НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «МЕДИЦИНА»  Medicine UKR LOGO


Вибіркові компоненти

Перелік 7 (вступ 2019)
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)


Радіологія
(викладається українською/англійською мовою)
Розглядається фiзична суть методiв променевої діагностики, а також основи променевої анатомiї, також вивчаються методи променевого дослідження органів і систем та діагностики основних захворювань організму людини. Окремі розділи присвячені використанню іонізуючого випромінювання з лікувальною метою.

Сучасні інструментальні методи дослідження в клініці
(викладається українською/англійською мовою)
Вивчання дисципліна «Сучасні інструментальні методи дослідження в клініці» формує у студентів систему знань щодо найсучасніших інструментальних методів функціональної діагностики та лікування, які використовуються при дослідженні різних фізіологічних та патологічних станів організму. Студенти мають можливість оволодіти основним технікам проведення функціональних досліджень та контролювати динаміку реабілітаційного процесу на підставі даних інструментальних методів діагностики. За час навчання формується всебічний комплексний підхід при фізичному та психічному обстеженні пацієнтів з використанням різноманітних методів діагностики.

Онкологія і радіаційна медицина

В процесі вивчення цієї дисципліни студенти мають змогу ознайомитися з молекулярно-генетичними та патофізіологічними основами розвитку пухлинного процесу, вдосконалити знання, можливості та вміння ранньої діагностики онкологічних захворювань. Також формується розуміння процесів у людському організмі, які виникають під дією іонізуючих випромінювань. 

 

 Перелік 8
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

Фтизіатрія
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Фтизіатрія» базується на вивченні студентами епідеміології, методів своєчасного виявлення і діагностики, клініко-діагностичних ознак туберкульозу, основних принципів лікування хворих на туберкульоз, профілактики туберкульозу та заходи інфекційного контролю. Студенти вдосконалюють вміння опитування та об’єктивного обстеження хворого, інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних досліджень, формулювання клінічного діагнозу, призначення лікування, надання екстреної медичної допомоги.

Актуальні питання пульмонології
(викладається українською або англійською мовою)
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання пульмонології» є набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо своєчасного виявлення, лікування та профілактики захворювань органів дихання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні питання пульмонології» є опанування студентами навичок діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання, організації надання медичної допомоги хворим з цією патологією на первинному, вторинному та третинному рівнях.

 

Перелік 9
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія» вивчає роль умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів у розвитку інфекційно-запальних процесів, що зустрічаються у всіх відділеннях клінік (терапевтичних, хірургічних, акушерських, педіатричних, травматологічних, урологічних та інших), їх властивості, особливості взаємин з макроорганізмом і методи мікробіологічної діагностики. Крім того, в її компетенцію входять такі загальні для всіх клінічних дисциплін питання, як госпітальні інфекції, нормальна мікрофлора, лабораторний контроль за санітарно-протиепідеміологічним режимом в установах охорони здоров'я. Сучасна клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія є невід'ємною субдисципліною клінічної лабораторної діагностики та дозволяє значно оптимізувати постановку діагнозу, вибір лікування, оцінку прогнозу і контроль ефективності терапії при багатьох захворюваннях людини.

Імунна система та алергічні реакції: від норми до патології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна навчає студентів загальних закономірностей розвитку, структури та функціонування імунної системи організму, діагностиці з використанням імунологічних методів. Надаються сучасні уявлення про імунологію та органо-тканинну структуру системи імунітету людини, імунокомпетентні клітини та їх рецептори, механізми регулювання імунних процесів на рівні організму та клітинному рівнях, антигени та антитіла, їх взаємодію, головний комплекс гістосумісності і його біологічне значення, генетичне різноманіття і особливості формування антиген-розпізнаючих рецепторів Т- та В-лімфоцитів. Дисципліна висвітлює сучасні погляди про патогенез, поширеність, методи діагностики та лікування алергічних захворювань, особлива увага спрямована на IgE-залежні реакції та захворювання. 

 

Перелік 10
7 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів сечовидільної системи

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діагностика, лікування, профілактика, реабілітація найбільш розповсюджених урологічних захворювань. Актуальність проблеми невідкладних станів у клініці урологічної патології зумовлена високою частотою ускладнень, що призводять до незворотних змін. Своєчасна й ефективна допомога має вирішальне значення для перебігу захворювання. У навчальній дисципліні вивчають невідкладні стани з у рахуванням урологічної патології, хвороби та алгоритми їх лікування, що базуються на сучасних засадах лікування. Висвітлено сучасну терапію, оптимальний вибір тактики лікування, що дає можливість знижувати летальність, покращувати стан хворих.

Актуальні питання діагностики , профілактики та лікування хвороб органів дихання

Дисципліна «Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів дихальної системи» включає в себе інформацію про сучасні уявлення про основи діагностики, лікування та профілактики основних захворювань органів дихання, обґрунтовано актуальність проблеми, наведено критерії клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, принципи та алгоритми лікування. Серед усіх захворювань, хвороби органів дихання реєструються найчастіше. Стрімке погіршення екологічної обстановки, підвищення рівня травматизму, що супроводжується ушкодженнями грудної клітки та органів грудної порожнини, зростання кількості онкологічних захворювань органів дихання, стреси, професійні шкідливості сприяють нездужанню.

Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення

Програма дисципліни за вибором „Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення” передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в гастроентерології та стосуються діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності здорового способу життя і профілактики основних хвороб шлунково-кишкового каналу (ШКК). Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів. Будуть розкриватися проблемні питання гастроентерологічних хвороб. Практичні заняття проводяться на клінічних базах кафедри. Студенти будуть брати участь у діагностично-лікувальному процесі пацієнтів під керівництвом викладачів кафедри. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються для діагностики та лікування хвороб ШКК.

Актуальні питання діагностики в кардіології
(викладається українською/англійською мовою)
Кардіологія є однією з базових дисциплін в підготовці лікарів будь-якого профілю, оскільки серцево-судинні захворювання – найважливіша проблема людства у зв’язку значною розпосюдженістю та інвалидізацією і смертністю пацієнтів. Кардіологія вивчає особливості патогенезу та закономірності розвитку клінічного перебігу захворювань серцево-судинної системи з використанням комплексного міждисциплінарного підходу до їх лікування, процеси реабілітації після перенесенних важких судинних катастроф, а також основні заходи їх профілактики. Навчальна дисципліна «Актуальні питання діагностики в кардіології» є забезпечення майбутніх фахівців науково обґрунтованими знаннями основ кардіології та необхідними практичними навичками за кваліфікацією магістр медицини, лікар.

Актуальні питання діагностики в гастроентерології
(викладається англійською мовою)
Програма дисципліни за вибором « Актуальні питання діагностики в гастроентерології» передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в гастроентерології та стосуються діагностики та диференційної діагностики основних хвороб шлунково-кишкового каналу (ШКК). Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів. Будуть розкриватися проблемні питання гастроентерологічних хвороб. Практичні заняття проводяться на клінічних базах кафедри. Студенти будуть брати участь у діагностично-лікувальному процесі пацієнтів під керівництвом викладачів кафедри. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються для діагностики хвороб ШКК.

 

Перелік 11
8 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів кровотворної системи
(викладається українською/англійською мовою)
Хвороби системи крові до теперішнього часу залишаються серйозною проблемою медичної науки і практики, тому як і раніше актуальним є вивчення діагностичних критеріїв захворювань системи крові, розгляд питань ранньої діагностики з урахуванням анамнезу виявлених клінічних проявів і лабораторно-інструментальних показників. Адекватна діагностика дозволяє найповніше охарактеризувати пухлинні клони, встановити поширеність процесу, виділити клінічні та лабораторні параметри, що мають прогностичне значення, і на цій основі вибрати оптимальний варіант лікування, а також розробити алгоритм моніторингу перебігу хвороби після його завершення.

Актуальні питання діагностичних досліджень в ендокринології

Програма дисципліни «Актуальні питання діагностичних досліджень в ендокринології» передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності здорового способу життя і профілактики основних хвороб ендокринної системи. Тематичний план лекцій, практичних занять та самостійної роботи розкривають проблемні питання ендокринології. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються для діагностики та лікування хвороб ендокринної системи.

Епідеміологія та принципи доказової медицини

Клінічна епідеміологія – це розділ епідеміології, який включає методологію отримання в епідеміологічних дослідженнях науково – обґрунтованої доказової інформації про закономірності клінічних проявів хвороби, методах діагностики, лікування і профілактики, для прийняття оптимального клінічного рішення по відношенню до кожного пацієнта. Також необхідними знаннями є поняття про епідемічний процес інфекційних та неінфекційних захворювань, його рушійні сили, прояви, фактори. Пізнання законів епідеміології є основним інструментом для локалізації осередків інфекційних захворювань та покращення епідемічної ситуації в умовах складної економічної та соціальної дестабілізації в світі та нових викликів для системи охорони здоров’я населення, пов’язаних з новими, емерджентними інфекціями та тих, що мають міжнародне значення.

Особливості невідкладних станів в кардіології

Актуальність розроблення навчальної дисципліни «Особливості невідкладні станів у кардіології» визначається зміною та оновленням підходів до стандартів надання невідкладної допомоги хворим терапевтичного профілю. Детального висвітлення нових методів і технології діагностики невідкладних станів та лікування в кардіології. Вивчається у дисципліні етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика та диференціального діагнозу захворювань серцево-судинної системи. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах базується на засадах доказової медицини.

Актуальні питання кардіології
(викладається англійською мовою)
Кардіологія є однією з базових дисциплін в підготовці лікарів будь-якого профілю, оскільки серцево-судинні захворювання – найважливіша проблема людства у зв’язку значною розпосюдженістю та інвалидізацією і смертністю пацієнтів. Кардіологія вивчає особливості патогенезу та закономірності розвитку клінічного перебігу захворювань серцево-судинної системи з використанням комплексного міждисциплінарного підходу до їх лікування, процеси реабілітації після перенесенних важких судинних катастроф, а також основні заходи їх профілактики.

 

Перелік 12
8 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Вибрані розділи трудового і медичного права та основ підприємницької діяльності
(викладається українською/англійською мовою)
Мета дисципліни – полягає у формуванні у студентів системи знань щодо теоретичних, економічних, правових та організаційних основ підприємницької діяльності, опануванні студентами основних інститутів трудового права, компетенцій і початкових практичних навичок, потрібних для організації ведення підприємництва. Дисципліна є органічним поєднанням економічних і юридичних знань, необхідних для формування загальних компетенцій у фахівців будь-якої галузі знань, та включає дві частини: основи підприємницької діяльності формують у студента сукупність знань та навичок про: економічну природу підприємництва її форми та планування; інноваційне підприємництво; технології створення власної справи; державне регулювання підприємництва; комерціалізацію наукових розробок. Вибрані розділи трудового права формують у студента сукупність знань та навичок про: трудовий договір; робочий час та час відпочинку; оплату праці; охорону праці, відповідальність за порушення трудових прав працівника.

Медичне право
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна «Медичне право» включає в себе інформацію щодо основних теоретичних і методичних питань медичного правознавства як науки та практики з метою правової оцінки дій медичних працівників у межах чинного законодавства України. Необхідність оволодіння знаннями з судової медицини обумовлена тим, що, згідно чинного законодавства України, правоохоронні органи мають право залучати до виконання невідкладних розшукових слідчих дій лікаря будь-якої спеціальності, що необхідно у випадках огляду трупа на місці події, проведення освідування особи, вилучення зразків для експертизи.

Основи патентознавства
(викладається українською/англійською мовою)
Викладання навчальної дисципліни «Основи патентознавства» є ознайомлення студентів з сучасним станом патентознавства, патентним законом, законом про авторське право і суміжні права, об'єктах винаходів, складанням заявки на винахід, з пошуком патентної документації та видами патентного пошуку. Надбання студентом знань у системі індивідуальної власності у винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, міжнародного співробітництва в області інтелектуальної власності, системи патентної інформації та отримання навичок роботи з патентною документацією, нормативно–правовими актами в оформленні матеріалів заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг).

Менеджмент та маркетинг в медицині
(викладається українською/англійською мовою)
Розглянуто основні поняття менеджменту як науково-обґрунтованого процесу управління в медицині, зокрема в закладах державної та приватної форм власності. Акцент зроблено на завдання та функції менеджера системи охорони здоров’я в сучасних економічних умовах. Розглянуто основи оплати праці медичних працівників і поняття мотиваційного механізму управління медичним персоналом. Для студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. Викладений матеріал у дисципліни може бути корисним для широкого кола читачів, зацікавлених комплексом менеджменту та маркетингу в сфері медицини

 

Перелік 13
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Офтальмологія
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Офтальмологія» навчає основам області клінічної медицини, що займається вивченням етіології, патогенезу і різних проявів порушень функції зору людини, вивчає різноманітні захворювання органів зору – очного яблука та його придатків. Студенти під час вивчення дисципліни набувають унікальних теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю загальної практики для надання офтальмологічної допомоги хворим з патологією органу зору. Увага цього курсу прикута до вивчення анатомо-фізіологічні особливостей та функції різних відділів зорового аналізатора, захисного апарату ока у дорослих і дітей; отримання уявлення про значення, анатомо-фізіологічні особливості органу зору, освоєння основних сучасні методів дослідження (зовнішній огляд, бічне освітлення), методи біомікроскопії, зворотної та прямої офтальмоскопії, як у дорослих, так і у дітей, навчаються діагностувати і лікувати найбільш розповсюджені, доступні лікарям - неспеціалістам захворювання. Освоюють методику визначення центрального і периферичного зору, і сутінкового колірного зору у дорослих і дітей, знайомляться з принципами профвідбору. Вивчають види клінічної рефракції, навчаються визначати рефракцію суб'єктивним методом, акомодацію та її зміни з віком, сформулювати основні поняття про астигматизм, навчити підбирати і виписувати прості окуляри.

Терапевтичні методи лікування в офтальмології
(викладається українською/англійською мовою)
Предметом вивчення навчальної дисципліни: є вивчення захворювань органу зору та його придатків, методи діагностики, лікування та профілактики патології ока. Вивчення дисципліни Терапевтичні методи лікування в офтальмології закладає основи поведінки лікаря при роботі із пацієнтом, що має патологію ока. Метою викладання навчальної дисципліни «Терапевтичні методи лікування в офтальмології» є оволодіння етико-деонтологічними основами охорони зору людей різного віку. На основі вивчення етіології, патогенезу захворювань, класифікацій, особливостей клінічної картини, студенти опановують необхідні знання та вміння, дії, навички, теоретичних основ офтальмології як науки (термінологія, методи дослідження, загальні клінічні симптоми основних захворювань ока, принципи діагностики та лікування, профілактики захворюваності) та відпрацювують практичних навичок з дослідження, з методів надання невідкладної допомоги.

Сучасна офтальмохірургія
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна спрямовує студента до набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо основних питань пов’язаних з наданням допомоги пацієнтам з вродженими, віковими та посттравматичними дефектами органу зору та його придатків, спрямоване на оволодіння знань з основних методик проведення пластичних та реконструктивних операцій на різних ділянках орбіти, очного яблука, а також сприяє формуванню умінь застосовувати знання з офтальмології в професійній діяльності. Ознайомлює з показаннями до хірургічного лікування катаракт, принципами операції, корекції афакії окулярами, контактними і інтраокулярними лінзами. Вивчає клінічну картину пошкоджень органу зору, навчити визначати терміновість направлення до та інших захворюваннях ока, які потребують хірургічного втручання.

 

Перелік 14
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Ультразвукова діагностика невідкладних станів
(викладається українською/англійською мовою)
Предмет «Ультразвукова діагностика невідкладних станів» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок з цієї дисципліни, оволодіння методологією досліджень, що вирішують актуальні завдання ультразвукової діагностики, результати якого мають велике практичне значення. Передбачається засвоєння знань про особливості організації та проведення ультразвукової діагностики в невідкладних станах, методик дослідження, вивчення особливостей сонографічних проявів у пацієнтів різного ступеня важкості, диференційно-діагностичних ознак, сучасних напрямків і алгоритмів діагностики в невідкладних станах.

Лабораторна діагностика вірусних інфекцій в гастроентерології
(викладається українською/англійською мовою)
Викладання навчальної дисципліни за вибором «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій в гастроентерології» передбачає вдосконалення знань та вмінь щодо верифікації та аналізу факторів ризику виникнення патології шлунково-кишкового тракту, сучасних методів діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту, станів, які потребують кваліфікованої невідкладної допомоги, особливості результатів лабораторних та інструментальних досліджень пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту, тонкощі клінічних проявів захворювань шлунково-кишкового тракту згідно даних доказової медицини.

Клінічна лабораторна діагностика
(викладається українською/англійською мовою)
Стрімкий розвиток клінічної медицини повинен бути забезпечений підготовкою лікаря клініциста, який володіє основами знань з лабораторної діагностики і має навики клінічного мислення. Це забезпечить розуміння правил лабораторних досліджень, грамотне призначення і використання лабораторних тестів і повноцінне застосування їх різноманітних можливостей в лікувально-діагностичному процесі. Клінічна лабораторна діагностика надає діагностичної інформативності і є складовою частиною єдиного процесу, що опирається на клінічне мислення лікаря. Для правильної клінічної інтерпретації результатів лабораторних досліджень студенту необхідно мати уяву про технології їх виконання, орієнтуватися в поняттях чутливості, специфічності, точності лабораторних тестів. Самостійного значення набувають знання про вплив медикаментів на результати лабораторних досліджень, питання підготовки пацієнта до дослідження, правила забору і зберігання біоматеріалу.

Військово-польова терапія

Медична дисципліна «Військово-польова терапія» вивчає причини і механізми виникнення, клінічну течію, лікування і профілактику хворобливих процесів у внутрішніх органах, що розвиваються від дії зброї і під впливом особливостей праці і побуту військовослужбовців; розробляє і упроваджує в практику вдосконалені форми надання допомоги хворим і пораненим на етапах евакуації медичною . Основні завдання дисципліни є вивчення захворюваності особового складу військ як в умовах бойових дій, так і в умовах тилової служби; вивчення особливостей виникнення, клінічних проявів і перебігу захворювань серед військовослужбовців армії, що діє; вивчення етнології, ранньої діагностики, патогенезу, клініки, профілактики і лікування патологічних процесів, розвиток яких зв'язаний із застосуванням атомного, хімічного і бактеріологічної зброї, а також захворювань внутрішніх органів, обумовлених пораненням, дією вибухової хвилі, термічними опіками і обмороженням.

Клінічна біохімія

Клінічна біохімія – це розділ біологічної хімії, який визначає особливості обміну речовин і енергії людського організму за умов фізіологічної норми та патологічних станів, створює теоретичні засади та методику біохімічної діагностики й лікування, раціонального харчування та профілактики захворювань. Клінічна біохімія як теоретична дисципліна пояснює механізми різних метаболічних процесів, їх регулювання, механізми патологічних процесів і можливі шляхи їх корекції. Вивчення дисципліни «Клінічна біохімія» сприяє узагальненню студентами знань про обмін речовин людини загалом та розвиває знання про метаболічні процеси, що відбуваються у різних тканинах та органах людини.

 

Перелік 15
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку) 

 

Актуальні питання анемічного синдрому в клініці внутрішніх хвороб
(викладається українською/англійською мовою)
У дисципліні «Актуальні питання анемічного синдрому в клініці внутрішніх хвороб» передбачено підвищення вимог до засвоєння студентами теоретичних знань, оволодіння навичками фізикального обстеження хворих, інтерпретації результатів лабораторних і інструментальних досліджень, оволодіння методиками диференційної діагностики та обґрунтування діагнозу, профілактики і лікування хворих з гематологічними захворюваннями, в особливості з анемією, набуття знань з питань лікарської етики. Гематологія значно збагатилась фундаментальними дослідженнями та практичними розробками завдяки досягненням морфології, імунології та цитогенетики кровотворних клітин. Це, у свою чергу, дозволило отримати додаткові характеристики показників червоної крові та провести диференціальну діагностику різних форм анемій.

Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу» надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів гематологічної патології та інших невідкладних станів, уникнути фатальних помилок або втрати часу та здійснити першочергові кроки, які врятують життя людині і/або стануть добрим підґрунтям для її успішного подальшого лікування у стаціонарі. При опануванні дисципліни «Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу» раціональним є впровадження в навчальний процес сучасних світових напрацювань та стандартів з основних питань гематології.

Сучасні алгоритми диференціальної діагностики гострих та хронічних лейкемій

Дисципліна «Сучасні алгоритми диференціальної діагностики гострих та хронічних лейкемій» включає в себе інформацію про сучасні уявлення про основи діагностики, лікування та профілактики гострих та хронічних лейкемій, обґрунтовано актуальність проблеми, наведено критерії клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, принципи та алгоритми лікування. Захворюваність усіма видами лейкемій (лейкозів) складає 13 випадків на 100000 населення на рік. Існують певні відмінності між видами лейкемій, що залежать від віку хворих. Хронічний лімфолейкоз – найбільш частий вид лейкемії, що діагностується у дорослих. Актуальність своєчасної діагностики та лікування лейкозів випливає з труднощів при медичному веденні та психологічній підтримці пацієнтів з даними захворюваннями.

 

Перелік 16
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Актуальні питання урології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна вивчає захворювання, що спричиняють порушення уродинаміки та сучасні методи їх діагностики, лікування та профілактики у чоловіків і жінок.

Невідкладна допомога (невідкладні стани) в урології
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна охоплює спектр теоретичних знань, умінь та навичок, необхідних для діагностики та надання первинної лікарської допомоги пацієнтам з невідкладними урологічними станами та травмою сечостатевої системи у чоловіків та жінок.

Патологія нирок: фокуси діагностики та підходи лікування
(викладається українською/англійською мовою)
Дисципліна охоплює спектр найбільш актуальних питань нефрології з акцентом на сучасні логістичні підходи до діагностики та лікувального процесу пацієнтів з захворюваннями нирок та сечовивідної системи.

Малоінвазивна хірургія в лікуванні сечокам’яної хвороби

Дисципліна фокусується на веденні пацієнта з сечокам’яною хворобою та закладає основи оволодіння студентами сучасних малоінвазивних методів діагностики та хірургічного лікування сечокам’яної хвороби у чоловіків і жінок.

 

Перелік 17
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку) 

 

Оториноларингологія
(викладається українською/англійською мовою)
Отоларингологія (ЛОР) - це розділ клінічної медицини, що вивчає особливості анатомо-морфологічної будови і функціонування вуха, носа і горла (глотки, гортані, трахеї) та суміжних з ними ділянок ЛОР-органів, їх патологічні зміни, методи лікування та профілактики. захворювання верхніх дихальних шляхів, органів слуху, методи їх діагностики, лікування і профілактики.

Актуальні питання ЛОР-патологій
(викладається українською/англійською мовою)
Вибіркова дисципліна, яка фокусується на вивченні понять, термінології, діагностичних та лікувальних підходів при наданні кваліфікованої медичної допомоги хворим з найпоширенішими захворюваннями вуха, горла та носа.

Пластичні втручання в оториноларингології

Дисципліна охоплює вивчення різноманітних вад розвитку, наслідків травм або попередніх хірургічних втручань в ділянці ЛОР-органів, які призвели до функціональних, анатомічних або косметичних дефектів, і методики їх усунення.

 

Перелік 18
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Ендокринологія з діабетологією
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Ендокринологія з діабетологією» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань із цієї дисципліни, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, що вирішує актуальне наукове завдання в ендокринології, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Крім цього, вдосконалення знань про особливості будови та функціонування острівцевого апарату підшлункової залози, оволодіння методикою дослідження параметрів вуглеводного обміну, вивчення етіо-патогенетичних особливостей, клінічних проявів і диференційно-діагностичних ознак цукрового діабету, сучасних напрямків і алгоритмів лікування та профілактики різних типів цукрового діабету та його ускладнень, а також профілактичних заходів.

Сучасні погляди на ведення пацієнтів з цукровим діабетом
(викладається українською/англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Сучасні погляди на ведення пацієнтів з цукровим діабетом» є актуальною оскільки зростання захворюваності дає змогу говорити про епідемію цукрового діабету. Щорічно в світі реєструється 3 млн смертей, обумовлених цукровим діабетом, тобто кожні 10 секунд помирає 1 хворий на цукровий діабет (ЦД). «Сучасні погляди на ведення пацієнтів з цукровим діабетом» передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань лікування та реабілітації пацієнтів ЦДЮ МС та ожирінням.

Патологія щитовидної залози: вузлові утворення, гормональний статус та менеджмент пацієнтів

Метою програми «Патологія щитовидної залози: вузлові утворення, гормональний статус та менеджмент пацієнтів» є більш поглиблене вивчення етиопатогенетичних аспектів вузлових утворень щитоподібної залози, клінікі та менеджменту такої категорії пацієнтів. Програма передбачає здобуття та поглиблення знань, вмінь, навичок та інших компетентностей студентів з питань вузлових утворень щитоподібної залози з врахування гормонального статусу необхідних у професійній діяльності, які встановлені на основі освітньо-професійної програми. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Патологія щитовидної залози: вузлові утворення, гормональний статус та менеджмент пацієнтів» є оволодіння навичками опитування, здатність до визначення необхідного переліку лабораторно-інструментальних досліджень та оцінки їх результатів, встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання, визначення необхідного режиму праці та відпочинку, характеру харчування при лікуванні такої категорії захворювань та визначення принципів та характеру лікування.

Перелік 19
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку) 

 

Фтизіатрія
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Фтизіатрія» базується на вивченні студентами епідеміології, методів своєчасного виявлення і діагностики, клініко-діагностичних ознак туберкульозу, основних принципів лікування хворих на туберкульоз, профілактики туберкульозу та заходи інфекційного контролю. Студенти вдосконалюють вміння опитування та об’єктивного обстеження хворого, інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних досліджень, формулювання клінічного діагнозу, призначення лікування, надання екстреної медичної допомоги.

Актуальні питання пульмонології

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання пульмонології» є набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо своєчасного виявлення, лікування та профілактики захворювань органів дихання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні питання пульмонології» є опанування студентами навичок діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання, організації надання медичної допомоги хворим з цією патологією на первинному, вторинному та третинному рівнях.

Дослідження функцій зовнішнього дихання

Метою програми «Дослідження функцій зовнішнього дихання» є поглиблення знань студентів в області діагностики вентиляційних порушень функції бронхо-легеневого апарату. Програма передбачає здобуття та поглиблення знань, вмінь, навичок та інших компетентностей студентів з питань проведення досліджень функції зовнішнього дихання (спірометрії, пікфлуометрії) та оцінки результатів дослідження. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дослідження функцій зовнішнього дихання» є ознайомлення студентів з методикою проведення дослідження функції зовнішнього дихання, показаннями та протипоказаннями щодо їх проведення, діагностичною цінністю кожного з них та навчити студентів самостійно трактувати результати проведених досліджень.

 

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader