НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Ecologii ta zoologii LOGOОпановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

Вибіркові навчальні дисципліни
освітньо-професійної програми «Екологія»
освітнього рівня «Бакалавр»

   
   
3 семестр
 
   
«Фітоценологія»

Fitotsenoz roslyn Навчальна дисципліна «Фітоценологія» стосується надвидового рівня організації рослинного світу як об’єкту діяльності екологів, і покликана сформувати уявлення про організацію рослинного покриву у вигляді системи рослинних угруповань, про закономірності організації та розвитку, будови та функціонування, екологічних та системних зв’язків рослинних угруповань у складі природних комплексів, про різноманітність рослинних угруповань в Україні, а також про методи і прикладні аспекти фітоценологічних досліджень.
   
«Гідроекологія»

Hydroecology Дисципліна «Гідроекологія» охоплює вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії сучасної гідроекології. Розглядаються адаптації біосистем різного рівні до життя у водному середовищі, речовинно-енергетичні та інформаційні процеси в гідроекосистемах різного типу, в тому числі, за умов різного ступеня антропогенного навантаження. Чільне місце посідає проблема оптимізації стану гідроекосистем та раціонального їх використання.
   
«Охорона рослинного світу»

Ochorona roslynnogo svity Дисципліна є базовою ботанічною дисципліною, що стосується охорони фіторізноманітності як об’єкту діяльності широкого кола фахівців з біології рослин. Її місце у системі інших біологічних дисциплін узгоджується з поняттям про збереження окремих видів рослин, фітоценозів та екосистем уцілому як матеріалу для різносторонніх біологічних досліджень та сталого розвитку природи і суспільства. Дисципліна висвітлює питання міжнародного та вітчизняного екологічного законодавства у галузях аутфітосозології, синфітосозології та заповідної созології, знайомить із проблематикою занесення чужинних видів та спрямована на набуття вміння виявляти та своєчасно застосувати заходи по усуненню небезпечних напрямків природокористування
   
«Охорона і раціональне використання водних ресурсів»

Ochorona vodnych resursiv Дисципліна «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» спрямована на вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів до охорони та раціонального використання водних ресурсів, формування вмінь вирішувати проблеми водозабезпечення, охорони та раціонального використання водних ресурсів в умовах глобальних кліматичних змін. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення та практичне застосування головних законів і принципів екології для оптимізації стану водних екосистем і їх раціонального використання. Важливо вміти розраховувати екологічні ризики, обумовлені гідрологічними, гідрохімічними та гідроекологічними процесами, виокремлювати антропогенну складову та розробляти адекватні заходи з оптимізації стану водних екосистем та раціонального їх використання, впровадження водної політики за інтегрованим принципом із застосуванням кліматично стійких підходів до управління водними ресурсами
   
5 семестр
 
   
«Екофізіологія рослин»

Ecofisiology roslyn Курс «Екофізіологія рослин» вивчає фізіологічні функції рослинного організму за дії різних природних та антропогенних чинників та сприяє розумінню механізмів адаптації рослин до несприятливих факторів середовища, що розкриває можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу.
   
«Екофізіологія тварин»

animal physiology Дисципліна є базовою фізіологічною дисципліною, яка вивчає закономірності функціонування фізіологічних систем організму людини і тварин у різних умовах оточуючого середовища та фізіологічні механізми пристосування тварин до різних умов довкілля. Знання, отримані з дисципліни «Екофізіологія тварин», можуть застосовуватись у екологічних дослідженнях та міждисциплінарних науках (екологічна фізіологія, зоопсихологія та ін.).
   
«Охорона тваринного світу»

Ochorona tvarynnogo svity Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з науковими основами охорони тваринного світу на популяційному, екосистемному і біохорологічному рівнях, що базується на принципах взаємовідносин тварин з довкіллям та між собою. Увага також приділяється прикладним аспектам і методам охорони раритетних видів в угрупованнях зоогеографічних одиниць різного масштабу, практичному використанню набутих знань для збереження біорізноманіття та охорони природи.
   
«Фіторесурсознавство»

Fitoresursoznavstvo Навчальна дисципліна «Фіторесурсознавство» стосується надвидового рівня організації рослинного світу як об’єкту діяльності екологів, і покликана сформувати уявлення про організацію рослинного покриву у вигляді системи рослинних угруповань, про закономірності організації та розвитку, будови та функціонування, екологічних та системних зв’язків рослинних угруповань у складі природних комплексів, про різноманітність рослинних угруповань в Україні, а також про методи і прикладні аспекти фітоценологічних досліджень.
   
«Етологія та соціоекологія»

etology Навчальна дисципліна «Етологія та соціоекологія» присвячена вивченню питань етологічних особливостей різних груп тварин протягом індивідуального розвитку та поведінкових ознак, що формуються в ході філогенезу. Аналізує як поведінка тварин може впливати на їх виживаність та здатність лишати нащадків. Розглядає соціальну поведінку тварин та різні варіанти їх біокомунікації.
   
«Лісове та садово-паркове господарство»

spg Навчальна дисципліна «Лісове та садово-паркове господарство» присвячена вивченню питань формування, організації, структурованості та функціонування лісових, садових та паркових господарств. Аналізує особливості організації таких господарств у різних країнах та з’ясовує практичні аспекти функціонування даних господарств у житті людини та збереженні біорізноманіття.
   
 «Гідрогеологія»
 
hydrogeology2 Навчальна дисципліна «Гідрогеологія» забезпечує отримання студентами базових знань про підземні води, їх властивості та класифікацію, гідрогеологічну стратифікацію, а також типи підземних вод і можливі наслідки забруднення підземних вод. Наприкінці курсу студенти будуть ознайомлені з основними поняттями з динаміки підземних вод.
   
   
6 семестр
 
   
«Використання ресурсів тваринного світу»

Vykoristannya res tvaryn В рамках дисципліни «Використання ресурсів тваринного світу» студенти мають можливість ознайомитися з основами ведення мисливського господарства в Україні та різних країнах світу, принципами промислового рибальства, а також з правовими аспектами раціонального використання тваринних ресурсів..
   
«Мисливствознавство»

Mislivstvoznavstvo В рамках навчальної дисципліни «Заповідна справа» студенти мають можливість ознайомитися з основами ведення мисливського господарства в Україні та різних країнах світу, методами ведення мисливських господарств, а також з правовими аспектами раціонального використання мисливських тварин.
   
«Експериментальні методи в екології»

Eksperymentalni metody v ekolohii Мета дисципліни – ознайомити студентів з принципами організації наукового дослідження в екології, їх видами та напрямами, методами планування і проведення. Багато уваги приділено основам статистичного аналізу даних, формам представлення та оприлюднення отриманих результатів. Окремо розгадається механізми і принципи державного та грантового фінансування наукових досліджень.
   
«Організація наукових досліджень на об'єктах ПЗФ»

Naukovi doslidzhennia v PZF Викладання даної дисципліни спрямовано на практичне опанування студентами основних принципів планування та проведення наукових досліджень на об’єктах природно-заповідного фонду України відповідно ст. 41-42 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», збору та обробки даних про природні процеси заповідних екосистем, їх аналізу та інтерпретації, засобів представлення результатів та їх візуалізації. Окремо розглянуто методологію наукового пізнання природи, основні форми та засоби пізнання. Також багато уваги приділено формуванню у випускника умінь доводити до широкого кола фахівців результатів власного дослідження, форми та засоби оприлюднення результатів наукової роботи. Інтегральним результатом опанування даної дисципліни є здатність планувати та проводити дослідження фенологічних змін, фізико-географічних умов, рослинного і тваринного світу, режиму їх охорони та антропогенного впливу на природно-заповідну територію, формулювати та доводити математичними методами чіткі, лаконічні висновки за результатами екологічних досліджень, зрозумілі як для фахівців та нефахівців з обов’язковим використанням різних засобів оприлюднення.
   
   
7 семестр  
   
«Етнополітика»

 
23 Формування уявлення про етнополітику як феномен суспільного життя та його відображення в науковій царині. Висвітлення історії зародження та розвитку етнополітичної думки. Розгляд етнополітичних процесів на українських землях в історичній ретроспективі у хронологічному вимірі, шляхом аналізу закономірностей і тенденцій перебігу етнополітичних процесів на українських теренах від давніх часів до сьогодення, та через призму дослідження їх регіональної специфіки, обумовленої особливостями історичного розвитку окремих земель. Виявлення особливостей державної етнонаціональної політики в незалежній Україні
   
«Історична антропологія»

 
Istorychna antropolohiia Курс «Історична антропологія» є складовою циклу дисциплін вільного вибору студента освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Дисципліна висвітлює особливості історико-антропологічного підходу до вивчення історії, основних напрямів та шкіл історичної антропології та основних етапів її розвитку. Розкриває основні принципи та методи дослідження в історичній антропології, розглядає її взаємодію з іншими галузями історичного знання. Виокремлює міждисциплінарність як характерну рису історичної антропології. Виявляє особливостей вивчення історії повсякденності та гендерної історії.
   
 «Історія цивілізацій»

 
22 Висвітлення розвитку всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлення загальних тенденцій розвитку людства, розкриття специфіки їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Виявлення провідних факторів, що зумовлюють цивілізаційні процеси на сучасному етапі, а також їх впливи на поступ світового співтовариства, Європи, України.
   
«Історія української державності»

21 Висвітлення основних етапів становлення української державності. Аналіз політичних, економічних, соціальних, релігійних, культурних явищ та процесів, котрі як сприяли побудові української державності, так і були факторами її втрати. Визначення їх обумовленості та причинно-наслідкового контексту. Виявлення особливостей державотворчих процесів на певних етапах вітчизняної історії. Розгляд вітчизняних державотворчих процесів у контексті світових, загальноцивілізаційних вимірів.
   
«Визначні інтелектуали світу»

 
25 Висвітлення ролі видатних діячів у розвитку всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлення загальних тенденцій розвитку людства, розкриття специфіки впливу видатних діячів на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі.
   
«Релігієзнавство»

 
26 Курс «Релігієзнавство» надає студентам можливість розуміти сутність феномену релігії і застосовувати знання про релігійні організації України та світу на практиці. А також вміння дотримуватись принципів об’єктивності, позаконфесійності, толерантності під час висвітлення питань та проблем у сфері релігії; здійснювати критичний аналіз подій та тенденцій у релігійному середовищі України і світу; розуміти та використовувати знання про релігійні організації України та їхні зв’язки в практичній діяльності. Основна мета засвоєння курсу – сформувати у студентів знання про сутність і природу релігії, її структуру і зміст, закономірності виникнення та розвитку, її важливої соціальної функції та особливого місця в історії та духовному житті людства.
   
«Маркетинг»

 
34 В межах дисципліни студенти знайомляться з основними поняттями та складовими комплексами маркетингу та маркетингового середовища. Розглядаються основні етапи розвитку концепції маркетингу, принципи маркетингу, класифікація видів маркетингу, основні види маркетингу за характером попиту на товар (конверсійний, стимулюючий, розвиваючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, контрмаркетинг) та їх інструментарій. Вивчається система маркетингових досліджень та маркетингової інформації, а також маркетингова товарна політика.
   
«Логіка»

 
Lohika Дисципліна «Логіка» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами логічних знань і поєднує викладання питань традиційної (арістотелевої) і сучасної (символічної) логіки. Визначається предмет, методи, головні проблеми і напрямки логічних досліджень. Вивчаються важливі поняття: міркування, правильність/неправильність, логічна форма, логічне слідування, дедукція/індукція, логічний закон, логічна рівносильність, логічна сумісність, формалізація. З’ясування сутності зазначених понять і відношень між ними складає частину загальної компетенції фахівця у будь-якій галузі знань. Запроваджується низка критеріїв правильності міркувань. Визначається структурна будова і види міркувань. Пояснюються сутність і можливості різних способів встановлення логічних форм міркувань, розкривається сутність низки логічних технік аналізу міркувань. Розглядаються логічні теорії: логіка висловлювань, силогістика, теорія понять.
   
«Еристика»

 
Eristika Навчальна дисципліна знайомить студентів із предметом та історією еристики, видами суперечок, складниками аргументації. Розглядаються форма, схема та структура аргументації. Визначаються правила, помилки та прийоми впливу щодо точки зору, аргументів та процедури суперечки.
   
«Менеджмент»

 
36 В межах дисципліни розглядаються теоретичні засади та прикладні аспекти менеджменту у садово-парковому господарстві. Студенти знайомляться з поняттями і сутністю менеджменту в садово-парковому господарстві; основами теорії прийняття рішень; сутністю та класифікацією управлінських рішень; факторами, які впливають на процес прийняття рішень; загальними функціями менеджменту та їх реалізацією в садово-парковому господарстві; принципами та методами менеджменту; основами управління конфліктів на підприємствах садово-паркового господарства.
   
«Економіка підприємства»

 
39 Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» направлена на розвиток знань з прикладної економіки, зокрема, методів раціональної організації і управління об’єктами садово-паркового господарства з метою підвищення ефективності функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Студенти ознайомляться з формами прояву об'єктивних економічних законів в галузі садово-паркового господарства, підприємствах різних форм власності, формами організації і тенденціями розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, економічними методами управління підприємствами; навчаться розробляти заходи з підвищення ефективності і якості роботи підприємства, ефективно використовувати економічні важелі, такі як ціна, прибуток, матеріальне заохочення.
   
«Бізнес-планування»

 
38 В процесі курсу вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів, аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів. Розглядаються такі основні теми: технологія розробки бізнес-плану; сучасні методики розробки бізнес-плану; аналіз беззбитковості проекту; планування обсягів та оцінка ефективності інвестицій; маркетингова програма бізнес-плану; моделювання грошових потоків при розробці проекту. Метою дисципліни «Бізнес-планування» є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних засад бізнес-планування.
   
«Землевпорядкування»

 
Zemlevporyadkuvannya  Дисципліна розкриває необхідність комплексного підходу до виконання робіт, починаючи від формування земельної ділянки як об’єкта земельної власності, виготовлення індексних кадастрових карт, створення кадастрових планів, виникнення нових видів робіт, пов’язаних із сучасним станом реформування земельних відносин, широке застосування в землевпорядному виробництві новітніх інформаційних технологій, насамперед геоінформаційних сістем (ГІС), сучасних технологій знімальних робіт, включаючи методи дистанційного зондування землі. Надає характеристику поняття землі як об’єкту природи та елемента довкілля, визначає важливість та значення правової охорони земель, а також висвітлює деякі організаційно-правові заходи охорони земель, що використовуються у державі. Розкриває поняття категорій земель України, визначає правовий режим земель сільськогосподарського призначення, пріоритетність їх надання, а також права та обв’язки сільськогосподарських земелекористувачів відповідно до чинного земельного законодавства. Визначає поняття охорони та раціонального використання земельних ресурсів з метою їх збереження. Розкриває мету землеохоронних заходів, акцентуючи увагу на правовому забезпеченні охорони землі. Підкреслює особливу роль землеустрою та державного земельного кадастру метою забезпечення раціонального використання та охорони земель. Розглядає основні поняття та положення, зокрема нормативні документи, стандартизації та нормування у галузі охорони земель.
   
«Екологічна нозологія»

 
nozology Викладання даної дисципліни спрямовано на опанування студентами теоретичних засад основних механізмів та закономірностей, які обумовлюють виникнення, розвиток, та поширення екологічних захворювань; взаємозв’язків між патологічними станами організму і дією головних екологічних чинників, різноманітністю проявів впливу факторів середовища на організми.
   
«Екологія грунтів»

 
Soil ecology Дисципліна «Екологія ґрунтів» висвітлює питання різноманітності різних груп організмів – мешканців ґрунтів, їхні особливості екології та біології, загальні закономірності формування та функціонування угруповань ґрунтових мешканців, функціональну роль основних таксономічних груп цих організмів у процесах ґрунтоутворення, риси їхніх адаптацій до мешкання у ґрунтовому середовищі, а також окреслює коло методів та методичних підходів, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з екології ґрунтів. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність організації населення ґрунтів і про їхню функціональну роль у процесах ґрунтоутворення, біологічної індикації стану ґрунтів.
   
8 семестр  
   
 «Екологічна біотехнологія»

 
Ecobiotechnology3 Дисципліна присвячена вивченню загальних та спеціальних відомостей про закономірності біотехнологічних процесів, типових задач та методів вирішення проблем навколишнього середовища, включаючи переробку мінеральної сировини.
   
«Радіоекологія»

 
Radioecology2 Програма навчальної дисципліни присвячена розгляду таких основних тем: кількісні параметри оцінки впливу іонізуючого випромінювання; вплив іонізуючого випромінювання і радіонуклідів на біооб’єкти та екосистеми; актуальні питання радіаційної безпеки. Актуальними темами на сьогодні щодо значення «Радіоекології» як навчального курсу є розкриття положень про види іонізуючого випромінювання, природні та штучні джерела, наслідки радіаційно-хімічних перетворень для живих організмів та можливі шляхи їх вирішення, основні принципи захисту навколишнього середовища та прогнозування можливих екологічних наслідків від радіоактивного забруднення 
   
«Менеджмент природоохоронних територій»

Management NR Викладання даної дисципліни спрямовано на вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії територіальної охорони природи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення та практичне застосування головних законів і принципів для оптимізації стану екосистем, раціонального природокористування. Акцентується увага на нерозривному взаємозв’язку між станом довкілля та здоров'ям населення. Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами сучасних методів управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, водоохоронними зонами, лісами першої групи, територіями мережі Емеральд.
   
«Біологічні інвазії»

 
Bioinvasions Викладання даної дисципліни спрямовано на вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії сучасної екології в умовах глобальних кліматичних змін. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення та практичне застосування головних законів і принципів для оптимізації стану екосистем і раціонального природокористування. Акцентується увага на нерозривному взаємозв’язку між інвазивними процесами та станом екосистем; вчення про біологічні інвазії як результати природних та антропогенно індукованих процесів, інвазивні види, як компоненти екосистем та наслідки їхнього впливу; екологічні ризики, обумовлені біологічними інвазіями, їх оцінка, управління ризиками та можливість мінімізації негативних ефектів для екосистем, біоти та здоров’я людини.
   
«Основи зеленого бізнесу»

 
Greenbissness2 В рамках курсу студенти вивчають загальні закономірності, принципи формування та функціонування зеленого бізнесу. Розглядають практичні кроки по створенню власної справи у сфері зеленого бізнесу відповідно до чинного законодавства України та оцінки його ефективност
   
«Основи зеленого туризму та рекреації»

Greentourist Навчальна дисципліна передбачає вивчення галузевої і територіальної структури зеленого туризму та рекреації, особливості діяльності окремих суб’єктів ринку зеленого туризму застосовуючи теоретичні знання та практичні навички для забезпечення рекреаційно-туристичної діяльності. Дисципліна спрямована на формування у студентів спеціальних професійних, соціальних та особистісних компетенцій, накопичення знань щодо можливості критичного мислення, аналізу і синтезу, здатності шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, здатності визначати, формулювати і вирішувати проблеми глобального, регіонального та локального рівня в системі світового господарства, сфері туризму та рекреації. Окремими складовими дисципліни є вивчення концептуальних засад зеленого туризму та рекреації, особливостей сучасних процесів глобалізації та економічної інтеграції, механізмів регулювання, галузевої і територіальної структури зеленого туризму та рекреації, зокрема сфери послуг, екологічних аспектів сфери міжнародного туризму. Дисципліна передбачає опанування такими складовими, як здатність застосовувати базові знання природничих і суспільних наук та інформаційних технологій в системі зеленого туризму та рекреації, здатність застосовувати прості кількісні та якісні методи при дослідженні зеленого туризму, зокрема у сфері міжнародного туризму, здатність самостійно досліджувати, аналізувати територіальні відмінності розвитку окремих суб’єктів та галузей туризму.
   
«Основи екологічної токсикології»

Envtoxicology Викладання даної дисципліни спрямовано на вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії сучасної екотоксикології. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення та практичне застосування головних законів і принципів для оптимізації стану екосистем, раціонального природокористування. Акцентується увага на нерозривному взаємозв’язку між станом довкілля та здоров'ям населення; вчення про екотоксичність, головні типи токсикантів, їх походження, шляхи надходження до екосистем, накопичення, перерозподіл між біотичними та абіотичними компонентами екосистем та наслідки їхнього впливу; екологічні ризики, обумовлені токсичними чинниками, їх оцінка, управління ризиками та можливість мінімізації негативних ефектів для екосистем, біоти та здоров’я людини.
   
 «Екологічна біохімія»

 
Ecobiochemistry Дисципліна присвячена вивченню реакції живих організмів на інфекції та інвазії на біохімічному рівні: вірусних, бактеріальних, грибів, рослин і тварин. Сприяє формуванню уявлення про впливи одних живих організмів на інші за допомогою спеціальних хімічних речовин
   
   
   Вибіркові навчальні дисципліни
освітньо-наукової програми «Екологічна безпека»
освітнього рівня «Магістр»
 
3 семестр  
   
«Управління та поводження з відходами»

Wastemanagement Дисципліна забезпечує формування цілісних (системних) знань про управління та поводження з відходами, ознайомлення з широтою спектру існуючих проблем і необхідністю вирішення їх на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях. Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів основних уявлень про управління та поводження з відходами, що у свою чергу, передбачає у них формуванню природоохоронного та екологічного світогляду. У процесі навчання формуються знання та вміння, необхідні майбутньому фахівцю для роботи в регіональних і національних природоохоронних службах України, в регіонах, де екологічна ситуація залишається вкрай складною, навантаження на природне середовище зростає, а забруднення і виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати здоров'ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності держави.
   
 «Поводження з небезпечними відходами» 

Povodjennya z nebezpechnimy vidchodamy Навчальна дисципліна «Поводження з небезпечними відходами» має на меті ознайомити студентів із теоретичними та практичними аспектами загальної проблеми поводження з небезпечними відходами у світі та в Україні зокрема. Особливу увагу приділено низці питань, що постають в українському суспільстві у контексті впливу військових дій на природне середовище, екологічну безпеку та економіку країни.
   
«Інженерна екологія»

Injenerna ecology Навчальна дисципліна «Інженерна екологія» - комплексна дисципліна, що вивчає взаємодію промислового виробництва з навколишнім природним середовищем, представляє собою систему науково-обгрунтованих інженерно-технічних заходів, спрямованих на збереження якості навколишнього природного середовища в умовах зростаючого антропогенного навантаження від промислових об'єктів. 
   
 «Промислова екологія»

Promyslova ecologia Навчальна дисципліна «Промислова екологія» покликана сформувати у майбутніх фахівців-екологів комплексне уявлення про вплив промислового виробництва на навколишнє середовище в умовах глобалізації та ознайомити зі способами оптимізації такого впливу шляхом розробки та впровадження конкретних інженерно-технічних заходів
   
«Інструментальні методи дослідження якості довкілля»

Instrummethod Мета дисципліни – набуття знань, умінь та практичних навичок оцінки якості довкілля за допомогою спеціалізованих приладів, інструментів та обладнання, оволодіння стандартними методами визначення абіотичних та біотичних параметрів навколишнього середовища, оцінювання їх впливу на еко- та біосистеми, зокрема на людину. Багато уваги приділено метрологічному забезпеченню процедури вимірювань та представлення результатів. Окремо розглядаються вимоги до організації вимірювальних та випробувальних лабораторій.
   
«Оцінка впливу господарської діяльності людини на довкілля»

OVD Головним завданням навчальної дисципліни «Оцінка впливу господарської діяльності людини на довкілля» є ознайомити студентів із теоретичними засадами і практичними аспектами застосування стандартних методів дослідження параметрів навколишнього середовища для оцінки якості довкілля. Навчальний курс структурований як серія послідовних етапів діяльності еколога - від організації відповідних лабораторій до представлення результатів вимірювання
   
«Правові форми екологічного контролю»

Ecologicallaw Курс «Правові форми екологічного контролю» спрямований на поглиблення та удосконалення у студентів теоретичних знань і практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання завдань, пов’язаних із правовим регулюванням у сфері здійснення різних форм контрольної діяльності у галузях використання природних ресурсів, охорони природи та забезпечення екологічної безпеки (екологічного контролю).  Вивчення цієї дисципліни дозволяє поглиблено розуміти вирішення правових питань, пов’язаних зі створенням та здійсненням системи контролю за додержанням екологічного законодавства як актуального напряму державної екологічної політики, гарантії безпечного сталого соціальноекономічного розвитку суспільства і держави, гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання магістрами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні виважених рішень у сфері екологічного контролю, як державного та самоврядного, так і громадського та виробничого. При вивченні дисципліни розкриваються такі основні питання: а) науково-методологічні засади виникнення, розвитку екологічного контролю, його поняття, форми, види, система і способи здійснення; б) науково-правова характеристика нормативної, організаційної, превентивної, процесуальної та каральної форм екологічного контролю; в) науково-правова характеристика здійснення контролю в галузі використання природних ресурсів; г) правові засади здійснення контролю в галузі охорони довкілля; д) правові засади екологічного контролю в галузі забезпечення екологічної безпеки.
   
«Дозвільна система в екологічному праві»

Dozvilna systema Навчальна дисципліна «Дозвільна система в екологічному праві» має на меті ознайомити студентів з деякими аспектами правового регулювання екологічного та економічного складників сталого розвитку в Україні. У курсі розглядаються зокрема нормативна, організаційна, превентивна, процесуальна та каральна форми екологічного права у контексті існуючої дозвільної системи, яка пов’язана з видачею документів дозвільного характеру та включає зміну умов, переоформлення, продовження та припинення дії документів дозвільного характеру.
   
«Природоохоронна журналістика»

Enviromental Journalism Навчальна дисципліна «Природоохоронна журналістика» має на меті сформувати у студента цілісне уявлення про природоохоронну журналістику у світі та в Україні, зокрема, та навчити готувати матеріали для медіа, працювати в екологічному виданні, засновувати нові видання та знаходити джерела їх фінансування, здійснювати збір та пошук екологічної інформації, будувати концепції паблік рілейшнз для екологічної організації тощо.
   
«Організація еколого-просвітницької діяльності»

Ecologo prosvitnitska diyalnist Головним завданням навчальної дисципліни «Організація еколого-просвітницької діяльності» є ознайомити студентів із теорією і практикою еколого-просвітницької діяльності у світі та в Україні, що спрямована на підвищення рівня екологічної та правової культури і освіченості окремих громадян та громадських організацій, службовців державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємців та юристів тощо.
   
«Організація природоохоронної діяльності на підприємстві»

Organizatsiya dialnosty na pidpriemstvy Навчальна дисципліна «Організація природоохоронної діяльності на підприємстві» знайомить студентів із особливостями природоохоронної діяльності підприємств та організацій в Україні, зокрема щодо очищення шкідливих викидів, скидів, відходів та усунення причин забруднення безпосередньо на підприємстві
   
 «Екологічне проектування виробництва»

Ecologichne proektuvannya У фокусі уваги навчальної дисципліни «Екологічне проектування виробництва» постають нормативи при проектуванні нових підприємств або при їх реконструкції, які встановлюються на основі основних показників виробництва, результатів інвентаризації викидів забруднюючих речовин, дозволу на природокористування, результатів інвентаризації стоків, паспорту газоочисного обладнання, класифікаторів галузей, підприємств, статистичних звітних документів тощо.
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader