НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra Biomediciny LOGO


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біомедицини 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Лабораторна діагностика»

 

 Освітній рівень «Бакалавр»
 
 1 семестр 
 
«Анатомія людини»

6 Вивчення дисципліни «Анатомія людини» являє собою адаптовану до потреб медицини класичну модель університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності лабораторного діагноста та дієтолога. Основними завданнями вивчення дисципліни «Анатомія людини» як науки є системний підхід до опису форми, будови органів, положення (топографії) частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини.
   
«Вступ до університетських студій та історія медицини»

1

 

 

Навчальна дисципліна «Вступ до університетських студій та історія медицини» є базовим предметом, що має сформувати у студентів-початківців чітке розуміння принципів засвоєння інформації, історичні передумови і регламент навчального процесу в університеті. Протягом курсу викладаються сучасні знання про роботу мозку, як головного органу, що забезпечує сприйняття, обробку і систематизації інформації. Отримані в цьому блоці знання допоможуть студентам організувати подальший навчальний процес ефективно і усвідомлено. Також частина курсу присвячена вивченню медицини, яка як і будь-яка інша галузь людської діяльності та знання, обов’язково потребує ґрунтовного ознайомлення з її історією. Неможливо досконало оволодіти наукою без знання її історії. Методологічно правильна історична оцінка явища, факту, теорії і є справжня їх суть. Ось чому історія медицини – одна з теоретичних дисциплін у галузі медицини взагалі. Вона дає поняття про походження всього сучасного комплексу знань у цій галузі, про їх суть у процесі розвитку.
   
2 семестр  
   

«Анатомія людини»

6 Вивчення дисципліни «Анатомія людини» являє собою адаптовану до потреб медицини класичну модель університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності лабораторного діагноста та дієтолога. Основними завданнями вивчення дисципліни «Анатомія людини» як науки є системний підхід до опису форми, будови органів,  положення (топографії) частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини.
   
«Медична та біологічна фізика»

12 Навчальна дисципліна «Медична та біологічна фізика» поєднує фундаментальні загальнофізичні відомості з чіткою медико-біологічною спрямованістю. Поряд з матеріалом з фізики і біофізики студентам викладаються елементи теорії ймовірностей і математичної статистики, питання медичної метрології і електроніки, основи фотомедицини, дозиметрії та ін. Окремо приділяється увага питанню про фізичні методи діагностики та лікування.
   

«Фізіологія людини»

9 В рамках курсу «Фізіологія людини» формуються уявлення про структурну та функціональну єдність фізіологічних систем організму людини. При цьому висвітлюються вікові та статеві особливості функціонування різних органів і систем. Отримані знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
   
   
3 семестр  
   
«Біологічна хімія»

 
16 Навчальна дисципліна «Біологічна хімія» є обов’язковою дисципліною, що присвячена таким фундаментальним поняттям як хімічні перетворення необхідні для забезпечення життєдіяльності. В контексті вивчення даної дисципліни розглядаються такі принципові біологічні поняття як ана- та катаболізм, їх особливості та значення відносно кожного класу біоорганічних сполук (білків, вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот). Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність та взаємоперехід різних метаболічних ланок живого і про роль закономірно скоординованих біохімічних перетворень у забезпеченні оптимальної гомеостатичної рівноваги при функціонуванні й пластичності організмів в змінних зовнішніх умовах.
   

«Маніпуляційна техніка в клінічній медицині»

13 «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» - дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знать і практичних навичок надання першої домедичної допомоги, підготовки пацієнта до лікувально-діагностичних заходів; оформлення медичної документації, удосконалення технології виконання медичних послуг. Знання та вміння, придбані студентами в рамках дисципліни «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» є необхідною частиною професійного становлення майбутніх фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
   

«Патоморфологія та патофізіологія»

13a Дисципліна «Патоморфологія та патофізіологія» спрямована на формування уявлення про основи розуміння студентами етіології, патогенезу і клінічних проявів хвороби через засвоєння нозології, типових патологічних процесів і патофізіології органів і систем, розкриття основних положень учення про хворобу, пояснення суті хвороботворного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організм. Курс надає студентам знання з основних розділів патологічної анатомії й патологічної фізіології, які необхідні для правильного та глибокого засвоєння клінічних дисциплін, формування в майбутніх медичних працівників розуміння причин і механізмів перебігу патологічних процесів у організмі людини.
   
5 семестр  
   
 «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» 

24 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» є закономірності фізичного та психомоторного розвитку дітей різного віку, анатомо-фізіологічні особливості та семіотика ураження різних органів та систем дитячого організму, принципи клініко-лабораторної діагностики та дифдіагностики, сучасні принципи лікування основних нозологічних форм у дітей різного віку. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін, анатомії, гістології, фізіології й інтегрується з цими дисциплінами.
   
«Клінічна хімія»

26 В межах опанування навчальної дисципліни «Клінічна хімія» студенти знайомляться із методи аналітичної хімії для дослідження біологічних об'єктів на предмет вмісту певних хімічних речовин (біомаркерів) з метою діагностики захворювань або патологічних станів організму.
   
   
Освітній рівень «Магістр» 
   
2 семестр  
   
«Вплив фармакологічних препаратів на лабораторні показники»

1a Навчальна дисципліна «Вплив фармакологічних препаратів на лабораторні показники» є базовим предметом, що включає до себе відомості з оцінки ефективності та безпеки застосування лікарських засобів та їх впливу на результати лабораторних досліджень. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: лікарські засоби, що впливають на лабораторні показники різними шляхами, зміни перебігу хвороби, побічні дії на функції окремих органів та систем, токсичні ефекти, пов’язані з передозуванням та кумуляцією, інтерференція деяких засобів в процесі проведення досліджень.
   
   
Дисципліни, які викладаються здобувачам освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою
«Медицина»
   
Освітній рівень «Магістр» 
   
1 семестр  
   
«Вступ до університетських студій та історія медицини»

2a Навчальна дисципліна «Вступ до університетських студій та історія медицини» є базовим предметом, що має сформувати у студентів-початківців чітке розуміння принципів засвоєння інформації, історичні передумови і регламент навчального процесу в університеті. Протягом курсу викладаються сучасні знання про роботу мозку, як головного органу, що забезпечує сприйняття, обробку і систематизації інформації. Отримані в цьому блоці знання допоможуть студентам організувати подальший навчальний процес ефективно і усвідомлено. Також частина курсу присвячена вивченню медицини, яка як і будь-яка інша галузь людської діяльності та знання, обов’язково потребує ґрунтовного ознайомлення з її історією. Неможливо досконало оволодіти наукою без знання її історії. Методологічно правильна історична оцінка явища, факту, теорії і є справжня їх суть. Ось чому історія медицини – одна з теоретичних дисциплін у галузі медицини взагалі. Вона дає поняття про походження всього сучасного комплексу знань у цій галузі, про їх суть у процесі розвитку.
   
«Медична хімія»

3a Дисципліна «Медична хімія» розглядає основні положення хімії, необхідні для успішної професіональної діяльності магістрів медицини, містить окремі розділи неорганічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Розглядає будову атома, принципи організації періодичної системи елементів, хімію біогенних елементів, хімічні зв’язки в молекулах. Розглядаються основи теорії розчинів, властивості води, учення про розчини, дисоціацію, теорія кислот і основ, буфери. Розглядаються основи поверхневих явищ та методи визначення біомолекул, основані на явищі адсорбції.
   
3 семестр  
   
«Біологічна та біоорганічна хімія»

4a «Біологічна та біоорганічна хімія» - наука, що вивчає: біомолекули та молекулярну організацію клітинних структур; загальні закономірності ферментативного каталізу та біохімічну динаміку перетворення основних класів біомолекул (амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів тощо); молекулярну біологію та генетику інформаційних макромолекул (білків та нуклеїнових кислот), тобто молекулярні механізми спадковості та реалізації генетичної інформації; механізми гормональної регуляції метаболізму та біологічних функцій клітин; біохімію спеціальних фізіологічних функцій (функціональну біохімію – у т.ч. біохімію печінки, крові, сечі, нервової, м’язової та сполучної тканини).
   
4 семестр  
   
«Загальний догляд за хворими педіатричного профілю (практика)»

5a «Загальний догляд за хворими педіатричного профілю (практика)» є першою, обов’язковою клінічною дисципліною, вивчення якої покликано ознайомити студента із роботою медичних закладів стаціонарного типу, правилами контакту із хворими, закласти морально-етичні основи подальшої професійної поведінки. Дана дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції медичного персоналу і застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень, а також опанування найпростішими маніпуляціями надання першої медичної допомоги при невідкладних станах.
   
5-6 семестр  
   
«Пропедевтика педіатрії»

 
20a У «Пропедевтиці педіатрії» викладаються принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, надається характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Вивчаються закономірності та сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, їх оцінка і семіотика порушень. Розглядаються основні принципи і тактика раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. Детально висвітлюються особливості й методи клінічного обстеження різних органів та систем у дітей, загальна і спеціальна семіотика найпоширеніших захворювань дитячого віку.
   
7-8-9 та 11-12 семестр
   
«Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами»

6a «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» є обов’язковою дисципліною. Опанування цією дисципліною відіграє важливу роль для майбутньої професійної діяльності лікаря, оскільки дозволяє визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань дитячого віку, класифікувати та аналізувати типову клінічну картину, складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу захворювання, демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики захворювань, ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах, проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз при типовому перебігу хвороб, здійснювати оцінку прогнозу захворювання, демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації лікаря.
   
Дисципліни, які викладаються здобувачам освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнологія»
 
Освітній рівень «Бакалавр» 
   
1 семестр  
   
«Доклінічний аналіз продуктів біотехнології»

7a Дисципліна «Доклінічний аналіз продуктів біотехнології» охоплює вивчення основних іпринципів доклінічної оцінки безпеки нових лікарських засобів біотехнологічного походження. Вивчаються основні види доклінічних досліджень та правила їх проведення згідно до принципів Належної лабораторної практики(GLP); відмінності в підходах до оцінки безпечності малих молекул та біофармацевтичних препаратів, які пов’язані як із виробничими процесами, так і з будовою самих молекул. Формуються практичні навички до планування випробувань; складання та використання стандартних операційних процедур (СОП) і протоколів досліджень, правильного оформлення первинних даних, складання звітів про випробування, поводження із тест-системами.
   
3 семестр  
   
«Фізіологія людини та тварин»

8a В рамках курсу «Фізіологія людини та тварин» формуються уявлення про структурну та функціональну єдність фізіологічних систем організму. При цьому висвітлюються вікові та статеві особливості функціонування різних органів і систем. Отримані знання можуть бути використані не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
   
4 семестр  
   
«Устаткування виробництв в галузі»

9a «Устаткування виробництв в галузі» – це дисципліна, що побудована на фундаментальних знаннях дисциплін «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Основи біотехнології», «Мікробіологія» та останніх винаходах України та Світу. Це єдина дисципліна, що поєднує фундаментальну й прикладну науку з виробництвом. Завданням даної дисципліни є використання комплексу фундаментальних, прикладних наук та технічних засобів, спрямованих на забезпечення біотехнологічних виробництв, які передбачають використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків тощо. «Устаткування виробництв в галузі» - це саме та дисципліна, що сьогодні дозволяє реалізувати біотехнологічні та фармацевтичні виробництва, використовуючи сучасний досвід створення та розроблення технологічного обладнання. Реалізація біотехнологій при використанні сучасного технологічного обладнання дозволить забезпечити випуск якісної та конкурентоспроможної продукції.
   
   
Дисципліни, які викладаються здобувачам освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія»
   
Освітній рівень «Бакалавр» 
   
7 семестр  
   
«Моделювання та прогнозування стану довкілля»

10a Навчальна дисципліна «Моделювання і прогнозування стану довкілля» присвячена вивченню типів моделювання природних процесів, моделюванню стану різних екосистем, методів та засобів. Сьогодні неможливо вирішувати складні проблеми, що виникають при дослідженні стану біосфери та її компонентів, а також процесів, що проходять в цій складній системі, без сучасних методів інформатики, системного аналізу, методів фізичного і математичного моделювання, а на їхній основі прогнозування станів цих складних систем. Надаються знання про те, що прогнозуючи майбутній стан окремих екосистем і біоценозів, як на основі аналізу їхніх змін в минулому, так і на основі глибокого вивчення сучасних характеристик, екологічні дослідження дають можливість виробити необхідні рекомендації для створення нових, науково обґрунтованих форм (технологій) взаємодії людини з природою.
   
   

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader