НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

ВІРУСОЛОГІЯ

Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія»
Освітня програма – «Біологія»

Освітній рівень - «Бакалавр»
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Професійна кваліфікація – асистент біолога (вірусолога)

Освітній рівень - «Магістр»
Освітня кваліфікація – магістр біології
Професійна кваліфікація (за умови дотримання вимог)
– 2211. молодший науковий співробітник (біологія),
2211.2 вірусолог

 Kafedra virusologii LOGO

Кафедра вірусології входить до складу ННЦ «Інститут біології та медицини» і готує фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр. Кафедрі належить провідна роль в Україні з підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності вірусологія.

Кафедра має багаторічний досвід і традиції з підготовки фахівців вірусологів.

Історично розвиток вірусологічної науки в Україні пов’язаний з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. У 1962 р. у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка була створена перша в колишньому СРСР кафедра вірусології, яка почала підготовку спеціалістів-вірусологів.

За роки підготовки фахівців з вірусології кафедра розробила та удосконалила навча-льні програми, видала посібники і підручники, які відповідають сучасному рівню роз-витку біології і медицини, і які увібрали в собі як власний, набутий колективом кафедри, досвід, так і досвід провідних Університетів та лабораторій світу.

Усі вибіркові дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку вірусо-логії (що дозволить студентам, які отримали спеціалізацію "Вірусологія" органічно інтег-руватися у сфери діяльності фундаментальної та прикладної біології) та орієнтованими на потреби ринку праці (як вітчизняного, так і міжнародного).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчаль-ного плану, проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні та практичні заняття. Кафедра має обладнані за фахом навчальні аудиторії та лабо-раторії.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 8 штатних викладачів, з них: 1 професор, 7 доцентів. Всі викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію, є керів-никами наукових робіт студентів і аспірантів. Науково-методична робота викладачів кафедри знайшла своє відображення в чисельних публікаціях і доповідях на нау-ково-практичних конференціях.
Проведення лабораторних занять і практикумів забезпечує навчальна лабораторія ка-федри (6 співробітників).

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки «Біологія» (спеціалізація «Вірусологія») студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написанні курсових та дипломних робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України, Міністерства охо-рони здоров'я України та Української академії аграрних наук.

Випускники-вірусологи, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатни-ми, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування. Наші випускники успішно працюють у багатьох НДІ системи НАНУ (інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, Ін-т молекулярної біології та генетики) та НАМНУ (ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, ін-т онкології та радіаційної медицини), також у медичній галузі: санітарно-епідемічних станціях, клініко-діагностичних центрах, в нещодавно створеному Центрі громадського здоров’я, а також в аграрному секторі (ін-тах Ветеринарії, Агроекології, Захисту рослин). Щорічно випускники вступають до аспірантури як на кафедру вірусології, так і за кордоном.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader