НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart LAT 17.01.2018  Disciplines of the education program and professional program
«Medicine» (2022):
 Medicine

 

Compulsory (obligatory) educational disciplines:

First semester
Introduction to university studies and the history of medicine / Вступ до університетських студій та історія медицини
Medical biology / Медична біологія
Medical and biological physics / Медична та біологічна фізика
Medical chemistry / Медична хімія
Human anatomy / Анатомія людини
Latin language and medical terminology / Латинська мова та медична термінологія
Foreign language (Ukrainian) / Іноземна мова (Українська мова)

Second semester
Biological and bioorganic chemistry / Біологічна та біоорганічна хімія
Human anatomy / Анатомія людини
Histology, cytology and embryology / Гістологія, цитологія та ембріологія
Philosophy with the basics of culturology / Філософія з основами культурології
Medical informatics and basics of statistics / Медична інформатика та основи статистики
Latin language and medical terminology / Латинська мова та медична термінологія
Foreign language (Ukrainian) / Іноземна мова (Українська мова)

Third semester
Biological and bioorganic chemistry / Біологічна та біоорганічна хімія
Histology, cytology and embryology / Гістологія, цитологія та ембріологія
Physiology / Фізіологія
Clinical anatomy and operative surgery / Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Deontology with the basics of professional and corporate ethics / Деонтологія з основами професійної та корпоративної етики
Foreign language (for professional purposes) / Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Fourth semester
Physiology / Фізіологія
Microbiology, virology, and immunology / Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Hygiene with the basics of ecology and sociology of medicine and health / Гігієна з основами екології та соціології медицини та здоров’я
Selected sections of the labor and medical law and the basics of business / Вибрані розділи трудового і медичного права та основ підприємницької діяльності
Foreign language (for professional purposes) / Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Patient care of therapeutic profile (practice) / Догляд за хворими терапевтичного профілю (практика)
Patient care of pediatric profile (practice) / Догляд за хворими педіатричного профілю (практика)
Patient care of surgical profile (practice) / Догляд за хворими хірургічного профілю (практика)

Fifth semester
Microbiology, virology, and immunology / Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Pathomorphology / Патоморфологія
Pathophysiology / Патофізіологія
Pharmacology and medical prescription / Фармакологія та медична рецептура
Propaedeutics of internal medicine / Пропедевтика внутрішньої медицини
Propaedeutics of pediatrics / Пропедевтика педіатрії
General surgery / Загальна хірургія

Sixth semester
Pathomorphology / Патоморфологія
Pathophysiology / Патофізіологія
Pharmacology and medical prescription / Фармакологія та медична рецептура
Propaedeutics of internal medicine / Пропедевтика внутрішньої медицини
Propaedeutics of pediatrics / Пропедевтика педіатрії
General surgery / Загальна хірургія
Nursing practice
Nursing practice of the therapeutic unit / Сестринська практика в терапевтичному відділенні
Nursing practice of the therapeutic unit / Сестринська практика в хірургічному відділенні
Nursing practice of the surgical unit / Сестринська практика в педіатричному відділенні
Integrated examination «KROK 1» / Інтегрований тестовий іспит «КРОК 1»

Seventh semester
Internal medicine / Внутрішня медицина
Pediatrics with childhood infectious diseases / Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Clinical surgery with a course in anesthesiology and intensive therapy / Клінічна хірургія з курсом анестезії та реанімації
Neurology / Неврологія
Obstetrics and gynecology / Акушерство і гінекологія
Psychiatry and narcology / Психіатрія і наркологія
Foreign language (for professional purposes) / Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Eighth semester
Internal medicine / Внутрішня медицина
Pediatrics with childhood infectious diseases / Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Clinical surgery with a course in anesthesiology and intensive therapy / Клінічна хірургія з курсом анестезії та реанімації
Obstetrics and gynecology / Акушерство і гінекологія
Social medicine, public health with the basics of evidence-based medicine / Соціальна медицина, громадське здоров'я з основами доказової медицини
Manufacturing medical work practice
Clinical rotation (therapy, pediatrics) / Виробнича лікарська практика (терапія, педіатрія)
Clinical rotation (surgery, obstetrics and gynecology) / Виробнича лікарська практика (хірургія, акушерство та гінекологія)

Ninth semester
Internal medicine / Внутрішня медицина
Pediatrics with childhood infectious diseases / Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Clinical surgery with a course in anesthesiology and intensive therapy / Клінічна хірургія з курсом анестезії та реанімації
Obstetrics and gynecology/Акушерство і гінекологія
Infectious diseases with the basics of epidemiology Інфекційні хвороби з основами епідеміології
Clinical rotation (therapy, pediatrics) / Виробнича лікарська практика (терапія, педіатрія)
Clinical rotation (surgery, obstetrics and gynecology) / Виробнича лікарська практика (хірургія, акушерство та гінекологія)

Tenth semester
Internal medicine / Внутрішня медицина
Clinical surgery with a course in anesthesiology and intensive therapy / Клінічна хірургія з курсом анестезії та реанімації
Infectious diseases / Інфекційні хвороби
Ophthalmology / Офтальмологія
Otorhinolaryngology / Оториноларингологія
Manufacturing medical work practice

Eleventh semester
Internal medicine / Внутрішня медицина
Pediatrics with childhood infectious diseases / Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Clinical surgery with a course in anesthesiology and intensive therapy / Клінічна хірургія з курсом анестезії та реанімації
Oncology and radiation medicine / Онкологія та радіаційна медицина
Infectious diseases / Інфекційні хвороби

Twelfth semester
Hygiene with the basics of ecology and sociology of medicine and health / Гігієна з основами екології та соціології медицини та здоров’я
Internal medicine / Внутрішня медицина
Pediatrics with childhood infectious diseases / Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
Clinical surgery with a course in anesthesiology and intensive therapy / Клінічна хірургія з курсом анестезії та реанімації
Obstetrics and gynecology / Акушерство і гінекологія
Palliative and hospice medicine
Emergency and urgent medical care / Екстрена та невідкладна медична допомога
Social medicine, public health with the basics of evidence-based medicine / Соціальна медицина, громадське здоров'я з основами доказової медицини
General practice (family medicine) / Загальна практика (сімейна медицина)
Integrated examination «KROK 2» / Інтегрований тестовий іспит «КРОК 2»
Examination in the English language for professional purposes / Іспит з англійської мови професійного спрямування
Objective structured practical (clinical) examination / Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит

Free choice (optional) disciplines:

Third semester
Life safety with the basics of bioethics / Безпека життєдіяльності з основами біоетики
Cell pathology / Патологія клітин
Histophysiology of the endocrine system / Гістофізіологія ендокринної системи
Fundamentals of neuroendocrine regulation of physiological functions / Основи нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій
Histophysiology of the immune system / Гістофізіологія імунної системи
Histophysiology of the reproductive system / Гістофізіологія репродуктивної системи
Analytical and quantitative morphology / Аналітична та кількісна морфологія

Fourth semester
Medical-biological aspects of molecular biology / Медико-біологічні аспекти молекулярної біології
Immunology of reproduction / Імунологія репродукції
Mechanisms of cell aging / Механізми старіння клітин
Fundamentals of clinical biochemistry / Основи клінічної біохімії
Fundamentals of medical genetics / Основи медичної генетики
Clinical physiology / Клінічна фізіологія

Fifth semester
Current issues of prospective research in cardiology
Semiotics / Семіотика
Cytomorphological diagnostics / Цитоморфологічна діагностика
Current issues of hygiene and ecology / Актуальні питання гігієни та екології
Current problems of clinical pathomorphology / Актуальні проблеми клінічної патоморфології
Laboratory and instrumental methods of diagnosis in the clinic of internal medicine / Лабораторно-інструментальні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб
Medical psychology / Медична психологія

Sixth semester
Evidence-based medicine / Доказова медицина
Clinical microbiology, virology and immunology / Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія
Radiology and radiation medicine / Радіологія та радіаційна медицина
Laboratory diagnosis of parasitic infestations / Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Seventh semester
Current issues of prospective research in cardiology
Fundamentals of diagnosis, prevention and treatment of diseases of the digestive system
Physical rehabilitation, sports medicine / Фізична реабілітація, спортивна медицина

Immune system and allergic reactions: from normal to pathology
Oncology and radiation medicine
Clinical parasitology and tropical medicine / Клінічна паразитологія та тропічна медицина
Epidemiology with the basics of evidence-based medicine / Епідеміологія з основами доказової медицини
Modern approaches to drug treatment / Сучасні підходи до медикаментозного лікування
ECG basics. From theory to practice / Основи ЕКГ. Від теорії до практики

Eighth semester
Physical rehabilitation, sports medicine / Фізична реабілітація, спортивна медицина
Immune system and allergic reactions: from normal to pathology
Oncology and radiation medicine
Emergency care in urology / Невідкладна допомога (невідкладні стани) в урології
Types of undesirable (side) effects of drugs and measures to eliminate them / Види небажаної (побічної) дії ліків та заходи їх усунення
Dermatology, venereology / Дерматологія, венерологія
Urology / Урологія
Sexually transmitted infections / Інфекції, що передаються статевим шляхом

Ninth semester
Actual issues of anemic syndrome in the clinical picture of internal diseases
Current issues of dermatology, venereology
Actual issues of physical rehabilitation of cardiac patients

Modern ophthalmic surgery
Oncology and radiation medicine
Current issues of diagnostic research in endocrinology
Current issues of traumatology and orthopedics / Актуальні питання травматології та ортопедії
Modern principles of forensic examination / Сучасні засади судово-медичної експертизи
Modern methods of treatment of patients with orthopedic and traumatological profile / Сучасні методи лікування пацієнтів ортопедичного та травматологічного профілю
Phtisilogy / Фтизіатрія
Forensic medicine with a sectional course / Судова медицина з секційним курсом
Extrapulmonary forms of tuberculosis / Позалегеневі форми туберкульозу
Current issues in gastroenterology / Сучасні питання в гастроентерології
Endocrinology with diabetology/Ендокринологія з діабетологією

Tenth semester
Current issues of dermatology, venereology
Modern ophthalmic surgery

Oncology and radiation medicine
Current issues of diagnostic research in endocrinology
Fundamentals of gerontology and geriatrics / Основи геронтології та геріатрії
Organizational principles of palliative and hospice medicine / Організаційні засади паліативної та хоспісної медицини
Current issues of hematology and transfusiology / Актуальні питання гематології та трансфузіології
Current issues of neurology / Актуальні проблеми неврології
Topical issues of cerebrovascular pathology / Актуальні питання церебро-васкулярної патології
Non-drug methods of treatment and rehabilitation / Немедикаментозні методи лікування та реабілітації

Eleven semester
Organizational foundations of family medicine / Організаційні основи сімейної медицини
Emergencies in cardiology / Невідкладні стани в кардіології
Current issues in pulmonology / Сучасні питання в пульмонології
Occupational diseases / Професійні хвороби
Current issues of rheumatology / Актуальні питання ревматології
Modern plastic surgery / Сучасна пластична хірургія
Current issues of obstetrics and gynecology / Актуальні проблеми акушерства і гінекології
Current issues of pediatrics / Актуальні питання педіатрії

Twelfth semester
Endocrinology

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader