НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Ecologii ta zoologii LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра екології та зоології

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Біологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
6 семестр
 
   
«Гідробіологія»

Hydrobiology

Навчальна дисципліна «Гідробіологія» має на меті ознайомити студентів із особливостями будови і функціонування водних екосистем, пристосуваннями гідробіонтів до середовища мешкання, роллю водних організмів у підтриманні біопродуктивності водних екосистем та їхнім впливом на якість води. Дисципліна також висвітлює сучасний стан проблем, пов’язаних з впливом діяльності людини та глобальних кліматичних змін на гідроекосистеми планети і, зокрема, України.
   
«Паразитологія»

Parasitology Метою навчальної дисципліни «Паразитологія» є сформувати уявлення про різноманіття паразитичних організмів та їхніх морфологічних і фізіологічних адаптацій до паразитичного способу життя, особливості взаємодії паразитичного організму з організмом хазяїна, роль паразитів в регуляції чисельності хазяїв в природних екосистемах, еволюцію паразито-хазяїних систем різних типів. Під час вивчення дисципліни студенти знайомляться з найпоширенішими паразитозами людини в Україні і в світі, навчаються визначати головні групи паразитичних організмів.
   
«Методи зоологічних досліджень»

Methods of zoological researches Завданням навчальної дисципліни «Методи зоологічних досліджень» є сформувати у студентів навички самостійного планування та проведення наукового дослідження в галузі зоології та екології в умовах грантового фінансування. В ході вивчення дисципліни студенти навчаються готувати документи для отримання фінансування, проводити наукові дослідження згідно з сучасними вимогами та брати участь в науковій дискусії.
   
 «Лабораторний практикум з зоології» 

Laboratornyi practicum Лабораторний практикум з зоології складається з лабораторних занять відповідно до дисциплін спеціалізації, що викладаються у 6 - 8 семестрах. На заняттях студенти опановують методологію дослідження різних груп тварин в лабораторних та польових умовах, засвоюють особливості проведення статистичного аналізу в зоологічних і екологічних дослідженнях, навчаються презентувати результати досліджень письмово (курсова робота, дипломна робота, наукова публікація) та в усній формі (виступ на конференції). Вивчаючи колекційний матеріал (в тому числі, на базі зоологічного музею КНУ) студенти також знайомляться з різноманіттям тварин України та світової фауни.
   
7 семестр
 
   
«Карцинологія» 

carcinology Навчальна дисципліна «Карцинологія» знайомить студентів з різноманіттям ракоподібних організмів, їхньою біологією, екологією, еволюцією, таксономією, роллю в екосистемах і практичним значенням. Студенти мають можливість оволодіти методами досліджень ракоподібних, а також дізнатися про принципи раціонального використання та збереження різноманітності цих тварин.
   
«Загальна ентомологія» 

enthomology Навчальна дисципліна «Загальна ентомологія» має на меті ознайомити студентів зі світом комах і, зокрема, з особливостями будови, фізіології, поведінки, місцем в сучасних та стародавніх екосистемах, дослідити причини біологічного прогресу цієї групи тварин та визначити головні напрямки їхньої еволюції. Окремим завданням дисципліни є сформувати уявлення про сучасні напрямки фундаментальних та прикладних досліджень в галузі ентомології в світі та в Україні.
   
«Батрахогерпертологія»

Batrachiherpetology Головним завданням навчальної дисципліни « Батрахогерпетологія » є ознайомити студентів з діагностичними ознаками, будовою та поведінковими особливостями представників класів Земноводні і Рептилії, систематикою цих груп, основними напрямками їхньої еволюції, закономірностями функціонування популяцій, роллю в екосистемах та практичним значенням. Викладання дисципліни також має на меті сформувати у студентів навички проведення досліджень в галузі батрахогерпетології
   
«Їхтіологія» 

Ichtyology3 Предметом навчальної дисципліни « Іхтіологія» є загальна характеристика, систематика, екологічні особливості, різноманіття та господарське значення риб світової фауни та України. Методологічна складова дисципліни включає опанування методів визначення таксономічної належності, статі та віку риби, виготовлення препаратів та ознайомлення з принципами раціонального ведення промислу у водоймах різних типів.
   
«Протозоологія»

Protozoology5 Дисципліна «Протозоологія» висвітлює коло питань, пов’язаних з біологічними та екологічними особливостями, різноманіттям і практичним значенням гетеротрофних протистів, які складають групу протозоїв. В результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати сучасну систему евкаріотів, особливості організації та життєвих циклів різних груп протозоїв, їхню роль у водних та ґрунтових екосистемах, основні методи дослідження протозоїв, а також практичне значення окремих видів.
   
«Основи класифікації і номенклатури тварин»

Osnovy klasificatsii Предметом навчальної дисципліни «Основи класифікації і номенклатури тварин» є низка питань, пов’язаних з правилами створення та модифікації сучасної системи тварин. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати місце тварин в системі органічного світу і систему типів та класів тварин, володіти методами аналізу таксономічних ознак, здійснювати опис таксонів та визначати їх ранг, знати принципи зоологічної номенклатури та вміти готувати публікації в галузі систематики та фауністики.
   
   
8 семестр
 
   
«Орнітологія» 

ornothology Метою дисципліни «Орнітологія» є ознайомити студентів з загальними рисами організації представників класу Птахи, продемонструвати еко-морфологічний зв’язок у формуванні систем органів, пристосуванні до польоту та різних умов існування, висвітлити еволюційний розвиток групи та узагальнити сучасні дані про поведінку птахів. Студенти мають можливість дізнатися про різноманіття, систематику, господарчу та епідеміологічну роль птахів світової фауни і України.
   
«Заповідна справа»

zapovidna sprava2 Навчальна дисципліна «Заповідна справа» спрямована на формування у студентів знань і навичок, необхідних для роботи в галузі територіальної охорони природи. Студенти мають можливість навчитися визначати необхідність заповідання окремих територій та об’єктів, оптимізувати мережу заповідних територій, а також організовувати та проводити дослідження на заповідних територіях.
   
«Теріологія»

teriology Навчальна дисципліна «Теріологія» має на меті ознайомити студентів з особливостями будови та життєдіяльності ссавців, їх таксономічним і екологічним різноманіттям, основними адаптаціями до умов середовища, функціональною роллю окремих груп ссавців в екосистемах та їх практичне значення в житті людини. Окремим завданням дисципліни є систематизувати знання про ссавців фауни України та сучасні напрямки досліджень в галузі теріології.
   
«Інноваційні напрямки в зоології»

Innovatsyini napryamki2 Предметом навчальної дисципліни «Сучасні методи в зоології» є методологічні основи сучасної зоології. У результаті вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати, як вивчати якісні і кількісні показники угруповань тварин в природі та умовах лабораторії, особливості застосування оптичної, рентгенівської, електронної та іонної мікроскопії у дослідженні тварин, методи морфометрії та тривимірної реконструкції тварин, спеціалізовані комп’ютерні програми, які використовуються в зоологічних дослідженнях. Студенти також дізнаються про базові принципи організації сучасної зоологічної лабораторії.
   
   
   Освітній рівень «Магістр»
 
2 семестр  
   
«Соціобіологія» 

Sociobiology Метою навчальної дисципліни «Соціобіологія» є сформувати у студентів уявлення про біологічні основи соціальної поведінки тварин і людини з точки зору теорії еволюції. Студенти мають можливість ознайомитися зі структурно-функціональною організацією угруповань соціальних тварин різного рівня соціальності, а також - біологічними основами функціонування людського суспільства і, зокрема, біологічною сутністю таких явищ як альтруїзм, лідерство, кооперація, культура, ритуали, релігія, конфлікт поколінь тощо.
   
«Зоогеографія з основами біогеографії»

Zoogeography Завданням навчальної дисципліни «Зоогеографія з основами біогеографії» є ознайомити студентів з просторовим розподілом природних угруповань та біоценозів на планеті, що дає можливість зрозуміти механізми фауногенезу, принципи формування сучасного різноманіття тварин та його трансформації упродовж геологічного часу.
   
«Інформаційні процеси в популяціях»

Information processes Навчальна дисципліна «Інформаційні процеси в популяціях» має на меті сформувати у студентів уявлення про особливості отримання, модифікації та передачі інформації в популяціях тварин, а також – ознайомити з можливістю використання інформаційних процесів для оптимізації стану популяцій.
   
«Історичний розвиток тваринного світу»

Historical development Навчальна дисципліна «Історичний розвиток тваринного світу» покликана сформувати у студентів розуміння передумов появи тварин на планеті, головних етапів історичного розвитку їх фонових груп, найважливіших пристосувань тварин до змін середовища існування та узагальнити уявлення про напрямки і закономірності еволюції палеобіоти в цілому
   
«Філогенетика тварин»

Phylogenetica tvaryn Метою навчальної дисципліни «Філогенетика тварин» є ознайомити студентів з теоретичними засадами, методологією та актуальними питаннями сучасної філогенетики тварин. Студенти мають можливість сформувати навички проведення елементарного філогенетичного аналізу за морфологічними і молекулярними ознаками з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм, навчитися формулювати еволюційний сценарій за наявним філогенетичним деревом тощо
   
«Основи аквакультури»

Basics of Aquaculture Навчальна дисципліна «Основи аквакультури» має на меті ознайомити студентів з базовими принципами штучного відтворення та вирощування гідробіонтів, сучасними технологіями їх культивування, основними об’єктами аквакультури та практичним значенням представників різних таксономічних груп водних організмів як існуючих та потенційних об’єктів розведення.
   
3 семестр
 
   
«Структура і функціонування надорганізмових систем»

Sctructure and functioning Навчальна дисципліна «Структура і функціонування надорганізмових систем» має на меті ознайомити студентів з основами будови і функціонування біосистем надорганізмового рівня (популяцій, екосистем, біосфери) в контексті еволюції та допомогти опанувати методи дослідження та оцінки стану біосистем за умов змін, які відбуваються у навколишньому середовищі.
   
«Практична арахноентомологія»

Applied arachnoentomology Предметом навчальної дисципліни «Практична арахноентомологія» є науково-прикладні аспекти діяльності арахнологів та ентомологів у світі та в Україні. Вона має на меті продемонструвати напрямки практичного використання набутих студентами теоретичних знань про корисних та шкідливих комах та павукоподібних у таких галузях діяльності людини як медицина та ветеринарія, харчова та легка промисловість, біотехнологія, захист рослин і біометод тощо.
   
«Еволюційна морфологія тварин»

Evolutionary morphology  Навчальна дисципліна «Еволюційна морфологія тварин» має на меті ознайомити студентів із закономірностями морфологічної макроеволюції тварин і дати відповіді на питання, як виникають і перетворюються окремі органи та їхні системи, як відбувається адаптація тваринного організму як цілісної системи до умов існування, чому і якими шляхами відбувається становлення планів будови тварин, якими шляхами еволюціонують різні таксономічні групи тварин, здебільшого типи і класи.
   
«Когнітивна етологія»

Cognitive ethology Дисципліна «Когнітивна етологія» висвітлює широке коло питань, пов’язаних з розумовою діяльністю тварин, включаючи просторовий інтелект та образну пам’ять, використання знарядь для добування їжі, мовлення та метасвідомість. Викладання окремих розділів дисципліни включає аналіз когнітивних властивостей тварин у порівнянні з людиною. Особлива увага приділяється поведінці тварин в природних умовах.
   
«Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи»
 
Invertebrate Cultivation and Collection Навчальна дисципліна «Культивування безхребетних тварин та основи колекційної справи» має на меті сформувати у студентів навички створення та підтримання тимчасової лабораторної культури тварин для учбових або наукових потреб. Студенти також мають можливість опанувати основи колекційної справи, взявши участь в організації діяльності музею науково-природничого профілю.
   
«Грунтова зоологія» 

Soil zoology Метою навчальної дисципліни «Ґрунтова зоологія» є ознайомити студентів із різноманітністю тварин – мешканців ґрунтів, загальними закономірностями формування та функціонування їхніх угруповань, функціональною роллю окремих таксономічних груп тварин у процесах ґрунтоутворення.
   
«Регуляція чисельності популяцій тварин»

Regulation of animal populations Дисципліна «Регуляція чисельності популяцій тварин» знайомить студентів з головними закономірностями взаємодії популяцій тварин з довкіллям у просторі та в часі, місцем та роллю тваринних угруповань в сучасних екосистемах і біосфері в цілому. Набуті під час вивчення дисципліни знання є необхідними для практичної діяльності в галузі збереження біорізноманіття та охорони природи.
   
   
   
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader