвитку міжнародного співробітництва. Наведена інформація про систему охорони навколишнього природного середовища та основні закони і нормативні акти щодо регулювання природокористування і екобезпеки.

button download v1.2

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader