НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «МЕДИЦИНА»  Medicine UKR LOGO


Вибіркові компоненти (вступ 2021)


Вибірковий пакет 01
3 семестр (студент обирає 3 дисципліни із переліку)

   
Патологія клітин

 
Диципліна «Патологія клітини» або «целюлярна патологія» – це структурна основа всієї патології людини, яка характеризується різними ультраструктурними змінами в клітині, що обумовлені дією на неї внутрішніх і/або зовнішніх чинників. В процесі життєдіяльності клітин відбувається постійне їх поновлення. Однак ці зміни не завжди доступні для розпізнання в електронному мікроскопі і визначити їх можна лише на молекулярному рівні за допомогою спеціальних методик молекулярної морфології.
   
Гістофізіологія ендокринної системи

 
Дисципліна «Гістофізіологія ендокринної системи» є базовою для отримання цілісного уявлення про структурнофункціональну організацію ендокринної системи і принцип регуляції периферичних ендокринних залоз. Детально аналізується цитоархітектоніка гіпоталамуса ссавців і людини з характеристикою секреторних ядер, гіпоталамічних трактів, серединного підвищення та гіпофіза, особливості будови портальної системи кровообігу між гіпоталамусом та гіпофізом. Вивчається гістоструктура ендокринних залоз та причини розвитку найбільш поширених патологій, особливості морфо- і патогенезу ендокринних залоз та їх наслідки для гормонального статусу організму. Розглядається концепція Пірса про APUD-систему на прикладі характеристики ендокриноцитів ШКТ.
   
Основи нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій

 

Дисципліна «Основні аспекти нейроендокринної патології» є формування теоретичних знань для розуміння етіології, патогенезу, клінічних проявів, принципів запобігання та лікування нейроендокринних захворювань, які виникають /пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу та впливом на організм етіологічних факторів. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основні аспекти нейроендокринної патології» є вивчення проблем ендокринопатій які можуть бути зумовлені порушенням центрально-регуляторних процесів, гіперергічне включення нейроендокринних механізмів при стресі. Розуміння цих механізмів дозволить запобігти розвитку багатьох хвороб адаптації. В сучасних умовах в клінічній практиці (неврологічній, гінекологічній, кардіологічній, психіатричній тощо) зустрічаються різноманітні ураження гіпоталамо-гіпофізарного відділку ендокринноі системи.

   
Гістофізіологія імунної систем

 
Дисципліна «Гістофізіологія імунної системи» дає уявлення про механізми, які забезпечують роботу імунітету в організмі людини загалом. Вивчає та детально пояснює будову імунної системи та взаємозв’язок усіх складових між собою у вигляді єдиної системи імунорегуляції. Розуміння механізму як наш імунітет готовий відповісти на безліч чужорідних антигенів, що потрапляють у будь-яку ділянку тіла людини. Цікавим буде пояснення механізмів, як кожен антиген розпізнається лімфоцитами та як відбувається взаємодія з імунокомпетентними клітинами і запуск імунної відповіді. Мова також піде про імунологічну різноманітність. Детально знайомить з біологічними властивостями імуноглобулінів, поділом їх на класи, а також фізичними та функціональними відмінностями між ними.
 
Гістофізіологія репродуктивної системи

 
Дисципліна «Гістофізіологія репродуктивної системи» вивчає особливості морфо-функціонального стану органів жіночої та чоловічої репродуктивної системи за умов норми та при зміні гормонального фону і дії різних етіологічних факторів. У процесі навчання аналізується цитоархітектоніка гіпоталамуса та гіпофіза ссавців і людини в регуляції функцій статевих залоз та інших органів репродуктивної системи.
   
Аналітична та кількісна морфологія

 
Дисципліна «Аналітична і кількісна морфологія» – це інтегральна прикладна галузь біології, що виникла на стику класичної морфології, цитології, гістології та біометрії. Завданням аналітичної і кількісної морфології є розробка та застосування методів кількісного та якісного аналізу різних структур живого організму (клітин, субклітинних структур, тканин, органів та ін.), що використовуються в біологічних морфометричних дослідженнях, а також,– закономірності змін морфометричних параметрів при різних морфо-функціональних станах живої системи за різних умов в нормі та при патології. Серед методів, які вивчають студенти, є планіметричні й стереометричні методи, включаючи роботу з комп’ютерними морфометричними програмами, методи тривимірної реконструкції та конфокальної мікроскопії, аналізу зображень, а також – особливості статистичного аналізу результатів морфометричних досліджень.
 
 
Вибірковий пакет 02
4 семестр (студент обирає 2 дисципліни із переліку)
 
 
Медико-біологічні аспекти молекулярної біології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Медико-біологічні аспекти молекулярної біології» є формування знань та практичних навичок з біології людини для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. Основними завданнями вивчення дисципліни є: пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівнях. Визначати прояви дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини. Визначати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, що виникають внаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі. Пояснювати сутність і механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини.
   
Основи клінічної біохімії

 
Дисципліна «Основи клінічноі біохіміі» – це розділ біологічної хімії, який визначає особливості обміну речовин і енергії людського організму за умов фізіологічної норми та патологічних станів, створює теоретичні засади та методику біохімічної діагностики й лікування, раціонального харчування та профілактики захворювань.
 
Основи медичної генетики

Дисципліна «Основи медичної генетики» охоплює вивчення особливостей спадкування та мінливості патологічних ознак у людини. Розглядаються класифікація спадкових хвороб, молекулярно-генетичні механізми, що лежать в основі розвитку патологічних станів при наявності хромосомних та генних спадкових хвороб.
 
Клінічна фізіологія

Дисципліна «Клінічна фізіологія» присвячена вивченню основних принципів клінічного мислення, розгляду загальних принципів функціонування живого організму в умовах різних патологій та екстремальних ситуацій. Вивчення дисципліни сформує у студентів знання та навички з організації діагностичних методів, а також методів профілактики захворювань шляхом розуміння відмінностей між нормою та патологією.
 
Імунологія репродукції

Дисципліна «Імунологія репродукції» дає можливість поглибити знання студентів про новітні поняття та можливості репрудоктології в аспекті імунологічних реакцій, аутоімунних процесів, надати інформацію про види безпліддя та роль імунологічних комплексів в цьому.
 
Механізми старіння клітин

Дисципліна «Механізми старіння клітин» розглядає процеси старіння клітин та їх основні механізми; проводиться аналіз структурних і функціональних змін організму на різних рівнях організації живого в процесі старіння організму; проводиться причинний аналіз процесів старіння організму; розглядаються можливі способи корекції розвитку вікових змін організму.
 
 
Вибірковий пакет 03
5 семестр (студент обирає 3 дисципліни із переліку)
 
 
Семіотика
(викладається українською/англійською мовою)
Головна умова успішного лікування хворого – своєчасне розпізнавання його захворювання. Найважливішими розділами клінічної діагностики захворювань внутрішніх органів є вивчення методів обстеження хворого (лікарської діагностичної техніки), а також діагностичного значення окремих клінічних проявів хвороби та механізмів їх виникнення. Ці завдання є предметом семіотики – науки про механізми виникнення симптомів і синдромів захворювань внутрішніх органів. Незважаючи на широке поширення сучасних інструментальних та лабораторних методів, основу клінічної діагностики складають п'ять класичних методів безпосереднього обстеження хворого: розпитування, огляд, пальпація, перкусія та аускультація. Однак без достатнього знання семіологічного значення патологічних симптомів і синдромів не можна повною мірою опанувати основи клінічної діагностики.
 
Цитоморфологічна діагностика
(викладається українською/англійською мовою)
Предметом вивчення цієї навчальної дисципліни є вивчення цитологічних методів досліджень, які відіграють виключно важливу роль в діагностиці багатьох захворювань, в першу чергу злоякісних новоутворень. В процесі викладання акценти поставлені на описі різноманітних методів цитоморфілогічної діагностики.
 
Актуальні питання гігієни та екології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні питання гігієни та екології» дає змогу сформувати у студентів чітке уявлення про фактори навколишнього та внутрішнього середовища, закономірності їхнього позитивного та негативного впливу на організм для розроблення і впровадження запобіжних та оздоровчих заходів, спрямованих на ліквідацію або зменшення впливу негативних чинників або широке використання позитивних чинників для збереження та зміцнення здоров’я індивідуума та контингентів населення.
 
Актуальні проблеми клінічної патоморфології

Дисципліна «Клінічна патоморфологія» дає знання структурних основ розвитку хвороб людини та їх клінічних проявів, одужання, ускладнень і наслідків; знання змін захворювань, що розвиваються у зв’язку зі змінами умов життя людини та навколишнього середовища (патоморфоз); знання хвороб, що виникають унаслідок різноманітних медичних заходів – профілактичних, діагностичних, лікувальних, косметологічних, анестезіологічних, реанімаційних (патологія терапії, реанімаційна патологія, ятрогенії).
 
Лабораторно-інструментальні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб

«Лабораторно-інструментальні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб» є дисципліною, яка охоплює вивчення як лабораторних, так і інструментальних методів обстеження та їх ефективності, формування адекватності обсягу та змісту методів діагностики, а також підвищення ефективності ведення пацієнтів з різноманітною патологію з метою покращення реабілітації та відновлення.
 
Основи педагогіки та психології

Вивчення дисципліни «Основи педагогіки та психології» дозволяє зрозуміти студентам загальні закономірності і механізми психічної діяльності особистості, проблем її навчання і виховання як найвищої цінності суспільства. Разом з цим вивчення основ педагогіки розширить наявні уявлення про педагогічний процес як складову частину навчання.
 
 
Вибірковий пакет 04
6 семестр (студент обирає 2 дисципліни із переліку)
 
 
Доказова медицина
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Доказова медицина» дає можливість здобувачу оволодіти основами аналітичної статистики і принципами організації та проведення статистичних досліджень. Студент отримує знання практичної спрямованості на засадах доказової медицини з визначення та оцінки стану здоров'я пацієнта, шляхом моніторингу та аналізу, дослідництва та критичного клінічного мислення у процесі застосування знань теоретичної, практичної та доказової медицини для ефективної фахової діяльності при патології, організації ефективної роботи в системі закладів охорони здоров'я та у домашніх умовах, формування уявлень про поняття здоров’я, формування навичок здорового способу життя.
 
Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія» вивчає роль умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів у розвитку інфекційно-запальних процесів, що зустрічаються у всіх відділеннях клінік (терапевтичних, хірургічних, акушерських, педіатричних, травматологічних, урологічних та інших), їх властивості, особливості взаємин з макроорганізмом і методи мікробіологічної діагностики. Крім того, в її компетенцію входять такі загальні для всіх клінічних дисциплін питання, як госпітальні інфекції, нормальна мікрофлора, лабораторний контроль за санітарно-протиепідеміологічним режимом в установах охорони здоров'я. Сучасна клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія є невід'ємною субдисципліною клінічної лабораторної діагностики та дозволяє значно оптимізувати постановку діагнозу, вибір лікування, оцінку прогнозу і контроль ефективності терапії при багатьох захворюваннях людини
 
Радіологія та радіаційна медицина
В навчальній програмі даної дисципліни розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого випромінювання. Особлива увага приділяється променевій хворобі, генетичним та ембріологічним ефектам іонізуючої радіації, реакції зростаючого організму на вплив іонізуючої радіації, генетичній ефективності різних видів іонізуючих випромінювань, віддаленим ефектам опромінення, рівням ризику за різних умов променевого впливу, метаболізму та біологічній дії радіоактивних речовин, також висвітлюється процес диспансеризації осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації.
 
Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Основне завдання даної навчальної дисципліни – це сформувати у студента знання та вміння необхідні для компетентного та кваліфікованого процесу встановлення діагнозу паразитарних інвазій людини. Окремі розділи присвячені вивченню методів лабораторних досліджень, анатомічних та морфологічних особливостей паразитів, кількісному дослідженню зразків біоматеріалів з метою визначення паразитів в організмі людини.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader