НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «МЕДИЦИНА»  Medicine UKR LOGO


Вибіркові компоненти (вступ 2020)


Перелік 7
5 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

   
Цитоморфологічна діагностика
(викладається українською/англійською мовою)
 
Дисципліна «Цитоморфологічна діагностика» дає поняття про сучасні підходи до цитологічних методів дослідження в контексті новітніх наукових знань та як необхідна складова частина лікувального процесу. Під час навчання студенти опанують сучасні вимоги та рекомендації щодо теоретичної і практичної їх значущості в багатопрофільній науково-дослідній роботі і клінічній практиці лікаря.
   
Сучасні методи генетичної діагностики
(викладається українською/англійською мовою)
 
Вибіркова дисципліна, яка фокусується на вивченні понять, термінології, діагностичних та лікувальних підходів при наданні кваліфікованої медичної допомоги хворим з найпоширенішими захворюваннями вуха, горла та носа.
   
Актуальні проблеми клінічної патоморфології
(викладається українською/англійською мовою)
 
В процесі вивчення даної дисципліни висвітлюється взаємозв’язок між клінічними проявами морфологічними основами патогенезу та морфогенезу захворювань людини, детально розбираються сучасні методи морфологічних досліджень та варіанти їх застосування у практиці.
   
   
Перелік 8 
5 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Онкологія і радіаційна медицина
(викладається українською/англійською мовою)
 

В процесі вивчення цієї дисципліни студенти мають змогу ознайомитися з молекулярно-генетичними та патофізіологічними основами розвитку пухлинного процесу, вдосконалити знання, можливості та вміння ранньої діагностики онкологічних захворювань. Також формується розуміння процесів у людському організмі, які виникають під дією іонізуючих випромінювань.

   
Радіологія
(викладається українською/англійською мовою)
 
Розглядається фiзична суть методiв променевої діагностики, а також основи променевої анатомiї, також вивчаються методи променевого дослідження органів і систем та діагностики основних захворювань організму людини. Окремі розділи присвячені використанню іонізуючого випромінювання з лікувальною метою.
 
Радіаційна медицина
(викладається українською/англійською мовою)
 
Дисциплина «Радіаційна медицина» вивчає особливості дії іонізуючого випромінювання на організм людини, принципи лікування радіаційних уражень та профілактики можливих наслідків опромінення. Розглядається радіаційне ураження на рівні клітин, клітинних популяцій, тканин, окремих органів, критичних систем і організму в цілому, детально висвітлюється питання гострої та хронічної променевої хвороби. Дисципліна окреслює різноманіття проявів променевого ураження при інкорпорації радіонуклідів. Особлива увага приділяється органічному зв’язку з інформацією про шляхи надходження, особливості розподілу найважливіших радіонуклідів в організмі, кінетику їхнього виведення. Надається інформація про найтиповіші форми уражень, що розвиваються, залежно від поглиненої дози випромінювання. Радиаційна медицина – це інтегральна наукова дисципліна, що дозволяє студентам узагальнити і структурувати знання в низці теоретичних та прикладних сфер знання, таких як генетика, біофізика, цитологія, ядерна фізика, біохімія, фізіологія, біологія, радіобіологія тощо.
   
Клінічна радіологія
(викладається українською/англійською мовою)
 
Дисципліна присвячена вивченню властивостей іонізуючих випромінювань і впливу на організм людини, можливостей використання для двагностики і лікування. Дисципліна знайомить студентів з основами і застосуванням в клінічній практиці різноманітних методів візуалізації, таких як рентгенографія, ультразвук, комп'ютерна томографія, ядерна медицина, включаючи позитронно-емісійну томографію та магнітно-резонансну томографію, розглядаються деякі питання інтервенційної радіології. Дисципліна покликана сформувати у студентів навички аналізу променевої семіотики функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем. Визначати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин і не пухлинних захворювань.
 
 
Перелік 9
5 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Побічна дія ліків
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна вивчає побічну дію лікарських препаратів на організм людини та тварин. Невпинно зростаючий обсяг інформації про ліки, поява нових субстанцій вимагають від лікаря прогресивних знань фармакології, які дозволять вільно орієнтуватися в ній та використовувати отримані знання в своїй практичній діяльності. Студенти набувають необхідних знань про можливi побiчнi ефекти кожної групи лiкарських препаратів, основнi механiзми розвитку побiчної дії лiкiв; негативнi види дiї лiкiв, що пов'язанi з фармакодинамiкою, передозуванням та повторним введенням лiкiв; умови, що пiдвищують або знижують цi негативнi прояви; особливостi ускладнень фармакотерапiї у рiзних вiкових групах.
   
Нутриціологія
(викладається українською/англійською мовою)
 
«Нутриціологія» є інтегративною дисципліною, яка вивчає поживні речовини та інші компоненти, що містяться у продовольчій сировині та продуктах харчування, їх дію і взаємодію, роль у підтримці здоров’я або виникненні захворювань, процеси споживання продуктів харчування. Навчальна дисципліна знайомить здобувача з основами фізіології та біохімії харчування, принципами раціонального харчування. Висвітлює актуальні проблеми сучасних напрямів в фізіології харчування та їх зв'язок зі здоров’ям населення. В межах цієї дисципліни студенти навчаються розраховувати фізіологічну потребу організму в харчових та біологічно активних речовинах, надавати обґрунтування енергетичної цінності та нутрієнтного складу раціону харчування, виявляти статус харчування організму та його порушень, розробляти індивідуальні схеми раціону харчування.
 
Основи гомеопатії
(викладається українською/англійською мовою)
На сьогодні актуальним питанням є необхідність широкого впровадження в повсякденну медичну практику методів, що поєднують у собі високу ефективність, безпеку і доступність. Гомеопатія – це вид регулюючої терапії, який відповідає всім вказаним вимогам. Дисципліна знайомить студентів з теоретичною базою класичної гомеопатії, гомеопатичною концепцією розвитку патологічного процесу. В курсі розглядаються основи гомеопатичної фармакології, гомеопатичної фармації та гомеопатичної Матеріа Медика, у формі, необхідній для роботи лікаря. Студенти мають можливість опанувати особливі методи збору та аналізу скарг хворої людини, особливості обстеження пацієнта, методи постановки терапевтичного, конституційного та клінічного діагнозу, методи підбору необхідного гомеопатичного препарату за допомогою фахових довідників з реперторізації та Матеріа Медика, методи аналізу результатів реперторізації.
 
Актуальні питання дієтології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна присвячена вивченню особливостей харчування особи та населення як складових здоров’я. Надаються сучасні дані щодо ролі збалансованого раціонального харчування у формуванні та зміцненні здоров’я (раціональне харчування, режим харчування, складання і розрахунок добового раціону). Розглядаються особливості дієтично-лікувального харчування при захворюваннях органів і систем. Надається інформація про нетрадиційні види харчування (сироїдіння, вегетаріанство, харчування залежно від групи крові) та їх вплив на формування здоров’я. Студенти опановують практичні навички складання раціонів харчування здорової людини і пацієнтів з різноманітними патологіями.
 
Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії
(викладається українською/англійською мовою)
Проблема зловживання психоактивними речовинами є найбільш поширеною в наш час. В медичній галузі аспекти ранньої діагностики, лікування, реабілітації та профілактики наркологічних захворювань є одними із пріоритетних. Навчальна дисципліна направлена на вивчення вивчення причин і механізмів виникнення та поширення хвороб внаслідок вживання психоактивних речовин, методів їх профілактики та організації профілактичних заходів. Розглядається сучасна класифікація психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, психологічні і психопатологічні механізми формування залежної поведінки при зловживанні психоактивними речовинами. Дисципліна знайомить студента з діагностичними критеріями та клінікою вживання і залежності від наркоманічних речовин, поведінковими, психічними та соматоневрологічними розладами. Розглядаються питання лікування та реабілітації хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, психогігієнічні вимоги щодо запобігання вживання психактивними речовинами.
 
 
Перелік 10
6 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна навчає студентів загальних закономірностей розвитку, структури та функціонування імунної системи організму, діагностиці з використанням імунологічних методів. Надаються сучасні уявлення про імунологію та органо-тканинну структуру системи імунітету людини, імунокомпетентні клітини та їх рецептори, механізми регулювання імунних процесів на рівні організму та клітинному рівнях, антигени та антитіла, їх взаємодію, головний комплекс гістосумісності і його біологічне значення, генетичне різноманіття і особливості формування антиген-розпізнаючих рецепторів Т- та В-лімфоцитів. Дисципліна висвітлює сучасні погляди про патогенез, поширеність, методи діагностики та лікування алергічних захворювань, особлива увага спрямована на IgE-залежні реакції та захворювання.
 
Вікові аспекти фармакотерапії
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Вікові аспекти фармакотерапії» передбачає вивчення основ фармакотерапії за основними розділами внутрішньої медицини (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія та ін.); оволодіння достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для проведення максимально раціональної медикаментозної терапії хворого з урахуванням його вікових характеристик; здійснення вибору найефективніших та найбезпечніших лікарських засобів, а також їх комбінацій з урахуванням індивідуальних особливостей організму; вміння складати план фармакотерапії основних захворювань в клініці внутрішньої медицини згідно сучасних рекомендацій та протоколів надання медичної допомоги, що відповідають засадам доказової медицини залежно від віку пацієнта, ступеня важкості хвороби, стадії, фази, варіанту перебігу захворювання, наявності ускладнень та супутніх захворювань.
 
 
Перелік 11
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
   
Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації
(викладається українською/англійською мовою)
 
Дисципліна «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації» вивчає теоретико-методичні основи фізичної реабілітації, форми організації та варіанти побудови реабілітаційного процесу; особливості проведення засобів та форм фізичної реабілітації під час роботи з пацієнтами різних вікових груп, різних нозологій та за різних умов її проведення. На практичних заняттях студенти будуть мати можливість освоїти основні поняття сучасної фізіотерапії, механізм дії та класифікацію фізичних факторів, організацію фізіотерапевтичної служби. Під час курсу важлива увага приділяється правильному підбору фізіотерапевтичних процедур (електролікування, світлолікування, УЗТ) в реабілітаційній медицині, показам та протипоказам до їх використання, техніці їх проведення, критеріям дозування. Передбачає вивчення застосування фізіотерапевтичних методів лікування при різній патології в дорослих та в дитячому віці.
 
Фітотерапія
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Фітотерапія» вивчає основні теоретичні аспекти фітотерапії та надає можливість здобувачам вищої освіти узагальнити отримані в процесі навчання знання про лікарські рослини і засоби рослинного походження, набути практичних навичок з їх використання для профілактики та в комплексному лікуванні на різних етапах захворювання, а також реабілітації хворих.
 
Фізіотерапія в косметології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Фізіотерапія в косметології» присвячена вивченню сучасних фізіотерапевтичних методів діагностики, закладає основи вивчення студентами сучасних фізичних методів не тільки в косметології, а й в широкій клінічній практиці, що передбачає інтеграцію викладання з різними дисциплінами та формування умінь застосувати знання фізіотерапії в косметології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності, закладає розуміння сучасних фізичних методів в косметології, а також поширених захворювань шкіри, косметичних недоліків, які потребують інтеграції класичних клінічних уявлень і сучасних високих технологій. Отримані теоретичні знання та практичні навички допоможуть майбутньому фахівцю раціонально і правильно аналізувати вікові особливості шкіри і визначати методи корекції цих змін, визначити косметичні недоліки, вади і дерматологічні захворювання, вікові зміни шкіри для лікування фізіотерапевтичними методиками, довести доцільність використання фізіотерапевтичних методів в косметології, аналізувати та інтерпретувати результати фізіотерапевтичного лікування косметичних недоліків, вад, вікових змін шкіри, дерматологічних захворювань, вміти пояснювати сумісність і послідовність використання фізіотерапевтичних процедур в косметології.
 
 
Перелік 12
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Доказова медицина
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Доказова медицина» дає можливість здобувачу оволодіти основами аналітичної статистики і принципами організації та проведення статистичних досліджень. Студент отримує знання практичної спрямованості на засадах доказової медицини з визначення та оцінки стану здоров'я пацієнта, шляхом моніторингу та аналізу, дослідництва та критичного клінічного мислення у процесі застосування знань теоретичної, практичної та доказової медицини для ефективної фахової діяльності при патології, організації ефективної роботи в системі закладів охорони здоров'я та у домашніх умовах, формування уявлень про поняття здоров’я, формування навичок здорового способу життя.
 
Епідеміологія з основами доказової медицини
(викладається українською/англійською мовою)
Епідеміологія є структурним елементом доказової медицини, яка спрямована на розвиток обсягу знань, необхідних для розуміння причин і патофізіологічних механізмів захворювання, клінічного досвіду, інтуїції та набору професійних якостей, що в сукупності становлять так зване клінічне мислення. Дисципліна вивчає закономірності поширення та прогнозування будь-якого захворювання на основі вивчення клінічного перебігу хвороби, які ґрунтуються на суворих наукових принципах і методах, що сприяють мінімізації систематичних і випадкових помилок у медичній практиці.
 
Експериментальна медицина
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Експериментальна медицина» вивчає в експерименті патології системи крові, системного кровообігу, зовнішнього дихання, травлення, печінки, нирок, ендокринної та нервової систем; формує поглиблені й розширені знання у студентів з експериментального моделювання патологічних процесів, хвороб і патологічних станів з наступним вивченням функціональних змін у хворому організмі й загальних закономірностей та конкретних механізмів їх виникнення, розвитку, перебігу та наслідків.
 
 
 Перелік 13
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія» вивчає роль умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів у розвитку інфекційно-запальних процесів, що зустрічаються у всіх відділеннях клінік (терапевтичних, хірургічних, акушерських, педіатричних, травматологічних, урологічних та інших), їх властивості, особливості взаємин з макроорганізмом і методи мікробіологічної діагностики. Крім того, в її компетенцію входять такі загальні для всіх клінічних дисциплін питання, як госпітальні інфекції, нормальна мікрофлора, лабораторний контроль за санітарно-протиепідеміологічним режимом в установах охорони здоров'я. Сучасна клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія є невід'ємною субдисципліною клінічної лабораторної діагностики та дозволяє значно оптимізувати постановку діагнозу, вибір лікування, оцінку прогнозу і контроль ефективності терапії при багатьох захворюваннях людини.
 
Клінічна паразитологія та тропічна медицина
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Клінічна паразитологія та тропічна медицини» вивчає основні прояви паразитарних інфекційних хвороб та інфекційних хвороб, які зустрічаються у тропіках, принципи правильної інтерпретації клінічної інформації отриманої при обстеженні хворого та основні принципи лікування пацієнтів з інфекційною патологією.
 
Лабораторна діагностика паразитарних інвазій
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» вивчає лабораторні методи діагностики паразитарних інвазій, методики забору паразитів й приготування мікро- й макропрепаратів; сучасні підходи до боротьби з основними паразитозами людини та тварин, життєві цикли найбільш поширених в Україні паразитичних тварин.
 
 
 Перелік 15
8 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Оториноларингологія
(викладається українською/англійською мовою)
Отоларингологія (ЛОР) - це розділ клінічної медицини, що вивчає особливості анатомо-морфологічної будови і функціонування вуха, носа і горла (глотки, гортані, трахеї) та суміжних з ними ділянок ЛОР-органів, їх патологічні зміни, методи лікування та профілактики. захворювання верхніх дихальних шляхів, органів слуху, методи їх діагностики, лікування і профілактики.
 
Актуальні питання ЛОР-патологій
(викладається українською/англійською мовою)
Вибіркова дисципліна, яка фокусується на вивченні понять, термінології, діагностичних та лікувальних підходів при наданні кваліфікованої медичної допомоги хворим з найпоширенішими захворюваннями вуха, горла та носа.
 
Пластичні втручання в оториноларингології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна охоплює вивчення різноманітних вад розвитку, наслідків травм або попередніх хірургічних втручань в ділянці ЛОР-органів, які призвели до функціональних, анатомічних або косметичних дефектів, і методики їх усунення.
 
 
 Перелік 16
8 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Актуальні питання урології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна вивчає захворювання, що спричиняють порушення уродинаміки та сучасні методи їх діагностики, лікування та профілактики у чоловіків і жінок.
 
Невідкладна допомога (невідкладні стани) в урології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна охоплює спектр теоретичних знань, умінь та навичок, необхідних для діагностики та надання первинної лікарської допомоги пацієнтам з невідкладними урологічними станами та травмою сечостатевої системи у чоловіків та жінок.
 
Патологія нирок: фокуси діагностики та підходи лікування
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна охоплює спектр найбільш актуальних питань нефрології з акцентом на сучасні логістичні підходи до діагностики та лікувального процесу пацієнтів з захворюваннями нирок та сечовивідної системи.
 
Менеджмент пацієнта з сечовим, нефротичним та нефритичним синдромом
(викладається українською/англійською мовою)
Предметом дисципліни є діагностична і лікувальна тактика ведення нефрологічного пацієнта з фокусом на клініко-лабораторний фенотип захворювання.
 
Малоінвазивна хірургія в лікуванні сечокам’яної хвороби
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна фокусується на веденні пацієнта з сечокам’яною хворобою та закладає основи оволодіння студентами сучасних малоінвазивних методів діагностики та хірургічного лікування сечокам’яної хвороби у чоловіків і жінок.
 
Основи сексології та сексопатології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна, що вивчає причини, умови розвитку, вплив на інші характеристики здоров’я людини, клінічні прояви сексуальних порушень з метою їхньої діагностики, раціонального лікування, психологічної корекції, дієвої профілактики, а також розробки питань психогігієни статевого життя.
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader