НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

 gerb knu Система забезпечення якості освіти
 newlogo with heart new 05.12.2017

 

Структура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

За Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Якість вищої освіти, яка, згідно чинного законодавства визначається як відповідність результатів навчання встановленим вимогам, забезпечується шляхом:
• здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості;
• відповідності запланованих результатів навчання освітньої програми, стандартам вищої освіти, професійним стандартам, міжнародним стандартам (за наявності);
• урахування потреб зацікавлених сторін і суспільства при розробці та періодичному перегляді освітніх програм, організації освітнього процесу;
• здійснення освітньої діяльності на засадах студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;
• реалізації стратегії розвитку закладу вищої освіти щодо спроможності забезпечення досягнення випускниками запланованих освітніми програмами результатів навчання.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, керуючись Конституцією України, та Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», усвідомлюючи свою відповідальність перед здобувачами освіти, піклуючись про їх всебічний особистий розвиток та якісну підготовку до майбутньої професійної діяльності, постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності, дбаючи про свою конкурентоздатність в Україні й за її межами та про збереження у здобувачів освіти і ринку праці свого позитивного іміджу, а також позитивного іміджу системи вищої освіти України в цілому, спираючись на Європейський досвід розбудови вищої освіти, у тому числі на спільну декларацію міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» і Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти розбудовує власну систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості).

Система забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, крім дотримання вимог чинного законодавства, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм (як загально-університетського рівня, так і субрівнів академічних підрозділів – інститутів, факультетів, кафедр), які й визначають ефективність функціонування Університету.

Оскільки якість вищої освіти створюється на рівні освітніх програм, а забезпечення освітньої діяльності здійснюється на рівні структурних підрозділів та Університету в цілому, то, згідно до Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Університет здійснює розподіл повноважень щодо прийняття рішень і оцінювання між керівництвом освітніх програм, кафедрами і факультетами / інститутами, загально-університетськими структурними підрозділами. Участь студентів та їх органів самоврядування, рад роботодавців і асоціацій випускників, інших зацікавлених сторін у системі забезпечення якості регулюється Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Основними принципами функціонування системи забезпечення якості освіти в Університеті є:
дотримання академічної доброчесності і уникнення конфлікту інтересів, що передбачає дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм академічної етики, корпоративних правил та ціннісних орієнтирів;
залучення всіх зацікавлених осіб (залучення науково-педагогічних працівників, студентів та представників потенційних роботодавців у процес забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті);
мінімальна необхідність (документів, процедур);
об’єктивність;
прозорість, що передбачає всебічне висвітлення інформації для всіх учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб;
системність та систематичність;
студентоцентризм, згідно з яким метою навчання здобувачів освіти в Університеті є надбання ними компетентностей, необхідних для персонального розвитку, побудови кар’єри та соціального життя;
субсидіарність (узгодження делегованих повноважень і відповідальності посадових осіб, структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти);
універсальність, під якою розуміється забезпечення якості вищої освіти за всіма програмами та освітньої діяльності у всіх структурних підрозділах відповідно до загальновизнаних європейських та національних стандартів.

Метою системи забезпечення якості освіти є:
• створення та підтримка умов для якісної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців відповідного рівня, здатних до ефективної професійної діяльності і готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності;
• гарантування відповідності умов освітньої діяльності та результатів навчання: вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та / або міжнародним стандартам (за наявності), зобов’язанням Університету перед здобувачами освіти, а також потребам зацікавлених сторін і суспільства.

До основних завдань системи забезпечення якості освіти належать:
• формування єдиного розуміння критеріїв якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету і способів їх оцінки;
• формування системи індикаторів, які дозволяють оцінити і підтвердити якість освітнього процесу;
• збір, аналіз та інтерпретація інформації про якість освітнього процесу;
• виділення основних чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, прогнозування та упередження негативних змін у якості освіти;
• зовнішня, у тому числі міжнародна, акредитація освітніх програм.

Система забезпечення якості освіти Університету включає:
• стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти, розподіл повноважень щодо забезпечення якості між усіма учасниками освітнього процесу;
• систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
• оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Університету;
• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Університетом;
• інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами Університету.

Виконання процедур / заходів із забезпечення якості передбачає розподіл між учасниками освітнього процесу, посадовими особами і структурними підрозділами наступних завдань / функцій:
• ініціювання розробки (внесення змін до документу, процедури);
• розроблення (документів, процедур, заходів);
• оцінювання (експертиза) розробки;
• прийняття рішення;
• впровадження (реалізація, виконання)
• моніторинг реалізації.

В Університеті виділяють наступні рівні функціонування системи забезпечення якості освіти, між якими розподіляються повноваження і обов’язки із виконання функцій відповідних процедур і завдань:

Внутрішня система забезпеченння якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ – здобувачі освіти Університету та їх ініціативні групи, безвідносно їх належності до програм, до пріоритетних прав яких належить ініціювання та моніторинг питань, пов’язаних із інформаційним супроводом здобувачів освіти, їх академічною та неакадемічною підтримкою.

Студпарламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Студпарламент ННЦ «Інститут біології та медицини»

ДРУГИЙ РІВЕНЬ – кафедри, гаранти, проектні групи (комітети) програм, викладачі, які забезпечують освітні компоненти та ініціативні групи здобувачів освіти за програмою, конкретні роботодавці. Це рівень ініціювання, формування і безпосередньої реалізації освітніх програм, їх поточного моніторингу, рівень, на якому безпосередньо формується якість освіти.

Кафедри ННЦ «Інститут біології та медицини»

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ – структурні підрозділи, які здійснюють освітню діяльність (факультети, інститути), їх керівні (декан / директор, їх заступники, вчена рада) і дорадчі (науково-методична комісія, керівники структурних підрозділів Університету) органи, групи забезпечення навчального процесу, інший навчально-допоміжний персонал, органи студентського самоврядування структурного підрозділу, галузеві ради роботодавців. Це рівень впровадження і адміністрування освітніх програм, щорічного моніторингу програм та потреб галузевого ринку праці, рівень, на якому здобувачі освіти, випускники і роботодавці залучаються до вдосконалення і ресурсного забезпечення освітніх програм.

Адміністрація ННЦ «Інститут біології та медицини»

Вчена рада ННЦ «Інститут біології та медицини»

Науково-методична комісія ННЦ «Інститут біології та медицини»

ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ – загально-університетські структурні підрозділи, що відповідають за реалізацію заходів із забезпечення якості (науково-методичний центр організації освітнього процесу, відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, Сектор моніторингу якості освіти, відділ академічної мобільності, сектор працевлаштування студентів та аспірантів, підготовче відділення), структурні підрозділи, що залучені до реалізації заходів із забезпечення якості (відділ по роботі зі студентами, центр комунікацій, відділ міжнародного співробітництва, відділ кадрів, секретаріат Вченої ради, наукова бібліотека, планово-фінансовий відділ, юридичний відділ, бухгалтерія, відділ діловодства та архіву тощо), дорадчі та консультативні органи (ректорат, профільні комісії Вченої ради, науково-методична рада, приймальна комісія, вчена рада, органи студентського самоврядування, об’єднані (регіональні) ради роботодавців при Університеті).

Це рівень розроблення і апробації загально-університетських рішень, документів, процедур, проектів, рівень експертизи проектів структурних підрозділів, моніторингу академічної політики структурних підрозділів і Університету в цілому. Ключовим підрозділом на цьому рівні є науково-методична рада, до компетенції якої належать: експертиза освітніх програм, аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами, аналіз якості викладацького складу, аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, аналіз стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, загальна організація роботи підрозділів Університету щодо акредитації освітніх програм, науково-методичне супроводження академічної мобільності здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, формування рекомендацій з планування структурним підрозділам Університету роботи з супроводження освітніх програм.

Науково-методичний центр організації освітнього процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сектор моніторингу якості освіти

Відділ академічної мобільності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сектор працевлаштування Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Центр комунікацій

Відділ міжнародного співробітництва

Секретаріат Вченої ради

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Планово-фінансовий відділ

Бухгалтерія

Ректорат

Профільні комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-методична рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приймальна комісія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Студпарламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

П’ЯТИЙ РІВЕНЬ – Наглядова Рада, Ректор, Вчена рада – функції яких визначаються Законом України «Про вищу освіту» та Статутом. Це рівень прийняття загально університетських рішень щодо формування стратегії і політик забезпечення якості, затвердження нормативних актів, програм дій і конкретних заходів, затвердження і закриття освітніх програм.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader