НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra Ecologii ta zoologii LOGO


Обов'язкові навчальні дисципліни

освітньо-професійної програми «Екологія»
освітнього рівня «Бакалавр»


   
   
1 семестр
 
   
«Хімія з основами біогеохімії»

Biogeochemistry Дисципліна «Хімія з основами біогеохімії» присвячена вивченню питань різноманіття неорганічних сполук та їх значення в житті живих організмів. Дисципліна покликана сформувати уявлення про особливості, значення та функції неорганічних речовин у колообігу хімічних елементів у біогеоценозах.
   
«Екологічні аспекти клітинної біології»

cell ecology Навчальна дисципліна «Екологічні аспекти клітинної біології» дає уявлення студентам про принципи структурно-функціональної організації цитозолю, цитоскелету, клітинного ядра, органел клітини, поверхневого апарату клітини та його участі в міжклітинній сигналізації й адгезії. Розглядається клітинний цикл та типи поділу клітини, механізми клітинної диференціації та основи патологічних змін у клітинах. При цьому аналізуються уявлення щодо еволюції клітинної форми життя, основні етапи історичного розвитку цитології та сучасні методи цитологічних досліджень. Також проводиться знайомство студентів із закономірностями будови, розвитку, обміном речовин тканин тваринних організмів. Формуються уявлення про походження і загальні закономірності еволюційного розвитку тканин; основи номенклатури тканин згідно з міжнародною гістологічною номенклатурою; уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у гістології і суміжних з нею науках. Також даються основні напрямки застосування цитологічних та гістологічних знань в екології, зокрема, структурно-функціональні зміни в клітинах та тканинах при дії різних хімічних та фізичних факторів та за різних екологічних умов.
   
«Біологія»

Biologiia Дисципліна стосується популяційновидового рівня організації тваринного та рослинного світу як об’єкту дослідження широкого кола біологів та екологів. Дисципліна покликана сформувати уявлення про місце безхребетних тварин, водоростей та грибів у системі органічного світу, їх екологічну роль і значення для існування біосфери, походження і загальні закономірності еволюційного розвитку зазначених істот та їх індивідуального розвитку.
   
«Вступ до університетських студій»

Universitetskie studii Дисципліна має сформувати у студентів-початківців чітке розуміння принципів засвоєння інформації, історичні передумови і регламент навчального процесу в університеті. Отримані в ході опанування дисципліни знання допоможуть студентам організувати подальший навчальний процес ефективно і усвідомлено та вміння з організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, опануванню основного термінологічного та понятійного апарату в екології, розкриттю можливостей наукової роботи студентів.
   
 «Іноземна мова»

 
English Дисципліна покликана сформувати у студентів професійно орієнтованої англомовної комунікативної, соціокультурної та прагматичної компетентностей, які, поряд із навчанням англомовному спілкуванню, формують вміння використовувати наявні фахові навички і знання для розв’язання загальних професійних завдань англійською мовою.
   
2 семестр
 
   
«Українська та зарубіжна культура»

Ukranian and international culture Метою дисципліни є забезпечення філософсько-культурологічної складової підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця освітнього рівня «Бакалавр», який здобув теоретичні та практичні знання, вміння та навички, що достатні для виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
   
«Іноземна мова»

English Продовження опанування дисципліни «Іноземна мова (англійська)», що розпочинається у 1-му семестрі. Завершується підсумковим іспитом, зорієнтованим у своїх вимогах на рівень незалежного користувача (B1+/Strong Threshold).
   
«Екологія рослин»

Plant ecology Навчальна дисципліна «Екологія рослин» є базовою в підготовці студентів-екологів. Предмет висвітлює низку питань про різноманіття рослинного світу, особливості його будови та екологічних пристосувань, зв’язки рослинних організмів із середовищем існування. Метою дисципліни є сформувати вміння встановлювати та аналізувати ці взаємозв’язки як основу функціонування усіх екосистем Землі, а також ознайомити із напрямками та цілями фітоекологічних досліджень.
   
«Екологія тварин»

Animal ecology Дисципліна «Екологія тварин» є навчальною дисципліною вибору ВНЗ, яка покликана сформувати уявлення про місце хребетних тварин у системі органічного світу, їх екологічну роль і значення для існування біосфери та сталого розвитку суспільства, походження і загальні закономірності еволюційного розвитку хордових тварин та їх індивідуального розвитку. Під час вивчення дисципліни студенти також знайомляться із найпоширенішими хордовими тваринами, які мешкають в Україні, розглядають особливості їх морфології та анатомії.
   
«Загальна екологія (та неоекологія)»

ecology 2 Даний базовий курс присвячено вивченню фундаментальних концепцій теоретичної екології, принципів функціонування екологічних систем, особливостей взаємозв’язків біосфери і техносфери. Протягом першого семестру студенти знайомляться з традиційними розділами класичної екології – аут-, дем та синекологією. У другому розгадаються екологічні проблеми сучасного довкілля та прикладні аспекти сучасної екології.
   
«Навчальна практика з екології тварин»

Navchalna praktika tvaryn Навчальна практика сприяє знайомству студентів з різноманіттям та екологічними особливостями тварин. Навчальна практика проводиться на базі Канівського природного заповідника та на кафедрі екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ННЦ «Інститут біології і медицини» визначає основні цілі, задачі і організаційні форми
проведення навчальної практики, розробляє і затверджує її програму. Навчальна практика проводиться у другому семестрі навчання наприкінці навчального року. Загальне керівництво і науково-методичне консультування, а також контроль за виконанням освітніх завдань практики здійснюється керівником практики. Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється по закінченні практики у формі диференційованого заліку шляхом захисту результатів досліджень, які отримані під час проходження навчальної практики
   
«Навчальна практика з екології рослин»

Praktika roslyn Навчальна практика сприяє знайомству студентів з різноманіттям та екологічними особливостями тварин. Навчальна практика проводиться на базі Канівського природного заповідника та на кафедрі екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ННЦ «Інститут біології і медицини» визначає основні цілі, задачі і організаційні форми
проведення навчальної практики, розробляє і затверджує її програму. Навчальна практика проводиться у другому семестрі навчання наприкінці навчального року. Загальне керівництво і науково-методичне консультування, а також контроль за виконанням освітніх завдань практики здійснюється керівником практики. Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється по закінченні практики у формі диференційованого заліку шляхом захисту результатів досліджень, які отримані під час проходження навчальної практики
   
3 семестр
 
   
«Загальна екологія (та неоекологія)»

ecology 2 Даний базовий курс присвячено вивченню фундаментальних концепцій теоретичної екології, принципів функціонування екологічних систем, особливостей взаємозв’язків біосфери і техносфери. Протягом першого семестру студенти знайомляться з традиційними розділами класичної екології – аут-, дем та синекологією. У другому розгадаються екологічні проблеми сучасного довкілля та прикладні аспекти сучасної екології.
   
«Вища математика»

Math Завданням дисципліни є сформувати у студентів уявлення про математичні алгоритми, принципи, методи і моделі для розв’язання прикладних задач у галузі екології.
   
«Аналітична хімія»

Analitichna chimia  Дисципліна покликана сформувати у студентів уявлення про теоретичні основи аналітичної хімії, методи аналізу та засвоєння практичних навичок застосування цих методів для екологічного контролю навколишнього середовища.
   
«Геологія с основами геоморфології»

Geologiya У дисципліні відбувається знайомство із загальними відомостями про геологію як науку; висвітлюються уявлення про форму, будову та рельєф Землі та її історичний розвиток. Розглядаються екзогенні і ендогенні процеси, а також головні структурні елементи земної кори.
   
«Гідрологія»

 
hydrology Навчальна дисципліна «Гідрологія» присвячена вивченню загальних закономірностей процесів в гідросфері; взаємопов’язаності і взаємообумовленості гідросфери з атмосферою, літосферою, біосферою; колообігу води на Землі; основних закономірностей географічного розподілу водних об’єктів різних типів та їх запасів: річок, озер, льодовиків, підземних вод, боліт, океанів і морів. Подаються відомості про джерела живлення водних об’єктів, їх водний, термічний, льодовий режим, формування хімічного складу, їх значення та використання, а також приділяється увага ролі води у функціонуванні екосистем, гідробіологічним особливостям водних об’єктів щодо складу, структури та функціонування в них біоти, впливу антропогенних факторів на компоненти навколишнього середовища, на стік води, що проявляються у змінах об’єму і якості водних ресурсів та на життєдіяльності організмів; показуєтьсяпрактична важливість вивчення водних об’єктів і досліджень гідрологічних процесів для вирішення завдань охорони природи
   
4 семестр  
   
«Ландшафтна екологія»

 
Landscape ecology Навчальна дисципліна «Ландшафтна екологія» зосереджує увагу на екосистемному та геосистемному рівнях організації природи як об’єктів діяльності екологів. Завданням дисципліни є розкрити закономірності обміну речовини та енергії між екосистемами, які є частиною одного або кількох ландшафтів, екологічні процеси і взаємодії, якими пов’язані нижчі територіальні ландшафтні одиниці (фації, групи фацій та урочища), причини просторової (ландшафтної) неоднорідності у природі та її вплив на абіотичні і біотичні процеси, а також раціональне управління цією просторовою неоднорідністю.
   
«Екологія людини та урбоекологія»

urban ecology Нормативна навчальна дисципліна «Екологія людини та урбоекологія» є складовою циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців за даним напрямом. Освітня функція дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити знання студентів, які б відповідали сучасним вимогам про загальні закономірності адаптації людини до факторів природного та соціального середовища, визначення впливу факторів середовища на генофонд та популяції людини, формування сприятливого середовища існування людини, застосування антропоекологічного моніторингу, формування та функціонування урбанізованих екосистем та сучасні методи управління міським середовищем.
   
«Метеорологія і кліматологія»

 
metejrology  Дисципліна присвячена вивченню земної атмосфери. Курс складається з двох змістових модулів. Перший модуль присвячений вивченню складу і будови атмосфери, сонячної, земної й атмосферної радіації, теплового режиму атмосфери, поверхні ґрунту та водойм, а також водного режиму атмосфери. У другому модулі розглядаються питання формування та розподілу атмосферних опадів, баричного поля атмосфери, режиму вітру, повітряні маси та атмосферні фронти, циркуляція атмосфери над різними широтами, кліматотвірчі чинники.
   
«Навчальна практика з ландшафтної екології»

Landscape ecology practice Навчальна практика з ландшафтної екології є важливим етапом підготовки бакалаврів за спеціальністю 101-«Екологія». Вона сприяє знайомству студентів з методами дослідження екологічного стану компонентів ландшафту, а саме гірських порід, кліматичних, гідрологічних та грунтових умов, тваринного та рослинного світу. Навчальна практика акцентує увагу на дослідженні умов та закономірностей формування та динаміки екологічних ситуацій в межах окремих природно-територіальних комплексів. Студенти отримують практичні навички у картографуванні екологічного стану природно-територіальних комплексів, проведення екологічних досліджень на рівні фацій, урочищ місцевостей. Важливою складовою навчальної практики з ландшафтної екології є проведення інвентаризації джерел забруднення та складання відповідних звітів та карт, картографування ареалів забруднення територій, оцінка екологічного стану ландшафтів території дослідження, проведення цільових індивідуальних та колективних екологічних досліджень.
   
«Соціально-політичні студії»

 
Sotsialno pol studii Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу й визначення специфіки соціально-політологічного знання; вивчення соціально-політичних реалій, норм соціально-політичної поведінки, соціально-політичних цінностей.
   
«Фізика»

 
Physics В рамках навчальної дисципліни «Фізика» викладаються основи механіки, молекулярна фізика термодинаміка, елементи електрики, магнетизму, хвильової оптики, атомної та ядерної фізики. Дана навчальна дисципліна покликана сформувати глибокі та систематичні знання основних фізичних законів, загальних форм руху матерії, зокрема, механічних, теплових, електричних тощо; навички володіння методами і принципами планування та виконання фізичного експерименту а також розрахунку похибок. Дисципліна покликана сформувати у здобувача освіти науково-методичний базис для розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі екології.
   
 «Ґрунтознавство»

 
Soil science Дисципліна «Ґрунтознавство» охоплює широкий спектр питань від загальних закономірностей формування ґрунтів, їх складу, будови і властивостей, чинників ґрунтотворення окремих природних зон і ґрунтів у їх межах до сучасного стану, використання і охорони ґрунтів світу і України. Дисципліна складається з двох змістових модулів. У першому змістовому модулі аналізується сутність поняття ґрунту і сучасні підходи до його трактування, зокрема, як біокосного тіла, екосистеми і частини екосистеми, історичний розвиток ґрунтознавства як науки, методологічні основи ґрунтознавства, значення ґрунту для природи і практичної діяльності людини, розглядаються чинники ґрунтотворення, фазовий склад ґрунту, основні фізичні, фізико-механічні і фізико-хімічні властивості ґрунтів, морфологія ґрунтів. У другому змістовому модулі розглядаються основи ґрунтотворення, елементарні ґрунтові процеси,сучасні класифікації ґрунтів, аналізуються закономірності поширення і основні закони географії ґрунтів, ґрунтово-географічне районування. У загальних рисах вивчається ґрунтовий покрив світу і України. Також у модулі подаються основи екологічного ґрунтознавства, формується уявлення про педосферу, ґрунт і ґрунтовий покрив розглядається з позиції його місця і ролі у педосфері і біосфері, аналізуються екологічні функції ґрунтів, розглядаються основи раціонального використання і охорони ґрунтових і земельних ресурсів «Картографічні методи в екології»
   
5 семестр  
   
«Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності»

Law Дисципліна «Вибрані розділи трудового права та основи підприємницької діяльності» є обов’язковим навчальною дисципліною, яка викладається у 5 семестрі бакалаврату для студентів-екологів. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основним поняттєво-категоріальним апаратом основ підприємницької діяльності, видам підприємницької діяльності. метою якої є формування у студентів системи знань щодо теоретичних, економічних, інституційних, правових та організаційних основ підприємницької діяльності, а також необхідних компетенцій і початкових практичних навичок, потрібних для організації ведення підприємництва відповідно до вимог
регуляторної політики держави
   
«Інформатика і системологія»  
Sistemologiya  Дисципліна охоплює вивчення системних підходів до вивчення та розуміння роботи складних систем шляхом моделювання за допомоги комп’ютерної техніки. У ході вивчення дисципліни увага звертається на практичне застосування і значення такого підходу до окремих питань напрямку «Екологія». Перед методами системного аналізу складних систем на сьогодні постають завдання вирішення викликів технологічної екології (проблеми енергоефективності та зменшення впливу діяльності людини на довкілля). Загальнонауковий
підхід системології можна застосовувати як у дослідженнях в галузі суміжних наук, так і в міждисциплінарних науках.
   
«Екологічна безпека та техноекологія»

technoecology Даний курс складається з теоретичної частини «Екологічна безпека» та прикладної «Техноекологія». Метою першої є дати уявлення про закономірності виникнення і розвитку техногенно-небезпечних ситуацій у природних і антропогенних екосистемах, а також про шляхи мінімізації шкідливого впливу на екосистеми антропогенного впливу; сформувати у студентів комплексний підхід до вивчення катастрофічних процесів і явищ у антропогенних екосистемах. Прикладна частина курсу присвячена засвоєнню принципів оцінки техногенного впливу на навколишнє природне середовище, вивчення методик виконання досліджень та прогнозування стану довкілля, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для зменшення негативного впливу основних галузей промислового виробництва.
   
«Еволюція біосфери»

 
evolution biosphere Навчальна дисципліна «Еволюція біосфери» покликана сформувати у студентів знання щодо передумов появи та виникнення життя, формування біосфери та її еволюції протягом різних геохронологічних етапів розвитку планети, трансформації палеоекосистем та адаптації живих організмів до нових умов існування, а також впливу екологічних процесів і закономірностей на хід еволюції.
   
6 семестр  
   
«Філософія»

 
Phylosofy Навчальна дисципліна «Філософія» дає можливість прилучити студентів до світоглядної та методологічної культури, накопиченої людством за всю історію свого існування, показати цілісний, інтегративний характер знань про навколишній світ, підкреслити принципову важливість для кожної людини її вільного світоглядного самовизначення, вибору активної життєвої позиції, творіння добра шляхом зміцнення власною діяльністю держави та суспільства. Філософія тут виступає світоглядною і водночас методологічною основою, на базі якої відбувається засвоєння гуманітарних, загальноосвітніх, фундаментальних та прикладних дисциплін. Значною мірою саме завдяки їй стає можливий вихід свідомості студентів за межі вузькопрофесійної підготовки, орієнтація на загальнолюдські цінності.
   
 «Економіка природокористування» 

environmantal economics Навчальна дисципліна присвячена дослідженню впливу антропогенних факторів на навколишнє природне середовище. Викладено особливості функціонування системи екологічного управління на підприємстві. При вивченні курсу буде проаналізовано фактичний стан довкілля України, визначено основні загрози його існуванню. Намічені основні шляхи збереження достатнього екологічного стану в Україні, окреслено напрями збереження біорізноманіття. Наведено кращий закордонний досвід управління щодо ефективного збереження ресурсів підприємства розвинених країнах світу. Вивчено можливість імплементації інноваційних механізмів збереження кліматично
дружнього навколишнього середовища України на основі досвіду розвинених країн світу. 
   
«Моніторинг довкілля»

 
Monitoring Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами основних принципів екологічного моніторингу довкілля, вміння організовувати спостереження за параметрами, вірно обирати методи дослідження та критерії оцінки якості довкілля. Під час лабораторних занять передбачено проведення студентами досліджень забруднення окремих компонентів довкілля за допомогою засобів вимірювальної техніки та методів біотестування і біомоніториннгу.
   
«Заповідна справа»

 
Zapovidna sprava Дисципліна «Заповідна справа» виникла в зв’язку з тим, що однією з найважливіших сфер діяльності фахівців екологів є проектування, збереження природоохоронних територій та забезпечення раціонального управління ними. Опанувавши її студенти навчаться заповіданню окремих територій та об’єктів; формуванню мережі природоохороних територій; основам освітньо-виховної діяльності; організації наукових досліджень на заповідних територіях.
   
«Виробнича практика з екології»

Virobnicha praktika Виробнича практика є важливим етапом підготовки бакалаврів за спеціальністю 101-«Екологія». Вона сприяє знайомству студентів з науково-дослідними установами, вивченню напрямків і проблематики наукових досліджень, будови та експлуатації експериментального обладнання для екологічних досліджень, планування, організації й проведення досліджень, закріпленню, розширенню і поглибленню знань з теоретичних дисциплін, вивчення особливостей екологічної діяльності підприємств різного профілю.
   
7 семестр  
   
«Природоохоронне законодавство та екологічне право»

ecological law В межах навчальної дисципліни вивчаються положення Конституції України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», поресурсових кодексів та законів України, природоохоронне законодавство України, в тому числі підзаконні нормативно-правові акти – укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-правові відносини, спрямовані на реалізацію екологічних прав громадян, охорону довкілля, забезпечення екологічної безпеки та використання природних ресурсів. Серед них положення земельного, водного, лісового, фауністичного, гірничого, атмосфероохоронного, природно-заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки України тощо, а також положення теорії екологічного права в межах, обумовлених програмою курсу. Курс навчальної дисципліни передбачає вивчення студентами чинного екологічного законодавства України, юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології екологічного права.
   
«Моделювання і прогнозування стану довкілля»

Modelluvannya v ecologii Дисципліна присвячена вивченню типів моделювання природних процесів, моделюванню стану різних екосистем, методів та засобів. Сьогодні неможливо вирішувати складні проблеми, що виникають при дослідженні стану біосфери та її компонентів, а також процесів, що проходять в цій складній системі, без сучасних методів інформатики, системного аналізу, методів фізичного і математичного
моделювання, а на їхній основі прогнозування станів цих складних систем. Розглядаються загальні принципи дослідження та розробки методів моделювання стану середовища з метою послаблення шкідливого впливу на довкілля. Надаються знання про те, що прогнозуючи
майбутній стан окремих екосистем і біоценозів, як на основі аналізу їхніх змін в минулому, так і на основі глибокого вивчення сучасних характеристик, екологічні дослідження дають можливість виробити необхідні рекомендації для створення нових, науково обґрунтованих
форм (технологій) взаємодії людини з природою.
   
«Організація управління в екологічній діяльності» 

Organizatsiya upravlinnya В рамках навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» студенти вивчають загальні закономірності, принципи формування, функціонування та реалізації системи екологічного управління. До складу навчальної дисципліни входить 2 модулі: 1) «Теоретичні основи та механізми екологічного управління на макрорівні». Розглядаються концептуальні засади та структура систем екологічного управління; міжнародні механізми екологічного управління; державне управління екологічною діяльністю в Україні, а також
системи місцевого, громадського та спеціального екологічного управління і гармонізації; 2) «Практичні напрями та інструменти впровадження корпоративного екологічного управління». Розглядаються наступні питання: корпоративний екологічний менеджмент в системі екологічного управління; розробка, впровадження та розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві; індикатори екологічних результатів діяльності підприємства; екологічна експертиза, екологічний облік та екологічний аудит як інструменти екологічного менеджменту; екологічний маркетинг – розробка і реалізація «зеленої» продукції.
   
«Популяційна екологія»

Population ecology В рамках вибіркової дисципліни «Популяційна екологія» основна увага приділена вивченню популяції, як елементарної одиниці виду. Дисципліна передбачає вивчення особливостей популяцій рослинних і тваринних організмів, структури і стану популяцій в різних екологічних умовах, динаміку та взаємодія з біотичними та абіотичними факторами середовища. Студенти мають можливість опанувати методи збору та аналізу первинної інформації про стан популяцій, формування баз даних.
   
 8 семестр  
   
«Екологічна експертиза та нормування антропогенного навантаження»

Ekologichna expertiza  Надається коротка характеристика основних чинників що визначають екологічний стан природно-промислових комплексів, а також наводяться базові принципи оцінки впливу господарської діяльності на стан довкілля. Розглядаються наступні основні теми: 1) місце і роль екологічних оцінок в екологічній політиці, основні принципи формування екологічної політики; 2) механізми державного регулювання і контролю у сфері екологічної безпеки в Україні; 3) нормативно-правова база і роль екологічних оцінок в забезпеченні екологічної безпеки; 4) процедури екологічної оцінки в Україні: ОВНС, екологічна експертиза, екологічний аудит, звіт з оцінки впливу на довкілля, висновок з оцінки впливу на довкілля. Аналізується повнота відображення міжнародно-визнаних принципів екологічних оцінювань в процедурах екологічної оцінки в Україні; 5) законодавчо-нормативні акти України, які регламентують засади екологічної сертифікації та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища; 6) основні вимоги нормування в сфері охорони поверхневих водних об’єктів, атмосферного повітря, ґрунтів; 7) нормування гранично допустимих рівнів шуму, вібрації, магнітних полів
   
«Переддипломна практика»

 
Pereddiplomna praktika Виробнича практика – обов’язковий компонент освітньо-наукової програми «Екологія», спрямований на набуття студентом професійних та загальних компетентностей. Під час виробничої практики студент повністю або частково виконує функціональні обов’язки працівника
відповідного фаху і рівня та вирішує реальні завдання. Структура виробничої практики залежить від змісту практичного навчання за певною спеціалізацією і забезпечує виконання основних професійних функцій тих посад, на які може претендувати студент після здобуття відповідного освітнього ступеня. Практична підготовка здобувачів освіти проводиться з урахуванням компетентнісного підходу на базах практики Інституту, в наукових установах, на підприємствах, в організаціях, в закладах освіти України та інших країн.
 
 
 
Обов'язкові навчальні дисципліни
освітньо-наукової програми «Екологія»
освітнього рівня «Магістр»
 
 
1 семестр  
   
«Правові засади формування та реалізації екологічної політики в Україні»

Pravovi zasady Дисципліна має на меті допомогти майбутнім фахівцям-екологам набути знання з теорії правових засад формування та реалізації екологічної політики та механізму її правового забезпечення в Україні, сприяє опануванню студентами практичних умінь та навичок аналізу та застосування відповідного законодавства у науково-дослідній діяльності, здатності розв'язувати комплексні проблеми у професійній діяльності.
   
«Системний аналіз якості навколишнього середовища»

Systemnyj analis jakosti Метою дисципліни є сформувати вміння системно оцінити стан екосистеми і якість навколишнього середовища, кількісно оцінити негативні впливи на довкілля та розробити адекватні заходи щодо поліпшення його стану.
   
«Методологія охорони довкілля»

Metodologia ohorony pryrody Дисципліна «Методологія охорони довкілля» покликана ознайомити майбутніх фахівців з методологічним підґрунтям та існуючими практиками охорони навколишнього середовища на регіональному, національному та глобальному рівнях, навчити їх обирати релевантні методичні прийоми відповідно до поставлених завдань, планувати та реалізовувати конкретні заходи щодо охорони довкілля.
   
«Просторовий аналіз екологічних даних»

GIS Дисципліна «Просторовий аналіз екологічних даних» знайомить студентів із сучасною методологією аналізу просторових даних в екологічних дослідженнях, зокрема отримання таких даних у польових дослідженнях, аналіз доступної інформації інтернет ресурсів, даних отриманих з використанням GPS навігації та доступних даних Дистанційного зондування Землі. Багато уваги приділено формуванню у випускника умінь практичної роботи з ГІС-технологіями.
   
«Фандрайзинг та реалізація природоохоронних проектів»

Fondrising Метою дисципліни «Фандрайзинг та реалізація природоохоронних проектів» є формування у майбутніх фахівців теоретичної бази та практичних навичок пошуку ресурсів та реалізації проектів у сфері охорони природи. Опанувавши дисципліну студент отримає вміння розробити привабливий для донора проект, зможе успішно його виконати та оволодіє навичками підготовки якісних звітів щодо реалізації природоохоронних проектів.
   
«Екологічний аудит»

Environmental Audit Дисципліна має на меті надати теоретичні знання і практичні навички організації і проведення екологічного аудиту з метою оцінювання впливу діяльності суб’єктів господарювання на довкілля, виявлення невідповідностей вимогам природоохоронного законодавства, створення ефективної системи управління навколишнім природним середовищем.
   
«Управління природоохоронними територіями»

Upravlinnya priroochor teritotiyami Мета дисципліни – є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі, іншими природоохоронними територіями. Опанувавши дисципліну студент зможе виявляти та вирішувати проблеми, що заважають розвитку природоохоронних територій; розробляти проекти організації території та менеджмент-плани об’єктів Смарагдової мережі; планувати та оцінювати ефективність природоохоронних заходів на територіях природно-заповідного фонду.
   
«Екологічний маркетинг»

Ecologichnyj Marketing Дисципліна присвячена вивченню методології та технологій екологічного маркетингу, принципів і критеріїв побудови системи екологічно орієнтованої маркетингової діяльності підприємства.
   
2 семестр
 
   
«Іноземна мова для академічних цілей»

Inosemna mova Завданням дисципліни «Іноземна мова для академічних цілей» є формування у студентів комунікативних компетентностей, необхідних майбутнім фахівцям для ефективного спілкування в академічному, науковому і професійному середовищі та інтеграції у світове академічне співтовариство.
   
«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

Medodologia i organisacia Дисципліна має на меті ознайомити студентів із сучасною методологією науки, створити необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, ознайомити з основними формами і механізмами комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, прикладними засадами розпорядження правами інтелектуальної власності, методиками їх обліку та оцінки.
   
«Філософські проблеми сучасного природознавства»

Filosofski problemy Дисципліна покликана ознайомити студентів із сучасними філософськими проблемами науки щодо цілісного бачення науки, зокрема, філософії екології та сформувати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик, соціокультурний та цивілізаційний вплив науки, зокрема екології.
   
«Екологічна стандартизація і сертифікація»

ecological standardisation Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами системи нормативних вимог до структури та функціонування системи екологічного менеджменту, екологічного декларування та маркування, оцінки життєвого циклу продукції, принципів забезпечення якості компонентів навколишнього середовища, методів визначення якості компонентів довкілля, принципів та процедури проведення оцінки відповідності та екологічної сертифікації зокрема.
   
«Моніторинг та охорона біорізноманіття»
 
Zberejennya BD Головною метою дисципліни «Моніторинг та охорона біорізноманіття» є формування цілісної системи знань про біорізноманіття, як однієї з глобальних екологічних проблем сучасності. Студентів знайомлять із традиційними методами аналізу і оцінки біорізноманіття на різних рівнях організації біосфери, збереження біологічного різноманітності з урахуванням основних стратегій його відновлення, забезпечення безпеки і стійкої взаємодії людини з природним середовищем і суспільством, критеріями раціонального природокористування.
   
«Управління екологічними ризиками»

Upravlinnia ecologichnymy ryzykamy Дисципліна покликана ознайомити студентів із методологією аналізу моделювання оцінювання та управління екологічними ризиками, а також сформувати відповідні практичні навички.
   
«Менеджмент природних ресурсів»

Management prirodnych resursiv Навчальна дисципліна «Менеджмент природних ресурсів» має прикладне спрямування і покликана навчити організовувати господарську, експертну та науково-дослідну діяльність, збереження та відтворення природних ресурсів науково обґрунтованими, екологічно невиснажливими шляхами. Тут розглядаються особливості основних груп природних ресурсів, нормативно-правові положення щодо їхнього використання, управління на державному, комунальному та місцевому рівнях. Також особлива увага приділена моніторингу, охороні та засадам раціонального природокористування.
   
 «Науково-дослідна практика» 

Vyrobnycha praktika Завданням практики є набуття та закріплення знань і навичок, необхідних для успішного виконання науково-дослідних робіт та ознайомлення з особливостями практичної діяльності фахівця-еколога на виробництві.
   
 3 семестр  
   
«Професійна та корпоративна етика»

Professional and corporate ethics Дисципліна покликана сформувати у студентів цілісне уявлення щодо сучасних проблем професійної та корпоративної етики у професійній сфері, а також сформувати навички аналізу професійних ситуацій та прийняття рішення з урахуванням етичних принципів та норм.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader