НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов’язкових компонентів,
викладання яких забезпечує
кафедра клінічної медицини
 Klinichna medicine logo 

 Освітній рівень «Бакалавр»
 
 1, 2 семестри
 
«Цитологія, гістологія та ембріологія людини»
 
1 Tsytolohiia histolohiia ta embriolohiia liudyny

 

 

Курс «Цитологія, гістологія та ембріологія людини» дає уявлення студентам про основні етапи історичного розвитку цитології, гістології та ембріології, про сучасні методи досліджень клітин, тканин та ембріонів. Дисципліна висвітлює принципи структурно-функціональної організації цитозолю, цитоскелету, клітинного ядра, органел клітини, поверхневого апарату клітини та його участі в міжклітинній сигналізації й адгезії. Розглядається клітинний цикл та типи поділу клітини, механізми клітинної диференціації. Також проводиться знайомство студентів із закономірностями будови, розвитку, обміном речовин тканин людини. Пояснюються основи номенклатури тканин згідно з міжнародною гістологічною номенклатурою. Розглядаються морфологічні, функціональні і біохімічні зміни в процесі раннього ембріонального розвитку людини; впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на цей процес. Пояснюються структурно-функціональні зміни в клітинах та тканинах при різних патологічних станах в різні періоди онтогенезу. Закладаються уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у цитології, гістології та ембріології. Також окреслюються основні напрямки застосування цитологічних, гістологічних та ембріологічних знань в медичній практичній діяльності людини: в клінічній практиці, галузі допоміжних репродуктивних технологій, судово-медичній експертизі тощо.
   
4 семестр
 
«Навчальна практика з мікробіології»
 
2 Navchalna praktyka z mikrobiolohii Навчальна практика з мікробіології – обов’язковий компонент освітньої програми «Лабораторна діагностика», спрямований на набуття студентом професійних та загальних компетентностей. Метою практики є опанування сучасних методів ідентифікації збудників та діагностики бактеріальних захворювань
   
 
6 семестр
 
«Навчальна практика з імунології»
 
3 Navchalna praktyka z imunolohii Навчальна практика з імунології є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» професійної кваліфікації «лаборант (медицина)» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». "Навчальна практика з імунології" є обов’язковим освітнім компонентом, що висвітлює питання методологічних основ застосування імунологічних методів дослідження у різних галузях медицини, оцінки імунного статусу організму в системі експериментальної імунобіології, клінічної імунології та лабораторної діагностики, оволодінню методологічними основами імунодіагностики захворювань різної етіології. У фокусі уваги практики – оволодіння алгоритмами оцінки стану вродженої та набутої ланок клітинного та гуморального імунітету. «Навчальна практика з імунології» є логічним продовженням засвоєння студентами знань та вмінь із профільних теоретичних і професійно-практичних дисциплін (клінічної імунології, біологічної та біоорганічної хімії, фізіології, педіатрії, епідеміології тощо).
   
7,8 семестри  
   
«Гігієна з гігієнічною експертизою»
4 Hihiiena z hihiienichnoiu ekspertyzoiu В рамках курсу «Гігієна з гігієнічною експертизою» у студентів формуються уявлення про гігієну як основну дисципліну природоохоронного та профілактичного спрямування. Студенти отримують професійні знання і навички щодо принципів дослідження факторів навколишнього середовища, їх впливу на здоров’я людини, значення гігієнічних нормативів, профілактичних заходів, які забезпечують оптимальні умови для життєдіяльності людини. Отримані знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
   
   
 Освітній рівень «Магістр»
   
1 семестр  
   
«Клінічна патогістологія»

5 Klinichna patohistolohiia Дисципліна «Клінічна патогістологія» включає до себе засвоєння студентами морфологічних змін, що відбуваються в органах та тканинах при важливіших захворюваннях внутрішніх органів та оцінку результатів гістологічних досліджень, їх інтерпретацію та висновок
   
«Цитологічна діагностика»

 
Tsytolohichna diahnostyka Дисципліна «Цитологічна діагностика» включає до себе формування професійних знань і навичок щодо принципів відбору біологічного матеріалу, мікроскопії нативних і забарвлених цитологічних препаратів з диференціацією морфології клітин, на основі яких проводиться діагностика патологічних процесів з оформленням результатів досліджень.
   
«Санітарно-гігієнічні контроль та експертиза»

6 Sanitarno hihiienichni kontrol ta ekspertyza Навчальна дисципліна «Санітарно-гігієнічні контроль та експертиза» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Дана дисципліна є одним з найважливіших видів експертизи, оскільки її метою є підтвердження безпеки товарів для споживачів. Необхідність її обумовлена правом громадян України на безпеку товарів, що передбачено Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».
   
2 семестр  
   
«Клінічна оцінка лабораторних досліджень»

7 Klinichna otsinka laboratornykh doslidzhen Навчальна дисципліна «Клінічна оцінка лабораторних досліджень» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика» професійної кваліфікації «лікар-лаборант (медицина)» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика». Дисципліна «Клінічна оцінка лабораторних досліджень» присвячена алгоритмам використання лабораторних даних для встановлення ризику та діагнозів хвороб та здійснення лабораторного контролю за динамікою патологічного процесу, результатами лікування та реабілітації; проведення диференційної діагностики, інтерпретації результатів лабораторних досліджень у комплексі усіх показників з діагностичною та прогностичною метою.
   
«Лабораторні дослідження в криміналістиці»
8 Laboratorni doslidzhennia v kryminalistytsi Дисципліна «Лабораторні дослідження в криміналістиці» включає до себе засвоєння студентами основних властивостей крові та інших біологічних виділень людини, які дозволяють встановити їх наявність та видову специфічність, оцінку результатів молекулярно-генетичного дослідження зразків та слідів біологічного походження, яке направлене на ідентифікацію особи або визначення біологічної спорідненості осіб, їх інтерпретацію та формулювання відповідного висновку
   
«Соціальна медицина з основами педагогіки»

Sotsialna medytsyna z osnovamy pedahohiky Дисципліна «Соціальна медицина з основами педагогіки» включає в себе інформацію щодо змісту і завдань наук соціальна медицина і педагогіка, організації, проведення та обробки результатів статистичних досліджень в охороні здоров'я та в навчальних закладах, стану здоров’я населення, організації надання різних видів медичної допомоги населенню України, особливостей виховання дітей різного віку. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: здоров'я населення, методи проведення наукових досліджень в охороні здоров'я та в закладах освіти, порядок розрахунку та оцінка показників діяльності медичних закладів, організація надання різних видів медичної допомоги населенню України.
   
«Виробнича практика з імунології, біохімії, цитології та патогістології»

9 Vyrobnycha praktyka z imunolohii biokhimii tsytolohii ta patohistolohii Виробнича практика полягає у формуванні, закріпленні та актуалізації вмінь та навичок проведення лабораторних робіт у імунологічній, біохімічній, цитологічній та патогістологічній лабораторії лікувально-профілактичних установ. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: проведення відбору матеріалу з біоптату органів і тканин, екскретів, секретів, зішкрябів, пунктатів, виготовляння мазків та здійснення мікроскопічного дослідження з диференціацією морфології клітин, характерних для різних патологічних процесів з оформленням результатів дослідження; проведення відбору біопсійного матеріалу з органів, тканин та мікроскопічного дослідження з диференціацією їх змін при різних патологічних процесах; проведення біохімічних досліджень та трактування клініко-діагностичного значення отриманих результатів; проведення відбору матеріалу, виготовляння препаратів з клінічного матеріалу, проведення їх мікроскопічного дослідження, володіння методами дослідження клітинної та гуморальної ланок імунітету in vitro та in vivo, реєстрування результатів досліджень, оцінювання та інтерпретування результатів дослідження імунного статусу, трактування імунограми при різних патологічних процесах.
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader