НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

logo v2Історія викладання медицини в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка бере свій початок з вересня  1841 року, коли був створений медичний факультет в Університеті св. Володимира в Києві. Підгрунтям для відкриття медичного напрямку став Височайший Рескрипт про відкриття медичного факультету в Університеті св. Володимира в Києві, підписаний Імператором Миколою І, а також рішенням Ради професорів Університету св. Володимира. Офіційне вікриття факультету відбулося 23 вересня 1841 р. (9.09.1841 р. за старим стилем) і тоді ж розпочалися перші заняття та лекції. Першу лекцію з анатомії прочитав завідувач кафедри Микола Іларіонович Козлов, який в подальшому став завідувачем кафедри патологічної анатомії, заснував при Київському університеті патологоанатомічний музей, де була зібрана унікальна колекція макропрепаратів, одним з перших проводив гістохімічний аналіз для визначення сутності хворобливих процесів. 

Першу лекцію з енциклопедії та методології медицини 26 вересня 1841 року (12.09.1841 р.) прочитав професор Володимир Опанасович Караваєв. За статутом 1842 року була створена єдина кафедра медицинознавства, кафедра нормальної та патологічної фізіології. Статутом передбачалося також організація кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією. Термін навчання на факультеті був установлений 5 років. Студенти вивчали фізіологічну анатомію під керівництвом М.І. Козлова, а енциклопедію та методологію медицини - В.О. Караваєва, який у 1843 році був призначений першим деканом медичного факультету Університету св. Володимира.Володимир Опанасович Караваєв

У 1885 р. збудовано хірургічну і терапевтичну клініки, а в 1888 р. – акушерську, вони стали основою Київських наукових клінічних шкіл. У 1920 р. було створено Київський інститут охорони здоров’я, який об’єднав медичний факультет університету св. Володимира, Жіночий медичний інститут та медичний факультет Українського державного університету. До його складу увійшов в жовтні 1920 р. Одонтологічний інститут, перетворений на Одонтологічний факультет; у 1921 р. Київський інститут охорони здоров’я перейменовано у Київську державну медичну академію, що згодом стала Київським медичним інститутом, який сьогодні називається Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця.

chekhun vf

Тобто майже століття в Університеті св. Володимира (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) існував медичний факультет.
У 2011 році керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило відновити давні традиції університету навчання медицині, у зв’язку з чим 23 лютого 2011 року ректор академік Леонід Васильович Губерський підписав наказ №112-32 про створення кафедри фундаментальної медицини в Навчально-науковому центрі «Інститут біології», яка стала першою кафедрою медичного спрямування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Першим кафедру фундаментальної медицини очолив академік НАН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України Чехун Василь  Федорович.Falalyeyeva

З вересня 2016 року по вересень 2017 року кафедру фундаментальної медицини очолювала д.б.н., проф. Фалалєєва Тетяна Михайлівна, науковими інтересами якої є механізми нервової та гуморальної регуляції секреторної функції шлунку; експериментальна фармакологія; харчування та дієтотерапія; пошук засобів лікування та профілактики ожиріння.
Процес відродження медицини у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка продовжив наказ ректора № 943-32 від 09  грудня 2016 року про створення кафедри біомедицини, а Навчально-науковий центр «Інститут біології» реорганізовано в Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини».
hoperiyaЗ 18 вересня 2017 року кафедру очолила Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник  - Хоперія Вікторія Геннадіївна.
За час функціонування кафедри фундаментальної медицини було створено матеріально-технічну базу, яка дає змогу проводити лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів спеціальності «Медицина» на рівні, що відповідає вимогам МОЗ України та міжнародним стандартам. Для забезпечення освітнього процесу модернізовано 2 лекційні зали, створено 3 комп’ютерні та 6 мікроскопічних класів на 15 місць, обладнано бібліотеку, що нараховує понад 7 тисяч навчальних підручників, посібників, атласів англійською та українською мовами. Заняття з дисциплін, що викладаються на кафедрі проводяться з застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів: анатомо-морфологічних та гістологічних препаратів, штучних макетів органів, навчальних фільмів. Колективом кафедри розроблено навчальні посібники та робочі зошити з анатомії, цитології, гістології та ембріології, які допомагають покращити засвоєння матеріалу, підвищити і оптимізувати ефективність роботи студентів, отримувати практичний досвід. 

На базі кафедри створено навчальну лабораторію мікроскопії, яка є першою навчальною лабораторією такого класу в Україні. Дана лабораторія надає широкі можливості як для навчального, так і дослідницького процесів. Навчальна лабораторія складається з мікроскопа дослідницького рівня Axiolmager А2 із системою спільного спостереження на 11 осіб. Дана система дає змогу перевести навчальний процес на більш високий рівень та підвищити продуктивність засвоєння матеріалу студентами. 
Обладнання, реактиви, тест-системи допоміжні матеріали та засоби індивідуального захисту, що були закуплені для проведення лабораторних робіт зі студентами спеціальності «Медицина» з курсу «Біологічна та біоорганічна хімія» забезпечують проведення занять на рівні визнаних міжнародних та вітчизняних стандартів для даної спеціальності. 
Для проведення лабораторних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів спеціальності «Медицина» лабораторія обладнана боксом біологічної безпеки, що створює локальну стерильну зону, яка необхідна при роботі із культурами клітин для індикації вірусної репродукції. Закуплене обладнання та витратні матеріали (аквадистилятор, рН-метри, терези лабораторні, мікропланшети, дозатори, посуд, тест-набори та ін.) забезпечують проведення занять із серологічних реакцій у вірусології, імуноферментної детекції вірусів, реакції гальмування гемаглютанації при вивчення вірусних інфекцій, опрацювання студентами методик роботи з вірусами на курячих ембріонах та тваринах, вивчення студентами вірусів мікроорганізмів, опанування детекції ортоміксовірусів, ентеровірусів та збудників вірусних гепатитів.
Для викладання дисципліни «Медична біологія» було закуплено фазово-контрастний та бінокулярні мікроскопи, набори мікропрепаратів, реактивів, устаткування, витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту, що дозволяє проводити практичні заняття з дисципліни на рівні, що відповідає сучасним вимогам. Фазово-контрастний мікроскоп дозволяє вивчати малоконтрастні, напівпрозорі структури і організми, зокрема живих протистів та дрібних паразитичних червів. Бінокулярні мікроскопи використовуються для вивчення мікропрепаратів хвороботворних найпростіших, паразитів людини і тварин. Наявна матеріально-технічна база дозволяє анатомувати, фіксувати та зберігати ушкоджені паразитами органи і тканини, виготовляти тимчасові та постійні препарати, аналізувати їх на макро- і мікроскопічному рівні, формувати препаратний фонд для викладання дисципліни та розвивати у студентів навички виготовлення тимчасових препаратів паразитів та подальшої їх ідентифікації.
Головним завданням застосування даних засобів навчання є інтенсифікація навчального процесу, тобто підвищення якості вивчення предмету. Медикобіологічні засоби навчання розвивають ініціативу і творчу діяльність студентів, підвищують ефективність навчального процесу, поглиблюють знання і навички, створюють умови для комплексного контролю знань і вмінь. Систематичне використання біологічних об’єктів забезпечує інформативність, наочність, доступність, науково-медичну достовірність навчального процесу за рахунок показу реальних патологічних процесів і хвороб.

Основними напрямками роботи кафедри є:
• освітня діяльність, яка спрямована на реалізацію програм вищої професійної освіти і на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців;
• наукова діяльність, яка включає в себе організацію і проведення наукових досліджень відповідно до профілю кафедри в рамках міжнародних, вітчизняних або університетських науково-дослідних програм або проектів;
• інноваційна діяльність включає в себе виконання робіт або надання послуг зі створення, освоєння або практичного застосування нових або вдосконалених освітніх технологій, наукових досягнень в галузі охорони здоров'я;
• основні напрямки наукових досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки, охорони здоров'я та освіти України;
• викладачі кафедри фундаментальної медицини беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конгресах, симпозіумах, конференціях і т.п.

Основні напрямки методичної роботи:
• організація відкритих занять і взаємних відвідувань занять, роботи методичного семінару, конкурсів, виставок та інших заходів методичного спрямування;
• планування та організація редакційно-видавничої діяльності кафедри;
• організація обміну передовим досвідом та впровадження його в педагогічну діяльність викладачів;
• організація і управління процесом розробки та формування навчально-методичних матеріалів з дисциплін, закріплених за кафедрою;
• розробка тестових завдань з дисциплін, закріплених за кафедрою.

Випускники кафедри фундаментальної медицини мають високий рівень фахової підготовки, що дає їм високу конкурентоспроможність, забезпечує можливість їх працевлаштування та створює ґрунтовну базу для побудови блискучої кар’єри лікаря.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader