НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra virusologii LOGO

 

Перелік навчальних дисциплін
за напрямом
«Вірусологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
6 семестр 

«Ідентифікація вірусів»

 
foto 1 Предметом вивчення дисципліни є поняття, принципи і методи, підходи до діагностики та ідентифікації вірусів. Основна увага курсу приділяється новітнім експрес-методам діагностики, які базуються на класичних мікроскопічних, серологічних та молекулярних методах. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять і систем в галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (сільське господарство, біотехнологія, пошук нових методів, освіта тощо).
   
«Біохімія вірусів»

Foto 2 Дисципліна вільного вибору «Біохімія вірусів» висвітлює питання біохімічного складу віру-сів різних таксономічних груп. Характеризує функції основних біохімічних компонентів як складних так і простих вірусів. Формує уявлення про структурну та функціональну різнома-нітність їх біохімічних компонентів, знайомить з перспективами розвитку сучасних методів вивчення вірусних білків та нуклеїнових кислот. Значна увага приділяється функціональним особливостям вірусних білків та їх мультифункціональності при взаємодії з чутливими клі-тинами.
   
«Основи організації сучасної біотехнологічної лабораторії»

Foto 3 Навчальна дисципліна «Основи організації сучасної біотехнологічної лабораторії» висвітлює питання організації сучасних біотехнологічних лабораторій, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у біотехнологічній галузі та які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів. Дисципліна покликана надати можливість студенту оволодіти навичками планування біотехнологічної лабораторії та проведення експериментальних робіт для вирішення конкретної науково-практичної задачі, розглядається сучасна класифікація збудників за ступенем біологічної небезпеки та володіння правилами роботи в біотехнологічних лабораторіях.
   
«Архітектоніка вірусів»

  Вибіркова навчальна дисципліна «Архітектоніка вірусів» висвітлює питання про основні принципи структурної організації вірусних часток з різними типами симетрії капсидів. В ході вивчення дисципліни формується уявлення про структурні і функціональні особливості вірусних білків, нуклеїнових кислот та цілих віріонів, а також закономірності їхньої кооперативної взаємодії в ході самозбірки вірусних часток. На конкретних модельних прикладах висвітлюються особливості самозбірки віріонів простих і складних вірусів з різними типами симетрії капсидів.
   
«Лабораторний практикум з вірусології»

LAB PRAKT Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з вірусології» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», висвітлює класичні та сучасні серологічні та молекулярно-біологічні методи діагностики вірусних інфекцій, виділення та очищення вірусів. Дисципліна покликана сформувати у студентів систему базових здатностей та вмінь у вірусологічних дослідженнях для вирішення прикладних науково-практичних задач.
   
7 семестр

 
«Генетика вірусів»

 
Foto 4 Дисципліна «Генетика вірусів» вивчає дві властивості вірусів як живого: спадковість і мінливість. У процесі вивчення дисципліни здійснюється аналіз широкої різноманітності можливостей запису генетичної інформації у вірусів та різноманіття їх фізичних параметрів. Висвітлюється тісний взаємозв’язок між організацією генома та життєвими циклами вірусів, проводиться знайомство з генетичними картами та філогенетичним аналізом вірусних генів та геномів. Інтегруюча роль генетики вірусів полягає у тому, що вона досліджує універсальні властивості на моделі вірусів, які надалі можуть розглядатись на більш складних біологічних системах. Окрема увага приділяється висвітленню практичного значення генетики вірусів для сільського господарства, біотехнології, медицини та інших галузей.
   
«Віруси людини та тварин»

 
Foto 5 Навчальна дисципліна «Віруси людини та тварин» є складовою освітньої програми профе-сійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює основи взаємодії вірусів з організмом людини чи тварин на різних рівнях.
Курс складається з розділів, присвячених особливостям будови та репродукції вірусів люди-ни та тварин. У ході вивчення дисципліни наводяться загальна характеристика родин вірусів, що містить сучасні дані про таксономію й класифікацію вірусів людини та тварин, властивості геному та білків, фізичні та хімічні властивості, біологічні та антигенні властивості, способи реалізації закладеної генетичної інформації, екологію вірусів, роль в патології людини та тварин, принципи лабораторної діагностики, профілактики та лікування.
   
«Лабораторний практикум з вірусології»

Foto 6 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з вірусології» є складовою освітньої про-грами професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр».
Дисципліна є дисципліною вільного вибору студента, що висвітлює питання розвитку сучасних методів біологічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у галузі вірусології для вирішення конкретної науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної дисципліни.
Дисципліна покликана сформувати систему здатностей та вмінь з методів діагностики вірусних інфекцій, ідентифікації, виділення, накопичення, очищення вірусів, методів молекулярно-біологічних та серологічних досліджень вірусів, а також методів культивування культур тваринних та рослинних клітин та їх практичного використання у вірусологічних дослідженнях.
   
«Фітовіруси»

Foto 7 Дисципліна вільного вибору «Фітовіруси» розглядає основні родини віруси, що інфікують рослини. У ході вивчення дисципліни приділяється увага структурній та функціональній різноманітності вірусів рослин, механізмам передачі фітовірусів у природі та взаємодії їх з переносниками. Розглядаються питання методів діагностики та профілактики вірусних хвороб рослин.
   
«Основи вірусного канцерогенезу»

Foto 8 Дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком «біологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення про взаємодію вірусних та клітинних генів в процесі трансформації клітин. Ана-ліз причин та механізмів змін, які відбуваються в інфікованому онкогенним вірусом організмі та реалізація генетичного матеріалу вірусу в пермисивних та непермисивних умовах створять уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових і прикладних досліджень вірусів для майбутньої професійної орієнтації.
   
«Механізми дії антивірусних препаратів» 

Foto 13 Дисципліна висвітлює питання профілактики та терапії вірусних інфекцій, створення діючих компонентів антивірусної терапії. В ході вивчення предмету формується уявлення про основні принципи хіміотерапії вірусних інфекцій, класифікації хіміопрепаратів, які застосовуються в клінічній практиці; підходи створення хіміотерапевтичних препаратів та перспективами розвитку новітніх розробок у лікуванні та профілактиці вірусних хвороб людини, тварин та рослин.
   
«Принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії»

biobezpeka Навчальна дисципліна «Принципи біологічної безпеки у вірусологічній лабораторії» спрямована на опанування студентами основних питань біобезпеки у вірусологічній лабораторії. Важливим є формування у майбутніх фахівців розуміння принципів прогнозування біоризиків і біозагроз при роботі з вірусологічними об’єктами, правила техніки безпеки у вірусологічній лабораторії, сучасні принципи біологічної безпеки в лабораторних умовах. Детально розглядаються фактори, що впливають на ризики, та визначення ймовірності та наслідків, які впливають на ризики, категорії контрольних заходів, принципи, технології та практики, які впроваджуються для попередження ненавмисного вивільнення та розповсюдження патогенів та токсинів, оцінка рівня біологічного ризику.
   
8 семестр

 
«Віруси мікроорганізмів»

 
Foto 9 Навчальна дисципліна “Віруси мікроорганізмів» є базовою дисципліною, що формує уявлення про віруси мікроорганізмів та їх структурну і функційональну різноманітність; знайомить з перспективами розвитку сучасних методів детекції та діагностики вірусів мікроорганізмів, застосуванням препаратів на основі бактеріофагів у промисловості та медицині; вчить орієнтуватись у таксономічній різноманітності вірусів мікроорганізмів
   
«Лабораторний практикум з вірусології»

 
Foto 10 Дисципліна вільного вибору «Лабораторний практикум з вірусології» є опанування  методів дослідження вірусів мікроорганізмів, фізико-хімічних та молекулярних методів вивчення вірусів. Увага приділяється питанням фаготерапії та можливим способам їх практичного застосування за допомогою нативних або модифікованих вірусів мікроорганізмів у біотехнології, промисловості та медицині. Важливе місце відводиться експериментальним методам роботи: виділення фагів з оточуючого середовища, їх очистка та концентрація; електрофорез  білків вірусів та нуклеїнових кислот, вивчення антивірусної активності різних речовин, детекції вірусів із застосуванням ПЛР, Зт-ПЛР та імуноблотинга.
   
«Молекулярна біологія вірусів»

Foto 11 Дисципліна «Молекулярна біологія вірусів» висвітлює молекулярні аспекти реплікаційних стратегій вірусів зокрема стратегії проникнення вірусів до клітини, експресії геномів, збірки, вивільнення ДНК- і РНК-вмісних вірусів.
Значна увага приділяється ключовим аспектам взаємодії вірусних та клітинних компонентів та їх взаємовпливу на кінцевий результат вірусних інфекцій, унікальним механізмам антивірусного клітинного захисту та вірусним системам протидії. Вивчаються сучасні експериментальні підходи до вивчення молекулярних механізмів репродукції вірусів і взаємодій вірус-хазяїн. Розуміння молекулярних механізмів взаємодії вірус-хазяїн відкриває широкі можливості при розробці засобів профілактики і лікування вірусних інфекцій.
   
 «Цитопатологія вірусних інфекцій» 

Foto 12 Дисципліна «Цитопатологія вірусних інфекцій» покликана сформувати систему знань та вмінь з основ дослідження змін клітини та клітинних органоїдів при виникненні та розвитку вірусних інфекцій, що дозволяє вирішувати типові задачі діяльності бакалавра-біолога за узагальненим об’єктом діяльності "цитопатологія вірусних інфекцій ". Вірусна цитопатологія вивчає закономірності змін структури та функції клітини в процесі проникнення та розвитку в ній інфекційних та онкогенних вірусів, що може допомогти у розкритті механізмів розвитку патологічного процесу, а також вирішити проблеми діагностики, профілактики і лікування захворювання.
   
«Особливості противірусного імунітету»

Foto 14 Дисципліна «Особливості противірусного імінітету» присвячена вивченню закономірностей розвитку імунної відповіді на вірусну інфекцію, що закладає фундамент для розуміння процесів захворювання та одужання. Розглядаються питання ролі гуморальних та клітинних факторів захисту, профілактики вірусних захворювань; причини та механізми змін, які відбуваються в інфікованому організмі.
   
Освітній рівень «Магістр»
   
2 семестр

 
«Епідеміологія вірусних інфекцій»

Foto 16 Дисципліна вільного вибору «Епідеміологія вірусних інфекцій» розглядає особливості виникнення, розповсюдження та передачі вірусних інфекцій. Поняття про антропонози, зоонози та сапронози. Важливе місце відводиться закономірностям епідемічного процесу та методи його вивчення, а також сукупності протиепідемічних заходів та організації їх проведення, з метою попередження захворюваності населення та ліквідації окремих інфекцій.
   
«Екологія вірусних інфекцій»

Foto 17 Дисципліна вільного вибору «Екологія вірусів» розглядає взаємозв’язки вірусів з довкіллям у всій його різноманітності та наслідки цих взаємовідносин як для вірусів, так і для довкілля, в тому числі людину, тварин, рослину і мікроорганізми. Значна увага приділяється характеристиці екологічних передумов розповсюдження вірусів людини, тварин. Висвітлюються шляхи передачі вірусів та фактори, які зумовлюють їхню персистенцію у довкіллі. Окремо розглядаються питання екології вірусів рослин і мікроорганізмів.
   
«Механізми стійкості рослин до вірусних інфекцій»

  Дисципліна вільного вибору «Механізми стійкості рослин до вірусних інфекцій» розглядає взаємовідносини рослин-хазяїв та вірусів (стійкість і сприйнятливість), висвітлює питання стосовно особливостей механізмів сприйнятливості та стійкості рослин до вірусів. В ході вивчення дисципліни формується уявлення про неспецифічні та специфічні фактори стійкості, що проявляються на різних рівнях організації та різних етапах розвитку вірусної інфекції. В навчальній дисципліні розглядаються механізми генетичного контролю стійкості рослин до вірусів, закладаються науково-теоретичні основи отримання стійких до вірусів рослин сучасними біотехнологічними методами.
   
«Патогенез вірусних інфекцій»

Foto 20 Навчальна дисципліна «Патогенез вірусних інфекцій» є складовою освітньої програми про-фесійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Дисципліна є базовою дисциплі-ною, що висвітлює питання механізмів розвитку вірусних інфекцій. Важливе місце відво-диться питанням клініки, принципам діагностики, профілактики та лікування вірусних за-хворювань. Детально розглядаються окремі вірусні інфекції, їх патогенез та епідеміологія. Класифікація хвороб подана з урахуванням рекомендацій ВООЗ.
В ході вивчення дисципліни формується уявлення про особливості клінічної картини та па-тогенезу вірусних інфекцій людини на клітинному та організменному рівні, а також надається можливість студенту оволодіти навичками планування та проведення експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для діагностики вірусних хвороб людини, статистичної обробки отриманих даних та інтерпретації результатів експерименту.
   
3 семестр

 
«Віруси як векторні системи»
 
 
  Вибіркова навчальна дисципліна «Віруси як векторні системи» висвітлює питання про осно-вні принципи використання вірусів, або їх фрагментів, для перенесення рекомбінантної ДНК у відповідну клітину. В навчальній дисципліні розглядаються різноманітні підходи до створення векторів для клонування нуклеїнових кислот та отримання рекомбінантних білків на основі геномів вірусів мікроорганізмів (бактеріофагів), безхребетних та хребетних тварин і людини, включаючи гібридні конструкції (косміди, фагміди, фазміди, бакміди тощо) та особливості їхнього застосування, закладаються науково-теоретичні основи практичного використання векторів на основі вірусів людини для ДНК-терапії та ДНК-вакцинації.
   
«Еволюція вірусів»
 
Foto 18 Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття про природу та походження вірусів, еволюцію та її молекулярні фактори.  Мінливість вірусних геномів. Критерії генетичної стабільності та чистоти вірусних популяцій.  Вплив умов навколишнього середовища на стабільність та мінливість властивостей вірусів. Важливе місце відводиться питанням генетики та молекулярної біології вірусів як критеріїв та факторів швидкості еволюції, методам мікро- та макроеволюції, гіпотезам походження та еволюції вірусів, разом із методами аналізу та характеристики геном них та амінокислотних послідовностей вірусів, генетичному аналізу вірусних популяцій та динаміки їх змін, методами філогенетичного аналізу та побудови філогенетичних дерев.
   
«Віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій»
Foto 21 Навчальна дисципліна «Віруси архей, мікоплазм та ціанобактерій» є базовою дисципліною, що висвітлює різноманіття та класифікації вірусів архей, мікоплазм і ціанобактерій. У ході вивчення дисципліни приділяється увага особливостям будови та унікальності життєвих циклів вірусів архей, мікоплазм та ціанобактерій у порівнянні з іншими вірусами. Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи роботи із вірусами прокаріотів.
   
«Прикладна вірусологія»

Foto 22 Дисципліна вільного вибору «Прикладна вірусологія» розглядає сучасні дані щодо практичного застосування вірусів у різних галузях. Формує уявлення про віруси як модельні об’єкти, які застосовуються у дослідженнях будови та механізмів функціонування живого. Розкриває можливості застосування вірусів у боротьбі з патогенами і шкідниками. Дозволяє опанувати методи отримання біологічних препаратів на основі вірусів. Висвітлює значення вірусів у біотехнології.
   
«Віруси і біобезпека»

Foto 23 Дисципліна вільного вибору «Віруси і біобезпека» висвітлює питання біобезпеки, біозахисту, інформація про знання, методи та практики так званого «подвійного використання». Важливе місце відводиться оцінці рівня ризику у сфері біозахисту та біобезпеки, що дозволяє  лабораторії визначати відносний рівень ризику, який виникає при наявності  певного виду діяльності, та допомагає приймати рішення для того, щоб попередити та зменшити ризики.
   
«Медична та ветеринарна вірусологія»

Foto 24 Навчальна дисципліна «Медична та ветеринарна вірусологія» є складовою освітньої програ-ми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Дисципліна є базовою дис-ципліною, що висвітлює питання механізмів розвитку вірусних інфекцій людини та тварин. Курс складається з розділів, присвячених вірусним інфекційним хворобам людини та тварин, питанням клініки та принципам діагностики вірусних захворювань. Окрема уваги приділяється встановленню попереднього діагнозу як початкового етапу діагностики. Детально розглядаються окремі вірусні інфекції, їх патогенез та епідеміологія. Класифікація хвороб подана з урахуванням рекомендацій ВООЗ, МКХ та МЕБ.
   
«Механізми персистенції вірусів»

Persistentsiya virusiv Навчальна дисципліна «Механізми персистенції вірусів» висвітлює питання становлення та розвитку персистентних інфекцій, ролі імунної системи в цьому процесі та механізмів уникнення вірусами захисних реакцій організму. Важливе місце відводиться питанням дослідження молекулярно-біологічних властивостей вірусів та їх впливу на патогенез інфекції, механізмам змін, які відбуваються в інфікованому організмі та причини неефективності імунної відповіді.

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader