НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
logo v2
Перелік
обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра фундаментальної медицини

   
«Вступ до університетських студій та історія медицини»

Vstup do universytetskykh studii ta istoriia medytsyny Мета дисципліни «Вступ до університетських студій та історія медицини» – формування системних знань студентів щодо історії університетської освіти, основних етапів діяльності Київського університету, ознайомлення студентів із принципами організації процесу навчання шляхом роз’яснення механізмів, що лежать в основі навчання та опанування прикладних методик, що полегшують засвоєння інформації; ознайомлення з минулим інституту та його науково-навчальною роботою, сприяння адаптації першокурсників до навчання в університеті; а також інтерпретація розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування основних історико-медичних подій, вивчення основних етапів розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-економічних умов, формування наук у галузі медицини. Вивчення історії харчової поведінки людей впродовж існування людства. Формування у студентів знання та навичок з організації системи раціонального харчування людини шляхом застосування сучасних наукових принципів нутриціології
  (В рамках ОП «Медицина» та ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Медична біологія»

Medychna biolohiia Навчальна дисципліна «Медична біологія» є обов’язковою дисципліною, що передбачає набуття студентами знань біологічної та біоорганічної хімії, гістології, цитології та ембріології, фізіології, медичної генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб, епідеміології, медичної паразитології, тощо; формування вмінь застосовувати отриманні знання в сфері клінічної медицини для обґрунтування клінічного діагнозу та пояснення особливостей перебігу патологічних процесів в організмі людини. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Медична біологія» є біологічні основи життєдіяльності людини
  (В рамках ОП «Медицина»)
   
   
«Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики»

Deontolohiia Медична деонтологія, як складова медичної етики, являє собою науку та практику про морально-етичні обов’язки медика, у тому числі і студента-медика, у процесі його професійної, лікувально-діагностичної, навчальної і наукової клінічної діяльності, що визначає психоетичні норми взаємовідносин лікаря з пацієнтом і колегами. Вивчення дисципліни «Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики» перед початком клінічних дисциплін створює необхідні передумови для швидшої адаптації студента до роботи в клініці, надає правове підґрунтя його професійної діяльності, знайомить із нормативними державними та міжнародними документами, основними принципами біомедичної етики, статусом медичної деонтології у сучасному суспільстві
  (В рамках ОП «Медицина»)
   
   
«Патоморфологія»

Patomorfolohiia

«Патоморфологія» є обов’язковою дисципліною, яка дає поняття про структурне підґрунтя хвороб людини для поглибленого засвоєння фундаментальних основ медицини та клінічної картини захворювань з подальшим використанням одержаних знань у практичній роботі лікаря. Вивчення структурних основ хвороб людини складається з двох розділів: загальної та клінічної патоморфології (спеціальної патоморфології).

«Pathomorphology» is a mandatory discipline that provides an understanding of the structural basis of human diseases for the in-depth study of the fundamental foundations of medicine and the clinical picture of diseases with further use of the acquired knowledge in the practical work of a doctor. The study of the structural foundations of human diseases consists of two sections: general and clinical pathomorphology (special pathomorphology).

  (В рамках ОП «Медицина», ОП «Medicine» та ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Фармакологія та медична рецептура»

Farmakolohiia ta medychna retseptura

Навчальна дисципліна «Фармакологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Фармакологія» є обов’язковою дисципліною, яка вивчає взаємодію лікарських засобів з організмом, класифікацію лікарських засобів, їх фармакодинаміку і фармакокінетику, показання, побічну дію та протипоказання до застосування ліків.

Pharmacology is a part of the Master’s program of professional education for the medical program. Pharmacology is a compulsory discipline that studies the interaction of drugs with the body, indications for the drugs, side effects and contraindications for the use of drugs.

  (В рамках ОП «Медицина», ОП «Medicine» та ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Physiology/Фізіологія»

Fiziolohiia The discipline «Physiology» provides students with the assimilation of knowledge of the laws of evolution, structural organization and functioning of the physiological systems of the human body and the mechanisms of functional connections between them. The knowledge obtained from the discipline "Physiology" is the basis of the formation of skills that can be applied in the field of clinical medicine to justify a clinical diagnosis, explain the peculiarities of the course of pathological processes, and solve diagnostic, therapeutic and surgical problems. tasks in other sciences (pharmacology, hygiene, etc.). The subject of studying the discipline "Physiology" is the functioning of the human body, its organs and systems, as well as the principles and methods of its research.
  (В рамках ОП «Medicine»)
   
   
«Patient care of pediatric profile (practice) / Догляд за хворими педіатричного профілю (практика)»

Patient care of pediatric profile The study of this discipline is intended to acquaint the student with the work of inpatient medical facilities, the rules of contact with sick children, and lay the moral and ethical foundations of further professional behavior with small patients. This discipline involves the study of hygienic, preventive and curative measures that are within the competence of medical personnel and are used to create comfortable conditions for a patient to stay in a medical institution, to promote the patient's recovery as soon as possible, to prevent the development of complications, as well as to master the simplest manipulations of providing first aid in emergency situations
  (В рамках ОП «Medicine»)
   
   
«Propaedeutics of pediatrics / Пропедевтика педіатрії»

Propedeutics of Pediatrics «Propedeutics of Pediatrics» is a obligatory discipline that studies the patterns of physical and psychomotor development of children of all ages, anatomical and physiological features and semiotics of the defeat of various organs and systems of the child's body, principles of rational feeding and nutrition of children of all ages.
   (В рамках ОП «Medicine»)
   
   
«Pediatrics with children's infectious diseases / Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами»

Pediatrics with childrens infectious diseases Final aims are formed on the basis of professional preparation of the physician according to the block of its content module which is the ground of studying discipline content. Description of the aims is made through the skills in a form of target tasks (actions). Concrete aims in the form of concrete skills (actions) and target tasks providing achievement of final aim of discipline study are made on the basis of module’s or final module control’s final aims. Thus, the aim of discipline study is a system forming element, playing decisive role in organization and fulfillment of the whole process of study. The content of the essential studying discipline “Pediatrics” corresponds to the studying process logic and professional and practical preparation system.
   (В рамках ОП «Medicine»)
   
   
«Psychiatry and narcology / Психіатрія і наркологія»

Psychiatry and narcology The purpose of teaching the course «Neurology» is to improve knowledge about the peculiarities of the structure and functioning of different parts of the nervous system, mastering the methodology of neurological status examination, the study of etiopathogenetic features, clinical manifestations, differential diagnostic features and modern directions of treatment and algorithms.
  (В рамках ОП «Medicine»)
   
   
«Техніка лабораторних робіт»

Tekhnika laboratornykh robit «Техніка лабораторних робіт» включає до себе основи знань з методології, теорії, техніки та методів лабораторних досліджень. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: надання певного обсягу знань та практичних навичок необхідних для навчання та подальшої плідної праці в лабораторних установах різного профілю
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Патоморфологія та патофізіологія»

Patomorfolohiia ta patofiziolohiia Мета дисципліни - дати студентам знання з основних розділів патологічної анатомії й патологічної фізіології, які необхідні для правильного та глибокого засвоєння клінічних дисциплін, формування в майбутніх медичних працівників розуміння причин і механізмів перебігу патологічних процесів у організмі людини.
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
 «Клінічна лабораторна діагностика» 

Klinichna laboratorna diahnostyka

У клінічній практиці методи лабораторної діагностики допомагають установленню діагнозу захворювання, визначенню характеристики тяжкості, періоду і терміну захворювання, його прогнозу та контролю за результатами лікування. Завдання: вивчення закономірностей і встановлення меж нормальних індивідуальних коливань кожного досліджуваного параметра складу біологічних рідин і тканин; дослідження закономірностей взаємозв’язків патологічних відхилень цих параметрів з конкретними нозологічними формами; розроблення методів дослідження клітинного і хімічного складу біологічних рідин; визначення вимог до якості виконання аналітичного дослідження, розроблення оптимальних методів і засобів забезпечення цих вимог; установлення діагностичної цінності окремих лабораторних тестів і визначення їх раціональних комбінацій, розроблення оптимальних способів їх застосування в діагностиці хвороб.

 

  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Охорона праці в галузі» 

Okhorona pratsi v haluzi Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є вивчення основ законодавства України з охорони праці і засвоєння комплексу адміністративних, інженернотехнічних, санітарно-гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму, виникнення професійних отруєнь і захворювань та інших несприятливих порушень у стані здоров’я в результаті впливу шкідливих чинників виробничого середовища у галузі охорони здоров’я, формування у студентів цілісної уяви про основи здорового способу життя та профілактики виникнення небезпечних ситуацій у професійній діяльності майбутнього лікаря загальної практики. Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття необхідних знань та навичок з питань конкретної профілактики конкретних наслідків негативного впливу конкретних шкідливих виробничих чинників у роботі представників основних медичних спеціальностей, розслідування випадків порушень правил техніки безпеки та охорони праці, розробки пропозицій та рекомендацій запобіжного змісту тощо.
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Навчальна практика з клінічної лабораторної діагностики»

Navchalna praktyka z klinichnoi laboratornoi diahnostyky Практика має на меті практичне засвоєння фундаментальних знань та комплексне освоєння студентами усіх видів професійної діяльності за фахом, формування загальних і професійних компетенцій, а також придбання необхідних умінь і досвіду практичної роботи. Навчальна практика є сполучною ланкою між теоретичним навчанням і самостійною практичною діяльністю студентів. Підчас дистанційного етапу студенти можуть в комфортних для них умовах ефективно навчатися та закріплювати свої теоретичні знання.
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Навчальна практика з гігієни»

Navchalna praktyka z hihiieny Суть дисципліни полягає в отриманні основних знань, отриманих на практичних занять з циклу дисциплін професійної підготовки у санітарно-гігієнічних лабораторіях. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закріплення практичних навичок взяття, прийому та транспортування біологічного матеріалу для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
   (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Бакалавр»)
   
   
«Клінічна біохімія патологічних станів»

Klinichna biokhimiia patolohichnykh staniv Метою дисципліни «Клінічна біохімія патологічних станів» - поглиблене вивчення основних принципів біохімічної діагностики за патологічних станів органів і систем організму, для якісної підготовки з лікарів-лаборантів відповідно до вимог Стандарту вищої освіти за кваліфікацією «лікар-лаборант (медицина)» в галузі охорони здоров'я другого магістерського рівня. Зміст дисципліни охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок з методології клінічних біохімічних досліджень рідин організму в умовах персоніфікованої медицини
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Магістр»)
   
   
«Система управління якістю лабораторних досліджень»

Systema upravlinnia yakistiu laboratornykh doslidzhen «Система управління якістю лабораторних досліджень» включає до себе засвоєння принципів управління якістю та оцінки ефективності лабораторних технологій, оволодіння принципами стандартизації, методами управління якістю досліджень відповідно до потреб системи охорони здоров’я. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: соціальне, загально-медичне та економічне значення проблеми якості лабораторних досліджень
  (В рамках ОП «Лабораторна діагностика» ОР «Магістр»)
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader