НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 «МЕДИЦИНА»  Medicine UKR LOGO


Вибіркові компоненти

Перелік 6 (вступ 2017)
12 семестр (студент обирає 1 дисципліну із переліку)


   
Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія

 
Навчальна дисципліна «Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія» вивчає роль умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів у розвитку інфекційно-запальних процесів, що зустрічаються у всіх відділеннях клінік (терапевтичних, хірургічних, акушерських, педіатричних, травматологічних, урологічних та інших), їх властивості, особливості взаємин з макроорганізмом і методи мікробіологічної діагностики. Крім того, в її компетенцію входять такі загальні для всіх клінічних дисциплін питання, як госпітальні інфекції, нормальна мікрофлора, лабораторний контроль за санітарно-протиепідеміологічним режимом в установах охорони здоров'я. Сучасна клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія є невід'ємною субдисципліною клінічної лабораторної діагностики та дозволяє значно оптимізувати постановку діагнозу, вибір лікування, оцінку прогнозу і контроль ефективності терапії при багатьох захворюваннях людини
   
Актуальні питання ЛОР-патологій

 
Вибіркова дисципліна, яка фокусується на вивченні понять, термінології, діагностичних та лікувальних підходів при наданні кваліфікованої медичної допомоги хворим з найпоширенішими захворюваннями вуха, горла та носа.
   
Немедикаментозні методи лікування та реабілітації

 
Дисципліна «Немедикаментозні методи лікування та реабілітації» вивчає теоретико-методичні основи фізичної реабілітації, форми організації та варіанти побудови реабілітаційного процесу; особливості проведення засобів та форм фізичної реабілітації під час роботи з пацієнтами різних вікових груп, різних нозологій та за різних умов її проведення. На практичних заняттях студенти будуть мати можливість освоїти основні поняття сучасної фізіотерапії, механізм дії та класифікацію фізичних факторів, організацію фізіотерапевтичної служби. Під час курсу важлива увага приділяється правильному підбору фізіотерапевтичних процедур (електролікування, світлолікування, УЗТ) в реабілітаційній медицині, показам та протипоказам до їх використання, техніці їх проведення, критеріям дозування. Передбачає вивчення застосування фізіотерапевтичних методів лікування при різній патології в дорослих та в дитячому віці.
   
Ендокринологія

 

Дисципліна «Ендокринологія» передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності здорового способу життя і профілактики основних хвороб ендокринної системи. Дисципліна розкриває проблемні питання ендокринології. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з процедурами, що найчастіше застосовуються для діагностики та лікування хвороб ендокринної системи.

   
Основи трансплантології

 
Дисципліна «Основи трансплантології» включає вивчення як фундаментальних питань, таких як імунологічні засади трансплантації, механізми відторгнення та принципи імуносупресивної терапії, так і конкретних особливостей пересадки різних органів. Знання основ трансплантології базується як на експериментальних даних і теоретичних положеннях медико-біологічних наук, так і на фактичному матеріалі клінічних дисциплін. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи трансплантології” є набуття студентами компетентностей володіння навичками опитування, визначення принципів та характеру лікування і профілактики розвитку ускладнень захворювань внутрішніх органів, визначення тактики надання екстреної медичної допомоги, визначення тактики ведення хворого при коморбідній патології.
 
Клінічна паразитологія та тропічна медицина

 
Дисципліна «Клінічна паразитологія та тропічна медицини» вивчає основні прояви паразитарних інфекційних хвороб та інфекційних хвороб, які зустрічаються у тропіках, принципи правильної інтерпретації клінічної інформації отриманої при обстеженні хворого та основні принципи лікування пацієнтів з інфекційною патологією.
   
Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції

 
Предмет «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» формує здатність застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння закономірностей сучасного перебігу патологічних процесів при ВІЛ-інфекції та розвитку інших інфекцій у хворих; виявлення взаємозв’язків між клінічними особливостями перебігу та імунним станом хворих на ВІЛ-інфекцію. Навчання передбачає також розуміння проблеми стигми та дискримінації й шляхів їх подолання у суспільстві із залученням лікарів загальної практики/сімейної медицини, що надають допомогу ВІЛ-інфікованим пацієнтам.
 
Пластична та реконструктивна хірургія

Дисциплина «Пластична та реконструктивна хірургія» охоплює основні практичні, так і теоретичні аспекти діяльності майбутнього хірурга, сімейного лікаря та присвячується будівлі шкіри, особливостям шовного матеріалу та виконання швів, клінічних проявів, особливостям діагностики та методам естетичної та реконструктивної корекції хірургічних вад. Викладання проводиться за принципами доказової медицини з використанням діючих стандартів (гайдлайнів) світових фахових товариств. Курс дозволяє студентам оволодіти навичками опитування, визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів з метою встановлення клінічного діагнозу захворювання і визначення принципів та характеру лікування захворювань.
   
Актуальні питання кардіохірургії

 
Дисципліна «Актуальні питання кардіохірургії» дозволяє студентам засвоїти теоретичні та практичні знання з етіології, патогенезу, клінічних проявів патології серця, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, профілактики ускладнень та реабілітації хворих з даною хірургічною патологією в межах, що відповідають підготовці лікаря загального профілю. Дисципліна покликана формувати морально-деонтологічні принципи медичного фахівця та принципи фахової субординації в кардіохірургії, визначати найбільш поширені клінічні симптоми та синдроми у кардіохірургії, трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених захворювань в кардіохірургії.
 
Актуальні питання нейрохірургії

Дисципліна «Актуальні питання нейрохірургії» передбачає вивчення актуальних питань нейрохірургії. Значна увага приділяється формуванню у студентів навичок збору анамнезу, проведення обстеження та диференційної діагностики нейрохірургічних захворювань із різноманітним клінічним перебігом та їх ускладненнями, на практиці вивчаються сучасні підходи до діагностики, принципів лікування та профілактики на засадах доказової медицини, а також невідкладні стани в нейрохірургічної практиці.
 
Актуальні питання гематології та трансфузіології

Дисципліна «Актуальні питання гематології та трансфузіології» присвячена основним питанням епідеміології, класифікації, організації надання невідкладної допомоги при найбільш поширених захворюваннях системи крові, вікових особливостей їх перебігу, сучасних методів їх лікування. Дисципліна «Актуальні питання гематології та трансфузіології» охоплює основні аспекти підготовки майбутнього сімейного лікаря, а розуміння механізмів крововтрати вимагає від майбутнього лікаря замислитися, наскільки раціонально та безпечно використовується кров під час лікування різних захворювань.
 
Актуальні питання кардіології

Дисципліна «Актуальні питання кардіології» викладається студентам для поглибленого вивчення питань етіопатогенезу, клініки, лікування та профілактики захворювань серця і серцево-судинної системи. Актуальність дисципліни обумовлена найбільш поширеною причиною інвалідності та смертності пацієнтів літнього і старечого віку. Одними з найбільш небезпечних захворювань є ІХС, гіпертонічна хвороба з подальшим розвитком серцевої недостатності та порушень серцевого ритму. Принципи лікування хворих на артеріальну гіпертензію, серцеву недостатність, інфаркт міокарда, дисліпідемії та порушення ритму за останнє десятиріччя зазнали значних змін і вони представлені в даному курсі. На сьогодні саме цей предмет є одним з особливо важливих для лікарів загальної практики-сімейної медицини, для фахівців ургентної допомоги і для багатьох інших. Викладання передбачає детальне вивчення питань медикаментозної терапії, а також профілактики вищезазначених захворювань.
 
Актуальні питання клінічної імунології та алергології

«Актуальні питання клінічної імунології та алергології» – це напрямок, що розширює практичну підготовку на основі знань і вмінь з діагностики імунопатологічних станів, таких як діагностика та лікування алергії, імуномоделююча терапія, необхідна для надання висококваліфікованої медичної допомоги; вивчення первинних причинно-значущих факторів імунозалежних захворювань.
 
Медичні аспекти біоетики та біобезпеки

Метою дисципліни «Медичні аспекти біоетики та біобезпеки» є цілісна уява студентів щодо моральних аспектів людської діяльності в медицині та біології; поширення знання про збереження живими організмами своєї біологічної сутності, біологічних якостей, запобігання поширеній втраті біологічної цілісності; передавати знання керівних законів, які захищають людей, суспільство та людство в цілому від ненавмисних і шкідливих наслідків; і запровадити в практику. Наукові галузі включають соціальну медицину та організацію охорони здоров'я, медичну біологію, клінічну імунологію, інфекційні захворювання з епідеміологією, внутрішню медицину, хірургію та педіатрію.
   
Медична реабілітація

 
«Медична реабілітація» - це дисципліна, яка включає сукупність медичних втручань, спрямованих на покращення здатності людини пересуватися та чітко мислити, посилення її залученості до нормальної діяльності та реінтеграцію в оточення. В обов'язки лікаря-реабілітолога як професіонала входить профілактика, діагностика, лікування та організація реабілітаційного процесу пацієнтів будь-якого віку, які мають порушення функцій організму внаслідок захворювань або травм та обтяжені супутньою патологією. Метою медичної реабілітації є своєчасне відновлення функцій організму і працездатності хворого, які були порушені патологією або травмою. Це також має на меті допомогти пацієнту адаптуватися до участі в соціальних і повсякденних заходах зі зміненими або заміненими соціальними функціями внаслідок захворювання.
 
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader