НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
logo v2

Перелік навчальних дисциплін
за напрямом
«Медицина»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

 

   
«Основи медичної генетики»

Osnovy medychnoi henetyky Загальна концепція викладання медичної генетики у вищих медичних закладах полягає в інтеграції генетичних знань і клінічного мислення майбутнього лікаря. В зв’язку з цим педагогічна діяльність повинна бути спрямована, у першу чергу, на допомогу студентам щодо активного усвідомлення використання раніше отриманих теоретичних знань з генетики в клінічній практиці, поповнення знань з медичної та клінічної генетики, особливо сучасних проблем діагностики, лікування та профілактики спадкової патології, вивчення ряду «нових» поширених нозологічних форм спадкових хвороб.
  (В рамках ОП «Медицина»)
   
   
«Основи нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій/ Fundamentals of neuroendocrine regulation of physiological functions»
https://youtu.be/grZnpWns8j0
Osnovy neiroendokrynnoi rehuliatsii fiziolohichnykh funktsii

Завдання дисципліни - формування знань про основні закономірності та механізми міжклітинної інтеграції та регуляції функцій багатоклітинних організмів, класифікації сигнальних молекул - гормонів, нейромедіаторів; механізми дії та фізіологічні ефекти гормонів та інших агентів, білково-пептидної природи, стероїдних і тиреоїдних гормонів, біогенних амінів тощо. Студенти мають змогу набути здатність інтерпретувати нейроендокринологічні показники з позицій норми та патології, визначати низки синдромів, пов'язаних із гіпо- та гіперфункцією нейрогормонів; набути вміння обирати найбільш раціональні методи фізіологічного дослідження; сформувати вміння застосовувати знання з нейроендокринології та фізіології для обґрунтування діагнозу та розуміння патогенезу різноманітних патологічних процесів та вміти обирати найбільш раціональні методи фізіологічного дослідження.

The task of the discipline is the formation of knowledge about the basic patterns and mechanisms of intercellular integration and regulation of the functions of multicellular organisms, classification of signaling molecules - hormones, neurotransmitters; mechanisms of action and physiological effects of hormones and other chemical substances of protein-peptide nature, steroid and thyroid hormones, biogenic amines, etc. Students have the opportunity to acquire the ability to interpret neuroendocrinological indicators from the standpoint of normality and pathology, to determine a number of syndromes associated with hypo- and hyperfunction of neurohormones; acquire the ability to choose the most rational methods of physiological research; to form the ability to apply knowledge of neuroendocrinology and physiology to substantiate the diagnosis and understand the pathogenesis of various pathological processes and to be able to choose the most rational methods of physiological research. 

  В рамках ОП «Медицина» та ОП «Medicine»)
   
   
«Актуальні проблеми клінічної патоморфології»

Aktualni problemy klinichnoi patomorfolohii

Предметом дисципліни є сучасні методи морфологічного дослідження, знання етіології, патогенезу та клінічних проявів захворювань, структурних основ ускладнень і наслідків захворювань, пухлин і передракових станів, підготовка нормативних документів. Клінічна патоморфологія дає знання про структурні основи розвитку захворювань людини та їх клінічні прояви, одужання, ускладнення та наслідки; знання модифікацій хвороб, що розвиваються внаслідок зміни умов людини та середовища (патоморфоз); знання захворювань, що виникають внаслідок різноманітних лікувальних заходів - профілактичних, діагностичних, лікувальних, косметологічних, анестезіологічних, реанімаційних (патологія терапії, реанімаційна патологія, ятрогенія).

The subject of the discipline is modern methods of morphological research, knowledge of the etiology, pathogenesis and clinical manifestations of diseases, structural foundations of complications and consequences of diseases, tumors and precancerous conditions, preparation of normative documents. Clinical pathomorphology gives knowledge of the structural bases of the development of human diseases and their clinical manifestations, recovery, complications and consequences; knowledge of diseases’ modifications, that develop due to changes in human and environmental conditions (pathomorphosis); knowledge of diseases arising due to various medical measures - prophylactic, diagnostic, therapeutic, cosmetic, anesthesiological, resuscitational (pathology of therapy, resuscitation pathology, iatrogeny).

  (В рамках ОП «Медицина» та ОП «Medicine»)
   
   
«Цитоморфологічна діагностика»

Tsytomorfolohichna diahnostyka «Цитоломорфологічна діагностика» є вибірковою дисципліною, яка дає поняття про сучасні підходи до цитологічних методів дослідження, сучасні вимоги та рекомендації щодо теоретичної і практичної їх значущості в багатопрофільній науково-дослідній роботі і клінічній практиці лікаря.
  (В рамках ОП «Медицина»)
   
   
«Побічна дія ліків»

Pobichna diia likiv

«Побічна дія ліків» є вибірковою дисципліною, яка вивчає класифікацію і механізми побічної дії лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп на організм людини та питань безпеки при застосуванні ліків, а також методи профілактики побічних ефектів основних груп препаратів. Дана дисципліна дозволить підготувати студентів до практичної діяльності, пов’язаної з раціональним вибором лікарських препаратів, спрямованим на попередження розвитку побічних реакцій.

«Drug side effects» is a selective discipline that studies the classification and mechanisms of side effects of drugs of various pharmacotherapeutic groups on the human body and safety issues when using drugs, as well as methods of preventing side effects of the main groups of drugs. This discipline will allow students to be prepared for practical activities related to the rational choice of drugs aimed at preventing the development of adverse reactions.

  (В рамках ОП «Медицина» та ОП «Medicine»)
   
   
«Laboratory and instrumental diagnostics in the clinic of internal medicine/Лабораторно-інструментальна діагностика в клінічній медицині»

Laboratorno instrumentalna diahnostyka v klinichnii medytsyni

Навчальна дисципліна «Актуальні питання лабораторно-інструментальної діагностики в клінічній медицині» навчає студентів методам клініко-лабораторного, функціонального обстеження людини в стані здоров’я чи патології, для оцінки впливу на оздоровчі, профілактичні, лікувальні, реабілітаційні заходи, заходи та їх ефективність, визначення адекватності обсягу та змісту методів діагностики, ефективності відпочинку, реабілітації тощо.

Academic discipline «Current issues of laboratory and instrumental diagnostics in the clinic of internal medicine» teaches students methods of clinical, laboratory, functional examination of a person in a state of health or pathology, to assess the impact of health, preventive, therapeutic, rehabilitation measures and their effectiveness, determining the adequacy of the volume and content of methods for diagnosis, effectiveness of recreation, rehabilitation etc.

  (В рамках ОП «Medicine»)
   
   
«Онкологія з оцінкою результатів досліджень»

Onkolohiia z otsinkoiu rezultativ doslidzhen Навчальна дисципліна «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» охоплює вивчення основних концепцій клінічної онкології та принципів фундаментальних досліджень пухлин, ідентифікації діагностичних, прогностичних та предиктивних біомаркерів пухлинного процесу, індивідуалізації лікування та ін. В рамках викладання дисципліни детально розглядаються питання патогенетичних основ та механізмів розвитку злоякісних новоутворень, молекулярно- генетичних особливостей їхньої прогресії та метастазування. В ході викладання дисципліни особлива увага приділяється висвітленню прикладних аспектів фундаментальної онкології, наводиться та/або демонструється можливість практичного застосування і значення окремих лабораторних методів для ранньої діагностики солідних пухлин та лімфопроліферативних захворювань.
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів» 

Laboratorna sluzhba Otsinka analitychnykh metodiv Загальна характеристика дисципліни «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів» включає до себе вміння здобувачами вищої освіти використовувати професійні знання, практичні навички при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю та інтерпретувати їх результати. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: надання здобувачам вищої освіти певного обсягу знань щодо розв’язання фахових задач при встановленні лабораторного діагнозу біологічних рідин людини (крові, сечі, калу, секреторної функції шлунка, мокротиння тощо).
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader