НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017   Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Microbiologii LOGO 2

 

Перелік навчальних дисциплін
за напрямом
«Мікробіологія» 

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію 

 
 Освітній рівень «Бакалавр» 
   
 6 семестр  
   
«Цитологія мікроорганізмів»
 
28 Навчальна дисципліна «Цитологія мікроорганізмів» присвячена вивченню будови структурних компонентів прокаріотичної  клітини: нуклеоіду, цитоплазматичної мембрани, внутрішньомемранним інвагінаціям, запасним поживним речовинам, клітинній стінці, локомоторним органам, морфологічно диференційованим структурам прокаріот. Розглянуто також основні функції структурних компонентів та їх значення для клітини.
   
 «Екологія мікроорганізмів»
 
29 Навчальна дисципліна «Екологія мікроорганізмів» присвячена питанням сучасних екологічних напрямків мікробіології, аналізує адаптаційний потенціал мікроорганізмів, їх індикаторну роль в оцінці стану довкілля, пояснює стратегії життєдіяльності мікроорганізмів,  закономірності розвитку та комунікаційні взаємодії їх природних популяцій. Вона ознайомлює студентів із екологічними валентностями мікроорганізмів, лімітуючими факторами впливу та умовами розвитку мікробних популяцій, механізмами адаптації мікроорганізмів до абіотичних факторів екосистем, надає можливість оволодіти засадами планування та проведення досліджень для вирішення певних прикладних завдань, статистичної обробки даних та інтерпретації результатів.
   
«Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології»

2 Навчальна дисципліна «Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології» присвячена принципам класифікації фізико-хімічних методів дослідження; методичним підходам до отримання біологічних макромолекул – об’єктів дослідження в мікробіології та імунології; препаративним та аналітичним фізико-хімічним методам, що застосовуються в мікробіології та імунології. Розглянуто принципи застосування фізико-хімічних методів у структурі мікробіологічних та імунологічних досліджень.
   
«Лабораторний практикум з мікробіології»

30 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з мікробіології» присвячена питанням розвитку сучасних методів мікробілогічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях мікробіології та у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках.  Розглядається мікробіологічні, цитологічні, біохімічні, фізико-хімічні методи.
   
7 семестр  
   
«Санітарна мікробіологія» 

31 Навчальна дисципліна «Санітарна мікробіологія» присвячена основним санітарно-мікробіологічним показникам об’єктів довкілля; санітарно-показовим мікроорганізмам, методам виявлення патогенних мікроорганізмів, санітарно-мікробіологічним показникам ґрунту, води, повітря; санітарно-мікробіологічним показникам харчових продуктів, лікарських засобів; сучасним тенденціям та напрямкам розробок ГОСТів та інших нормативів, методичним вказівкам, які визначають відповідність мікрофлори об'єктів навколишнього середовища гігієнічним вимогам.
   
«Сільськогосподарська мікробіологія»

33 Навчальна дисципліна «Сільськогосподарська мікробіологія» присвячена основним процесам, що відбуваються за участі ґрунтових мікроорганізмів (ґрунтоутворення, колообіги основних хімічних елементів), можливості підвищення родючості ґрунтів, за рахунок використання бактеріальних препаратів. Важливе місце відводиться питанням вивчення мікробних спільнот ґрунту, що відіграють важливу роль у формуванні її родючості, механізмам впливу асоціативних та симбіотичних мікроорганізмів на рослину, практичному використанню мікробних препаратів для спрямованого регулювання життєдіяльності рослин і підвищення їх врожайності.
   
«Технологічні основи мікробіологічних виробництв» 

34 Навчальна дисципліна «Технологічні основи мікробіологічних виробництв» присвячена вивченню традиційних мікробних виробництв: пивоваріння, виноробства, кисломолочних продуктів, ферментів, органічних кислот, мікробних препаратів для сільського господарства, біогеотехнологій. Розглянуто особливості культивування і зберігання штамів продуцентів, технологічні схеми мікробних виробництв.
   
«Лабораторний практикум з мікробіології» 

35 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з мікробіології» присвячена питанням розвитку сучасних методів мікробілогічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях мікробіології та у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках.  Розглядається мікробіологічні, цитологічні, біохімічні, фізико-хімічні методи.
   
«Протиінфекційний імунітет»

36 Навчальна дисципліна «Протиінфекційний імунітет» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Вона висвітлює закономірності формування імунної відповіді за дії патогенів та шляхи патологічної трансформації тканин хазяїна; причини та наслідки неефективності імунної відповіді при певних захворюваннях. Вона ознайомлює студентів із основними принципами імунологічної діагностики інфекційних захворювань людини, надаючи можливість освоїти принципи планування та проведення досліджень для вирішення прикладних завдань, статистичного обробітку даних, пояснення та узагальнення  результатів.
   
«Систематика бактерій»

 
38 Навчальна дисципліна «Систематика бактерій» присвячена основним уявленням про підходи до класифікації мікроорганізмів, їх номенклатурі і систематиці. Висвітлено основні принципи та підходи, що використовуються при ідентифікації бактерій, окреслено проблеми таксономії бактерій та шляхи їх вирішення з використанням сучасних молекулярно-біологічних методів.
   

«Філогенетичний аналіз у мікробіології»

Filogenetychnyi analiz v mikrobiologii Навчальна дисципліна «Філогенетичний аналіз у мікробіології» присвячена філогенетичним взаємозв’язкам між мікроорганізмами, їх взаємозв’язкам з іншими філами дерева життя; методам та технологіям отримання, порівняння, аналізу, анотації послідовностей генів та білків; методам реконструкції філогенії на основі окремих послідовностей та цілих геномів; молекулярним маркерам для встановлення філогенії бактерій; горизонтальному переносу генів як фактору видового різноманіття мікроорганізмів; сучасним підходам до аналізу геномів та реконструкції філогенії, характерним для ери «пост-омік».
   
8 семестр  
   
«Мікробне очищення стічних вод»

37 Навчальна дисципліна «Мікробне очищення стічних вод» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Вона розглядає основні біотехнології очищення стічних вод аеробними та анаеробними мікроорганізмами, особливості існування їх біомаси у різних конструкціях очисних споруд, закономірності їх метаболізму за росту на ксенобіотиках.
   
«Фітопатогенні бактерії»

39 Навчальна дисципліна «Фітопатогенні бактерії» присвячена властивостям фітопатогенних мікроорганізмів; діагностиці бактеріальних хвороб рослин; методам виділення та ідентифікації фітопатогенних мікроорганізмів; методам захисту рослин від збудників бактеріозів.
   
«Біологічні основи інфекційних процесів»

14 Навчальна дисципліна «Біологічні основи інфекційних процесів» присвячена особливостям взаємодії мікроорганізмів бактеріального походження  з організмом людини на різних рівнях: молекулярному, клітинному, тканинному, органному та організменному.  Особлива увага приділяється висвітленню впливу нормальної мікробіоти на фізіологічний стан різних органів і систем організму людини. Розкривається багато питань щодо закономірностей розвитку інфекційних процесів бактеріальної етіології.
   
«Лабораторний практикум з мікробіології»

40 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з мікробіології» присвячена питанням розвитку сучасних методів мікробілогічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях мікробіології та у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках.  Розглядається мікробіологічні, цитологічні, біохімічні, фізико-хімічні методи.
   
 «Закономірності росту мікроорганізмів» 

32 Навчальна дисципліна «Закономірності росту мікроорганізмів» присвячена вивченню основних кінетичних параметрів росту популяції мікроорганізмів за періодичного та безперервного  культивування в планктонній та біоплівковій моделях росту, формування уявлення щодо комунікативних взаємовідносин між клітинами мікроорганізмів,  механізмів впливу різних чинників довкілля на ріст і розвиток мікробних популяцій. Розглядаються  способи  керування ростом мікробних популяцій в лабораторних і виробничих умовах.
   
 
 Освітній рівень «Магістр»
   
2 семестр  
   
«Збудники інфекційних захворювань»

41 Навчальна дисципліна «Збудники інфекційних захворювань» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Це базова дисципліна, що висвітлює закономірності поширення збудників, їх основні фізіолого-біохімічні властивості, фактори патогенності, антигенну структуру, патогенез, формування імунітету. Вона ознайомлює студентів із сучасними методами ідентифікації, детекції та діагностики збудників та надає можливість оволодіти засадами планування та проведення досліджень для вирішення певних прикладних завдань, статистичного обробітку даних та інтерпретації результатів.
   
«Генетика мікроорганізмів»

42 Навчальна дисципліна «Генетика мікроорганізмів» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Ця базова дисципліна висвітлює сучасні методи досліджень геномів, дає поняття про молекулярні механізми реалізації та передачі спадкової інформації у мікроорганізмів, модифікаційну мінливість та механізми репарації  пошкодженої ДНК прокаріот. Вона дозволяє оволодіти знаннями, які в майбутньому будуть практично реалізовані молодим спеціалістом в різних галузях, пов’язаних з ідентифікацією та моніторингом мікроорганізмів, використанням або конструюванням штамів для різноманітних господарських потреб та іншими біотехнологічними напрямками.
   
«Антибіотики»

43 Навчальна дисципліна «Антибіотики» висвітлює питання сучасних напрямків мікробіології та хіміотерапії, аналізує перебіг ери антибіотиків з її досягненнями та недоліками. Дисципліна формує неупереджену оцінку антибіотиків як біологічно активних речовин та як хіміопрепаратів, що дозволить глибше зрозуміти біологічну роль антибіотиків, помилки і перспективи їх практичного застосування як лікувальних засобів та наукових інструментів, формує  уявлення про причини, механізми та можливості контролю виникнення антибіотикорезистентності.
   
«Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів»

45 Навчальна дисципліна «Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів» висвітлює провідні закономірності та явища,  що супроводжують розвиток грибного організму,  дозволить глибше зрозуміти властивості мікроскопічних грибів, дозволить створювати умови керування ними,  використання в біотехнологічних процесах, запобігання поширенню патогенних форм або з небажаними деструктуруючими активностями.
   
«Метаболізм мікроорганізмів»

46 Навчальна дисципліна «Метаболізм мікроорганізмів» висвітлює основні способи отримання енергії, схеми окиснення органічних та неорганічних субстратів та шляхи біосинтезу аеробними мікроорганізмами. Дисципліна формує уявлення  про різноманіття метаболічних процесів у мікроорганізмів, що є основою для їх широкого розповсюдження у природі та застосування у біотехнологіях.
   
3 семестр  
   
«Фізіологія анаеробних мікроорганізмів»

47 Навчальна дисципліна «Фізіологія анаеробних мікроорганізмів» висвітлює основні механізми взаємодії між анаеробними мікроорганізмами, можливі трофічні ланцюги у анаеробних мікробних угрупованнях за різних умов довкілля та прогнозування шляхів перетворення субстратів і накопичення кінцевих метаболітів. Дисципліна покликана узагальнити уявлення про особливості взаємодії і метаболічні зв’язки між різними фізіологічними групами анаеробних мікроорганізмів у різних екологічних нішах.
   
«Промислова мікробіологія»

48 Навчальна дисципліна «Промислова мікробіологія» висвітлює питання сучасних технологій промислового використання мікроорганізмів. Дисципліна сприяє поглибленню  знань з біотехнології шляхом вивчення  базових технологій та нових розробок  основних груп промислових мікробіологічних процесів: вирощування мікробної біомаси і створення  функціональних препаратів на її основі, отримання продуктів метаболізму мікроорганізмів (амінокислот, антибіотиків, вітамінів, ліпідів, полісахаридів),  отримання ферментів мікробного походження; отримання рекомбінантних продуктів.
   
«Водна мікробіологія» 

49 Навчальна дисципліна «Водна мікробіологія» висвітлює питання закономірності кількісного і якісного розподілу мікроорганізмів у водоймах, роль бактерій в продуктивності водних екосистем, участі водних мікроорганізмів у колообігах речовин і процесах самоочищення Світового океану та континентальних водойм, визначення  екологічного і санітарного стану природних вод  на основі показників мікробіологічного аналізу. Розглядаються основні біотехнології очищення стічних вод аеробними та анаеробними мікроорганізмами, особливості існування їх біомаси у різних конструкціях очисних споруд, закономірності їх метаболізму за росту на ксенобіотиках. Дисципліна узагальнює уявлення про мікроорганізми водних екосистем.
   
«Мікроекологія людини»

50 Навчальна дисципліна «Мікроекологія людини» висвітлює питання  про склад ї функції симбіотичної мікробіоти людини та її роль у підтримці здоров’я, становлення та розвитку мікробної екосистеми. Розглянуто причини та наслідки мікроекологічних порушень, наведені характеристики різних заходів бактеріальної профілактики та терапії, способи відновлення мікробного гомеостазу людини.  Дисципліна узагальнює уявлення щодо сучасного стану мікробної екології людини, ролі симбіотичної мікробіоти людини  у підтримці здоров’я.
   
«Основи експериментальної мікології»

44 Навчальна дисципліна «Основи експериментальної мікології» висвітлює провідні закономірності та явища,  що супроводжують розвиток грибного організму,  дозволить глибше зрозуміти властивості мікроскопічних грибів, дозволить створювати умови керування ними,  використання в біотехнологічних процесах, запобігання поширенню патогенних форм або з небажаними деструктуруючими активностями.
   
«Моделювання клітинного метаболізму in vitro»

51 Навчальна дисципліна «Моделювання клітинного метаболізму in vitro» висвітлює питання  про біологічні властивості клітин в культурі in vitro. Розглянуто основі підходи  культивування, розвиток та перспективи використання клітин in vitro.
   
«Молекулярна мікробіологія»

 
Molekuliarna microbiologiya Навчальна дисципліна «Молекулярна мікробіологія» присвячена вивченню популяцій бактерій та процесам, що в них протікають і їх взаємозв’язку із структурою, архітектурою і топологією геному; покликана сформувати систему знань фундаментальних молекулярно-біологічних процесів на популяційному рівні, з подальшим їх використанням при оволодінні методами структурної та функціональної геноміки, а також протеоміки.
   
«Імунобіотехнологія»

 
Imunobiotehnologia Навчальна дисципліна «Імунобіотехнологія» присвячена питанням розвитку сучасних методів імунобіотехнології, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях біотехнології для вирішення конкретної науково-практичної задачі, та які можуть застосовуватися для створення новітніх об’єктів промислового виробництва в сфері імунобіотехнології.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader