НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

1

 

 Остапченко Людмила Іванівна

Остапченко
Людмила Іванівна

Директор навчально-наукового центру
"Інститут біології та медицини",
доктор біологічних наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки
та премії імені О.В. Палладіна НАН України 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСВІТА

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка було створено на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Дві його кафедри (ботаніки й зоології) існували ще з часів заснування Імператорського університету Св. Володимира в 1834 році (тоді на філософському факультеті).
Майже двовіковий період історії Університету позначений діяльністю всесвітньовідомих учених-біологів та медиків, таких як К. Кесслер (один із засновників фауністики, автор теорії міграції птахів "широким фронтом"), О. Ковалевський (один із засновників еволюційної ембріології), М. Сєвєрцов (автор теорії "філембріогенезу"), І. Шмальгаузен (один із засновників еволюційної морфології тварин), С. Навашин (відкривач подвійного запліднення у рослин), М. Холодний (автор фітогормональної теорії тропізму рослин), О. Палладін (засновник української школи біохіміків), П. Богач (відкривач багатьох рефлексів кишково-шлункового тракту), Ф. Добржанський (один із розробників синтетичної теорії еволюції) та багатьох інших.

5


Традиції підготовки медичних кадрів найвищого ґатунку в нашому Університеті беруть свій початок з 1840 року, коли Указом Імператора Миколи І в ньому (тоді Імператорському університеті Св. Володимира) було відкрито медичний факультет, першим деканом якого став професор В.О. Караваєв. За понад 80 років існування медичного факультету в складі Університету тут набули освіту такі видатні постаті, як Данило Заболотний, Михайло Коломійченко, Микола Стражеско, Теофіл Яновський, Микола Волкович, Вадим Іванов та інші світила медицини. В 1921 році медичний факультет відокремився у Київський медичний інститут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). Майже столітня історія викладання медицини в нашому Університеті залишила по собі не лише яскравий слід на освітянському небосхилі та сузір'я видатних випускників, але й безцінну спадщину: в 1842 році було відкрито кафедру фізіології людини, а 1868 року – кафедру гістології й ембріології, що заклало підвалини для створення 1933 року біологічного факультету. Заснований у 2010 році ННЦ "Інститут біології", об'єднавши в своєму складі біологічний факультет Університету та низку науково-дослідних установ, продовжив традиції своїх попередників. Могутній науково-педагогічний потенціал Інституту дозволив йому у 2016 році відновити медицину як напрям освітньої діяльності, що стало підставою його реорганізації у ННЦ "Інститут біології та медицини".
Сьогодні ННЦ "Інститут біології та медицини" забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами і кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців біологічного та медичного профілю, має потужну науково-виробничу базу та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом). Він є потужнім навчально-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців нового покоління з різних спеціальностей із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців.

 

7


СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

На сьогоднішній день до складу Інституту входять 16 кафедр: 
•Анатомії та патологічної фізіології, •Біології рослин, •Біомедицини, •Біофізики та медичної інформатики, •Біохімії, •Вірусології, •Внутрішньої медицини, •Екології та зоології, •Загальної та медичної генетики, •Клінічної медицини, •Мікробіології та імунології, •Мовної підготовки, •Фізіології людини і тварин, •Фундаментальної медицини, •Хірургії, •Цитології, гістології та репродуктивної медицини
•Клінічні бази: Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»; ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова», «Національний інститут раку МОЗ України» та «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; Центральна поліклініка МВС України; Університетська клініка; Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1; Міська клінічна лікарня №4; Київська міська клінічна лікарня №8; Київська обласна клінічна лікарня №2; ТОВ «Медична клініка «Інновація», «Медична лабораторія» та «МЛ «ДІЛА»; Патоморфологічна лабораторія «CSD Health Care»; Приватна клініка «Verum»
і такі наукові підрозділи: 
•Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна, •Канівський природний заповідник, •Зоологічний музей.
В Інституті функціонують інформаційно-обчислювальний центр, навчальні міжкафедральні та науково-дослідні лабораторії, забезпечені необхідним сучасним обладнанням, що відповідає найвищим національним і міжнародним стандартам.
В ННЦ працюють сучасні комп’ютерні системи для інтерактивної підготовки студентів, створено навчальну лабораторію мікроскопії, яка обладнана апаратурою від лідерів світового ринку цифрової оптики компанії Carl Zeiss і складається з мікроскопа дослідницького рівня Axiolmager А2 із системою спільного спостереження на 11 осіб та цифрового класу на базі камери Primo Star HDCam. Будучі першою такого класу в Україні, дана лабораторія відкриває широкі можливості як для здійснення освітнього процесу, так і для розв’язання дослідницьких задач.

6

4

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ІНСТИТУТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ
ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ):

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР» 

 Термін навчання:

денна форма навчання - 4 роки
заочна форма навчання - 5 років
заочна форма навчання (на основі диплома молодшого спеціаліста) - 4 роки

Галузь знань 09 «Біологія»
Спеціальність 091 «Біологія» (денна та заочна форми навчання): освітньо-професійна програма «Біологія» (професійно орієнтовані вибіркові блоки: біофізика та медична інформатика, біохімія, біологія рослин, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, репродуктивна біологія (денна форма навчання), фізіологія людини і тварин, цитологія та гістологія) (детальніше)

Галузь знань 10 «Природничі науки»
Спеціальність 101 «Екологія» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма «Екологія» (детальніше)

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма «Біотехнологія» (детальніше)

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн та озеленення» (детальніше)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність 222 «Медицина» (див. Освітній рівень «Магістр»)
Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» (детальніше)

 ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»

Термін навчання денна форма навчання (крім спеціальності «Медицина»):
освітньо-професійні програми – 1,5 роки
освітньо-наукові програми – 2 роки
заочна форма навчання – 1,5 роки


Галузь знань 09 «Біологія» 
Спеціальність 091 «Біологія» (денна та заочна форми навчання): освітньо-наукова програма «Біологія» (блоки професійно орієнтованих дисциплін, які дають можливість отримати додаткову професійну кваліфікацію: біофізика та медична інформатика, біохімія, біологія рослин, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, фізіологія людини і тварин, репродуктивна біологія (денна форма навчання), цитологія та гістологія) та освітньо-професійна програма «Біобезпека» (детальніше)

Галузь знань 10 «Природничі науки»
Спеціальність 101 «Екологія» (денна форма навчання): освітньо-наукова програма «Екологія» (детальніше)

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (денна форма навчання): освітньо-наукова програма «Біотехнологія» (детальніше)

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
206 «Садово-паркове господарство» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» (детальніше)

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
Термін навчання: 6 років
Спеціальність 222 «Медицина» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма: «Медицина» (мова викладання українська) (детальніше), освітньо-професійна програма: «Медицина» (мова викладання англійська) (детальніше)
Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання): освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» (детальніше)


ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Термін навчання: 4 роки

Галузь знань 09 «Біологія»
Спеціальність 091 «Біологія»: освітньо-наукова програма «Біологія» (детальніше)

Галузь знань 10 «Природничі науки»
Спеціальність 101 «Екологія»: освітньо-наукова програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» (детальніше)

3


НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ

Інститут має тісні зв'язки з різними науково-дослідними інститутами та установами Національної академії наук України, Національної медичної академії України, Міністерства охорони здоров'я України, Української академії аграрних наук, співпрацює із закордонними освітніми та науковими установами багатьох країн (США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Естонії, Чехії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Білорусії, Тайваню, В'єтнаму тощо). Співробітники Інституту друкують свої наукові праці в найвпливовіших фахових журналах світу.
Студенти Інституту мають можливість проходити навчання або наукове стажування в закордонних навчальних та наукових центрах за програмою академічної мобільності. Студенти можуть покращити та застосувати свої знання англійської мови на лекціях провідних науковців світу, які ті читають в Інституті за запрошенням, на наукових гуртках, та під час участі в роботі конференцій та написання наукових статей. Студенти-магістри Інституту мають змогу вивчати певні дисципліни виключно іноземною мовою.

 
КАР’ЄРНИЙ СТАРТ

2a  2b 

На базі Інституту щороку проводяться конференції Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. На тих, хто виявив схильність до наукової роботи, чекають науково-дослідні заклади Національної академії наук України, Академій аграрних та медичних наук, наукові підрозділи нашого Університету та інших закладів вищої освіти, а також наукова кар'єра в провідних лабораторіях світу. Професійна діяльність багатьох випускників пов'язана із роботою на підприємствах біологічного, медичного, екологічного, біотехнологічного профілю, в установах Державної санітарно-епідеміологічної служби України та в профільних міністерствах.
Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформований в стінах університету науковий світогляд, навички організації професійної діяльності та вміння застосовувати отримані знання на практиці дозволяють випускникам Інституту розвинути свої лідерські якості й успішно керувати діяльністю наукових, науково-практичних та адміністративних установ в Україні та за кордоном. Нашими випускниками поповнюється професорсько-викладацький склад провідних закладів вищої освіти України.

 10  11


Щорічно в Інституті навчаються більше 1 тис. студентів з України та інших країн світу (Азербайджану, Молдови, Йорданії, Туркменістану, Лівану, Китаю, Ірану тощо). Отримані знання студенти мають можливість закріпити під час проходження практики в Канівському природному заповіднику, Національних парках України, в наукових установах та на підприємствах.
Студентам надається можливість проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на контрактній основі у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, або пройти навчання з наступною атестацією за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в Українській військово-медичній академії та отримати по закінченні первинне військове звання "Молодший лейтенант запасу".

2

 

КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Студенти, які приїжджають навчатися з інших міст, забезпечуються місцями в дев'ятиповерховому гуртожитку блочного типу, що знаходиться неподалік навчального корпусу Інституту. В гуртожитку функціонують читальні кімнати з WiFi доступом до мережі Internet, обладнана сучасним інвентарем спортивна зала, приміщення для прання з автоматичними пральними машинами, а також кімнати для засідань Студентської ради, гри в настільний теніс, занять з аеробіки та музики. 

 8  9


Фото: Дмитро Король та Олег Жарій

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader