НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «МЕДИЦИНА»  Medicine UKR LOGO


Вибіркові компоненти

Перелік 11 (вступ 2018)
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)


   
Актуальні питання анемічного синдрому в клініці внутрішніх хвороб
(викладається українською або англійською мовою)
 
У дисципліні «Актуальні питання анемічного синдрому в клініці внутрішніх хвороб» передбачено підвищення вимог до засвоєння студентами теоретичних знань, оволодіння навичками фізикального обстеження хворих, інтерпретації результатів лабораторних і інструментальних досліджень, оволодіння методиками диференційної діагностики та обґрунтування діагнозу, профілактики і лікування хворих з гематологічними захворюваннями, в особливості з анемією, набуття знань з питань лікарської етики. Гематологія значно збагатилась фундаментальними дослідженнями та практичними розробками завдяки досягненням морфології, імунології та цитогенетики кровотворних клітин. Це, у свою чергу, дозволило отримати додаткові характеристики показників червоної крові та провести диференціальну діагностику різних форм анемій.
   
Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу
(викладається українською або англійською мовою)
 
Навчальна дисципліна «Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу» надає можливість студентам медичного факультету опанувати знання, вміння та практичні навички, які надають можливість фахівцеві швидко та правильно зорієнтуватися в ситуаціях при наявності у пацієнтів гематологічної патології та інших невідкладних станів, уникнути фатальних помилок або втрати часу та здійснити першочергові кроки, які врятують життя людині і/або стануть добрим підґрунтям для її успішного подальшого лікування у стаціонарі. При опануванні дисципліни «Сучасні методи лікування при змінах в системі гемостазу» раціональним є впровадження в навчальний процес сучасних світових напрацювань та стандартів з основних питань гематології.
   
Клінічна біохімія
(викладається українською або англійською мовою)
 
Клінічна біохімія – це розділ біологічної хімії, який визначає особливості обміну речовин і енергії людського організму за умов фізіологічної норми та патологічних станів, створює теоретичні засади та методику біохімічної діагностики й лікування, раціонального харчування та профілактики захворювань. Клінічна біохімія як теоретична дисципліна пояснює механізми різних метаболічних процесів, їх регулювання, механізми патологічних процесів і можливі шляхи їх корекції. Вивчення дисципліни «Клінічна біохімія» сприяє узагальненню студентами знань про обмін речовин людини загалом та розвиває знання про метаболічні процеси, що відбуваються у різних тканинах та органах людини.
   
   
Перелік 12
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
   
   
Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики акушерської патології
(викладається українською або англійською мовою)
 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики акушерської патології» є володіння навичками збирання інформації про пацієнта, здатність до оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання, визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань, визначення лікувального харчування при лікуванні захворювань, визначення принципів та характеру лікування захворювань, визначення тактики ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду, виконання медичних маніпуляцій, діагностування невідкладних станів та надання екстреної медичної допомоги, визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду, ведення медичної документації, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

   
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
(викладається українською або англійською мовою)
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Невідкладні стани в акушерстві та гінекологіі» є патологічні процеси, пов’язані з акушерськими та гінекологічними ускладненнями (масивні кровотечі, прееклампсія і еклампсія, HELLP-синдром, патологічні та оперативні пологи, передчасне розродження, кесарів розтин, шок та септичні стани, що є найбільш частими причинами материнської та перинатальної захворюваності і смертності. Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення кожним здобувачем теоретичних знань та практичних навичок для самостійної лікарської діяльності для надання вторинної і третинної допомоги в закладах охорони здоров’я при невідкладних станах, що ускладнюють перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду, гінекологічну патологію, розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики.
 
 
Перелік 13
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Терапевтичні методи лікування в офтальмології
(викладається українською або англійською мовою)
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни: є вивчення захворювань органу зору та його придатків, методи діагностики, лікування та профілактики патології ока. Вивчення дисципліни Терапевтичні методи лікування в офтальмології закладає основи поведінки лікаря при роботі із пацієнтом, що має патологію ока. Метою викладання навчальної дисципліни «Терапевтичні методи лікування в офтальмології» є оволодіння етико-деонтологічними основами охорони зору людей різного віку. На основі вивчення етіології, патогенезу захворювань, класифікацій, особливостей клінічної картини, студенти опановують необхідні знання та вміння, дії, навички, теоретичних основ офтальмології як науки (термінологія, методи дослідження, загальні клінічні симптоми основних захворювань ока, принципи діагностики та лікування, профілактики захворюваності) та відпрацювують практичних навичок з дослідження, з методів надання невідкладної допомоги.
   
Сучасна офтальмохірургія
(викладається українською або англійською мовою)
 
Дисципліна спрямовує студента до набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо основних питань пов’язаних з наданням допомоги пацієнтам з вродженими, віковими та посттравматичними дефектами органу зору та його придатків, спрямоване на оволодіння знань з основних методик проведення пластичних та реконструктивних операцій на різних ділянках орбіти, очного яблука, а також сприяє формуванню умінь застосовувати знання з офтальмології в професійній діяльності. Ознайомлює з показаннями до хірургічного лікування катаракт, принципами операції, корекції афакії окулярами, контактними і інтраокулярними лінзами. Вивчає клінічну картину пошкоджень органу зору, навчити визначати терміновість направлення до та інших захворюваннях ока, які потребують хірургічного втручання.
 
 
Перелік 14
9 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Актуальні питання дерматології, венерології
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні питання дерматології, венерології» охоплює вивчення двох великих і пов’язаних між собою розділів: дерматологію – науку про хвороби шкіри, яка вивчає функцію та структуру шкіри в нормі та патології, взаємозв’язок захворювань шкіри з різноманітними патологічними станами організму, з’ясовує етіологію та патогенез різноманітних дерматозів, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики захворювань шкіри; венерологію – науку, що вивчає епідеміологію, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом.
   
Актуальні проблеми ВІЛ
(викладається українською або англійською мовою)
 
Предмет «Актуальні проблеми ВІЛ» формує здатність застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння закономірностей сучасного перебігу патологічних процесів при ВІЛ-інфекції та розвитку інших інфекцій у хворих; виявлення взаємозв’язків між клінічними особливостями перебігу та імунним станом хворих на ВІЛ-інфекцію. Навчання передбачає також розуміння проблеми стигми та дискримінації й шляхів їх подолання у суспільстві із залученням лікарів загальної практики/сімейної медицини, що надають допомогу ВІЛ-інфікованим пацієнтам.
 
Косметологія
(викладається українською або англійською мовою)
Вивчення навчальної дисципліни за вибором «Косметологія» передбачає отримання знань стосовно етіології, патогенезу, клінічних проявів різноманітних косметологічних патологій та засвоєння сучасних підходів до лікування чи застосування відповідних профілактичних заходів.
 
 
Перелік 15
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Актуальні питання проспективних досліджень в кардіології
(викладається українською або англійською мовою)
Метою викладання навчальної дисципліни є: оволодіння поглибленими професійними знаннями та вміння виконувати професійні навички спеціаліста кардіолога, проводити наукові дослідження, що дасть можливість розширювати свій науковий та загальноосвітній світогляд, зокрема шляхом засвоєння знань основних концепцій, теоретичних та практичних проблем, становлення сучасної кардіології як науки і практики медицини. При вивченні курсу здобувачі опанують: сучасні методики наукових клінічних (рандомізованих плацебоконтрольованих, проспективних, порівняльних груп тощо) досліджень, етапами дослідження, вміння моделювати функціонування серцево-судинної системи організму, сучасним дослідним устаткуванням і приладами.
 
Інтервенційна кардіологія
(викладається українською або англійською мовою)
Інтервенційна кардіологія - це медична дисципліна, що займається оперативними процедурами в порожнинах серця, коронарних артеріях і великих судинах без звернення до хірургії. Надання якісної медичної допомоги, а також розвиток клінічних переваг інтервенційної кардіології є першочерговим завданням. Інтервенційна кардіологія як метод коронарної реваскуляризації. Також після вивчення дисципліни студент повинен знати базові принципи сучасної діагностики та проводити прості методи дослідження і аналізувати їх діагностичний потенціал в пацієнтів з серцево-судинною патологією.
 
Сучасна діагностика некоронарогенних захворювань серця
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Сучасна діагностика некоронарогенних захворювань серця» є забезпечення майбутніх фахівців науково обґрунтованими знаннями основ кардіології. Актуальність теми визначається невпинним зростанням данної захворюванності, труднощами діагностики, високою частотою тимчасової та стійкої непрацездатності. Серед усіх пацієнтів, госпіталізованих в кардіологічні відділення близько 10 % припадає на некоронарогенні захворювання міокарда, які мають подібну симптоматику з іншими захворюваннями серцево-судинної системи (ІХС, ГХ, вади серця) та характеризуються несприятливим прогнозом, високим рівнем інвалідизації та смертності.
 
 
Перелік 16
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Лабораторно-інструментальна діагностика в педіатрії» навчає студентів методам клінічного, лабораторного, функціонального обстеження дитини в умовах стану здоров’я або патології, для оцінки впливу оздоровчих, профілактичних, лікувальних, реабілітаційних заходів та їх ефективності, визначення адекватності об’єму та змісту методів для діагностики, результативності рекреації, відновлювальної терапії тощо.
   
Принципи раціонального харчування дітей старше року
(викладається українською або англійською мовою)
 
Правильна організація харчування дітей, старших за 1 рік, відіграє важливу роль. Інтенсивність росту дітей двох і трьох років виша, ніж в останній квартал першого року життя. Триває подальша морфологічна і функціональна диференціація органів і систем. Енергетичні витрати зростають у зв'язку із збільшенням рухливості дітей. Тому харчування в цьому віці повинно бути повноцінним, раціональним. Раціональне харчування є одним з найбільш важливих і необхідних умов для збереження життя й здоров'я дитини. При вивченні якості харчування дітей у різних регіонах України, по даним МОЗ, дефіцит йоду був виявлений у 29 -75%. Недостатня забезпеченість вітаміном Д у різних регіонах країни становить від 7,5% до 18%, і у 27% дітей у віці до 3 років відмічається дефіцит кальцію. Вік від 1 року до 3 років залишається важливим періодом розвитку дитини.
 
 
Перелік 17
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 
Актуальні проблеми акушерства і гінекології
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні проблеми акушерства і гінекології» передбачає вивчення студентами профілактики і боротьби з ключовими проблемами сучасного акушерства. Вивчення дисципліни сприятиме знанням щодо новітніх способів діагностики, лікування та профілактики не тільки гінекологічних захворювань, але й ускладнень у жінок з екстрагенітальною патологією на тлі вагітності. Основними завданнями вивчення цієї дисципліни є знання та вміння вирішувати такі питання як: пологи у неповнолітніх, патологічні і передчасні пологи, переношування вагітності, молекулярно-генетичні аспекти невиношування вагітності та ізосерологічної несумісності крові матері й плода, виклики антифосфоліпідного та гіперкоагуляційного синдрома, прееклампсії, акушерських кровотеч та інших ускладнень в акушерській і гінекологічній практиках.
 
Актуальні питання ендокринної гінекології
(викладається українською або англійською мовою)
Ендокринна система жінки є складним багаторівневим комплексом залоз внутрішньої секреції та структур мозку, ряду органів, в яких реалізується дія гормонів, що загалом забезпечують дозрівання і формування тіла за жіночим типом, репродуктивну функцію жінки, її фізіологічні і психологічні особливості. Майбутні лікарі вивчають: гормональні процеси репродукції (підготовки до вагітності, безпліддя, післяпологової реабілітації, невиношування вагітності, контрацепції); гормональні процеси обміну речовин жінки (труднощі контролю ваги, набряклості, целюліт); гормональні процеси підвищення якості життя (менеджмент пубертату, сксуальності, перебігу циклу менархе, менопаузи, оперативних втручань на статевих органах), інші питання на межах ендокринології та гінекології.
 
Онкологія і радіаційна медицина

В процесі вивчення цієї дисципліни студенти мають змогу ознайомитися з молекулярно-генетичними та патофізіологічними основами розвитку пухлинного процесу, вдосконалити знання, можливості та вміння ранньої діагностики онкологічних захворювань. Також формується розуміння процесів у людському організмі, які виникають під дією іонізуючих випромінювань.
 
 
 Перелік 18
10 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)
 
 

Актуальні питання фізичної реабілітації кардіологічних хворих
(викладається українською або англійською мовою)
Поширеність серцево-судинної патології змушують наполегливо шукати шляхи до підвищення ефективності лікування і зробити все можливе для якнайшвидшого повернення хворих до активного життя та праці. Це призвело до створення нового напрямку в кардіології – реабілітації, що виходить далеко за рамки медичних проблем і має велике соціально-економічне значення. Без перебільшення можна сказати, що будь-яке консервативне або хірургічне лікування хворого із серцево-судинним захворюванням нині не можна вважати повноцінним без включення елементів реабілітації на ранніх і завершальних етапах. Лікування кожного хворого повинно завершуватися поверненням до праці в межах фізіологічних можливостей. Відновлення здоров’я хворого досягається за допомогою комплексного використання різних засобів, спрямованих на максимальне відновлення порушених фізіологічних функцій організму, а в разі неможливості досягнення цього — розвиток компенсаторних і замісних функцій організму.

Замісна ниркова терапія гострого ушкодження нирок
(викладається українською або англійською мовою)
Вибір методу та режиму діалізної терапії відіграє ключову роль в збереженні, покращенні і подовженні життя пацієнта. Переважна більшість проблем і ускладнень хворого з термінальною стадією ниркової недостатності повинна вирішуватися під час і після закінчення процедури гемодіалізу, або перитонеального діалізу – досягнення «сухої ваги», корекція артеріального тиску, електролітних порушень, гіперазотемії, введення препаратів заліза, еритропоетинів, кальційміметиків, вітаміну Д. Вибір методу та режиму діалізної терапії безпосередньо впливає на виживаємість пацієнтів, яка значно зросла за останні десятиріччя як в діалізних, так і в трансплантаційних популяціях, і хоча самі молоді пацієнти несуть найбільший ризик смертності, вони також демонструють поліпшення виживаємості з плином часу. Виживаність пацієнтів є багатофакторною, в значному ступені залежить від доступу до лікування, витрат на охорону здоров'я в країні, етіології захворювання, віку, статі, антропометричних показників, можливості трансплантації і наявності супутніх захворювань.

Актуальні питання фізичної реабілітації неврологічних хворих
(викладається українською або англійською мовою)
Ця навчальна дисципліна базується на вивченні студентами анатомії людини, медичної біології, медичної хімії, медичної та фізіології, гігієни та екології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії й інтегрується з цими дисциплінами; ознайомлює з основними захворюваннями нервової системи та клінічними ознаками її ураження; навчає методиці проведення реабілітаційного обстеження та особливостям складання програми фізичної терапії та ерготерапії для неврологічних хворих.

Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу

Впродовж останніх років у світі спостерігається значне зростання кількості пацієнтів на хронічну хворобу нирок (ХХН), яка є причиною збільшення частоти інвалідизації, втрати працездатності та значно погіршують якість життя пацієнтів. Лікування пацієнтів на ХХН V стадії відбувається шляхом ниркової замісної терапії, в тому числі методом гемодіаліза. Більшість пацієнтів із ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом, проходять лікування в амбулаторному режимі у спеціалізованих медичних закладах. Досягнення у вивченні теоретичних основ діалізу, накопичений практичний досвід, значне покращення технічного забезпечення разом зі зростанням кількості пацієнтів змінили погляд на діалізну терапію лише як на засіб подовження тривалості життя. Гемодіаліз зберігає життя хворим з хронічною нирковою недостатністю та запобігає формуванню ускладнень, забезпечуючи прийнятну його якість та соціальну адаптацію. Програма курсу «Теоретичні і технічні основи діалізної терапії. Процедура гемодіалізу» на 5 курсі передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики лікування гемодіалізом з метою покращення лікування, профілактики, якості життя та здоров’я населення.

Перитонеальний діаліз: технологічні основи, методики, показання та протипоказання до проведення

Основна мета створення цієї дисципліни – надати лікарям-нефрологам стислу узагальнену інформацію щодо кращого світового досвіду з питань лікування хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) методом перитонеального діалізу. Дотримання міжнародної методології створення клінічної настанови гарантує її достовірність та можливість застосування у повсякденній практиці. Проте, зменшення науково-практичної значимості будь-якої клінічної настанови розпочинається з моменту її створення, оскільки оновлення даних процес швидкоплинний.

 

 Перелік 19
11 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

Фтизіатрія
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Фтизіатрія» базується на вивченні студентами епідеміології, методів своєчасного виявлення і діагностики, клініко-діагностичних ознак туберкульозу, основних принципів лікування хворих на туберкульоз, профілактики туберкульозу та заходи інфекційного контролю. Студенти вдосконалюють вміння опитування та об’єктивного обстеження хворого, інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних досліджень, формулювання клінічного діагнозу, призначення лікування, надання екстреної медичної допомоги.

Актуальні питання пульмонології
(викладається українською або англійською мовою)
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання пульмонології» є набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо своєчасного виявлення, лікування та профілактики захворювань органів дихання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні питання пульмонології» є опанування студентами навичок діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання, організації надання медичної допомоги хворим з цією патологією на первинному, вторинному та третинному рівнях.

 

Перелік 20
11 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Паліативна та хоспісна медицина
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Паліативна та хоспісна медицина» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». Паліативна медицина є невід’ємною частиною клінічної медицини. Паліативна допомога – це підхід, який дозволяє покращити якість життя пацієнтів із невиліковними захворюваннями та членів їхніх родин шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини. Хоспісна медицина – це складова паліативної медицини, основним завданням якої є забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих в термінальному періоді прогресування захворювання, шляхом своєчасної діагностики больового синдрому та розладів життєдіяльності, запобігання та полегшення страждань методами ад’ювантної терапії, кваліфікованого медичного догляду фахівцями, які одержали спеціальну підготовку з надання паліативної та хоспісної допомоги.

Суглобовий синдром: від основ до конкретних деталей
(викладається українською або англійською мовою)
«Суглобовий синдром: від основ до конкретних деталей» - це дисципліна, яка поглиблює знання студентів у розумінні етіології, патогенезу диференціальної діагностики захворювань суглобів. Вивчаючи цю дисципліну студенти повинні вміти розуміти спільні симптоми суглобового синдрому та вміти відрізняти його особливості при різних хворобах

Актуальні питання ревматології
(викладається українською або англійською мовою)
«Актуальні питання ревматології» – це дисципліна , що спрямована на діагностику та лікування ревматичних патологій. Студенти будуть вивчати лікування захворювань дистрофічного та запального характеру, при яких розвивається ураження суглобів і сполучної тканини. При вивченні дисципліни варто буде приділяти таким симптомам як: тривалий біль в суглобах; ускладнення рухів у вранішній час; деформація суглобів та їх набряклість; біль і ломота м’язів будь-якої локалізації; вузлуваті утворення на шкірі; постійне почервоніння шок та лоба; тривале підвищення температури тіла; раптова поява розтяжок без видимих на те причин; гострий головний біль.

 

Перелік 21
11 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Актуальні проблеми неврології
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні проблеми неврології» є складовою професійної підготовки майбутнього лікаря, висвітлює питання сучасної неврології, актуальні аспекти різних нозологічних форм, сучасних уявлень про етіологію, патогенез, клінічні форми, методи лікування з позиції доказової медицини окремих неврологічних захворювань. Метою викладання даної дисципліни є створення у студентів цілісного уявлення про сучасні погляди на етіопатогенетичні особливості, клінічні прояви, диференціально діагностичні ознаки найбільш поширених захворювань нервової системи, сучасні напрямки і алгоритми їх діагностики та лікування. У ході вивчення дисципліни студенти мають можливість удосконалити знання про анатомо-функціональні особливості та основні синдроми ураження пірамідної, ектрапірамідної, мозочкової, сенсорної систем, черепно-мозкових нервів, інтегративних систем мозку та вегетативної нервової системи, удосконалити методику дослідження неврологічного статусу, ознайомитися з сучасними методами дослідження в неврології (електроенцефалографія, доплерографія судин головного мозку, електроміографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія тощо), їх перевагами та діагностичними можливостями.

Актуальні питання церебро-васкулярної патології
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні питання цереброваскулярної патології» є складовою професійної підготовки майбутнього лікаря та надає можливість студентам старших курсів удосконалити знань та створення у студентів цілісного уявлення про сучасні погляди на етіопатогенетичні особливості, клінічні прояви, диференціально діагностичні ознаки найбільш поширених цереброваскулярних захворювань, сучасні напрямки і алгоритми їх діагностики та лікування.

 

Перелік 22
11 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Гострі та невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Гострі та невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб» передбачає вивчення основних невідкладних станів, що можуть виникнути в клініці внутрішньої медицини з акцентом на надбання навичок збору анамнезу, фізикального обстеження, проведення диференціальної діагностики, надання невідкладної допомоги та профілактики їх виникнення. Навчальна дисципліна є необхідним елементом освіти лікаря будь якої спеціальності, бо при ряді обставин він може виступати в якості «лікаря першого контакту» і повинен вміти діагностувати небезпечні та важкі прояви хвороби при дефіциті часу та нестачі інформації про хворого та надати йому невідкладну допомогу з метою врятування його здоров’я та життя.

Тактична медицина

В межах курсу здійснюється підготовка студентів з набуття вмінь та навичок до вирішення комплексних питань з вмілої організації та надання домедичної допомоги в бойових та повсякденних умовах. Метою вивчення навчальної дисципліни «Тактична медицина»: формування знань та практичних навичок з надання домедичної допомоги постраждалим при пораненнях, травмах, ураженнях, збереження здоров’я військовослужбовців при різних умовах ведення бойових дій та повсякденних умовах; довести основні вимоги та прищепити практичні навички щодо транспортування поранених в сектор укриття; навчити оцінювати стан потерпілого за життєвими ознаками та різними ступенями поранень; розвивати у студентів ініціативу та самостійність під час прийняття рішень щодо рятування і збереження життя військовослужбовців.

Військово-польова терапія

Медична дисципліна «Військово-польова терапія» вивчає причини і механізми виникнення, клінічну течію, лікування і профілактику хворобливих процесів у внутрішніх органах, що розвиваються від дії зброї і під впливом особливостей праці і побуту військовослужбовців; розробляє і упроваджує в практику вдосконалені форми надання допомоги хворим і пораненим на етапах евакуації медичною . Основні завдання дисципліни є вивчення захворюваності особового складу військ як в умовах бойових дій, так і в умовах тилової служби; вивчення особливостей виникнення, клінічних проявів і перебігу захворювань серед військовослужбовців армії, що діє; вивчення етнології, ранньої діагностики, патогенезу, клініки, профілактики і лікування патологічних процесів, розвиток яких зв'язаний із застосуванням атомного, хімічного і бактеріологічної зброї, а також захворювань внутрішніх органів, обумовлених пораненням, дією вибухової хвилі, термічними опіками і обмороженням.

Медицина катастроф
(викладається українською або англійською мовою)
Медицина катастроф як навчальна дисципліна закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях, з надання медичної допомоги постраждалому населенню. Студенти ознайомлюються із заходами щодо запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги потерпілим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в зонах НС техногенного та природного характеру. Викладання дисципліни «Медицина катастроф» у системі вищої медичної освіти сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців-лікарів, які будуть здатні виконувати свої професійні обов’язки не тільки в умовах мирного часу, але й умовах війни та НС, що дозволить зменшити людські втрати та запобігти розвитку санітарної катастрофи.

 

Перелік 23
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Хронічні захворювання печінки і підшлункової залози у дітей
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Хронічні захворювання печінки і підшлункової залози у дітей» розглядє питання етіології, клінічної картини, діагностики та диференціальної діагностики захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей на сучасному етапі. Акцентовано увагу на особливостях перебігу цих захворювань у дітей. Актуальним є вивчення діагностичних критеріїв патології гепатобіліарної зони з метою своєчасного призначення етіологічного та патогегнетичного лікування та запобігання розвитку життєво небезпечних ускладнень, проведення санітарно-просвітницької роботи із населенням, спрямованої на усунення факторів ризику виникнення захворювання.

Порушення ритму і провідності у дітей
(викладається українською або англійською мовою)
Проблема порушень серцевого ритму та провідності протягом останнього десятиріччя є однією з найбільш актуальних у дитячій кардіоревматологічній практиці у всьому світі, так і в Україні. Актуальність даної дисципліни обумовлена не лише високою розповсюдженістю даної патології, але, й можливими її ускладненнями, іноді життєзагрожуючого характеру. Зацікавленість клініцистів проблемою аритмій серця постійно підтримується незадоволенням ефективністю існуючих схем лікування на фоні неухильного зростання питомої ваги порушення серцевого ритму та провідності серед кардіальної патології дитячого віку. Формування патологічного фону для реалізації захворювань серцево-судинної системи у дорослих відбувається саме в дитинстві: пізня діагностика та неадекватна оцінка прогнозу у дітей лежать в основі високої захворюваності та смертності у старших вікових групах.

Дисметаболічні нефропатії у дітей
(викладається українською або англійською мовою)
Дисметаболічні нефропатії — це група захворювань, що характеризується інтерстиціальним процесом у нирках внаслідок порушення обміну речовин. В Україні у практиці педіатра, сімейного лікаря частіше зустрічається синонім цього терміна — сечосольовий діатез. Поява солей у сечовому осаді може бути ознакою спадкової патології, а частіше — відображенням стану здоров’я і способу життя дітей. Своєчасна діагностика дисметаболічної нефропатії та її адекватна терапія дають можливість стабілізувати обмін речовин у дитини, призупинити розвиток ускладнень та запобігти їм.

 

Перелік 24
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Анестезіологія та реанімація в хірургічній практиці
(викладається українською або англійською мовою)
Анестезіологія — наука, яка вивчає способи усунення відчуттів. Це наука про знеболювання та інші методи захисту організму від надмірних подразнень, зумовлених хірургічним втручанням. Знання основ анестезіології та методики серцево-легеневої реанімації, вміння провести необхідні реанімаційні заходи необхідні для лікаря будь-якої спеціальності. Основними завданнями анестезіологічного забезпечення оперативного втручання є усунення негативних емоцій, больових відчуттів, м'язового напруження, патологічних нейроендокринних та нейровегетативних реакцій, регуляція основних життєво важливих функцій під час операції та в ранній післяопераційний період.

Сучасна пластична хірургія
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Сучасна пластична хірургія» формує первинне набуття знань з питань пластичної хірургії, уточнення показань до пластичних операцій, знайомство з методиками операцій. Зміст дисципліни охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-хірургу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги.

Естетичні та хірургічні захворювання молочної залози
(викладається українською або англійською мовою)
Навчальна дисципліна «Естетичні та хірургічні захворювання молочної залози» формує первинне набуття знань в реконструктивній та пластичній хірургії, здатних розв’язувати комплексні проблеми. Особлива увага присвячується будівлі шкіри, особливостям шовного матеріалу та виконання швів, клінічних проявів, особливостям діагностики та методам естетичної та реконструктивної корекції хірургічних вад молочних залоз.

Хірургічні ускладнення цукрового діабету
(викладається українською або англійською мовою)
Судинні ушкодження є одним з провідних синдромів у проявi цукрового діабету. У більшості випадків їх враженість визначає працездатність хворих, прогноз захворювання та тривалість їх життя. У зв'язку з цим своєчасна i точна діагностика, лікування діабетичних ангiопатій набуває провідного значення в діабетології. Проблема ангiопатiй носить міждисциплінарний характер i не є чисто дiабетологiчною, до неї приєднуються офтальмологія, хірургія, нефрологія. 3нання особливостей клініки та лакувальної тактики при різних ступенях вираженостi ангiопатiй різних локалізацій дозволяють довше зберегти працездатність хворих.

Невідкладні стани з урахуванням урологічної патології
(викладається українською або англійською мовою)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є діагностика, лікування, профілактика, реабілітація найбільш розповсюджених урологічних захворювань. Актуальність проблеми невідкладних станів у клініці урологічної патології зумовлена високою частотою ускладнень, що призводять до незворотних змін. Своєчасна й ефективна допомога має вирішальне значення для перебігу захворювання. У навчальній дисципліні вивчають невідкладні стани з у рахуванням урологічної патології , хвороби та алгоритми їх лікування, що базуються на сучасних засадах лікування. Висвітлено сучасну терапію, оптимальний вибір тактики лікування, що дає можливість знижувати летальність, покращувати стан хворих.

Реконструктивні операції захворювань гепатопанкреатодуоденальної зони та жовчних шляхів

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діагностика, лікування, профілактика, реабілітація найбільш розповсюджених захворювань гепатопанкреатодуоденальної зони та жовчних шляхів після оперативних втручань. Своєчасна й ефективна допомога має вирішальне значення для перебігу захворювання. Збільшення кількості пацієнтів з ЖКХ зумовлене впливом модифікованих факторів ризику, зокрема особливостями харчування з дефіцитом клітковини у раціоні та харчовими надмірностями, особливо споживанням «швидких» вуглеводів, високим рівнем ожиріння, малорухливим способом життя, наявністю супутніх метаболічних захворювань. лапароскопічна холецистектомія, вважається золотим стандартом лікування пацієнтів із ЖКХ. Щорічно в світі виконують понад 2,5 млн холецистектомічних втручань.

 

Перелік 25
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Актуальні питання гематології та трансфузіології
(викладається українською або англійською мовою)
Здобувачі оволодіють навичками проведення трансфузії крові, її компонентів та препаратів, кровозамінників, починаючи з підготовки хворого до трансфузії і закінчуючи спостереженням за хворим після переливання із заповненням відповідної документації; демонструватимуть вміння своєчасно розпізнавати перші симптоми гемолітичних і негемолітичних реакцій та ускладнень, володіння навичками організації невідкладної медичної допомоги у випадку їх виникнення, виконувати необхідні медичні маніпуляції, дослідження і проби з метою недопущення цих реакцій та ускладнень.

Актуальні питання соціальної медицини, громадського здоров'я
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні питання соціальної медицини, громадського здоров’я» включає в себе інформацію щодо сучасних принципів доказової медицини, теоретичних та методичних основ біостатистики, статистики здоров’я населення на основі аналізу комплексу медичних показників: демографічних, захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку; організації охорони здоров’я, тобто діяльності системи щодо забезпечення збереження, зміцнення, та відновлення здоров’я населення, у т.ч. організації медичної допомоги та системи громадського здоров’я; економічних основ системи медичного обслуговування населення на основі вивчення організаційно-правових засад діяльності закладів охорони здоров’я в ринкових умовах, економічного аналізу та методів оцінки фінансово-господарської діяльності в сфері охорони здоров’я.

Сучасні алгоритми диференціальної діагностики гострих та хронічних лейкемій
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Сучасні алгоритми диференціальної діагностики гострих та хронічних лейкемій» включає в себе інформацію про сучасні уявлення про основи діагностики, лікування та профілактики гострих та хронічних лейкемій, обґрунтовано актуальність проблеми, наведено критерії клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, принципи та алгоритми лікування. Захворюваність усіма видами лейкемій (лейкозів) складає 13 випадків на 100000 населення на рік. Існують певні відмінності між видами лейкемій, що залежать від віку хворих. Хронічний лімфолейкоз – найбільш частий вид лейкемії, що діагностується у дорослих. Актуальність своєчасної діагностики та лікування лейкозів випливає з труднощів при медичному веденні та психологічній підтримці пацієнтів з даними захворюваннями.

 

Перелік 26
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

 

Судова медицина. Медичне право України
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Судова медицина. Медичне правознавство» включає в себе інформацію щодо основних теоретичних і методичних питань судової медицини та медичного правознавства як науки та практики з метою правової оцінки дій медичних працівників у межах чинного законодавства України. Необхідність оволодіння знаннями з судової медицини обумовлена тим, що, згідно чинного законодавства України, правоохоронні органи мають право залучати до виконання невідкладних розшукових слідчих дій лікаря будь-якої спеціальності, що необхідно у випадках огляду трупа на місці події, проведення освідування особи, вилучення зразків для експертизи. Предметом вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок, що необхідні у провадженні практичної діяльності у сфері охорони здоров’я

Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів дихальння
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліна «Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів дихальноі системи» включає в себе інформацію про сучасні уявлення про основи діагностики, лікування та профілактики основних захворювань органів дихання, обґрунтовано актуальність проблеми, наведено критерії клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, принципи та алгоритми лікування. Серед усіх захворювань, хвороби органів дихання реєструються найчастіше. Стрімке погіршення екологічної обстановки, підвищення рівня травматизму, що супроводжується ушкодженнями грудної клітки та органів грудної порожнини, зростання кількості онкологічних захворювань органів дихання, стреси, професійні шкідливості сприяють нездужання.

Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення
(викладається українською або англійською мовою)
Програма дисципліни за вибором «Актуальні питання діагностики, профілактики і лікування хвороб органів травлення» передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в гастроентерології та стосуються діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності здорового способу життя і профілактики основних хвороб шлунково-кишкового каналу (ШКК). Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів. Тематичні плани практичних занять та самостійної роботи розкривають проблемні питання гастроентерологічних хвороб. Практичні заняття проводять на клінічних базах кафедри. Студенти беруть участь у діагностично-лікувальному процесі пацієнтів під керівництвом викладачів кафедри. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються для діагностики та лікування хвороб ШКК.

 

Перелік 27
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)

 

Актуальні питання ендокринології
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліни «Актуальні питання діагностичних досліджень в ендокринології» передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності здорового способу життя і профілактики основних хвороб ендокринної системи. Дисципліна розкриває проблемні питання ендокринології. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з медичними маніпуляціями, що найчастіше застосовуються для діагностики та лікування хвороб ендокринної системи; особливої тактики ведення пацієнтів.

Актуальні питання гігієни та екології
(викладається українською або англійською мовою)
Вивчення дисципліни «Актуальні питання гігієни та екології» поглиблює знання про фактори навколишнього середовища на основі їхньої кількісної характеристики та закономірностей впливу на організм людини, сформувати гігієнічне мислення - розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні захворювань, здатність обґрунтовувати та впроваджувати профілактичні заходи, контролювати їх ефективність, прогнозувати санітарну ситуацію з урахуванням найближчої та відділеної перспективи розвитку країни.

Патологія щитоподібної залози: вузлові утворення, гормональний статус та менеджмент пацієнтів
(викладається українською або англійською мовою)
Метою програми «Патологія щитовидної залози: вузлові утворення, гормональний статус та менеджмент пацієнтів» є більш поглиблене вивчення етиопатогенетичних аспектів вузлових утворень щитоподібної залози, клінікі та менеджменту такої категорії пацієнтів. Програма передбачає здобуття та поглиблення знань, вмінь, навичок та інших компетентностей студентів з питань вузлових утворень щитоподібної залози з врахування гормонального статусу необхідних у професійній діяльності, які встановлені на основі освітньо-професійної програми. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Патологія щитовидної залози: вузлові утворення, гормональний статус та менеджмент пацієнтів» є оволодіння навичками опитування, здатність до визначення необхідного переліку лабораторно-інструментальних досліджень та оцінки їх результатів, встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання, визначення необхідного режиму праці та відпочинку, характеру харчування при лікуванні такої категорії захворювань та визначення принципів та характеру лікування.

 

Перелік 28
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку) 

 

Епідеміологія та принципи доказової медицини
(викладається українською або англійською мовою)
Клінічна епідеміологія – це розділ епідеміології, який включає методологію отримання в епідеміологічних дослідженнях науково – обґрунтованої доказової інформації про закономірності клінічних проявів хвороби, методах діагностики, лікування і профілактики, для прийняття оптимального клінічного рішення по відношенню до кожного пацієнта. Також необхідними знаннями є поняття про епідемічний процес інфекційних та неінфекційних захворювань, його рушійні сили, прояви, фактори. Пізнання законів епідеміології є основним інструментом для локалізації осередків інфекційних захворювань та покращення епідемічної ситуації в умовах складної економічної та соціальної дестабілізації в світі та нових викликів для системи охорони здоров’я населення, пов’язаних з новими, емерджентними інфекціями та тих, що мають міжнародне значення.

Актуальні питання сімейної медицини
(викладається українською або англійською мовою)
Дисципліни «Актуальні питання сімейної медицини» передбачає удосконалення знань з підготовки студента, майбутнього лікаря, на основі рекомендацій WONCA, відповідно до компетентностей з охопленням наступних сфер діяльності: забезпечення безперервної індивідуальної (не хворобо-орієнтованої) допомоги, яка є відповідною, безпечною, ефективною і гуманною, починаючи від пропаганди здорового способу життя та профілактики захворювань, ведення гострих і хронічних захворювань, до реабілітації та паліативної допомоги і догляду в термінальних стадіях захворювання. Застосування медичних знань в області базових біомедичних, клінічних наук, медичної етики і медичного права в роботі з хворим.

Актуальні питання геронтології та геріатрії
(викладається українською або англійською мовою)
Вивчання дисципліни «Актуальні питання геронтології та геріатрії» формує у студентів систему знань щодо первинних механізмів старіння, взаємозв'язок процесів старіння на різних рівнях життєдіяльності організму, вікових особливостях адаптації організму до середовища, заходів і засобів збільшення тривалості життя та особливості перебігу хвороб у людей похилого віку. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання геронтології та геріатрії» є надання необхідних знань студентам про особливості функціонування людського організму при старінні. Сформувати у студентів адекватні наукові уявлення про закономірності перебігу і лікування захворювань у геріатричних пацієнтів, що складає основу для науково обґрунтованої реабілітаційної роботи та тренувального процесу з людьми похилого віку.

 

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader