НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017   Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Microbiologii LOGO 2

 

Перелік навчальних дисциплін
за напрямом
«Імунологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
6 семестр  
   
«Анатомія і морфологія лімфоїдної системи»

1 Навчальна дисципліна «Анатомія і морфологія лімфоїдної системи» присвячена вивченню локалізації, будови та функції первинних та вторинних органів лімфоїдної системи. Розглянуто анатомо-фізіологічну будову та патологічні зміни тканин, органів та судин лімфоїдної системи та функціональне призначення лімфоїдної системи в цілому і її складових компонентів зокрема.
   
«Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології»

2 Навчальна дисципліна «Фізико-хімічні методи в мікробіології та імунології» присвячена принципам класифікації фізико-хімічних методів дослідження; методичним підходам до отримання біологічних макромолекул – об’єктів дослідження в мікробіології та імунології; препаративним та аналітичним фізико-хімічним методам, що застосовуються в мікробіології та імунології. Розглянуто принципи застосування фізико-хімічних методів у структурі мікробіологічних та імунологічних досліджень.
 
 «Природна резистентність» 

 3 Навчальна дисципліна «Природна резистентність» присвячена вивченню структурно-організаційної різноманітності імунної системи організму (конституційного, вродженого та адаптивного імунітету) та різноманітності складових природного імунітету, їх ролі у формуванні запального процесу та взаємодії гуморальних та клітинних факторів захисту на різних етапах формування запалення.
   
«Лабораторний практикум з імунології»

4 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з імунології» присвячена питанням розвитку сучасних методів імунологічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях імунології та суміжних науках. Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи роботи із біологічними об’єктами різного рівня організації, а також надати можливість студенту оволодіти навичками планування та проведення експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для вирішення конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних та інтерпретації результатів експерименту.
   
7 семестр  
   
 «Імунохімія» 

6 Навчальна дисципліна «Імунохімія» присвячена будові і властивостям антигенів та антитіл; механізмам взаємодії антиген:антитіло з утворенням імунного комплексу; ефекторним властивостям антитіл; антитілозалежним клітинним і гуморальним імунним реакціям. Розглянуто класифікацію і методологію імунохімічного аналізу, методи отримання поліклональних та моноклональних антитіл і сфери їх застосування.
   
«Клітинний імунітет»

7 Навчальна дисципліна «Клітинний імунітет» присвячена вивченню фенотипових і функціональних властивостей клітин-учасників специфічних імунних реакцій, особливостей антиген-незалежного диференціювання лімфоцитів та створення специфічних щодо розпізнавання антигену рецепторів TCR та BCR, механізмів рециркуляції лімфоцитів, процесів процесингу і презентації білкових та ліпідних антигенів в комплексі з молекулами МНС та CD1  антиген-презентуючими клітинами, а також антиген-залежного диференціювання лімфоцитів та механізмів розвитку специфічних імунних реакцій у периферичних лімфоїдних органах.
   
«Лабораторний практикум з імунології»

8 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з імунології» присвячена питанням розвитку сучасних методів імунологічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях імунології та суміжних науках. Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи роботи із біологічними об’єктами різного рівня організації, а також надати можливість студенту оволодіти навичками планування та проведення експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для вирішення конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних та інтерпретації результатів експерименту.
   
«Імуномодулятори»

 
12 Навчальна дисципліна «Імуномодулятори» присвячена вивченню медичних препаратів з імуномодуляторним впливом та імунотропних речовин, що застосовуються з метою імунокорекції при різних патологічних станах. Розглянуто основні типи патологічних станів та процесів, що лежать в їх основі, при яких постає необхідність застосування імуномодуляторних препаратів; сучасні класифікації імуномодуляторних препаратів, механізми їх імуномодуляторної та фармакологічної дії та принципи вибору того чи іншого препарату з метою корекції імунної відповіді.
   
«Місцевий імунітет»

 
13 Навчальна дисципліна «Місцевий імунітет» присвячена анатомо-фізіологічним, клітинним, молекулярним, молекулярно-біологічним механізмам місцевого імунітету органів і систем макроорганізму; методам їх вивчення та корекції; взаємозв’язку порушень місцевого імунітету з іншими патофізіологічними процесами (хронічне запалення, канцерогенез), а також перспективам практичного застосування сучасних фундаментальних положень концепції місцевого імунітету. Розглянуто роль взаємодії клітин імунної системи та епітеліальних клітин в системі мукозального гомеостазу.
   
«Прикладна імунологія»

 
10 Навчальна дисципліна «Прикладна імунологія» присвячена вивченню основ методологічних підходів імунодіагностики, принципів розробки і застосування засобів імунопрофілактики та імунотерапії, системних алгоритмів аналізу та понятійних елементів даного наукового напрямку в галузі експериментальної імунології та інших сферах наукової та суспільної діяльності (медицині, лабораторній діагностиці тощо).
   
«Антибактеріальний, противірусний та протиінфекційний імунний захист»

Antybacterial immunity Навчальна дисципліна «Антибактеріальний, противірусний та протипаразитарний імунний захист» дисципліна формує уявлення про складові системи протиінфекційного імунітету, особливості функціонування клітинної і гуморальної ланки, механізми контролю імунної відповіді.
   
   
8 семестр  
   
«Механізми вродженого імунітету»

9 Навчальна дисципліна «Механізми вродженого імунітету» присвячена вивченню механізмів активації та рецепторного апарату макрофагів, поліморфноядерних лейкоцитів, NK-клітин, дендритних клітин, сигнальних шляхів рецепторів прозапальних інтерлейкінів та інтерферонів 1-го та 2-го типів.
   
«Молекулярні механізми алергічних реакцій»

11 Навчальна дисципліна «Молекулярні механізми алергічних реакцій» присвячена вивченню загальних молекулярних механізмів імунних реакцій організму, що лежать в основі розвитку різних типів гіперчутливості та ролі медіаторів імунної системи в розвитку алергічного запалення.
   
«Біологічні основи інфекційних процесів»

14 Навчальна дисципліна «Біологічні основи інфекційних процесів» присвячена особливостям взаємодії мікроорганізмів бактеріального походження  з організмом людини на різних рівнях: молекулярному, клітинному, тканинному, органному та організменному.  Особлива увага приділяється висвітленню впливу нормальної мікробіоти на фізіологічний стан різних органів і систем організму людини. Розкривається багато питань щодо закономірностей розвитку інфекційних процесів бактеріальної етіології.
   
«Лабораторний практикум з імунології»

15 Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з імунології» присвячена питанням розвитку сучасних методів імунологічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у різних галузях імунології та суміжних науках. Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи роботи із біологічними об’єктами різного рівня організації, а також надати можливість студенту оволодіти навичками планування та проведення експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних прийомів для вирішення конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки отриманих даних та інтерпретації результатів експерименту.
   
«Вакцинологія»

 
Vaccinologia Навчальна дисципліна «Вакцинологія» висвітлює закономірності формування антиінфекційного імунітету та імунопрофілактику інфекційних захворювань серед населення. Вона присвячена основним принципам імунологічної діагностики інфекційних захворювань людини, принципам планування та проведення досліджень для вирішення прикладних завдань, статистичного обробітку даних, пояснення та узагальнення результатів.
   
   
Освітній рівень «Магістр»
   
2 семестр  
   
«Збудники інфекційних захворювань»

16 Навчальна дисципліна «Збудники інфекційних захворювань» є складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Це базова дисципліна, що висвітлює закономірності поширення збудників, їх основні фізіолого-біохімічні властивості, фактори патогенності, антигенну структуру, патогенез, формування імунітету. Вона ознайомлює студентів із сучасними методами ідентифікації, детекції та діагностики збудників та надає можливість оволодіти засадами планування та проведення досліджень для вирішення певних прикладних завдань, статистичного обробітку даних та інтерпретації результатів.
   
«Імунологія репродукції»

17 Навчальна дисципліна «Імунологія репродукції» присвячена будові і особливостям функціонування імунної системи слизових оболонок репродуктивного тракту, а також механізмам та характеру імуномодуляторної дії гормонів гонадотропної системи; імунорегуляції основних феноменів репродуктивної функції. Розглядаються механізми формування партнер-специфічної імунорегуляції при вагітності, імунні механізми розвитку непліддя у чоловіків і жінок, методи і засоби імунопрофілактики та імунотерапії розладів репродуктивної функції.
   
«Імунопатологія»

18 Навчальна дисципліна «Імунопатологія» присвячена вивченню ролі імунної сиcтеми організму в розвитку патологічних процесів, які призводять до імунозалежних захворювань. Студенти знайомляться із сучасними базовими знаннями щодо  основних імунопатологічних станів організму, причин та механізмів розвитку первинних та вторинних імунодефіцитів, фізіологічних основ адаптації імунної системи до вікових особливостей функціонування, інфекційних захворювань імунної системи на прикладі розвитку ВІЛ-інфекції, ролі автоімунних процесів при патологіях, що мають автоімунну природу, можливих методах діагностики та імунотерапії імунозалежних захворювань.
   
«Трансплантаційний імунітет»

19 Навчальна дисципліна «Трансплантаційний імунітет» присвячена темі імунних механізмів трансплантації органів і тканин людини, а також методів діагностики трансплантаційного відторгнення та підходів зменшення реакцій відторгнення трансплантацій. Розглядається феномен розпізнавання алогенних трансплантатів і основні механізми відторгнення трансплантованих органів і тканин в  динаміці, а також основні підходи запобігання розвитку реакцій трансплантаційного відторгнення.
   
«Протипухлинний імунітет»

20 Навчальна дисципліна «Протипухлинний імунітет» присвячена темі імунних механізмів взаємодії між пухлиною, як новоутворенням організму, та імунної системи в динаміці розвитку пухлини. Розглядаються процеси взаємодії пухлини і організму хазяїна, а саме механізмів розпізнавання імунною системою пухлини як нової антигенної структури, механізмів знищення пухлини імунною системою, а також механізмів уникнення пухлиною імунної відповіді.
   
«Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді»

21 Навчальна дисципліна «Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді» присвячена аналізу генетичного та епігенетичного контролю cинтезу антиген-специфічних рецепторів, антигенів головного комплексу гістосумісності, цитокінів, сили імунної відповіді, резистентності і чутливості до інфекційних захворювань. Розглядаються генетичні механізми диференціації лімфоїдних клітин.
   
3 семестр  
   
«Механізми сигнальної трансдукції в клітинах імунної системи»

22 Навчальна дисципліна «Механізми сигнальної трансдукції в клітинах імунної системи» присвячена принципам організації будови антигенрозпізнавальних рецепторів та сигнальних систем, що з ними пов`язані; принципам модульної будови та функціонування компонентів сигнальних систем; сучасним теоретичним концепціям та методам дослідження щодо сигнальної трансдукції від антигенрозпізнавальних рецепторів. Розглядаються ключову роль сигнальних каскадів від антигенрозпізнавальних рецепторів у контролі транскрипційних програм та регуляції процесів клітинного циклу.
   
«Екологічна імунологія»

23 Навчальна дисципліна «Екологічна імунологія» присвячена вивченню реакції імунної системи людини та тварин за умов дії внутрішніх фізіологічних змін та зовнішніх  факторів навколишнього середовища з урахуванням життєвих циклів організмів. Розглянуто основні види імунотропних екологічних факторів, їх класифікацію та закономірності впливу на імунну систему окремого індивідууму та популяційний імунітет, принципи та методи імуноекологічного моніторингу на різних його рівнях та перспективу його застосування в екологічно несприятливих  умовах проживання та праці.
   
«Фітоімунологія»

24 Навчальна дисципліна «Фітоімунологія» присвячена захисним механізмам рослин при інфікуванні патогенами різного систематичного походження; сучасним уявлення про інфекційний процес та імунні реакції рослин, як одну із динамічних систем взаємодії мікроорганізму і організму-господаря. Розглядаються класичні та сучасні методи лабораторної діагностики захворювань у рослин, спричинених збудниками грибної, бактеріальної та вірусної етіології.
   
«Біоімуносенсори»

25 Навчальна дисципліна «Біоімуносенсори» присвячена теоретичним основам функціонування біоаналітичних систем на основі нанооб’єктів та імунокомпонентів;  методам дослідження нанооб’єктів; можливості їх використання  для створення біосенсорів. Розглядаються конкретні варіанти таких аналітичних систем та методологія їх використання.
   
«Нейроімунологія»

26 Навчальна дисципліна «Нейроімунологія» присвячена основним механізмам взаємодії між імунною, нервовою та ендокринною системами за фізіологічної норми та при різних патологічних станах й ушкодженнях нейроімуноендокринної системи як основи підтримки динамічного гомеостазу, необхідного для нормального функціонування організму. Розглядаються новітні підходи до імунодіагностики та імунокорекції хворих із різними патологічними станами або ушкодженням нейроімуноендокринної системи.
   
«Конструювання засобів імунотерапії раку»

27 Навчальна дисципліна «Конструювання засобів імунотерапії раку» присвячена біотерапії злоякісних новоутворень та основній її складовій – імунотерапії. Розглядаються види протипухлинних вакцин та механізм їх дії, а також значення протипухлинної імунної відповіді при застосуванні препаратів біотерапії раку.
   

  

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader