НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
навчальних дисциплін
 chirurgiya logo


Перелік

навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра хірургії


   
   
2 курс
 
«Загальний догляд за хворими хірургічного профілю (практика)»

 
Zahalnyi dohliad za khvorymy khirurhichnoho profiliu praktyka 1Навчальна практика «Загальний догляд за хворими хірургічного профілю (практика)» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 222 «Медицина». «Загальний догляд за хворими хірургічного профілю (практика)» є обов’язковим клінічним компонентом освітньої програми, вивчення якої покликано сформувати у студента цілісне уявлення про роботу хірургічного стаціонару закладів охорони здоров’я, правилами контакту із хворими, закласти морально-етичні основи подальшої професійної поведінки. Дисципліна передбачає вивчення гігієнічних, профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції медичного персоналу і застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у хірургічному стаціонарі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень, а також опанування найпростішими маніпуляціями надання першої медичної допомоги при невідкладних станах.
   
3 курс  
   
«Загальна хірургія»

 
Endokrynna khirurhiia 1Навчальна дисципліна «Загальна хірургія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Загальна хірургія» є обов’язковою дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами базових теоретичних знань з питань організації хірургічної допомоги, десмургії, організації санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці, кровотечі та її зупинки, трансфузіології, анестезіології та реанімації, різноманітних травматологічних уражень, хірургічної інфекції, трансплантології, онкології, обстеження хірургічного хворого, догляду за хворими тощо. Програма дисципліни структурована на 2 модулі. Модуль 1. Введення в хірургію. Десмургія. Основи санітарно-епідемічного режиму в хірургічній клініці. Невідкладні хірургічні стани. Основи трансфузіології, анестезіології та реаніматології. Модуль 2. Хірургічна інфекція. Гнійно-некротичні хвороби в хірургічній практиці. Основи трансплантології та клінічної онкології. Методи обстеження хірургічних хворих. Навчальні цілі дисципліни - сформувати чітке уявлення про основні заходи, необхідні для організації роботи у хірургічному відділенні та забезпечення профілактики виникнення, розповсюдження внутрішньо-лікарняної інфекції; навички накладання пов’язок з використанням різноманітних перев’язочних матеріалів; навички надання першої медичної допомоги при таких станах як: кровотеча, закрите пошкодження м’яких тканин, перелом кістки, вивих, синдром тривалого стиснення, рана, опік, відмороження; сформувати навички діагностики і диференційної діагностики при різноманітних хірургічних інфекційних процесах; сформувати навички обстеження хірургічного хворого та оформлення результатів у відповідній медичній документації
   
«Онкологія і радіаційна медицина»

 
Onkolohiia i radiatsiina medytsyna 1Навчальна дисципліна «Онкологія та радіаційна медицина» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 222 «Медицина». «Онкологія та радіаційна медицина» є обов’язковим компонентом, під час вивчення якого відбувається засвоєння студентами теоретичних основ надання допомоги при радіаційному ураженні, а також власне онкології: організації онкологічної допомоги населенню України, діагностики та лікування злоякісних захворювань легень, межистіння, шлунково-кишкового тракту, щитоподібної залози, шкіри, м’яких тканин, статевих та сечовидільних органів, лімфосарком, лімфогранульоматозу та практичних навичок та формування професійного вміння для діагностики та надання невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії при певних патологічних станах та в період догляду за хворими. «Онкологія та радіаційна медицина» є клінічною дисципліною, під час вивчення якої студентам надається змога мати цілісне уявлення про розповсюдження окремих ло¬калізацій ракових пухлин, факторів ризику, передракових захворювань, гістологічних, макроскопічних та клінічних форм, профілактики, ранньої діагностики, комбінованого, оперативного, променевого хіміотерапевтичного, гормонального та комплексного лікування, питань симптоматичної терапії, нетрадиційного лікування та реабілітації онкохворих; наданню допомоги при радіаційних ураженнях Програма дисципліни структурована: Змістовий модуль 1. Пухлини травного тракту: рак губи; рак слизової порожнини рота; рак язика; рак стравоходу; рак шлунку; рак підшлункової залози; рак печінки; рак ободової кишки; рак прямої кишки – захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, принципи класифікації, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, принципи комбінованого і комплексного лікування. Рання діагностика, принципи та методи скринінгу раку шлунку, диспансеризація хворих. Первинна і вторинна профілактика раку стравоходу та шлунка. Стравохід Барретта. Діагностика і диференціальна діагностика механічної жовтяниці, методи лікування, симптоматичні операції. Діагностика і диференціальна діагностика кишкової непрохідності, методи хірургічного лікування, симптоматичні операції. Принципи та методи скринінгу на рак ободової і прямої кишки, диспансеризація хворих. Первинна і вторинна профілактика на рак ободової і прямої кишки. Пухлини органів дихання, молочної залози, щитовидної залози та шкіри. Рак легені. Центральний рак легені, патогенез і фази розвитку бронхообтураційного синдрому, основні клінічні прояви раку легені на ранніх стадіях, диференціальна діагностика раку легені. Метастатичні пухлини легень: діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування. Принципи та методи скринінгу на рак легені, диспансеризація хворих. Первинна і вторинна профілактика раку легені. Пухлини межистіння (тимома, лімфосаркома, тератома). Рак молочної залози. Принципи та методи скринінгу на рак молочної залози, диспансеризація хворих, первинна і вторинна профілактика раку молочної залози. Рак щитоподібної залози. Лімфогранульоматоз. Рак шкіри. Меланома.
Пухлини статевих та сечовивідних органів, кісток та м’яких тканин, лімфогранульоматоз. Рак тіла матки; рак шийки матки; рак яєчників; рак нирки; рак сечового міхура; рак передміхурової залози: захворюваність, причини, епідеміологія, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, комбіноване і комплексне лікування. Онкозахворювання, сучасні уявлення про канцерогенез, канцерогени, основні причини раку. Онкозахворюваність, структура, облік і динаміка. Класифікація онкозахворювань, система TNM. Організація і задачі онкослужби. Протиракова боротьба, диспансеризація онкохворих. Первинна і вторинна профілактика онкозахворювань. Паліативна і симптоматична терапія онкохворих: задачі, принципи, методи. Боротьба з болем, принципи, методи, основні групи анальгетиків. Методи паліативного лікування пухлин травного тракту, органів дихання. статевих органів, сечовивідних органів. Етичні і психологічні принципи паліативної допомоги онкохворим.
 
«Сестринська практика»

22bНавчальна дисципліна «Сестринська практика» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Сестринська практика» є обов’язковою дисципліною, спрямованою на ознайомлення студента із основними обов’язками та професійними діями медичної сестри терапевтичного, хірургічного та педіатричного відділень стаціонару. Вона передбачає опанування техніки маніпуляцій, які проводить медична сестра відповідних підрозділів стаціонару, а також вивчення гігієнічних, профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції середнього медичного персоналу і застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень.
   
4 курс
 
   
«Клінічна хірургія з курсом анестезіології та реаніматології»

 
Klinichna khirurhiia z kursom anastezii ta reanimatsii«Клінічна хірургія з курсом анестезіології та реаніматології» є обов’язковим компонентом освітньої програми, під час вивчення якого відбувається засвоєння студентами теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клініки типової та атипової симптоматики захворювань, що належать до абдомінальної хірургії, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології відповідно до програми підготовки лікаря загального профілю. Модуль «Абдомінальна хірургія 1»: Гострий апендицит. Ускладнення гострого апендициту та апендектомія. Атипова клінічна картина гострого апендициту. Хвороби печінки. Печінкова недостатність. Захворювання селезінки. Гострий холецистит. Ускладнення гострого холециститу та холецистектомія. Захворювання позапечінкових жовчних проток. Хірургічні аспекти жовчнокам’яної хвороби та її ускладнення. Постхолецистектомічний синдром. Хвороби підшлункової залози. Гострий панкреатит. Ускладнення гострого панкреатиту. Хронічний панкреатит. Ускладнення хронічного панкреатиту. Перитоніт: Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Гостра кишкова непрохідність. Механічна (обтурація, удушення та змішана) кишкова непрохідність. Динамічна кишкова непрохідність. Модуль «Абдомінальна хірургія 2»: Перфорація виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Ускладнення виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Кровотечі з виразок шлунку-дванадцятипалої кишки. Ускладнення виразки шлунку-дванадцятипалої кишки. Перфорація, дуоденальний стеноз, злоякісна трансформація. Постгастректомічні синдроми. Захворювання тонкої і товстої кишки. Хвороба Крона. Неспецифічний виразковий коліт. Множинні та поодинокі аденоматозні поліпози. Зовнішня та внутрішня грижа. Післяопераційна грижа. Ускладнення грижі. Хірургічні захворювання прямої кишки. Захворювання м’яких тканин промежини. Епітеліальні куприкові ходи. Скарги пацієнтів. Заповнення медичної карти хворого.
 
«Акушерство і гінекологія»

Akusherstvo i hinekolohiiaНавчальна дисципліна «Акушерство та гінекологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Акушерство та гінекологія» є обов’язковою дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами базових теоретичних знань з питань організації акушерсько-гінекологічної допомоги, перебігу фізіологічної та патологічної вагітності, пологів та післяпологового періоду; сучасних стандартів надання допомоги при невідкладній акушерській та гінекологічній патології; ендокринної гінекології та питання планування сім’ї. Навчальні цілі дисципліни: • Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи. • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої. • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи. • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї. • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду. •Виконувати необхідні медичні маніпуляції. • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології
 
«Виробнича лікарська практика»

21b«Виробнича лікарська практика» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Виробнича лікарська практика» є обов’язковою клінічною дисципліною, вивчення якої покликано, щоб ознайомити студента із роботою медичних закладів, правилами контакту із хворими, закласти морально-етичні основи подальшої професійної поведінки. Дана дисципліна передбачає обстеження хворого, проведення диференціальної діагностики та встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактичних заходів, які входять до компетенції медичного персоналу і застосовуються для створення комфортних умов перебування хворого у медичному закладі, сприяння якнайшвидшого одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень, а також опанування маніпуляціями надання першої медичної допомоги при невідкладних станах.
 
 5 курс
 
«Травматологія і ортопедія»

travmatolohiia ta ortopediia 2Навчальна дисципліна «Травматологія та ортопедія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою за спеціальністю 222 «Медицина». «Травматологія та ортопедія» » є обов’язковою дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами теоретичних та практичних навичок та формування професійного вміння для діагностики невідкладних станів при травмах опорно-рухового апарата та надання екстреної медичної допомоги; принципів відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно-рухового апарата; розуміння найбільш частих ускладнень в травматології і ортопедії та методи їх профілактики; прогнозування середніх термінів відновлення працездатності при типових пошкодженнях і ортопедичних захворюваннях. Програма дисципліни структурована: Модуль 1. Травматологія та ортопедія. Загальні питання травматології та ортопедії, вроджена патологія апарата опори та руху. Особливості обстеження ортопедо-травматологічних хворих. Вроджена м’язова клишоногість та кривошия. Дисплазія кульшового суглоба та вроджений вивих стегна (клініка, діагностика, лікування). Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів та хребта. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика та лікування. Запальні захворювання суглобів, кістково-суглобовий туберкульоз, пухлини апарата руху та опори. Вроджені та набуті захворювання хребта. Пошкодження кісток та суглобів апарата опори та руху. Питання військової травматології. Травматичний шок. Синдром тривалого стиснення. Вогнепальні та закриті ушкодження кінцівок та суглобів. Ушкодження плечового поясу та верхньої кінцівки. Ушкодження хребта, таза, кісток та суглобів нижньої кінцівки. Військова травматологія: вогнепальні і закриті ушкодження кінцівок і суглобів. Перша медична допомога. Ушкодження хребта та таза. Травматична хвороба.
 
«Клінічна хірургія з курсом анестезіології та реаніматології. Екстрена та невідкладна медична допомога»

ekstrena ta nevidkladna dopomoha 1«Клінічна хірургія з курсом анестезіології та реаніматології. Екстрена та невідкладна медична допомога» є обов’язковим компонентом освітньої програми, під час вивчення якого відбувається засвоєння студентами теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клініки типової та атипової симптоматики захворювань, що належать до абдомінальної хірургії, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології відповідно до програми підготовки лікаря загального профілю. Модуль «Військова, грудна, серцева, судинна, ендокринна хірургія 1»: Сучасні види зброї. Можлива структура санітарних втрат. Фактори ураження тканин людини при вогнепальному пораненні. Особливості структурних і функціональних змін тканин залежно від виду зброї. Ураження мінно-вибуховими пристроями, бомбами об’ємного вибуху. Медична допомога пораненим, профілактика ранової інфекції. Первинна хірургічна обробка ран. Ранова інфекція. Фактори, що сприяють виникненню ранової інфекції. Мікрофлора рани. Первинне і вторинне очищення рани. Місцева гнійна інфекція. Характеристика токсикоз-резорбтивної лихоманки і сепсису. Клініка сепсису. Профілактика і лікування гнійних ускладнень вогнепальних ран. Класифікація кровотеч в залежності від джерела кровотечі, часу її виникнення і ступеня крововтрати. Клінічна картина кровотечі та гострої крововтрати. Способи визначення величини крововтрати у польових умовах та при надзвичайних станах. Показання для переливання крові на війні. Контроль за придатністю крові для переливання. Техніка переливання крові. Частота і класифікація поранень і пошкоджень черева. Клінічні прояви відкритих пошкоджень черева. Симптоми проникаючих поранень черева. Шок, крововтрата і перитоніт, їх значення у визначенні пошкоджень черева. Діагностика проникаючих поранень і закритих пошкоджень черева. Перша медична допомога при пораненнях черева. Обсяг першої лікарської допомоги. Лікування вогнепальних і закритих пошкоджень черева. Захворювання межистiння: класифiкацiя, дiагностика, диференцiальна дiагностика, методи хiрургiчного лiкування. Захворювання та травми стравоходу: доброякісні пухлини та кісти, опіки, травми, ахалазія кардії. Грижі стравохідного отвору діафрагми, гастроезофагеальний рефлюкс, дивертикули. Частота і класифікація поранень та закритих пошкоджень грудей. Гнiйнi захворювання легень та плеври. Модуль «Військова, грудна, серцева, судинна, ендокринна хірургія 2»: Iшемiчна хвороба серця. Інфаркт мiокарда, аневризма серця. Захворювання артерій нижніх кінцівок. Гостра ішемія кінцівок. Варикозна хвороба вен нижніх. Гострі та хронічні тромбози магістральних вен. Післятромбофлебiтичний синдром. Тромбоемболія легеневої артерії. Еутиреоїдний і токсичний зоб. Захворювання молочної залози. Захворювання наднирників та прищитоподібних залози. Модуль «Анестезіологія та інтенсивна терапія»: Загальна та клінічна анестезіологія. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності. Загальні принципи інтенсивної терапії гострих отруєнь. Шок. Патогенез, класифікація, клінічні прояви, лабораторна діагностика, моніторинг, сучасна інтенсивна терапія різних видів шоку. Інтенсивна терапія гострої ниркової та печінкової недостатності. Серцево-легенева і церебральна реанімація. Фізіологічні та патофізіологічні особливості проведення реанімаційних заходів в контексті термінального стану невиліковного захворювання. Загальні та клінічні питання анестезіології. Гострі отруєння. Гостра ниркова та печінкова недостатність. Гостра дихальна недостатність (ГДН) – загальні питання. Інтенсивна терапія захворювань, що супроводжуються гострою дихальною недостатністю. Коматозні стани. Гостре порушення кровообігу. Шок.
 
«Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»

20bНавчальна дисципліна «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології» надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів невідкладних станів, уникнути фатальних помилок або втрати часу та здійснити першочергові кроки, які врятують життя людині і/або стануть добрим підґрунтям для її успішного подальшого лікування у стаціонарі. При опануванні дисципліни «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології» раціональним є впровадження в навчальний процес сучасних світових напрацювань та стандартів з основних питань акушерства та гінекології.
 
6 курс
 
«Акушерство і гінекологія»

Akusherstvo i hinekolohiia 2Навчальна дисципліна «Акушерство та гінекологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Акушерство та гінекологія» є обов’язковою дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами базових теоретичних знань з питань організації акушерсько-гінекологічної допомоги, перебігу фізіологічної та патологічної вагітності, пологів та післяпологового періоду; сучасних стандартів надання допомоги при невідкладній акушерській та гінекологічній патології; ендокринної гінекології та питання планування сім’ї. Навчальні цілі дисципліни: • Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи. •Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої. • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи. • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї. • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду. •Виконувати необхідні медичні маніпуляції. • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології
 
«Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія»

Khirurhiia u tomu chysli dytiacha khirurhiia neirokhirurhiia 1«Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія» - є обов’язковим компонентом освітньої програми, під час вивчення якого відбувається засвоєння студентами теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клініки типової та атипової симптоматики захворювань, що належать до абдомінальної хірургії, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології відповідно до програми підготовки лікаря загального профілю. Модуль «Дитяча хірургія»: Гострий запальний абдомінальний синдром у дітей. Кишкова непрохідність у дітей. Кровотечі шлунково-кишкового тракту у дітей; портальна гіпертензія. Політравма у дітей. Гнійно-запальні захворювання м`яких тканин, кісток та суглобів. Модуль «Нейрохірургія»: Черепно-мозкова травма, хребетно-спинномозкова травма. Пухлини головного мозку. гідроцефалія. пухлини спинного мозку. патологія судин головного мозку. функціональна та відновна нейрохірургія. хірургічне лікування больових синдромів. Модуль «Симптоми та синдроми в хірургії 1»: Історія хірургії України. Організація хірургічної допомоги в Україні. Етика та деонтологія в хірургії. Нові технології в хірургії. Системна хірургічна патологія. Синдром системної запальної відповіді у хірургічних хворих: патогенез, значення при різних захворюваннях і травмах, лікувальна тактика. Гострий живіт: оцінка особливостей больового синдрому при диференційній діагностиці захворювань органів черевної порожнини. Кровотечі з травного тракту. Причини виникнення, діагностика та диференційна діагностика, лікувальна тактика. Травми живота. Симптоматика пошкодження органів черевної порожнини та заочеревинного простору. Модуль «Симптоми та синдроми в хірургії 2»: Системна патологія серцево-судинної та дихальної систем. Захворювання вен. Синдром верхньої порожнистої вени. Синдром нижньої порожнистої вени. Причини, діагностика, диференційна діагностика, лікувальна тактика. Діагностична та лікувальна тактика при гострих тромбозах магістральних вен. Проблеми тромбозів та емболій.
 
«Ендокринна хірургія»

Endokrynna khirurhiiaНавчальна дисципліна «Ендокринна хірургія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 222 «Медицина». «Ендокринна хірургія» є вибірковим компонентом освітньої програми, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами теоретичних та практичних навичок та формування професійного вміння для діагностики та надання медичної допомоги при хворобах ендокринної системи, що потребують застосування хірургічного лікування. «Ендокринна хірургія» є клінічною дисципліною, під час вивчення якої студентам надається змога мати цілісне уявлення про хірургічні хвороби ендокринної системи, як розділ хірургії та ендокринології, що вивчає і розробляє питання теорії і практики при діагностиці та лікування хвороб та синдромів ендокринної системи, що потребують застосування хірургічного методу лікування. Вибіркова дисципліна «Ендокринна хірургія» направлена на вивчення студентами спеціальних методів дослідження, хірургічного лікування та прогнозування стану пацієнтів, у яких порушена функція органів ендокринної системи, в т.ч. через злоякісні новоутворення. Засвоєння теоретичного матеріалу супроводжується набуттям відповідних інтегральних, загальних і фахових компетентностей. Програма дисципліни структурована, містить один модуль: Модуль І: Історія ендокринної хірургії. Вузловий зоб. Тиреотоксикоз. Тиреоїдит. Гіперпаратиреоз. Рак щитоподібної залози. Інсиденталоми надниркових залози: нефункціональна, феохромоцитома, альдостеронома, кортикостерома. Аденома гіпофіза. Нейроендокринні пухлини. Синдром множинної ендокринної неоплазії (МЕН). Гормонально-залежна патологія молочних залоз. Синдром діабетичної стопи. Ожиріння. Ускладнення хірургічних операцій.
 
 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader