НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra biofisiki LOGO


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біофізики та медичної інформатики


   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
3 семестр 

«Сучасні інформаційні технології в біології»

1

Дисципліна покликана сформувати уявлення про інформацію, роль і місце теорії інформації у системі наукового знання; становлення, розвиток і галузі застосування  комп’ютерних технологій у біологічних дослідженнях; дати уявлення про важливу роль інформатики в аналізі і моделюванні просторової структури біомолекул, молекулярної динаміки і міжмолекулярних взаємодій, зокрема в галузі розробки нових лікарських препаратів. Розглядаються принципи роботи з електронними базами даних та програмним забезпеченням для обробки біологічної інформації.

   
4 семестр

 
«Статистичні методи в біології»

2

Дисципліна направлена на формування загальних знань та вмінь роботи з основними методами систематизації, аналізу та порівняння біологічних даних залежно від їх типу, розмірності і задач дослідження.
Завданнями дисципліни є: сформувати уявлення про випадкові величини та їх розподіли, основні принципи теорії ймовірності; сформувати уявлення про загальні закономірності планування біологічних експериментів, формування вибіркових статистичних сукупностей та механізми їх класифікації; сформувати уявлення про основні критерії вірогідності статистичного оцінювання і перевірки статистичних гіпотез, методи аналізу числових і нечислових даних; сформувати уявлення про сучасні програмні засоби комп’ютерного аналізу біологічних даних. 

   
5 семестр

 
«Біофізика»

 
3

Навчальна дисципліна присвячена вивченню основ біофізики.  Розглядаються такі питання як термодинаміка біологічних процесів, молекулярна, клітинна біофізика, механізми електрогенезу. Надаються знання про біофізичні механізми м’язової та нем’язової форм рухливості, трансформацію енергії в мембранах мітохондрій та пластид, основи фотобіології, біофізику сенсорних і складних систем, радіаційну біофізику. Задачами курсу є засвоєння основних теоретичних положень сучасної біофізики; пояснення взаємозв’язку фізико-хімічного і біологічного аспектів функціонування живих систем; опанування теорією і практикою біофізичних методів дослідження. Особлива увага приділяється питанням регуляції клітинних процесів, клітинної сигналізації, а також молекулярним та клітинним механізмам виникнення патологічних станів, їх діагностики і корекції.

   
Освітній рівень «Магістр»
   

 1 семестр

 
«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»

1 Розглядаються основні принципи організації наукового дослідження, проведення біологічного експерименту. Розкривається роль інтелектуальної власності як інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце у природничій науках. Основні навчальні цілі: ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень; сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес; забезпечити освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; надати знання про методи і види, основні етапи проведення наукового дослідження; забезпечити студентами оволодіння понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи, вдосконалити вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного формулювання мети, задач і висновків дослідження; забезпечити здатність застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових досліджень.
 

«Біоінформатика»

«Big data is pouring out of life sciences research, creating ample opportunities for scientists with computer science expertise» (Levine A.G. An explosion of bioinformatics careers. Science 2014).

2  Дисципліна покликана ознайомити студентів із основними концепціями біоінформатики, сучасними тенденціями у розвитку комп’ютерних технологій та основними галузями їх застосування в біології, базами даних щодо нуклеотидних і амінокислотних послідовностей, структур біополімерів, структурної організації та експресії геномів, епігеноміки, з інструментами аналізу послідовностей біополімерів, філогенетичного і структурного аналізу, аналізу рівнів експресії генів, метаболічних і сигнальних шляхів,  а також забезпечити отримання студентами практичних навичок застосування біоінформатичних інструментів для пошуку, зберігання, представлення і аналізу біологічної інформації.
 
«Комп'ютерне моделювання в біології»

3

Дисципліна направлена на формування загальних знань та вмінь побудови математичних моделей біологічних процесів та їх якісного і чисельного аналізу з використанням комп’ютерних програм. Завданнями дисципліни є: сформувати загальні підходи щодо побудови математичних моделей біологічних процесів; сформувати уявлення про якісний аналіз побудованих математичних моделей біологічних процесів; сформувати уявлення про чисельний аналіз побудованих математичних моделей біологічних процесів.

   
   
Дисципліни, які викладаються студентам, що навчаються за освітньою програмою «Медицина»
   
Освітній рівень «Магістр»
   
2 семестр  
   
«Медична інформатика та основи статистики»

34b Як практичний курс, «Медична інформатика та основи статистики» стосується ресурсів, баз даних, алгоритмів та методів, які необхідні для оптимізації отримання, зберігання, передачі та використання інформації в галузі охорони здоров'я та біомедицини. Сфера застосувань медичної інформатики є багатопрофільною та охоплює такі галузі, як електронні медичні карти пацієнтів, системи підтримки прийняття рішень, eHealth, телемедицина, медична етика, використання комп’ютерних технологій у системі охорони здоров'я. Під час вивчення дисципліни наводиться чи демонструється значення та практичне застосування інформаційного забезпечення діяльності в системі охорони здоров’я, зокрема пошук наукових публікацій та робота з бібліографією; даються основи статистичного аналізу біомедичних даних
   

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader