НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

БІОФІЗИКА

Галузь знань – 09 «Біологія»
Спеціальність – 091 «Біологія» 
 
Освітня програма – «Біологія»
 

Освітній рівень  «Бакалавр» 
Освітня кваліфікація – бакалавр біології
Денна та заочна форми навчання

Освітній рівень – «Магістр» 
Освітня кваліфікація – Магістр біології
Професійні кваліфікації (за умови дотримання вимог) –
2211.1 молодший науковий співробітник (біологія), 2211.2 біофізик
Денна та заочна форми навчання

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність – 222 «Медицина»
Oсвітній рівень – «Магістр»
Освітньо-професійна програма – «Медицина»

 Kafedra biofisiki LOGO

Біофізика – це сучасна, динамічна міждисциплінарна наука, яка досліджує біологічні, фізичні і фізико-хімічні закономірності життєдіяльності живих організмів в самому загальному їх контексті та намагається кількісно охарактеризувати і зрозуміти біологічні системи на різних рівнях їх складності - від молекул до цілістного організму і екосистем.

Кафедрі біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” належить визначна роль в підготовці висококваліфікованих біофізиків в Україні. Високий рівень підготовки спеціалістів-біофізиків забезпечується читанням нормативних курсів та спецкурсів, з залученням до читання лекцій та проведення спецпрактикумів провідних вчених Академії наук України. Кафедра готує спеціалістів освітнього рівня «Бакалавр» (денна та заочна форми навчання) за спеціалізацією "Біофізика" (спеціальність "Біологія") та «Магістр» за програмою підготовки ‘’Біофізика та медична інформатика” (спеціальність “Біологія”).

Загальна мета навчальної програми –  базова (бакалаврат) та поглиблена (магістратура) підготовка фахівців-біологів із спеціалізацією в галузі біофізики та біомедичної інформатики, які мають:

 • глибокі теоретичні знання в галузях молекулярної та клітинної біофізики;
 • знають біофізичні механізми функціонування живих систем;
 • володіють комплексом сучасних біофізичних методів їх дослідження;
 • вміють використовувати сучасні інформаційні технології для проведення самостійних наукових досліджень та вирішення практичних завдань у галузі своєї професійної діяльності.

Особлива увага при цьому приділяється питанням регуляції клітинних процесів, клітинної сигналізації, а також молекулярним і клітинним механізмам виникнення патологічних станів, їх детекції і корекції.

Програмні результати навчання (ключові компетенції):

 • мати глибокі теоретичні знання в галузях молекулярної та клітинної біофізики;
 • розуміти біофізичні механізми функціонування живих систем;
 • володіти комплексом сучасних біофізичних методів дослідження;
 • вміти застосовувати сучасні інформаційні технології;
 • вміти самостійно проводити наукові дослідження, зокрема планувати експерименти, обирати оптимальні методи дослідження відповідно до його мети з врахуванням переваг та недоліків тих чи інших методичних підходів;
 • вміти критично аналізувати та узагальнювати отримані результати, володіти методами математичного та статистичного аналізу даних;
 • володіти методами математичного та молекулярного моделювання;
 • знати механізми регуляції клітинних процесів, клітинної сигналізації, а також молекулярні та клітинні механізми виникнення патологічних станів, підходи до їх детекції і корекції;
 • знати і застосовувати методи кінетичного аналізу біофізичних процесів;
 • знати механізми дії різних фізичних та хімічних факторів середовища на клітини, різні органи та їх системи, механізми пошкодження клітин та шляхи їх фармакологічної корекції.

Відповідно до навчального плану наші студенти проходять виробничу практику та виконують наукову роботу в рамках написання курсових робіт на базі науково-дослідних лабораторій інститутів Національної академії наук України та Міністерства охорони здоров'я України.

Наші випускники, демонструючи високий рівень професіоналізму, ініціативність, комунікабельність, готовність до самостійної результативної праці, є конкурентоздатними, що забезпечує можливість їхнього працевлаштування в науково-дослідних установах, клінічних лабораторіях та в системі освіти.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader