НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Biomediciny LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біомедицини 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Лабораторна діагностика»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

   
  Освітній рівень «Бакалавр»
   
3 семестр

 
«Медична інформатика»

1

Медична інформатика – це сучасна інтегральна, міждисциплінарна наука, що виникла на перетині інформатики, комп’ютерних технологій та медицини.
Ця дисципліна стосується ресурсів, баз даних, алгоритмів та методів, які необхідні для оптимізації отримання, зберігання, передачі та використання інформації в галузі біомедицини.
В ході вивчення дисципліни наводиться та демонструється значення і практичне застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні медико-біологічних даних. Студенти отримають професійні навички пошуку та аналізу інформації медичного профілю, використання інноваційних програм, ресурсів та комп’ютерних технологій для розвитку науково-обґрунтованої медицини, а також проведення власних досліджень у галузі медичної інформатики.
   
«Медична біологія»
 
2 Навчальна дисципліна «Медична біологія» - комплексна наука, яка вивчає біологічні основи станів людини, використовуючи мікроскопічні, молекулярно-генетичні, біохімічні, генеалогічні та інші методи дослідження.
Вона обзнайомлює студентів з макро- та мікроструктурою організму людини, основами функціонування органів і систем, причинами їх порушення та виникнення хвороб, способами їх діагностики та профілактики.
Вивчаються також питання паразитології: дія паразитів на людину, діагностика та профілактика паразитарних захворювань. Розуміння механізмів виникнення патології на різних рівнях організації живої матерії, принципів збереження здоров’я і чинників виникнення хвороб дозволяє запобігати їм, вірно діагностувати і лікувати людину.
   
«Історія України»

3 Навчальна дисципліна «Історія України» знайомить студентів із процесами, явищами, історичними фактами, закономірностями і особливостями історичного розвитку населення на теренах України в період від давніх часів до наших днів.
«Історія України» має своїм завданням формувати всебічно розвинену та соціально активну особу, вона покликана забезпечити глибокі знання історичного шляху українського народу, розвитку його національних цінностей; вміння визначити вклад національних цінностей у загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення.
   
«Українська мова»

4 Курс «Українська мова» має за мету ознайомити студентів з основами культури мови та фахового мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форм сучасної літературної української мови відповідно до напряму підготовки та обраного фаху, навчити студентів основних принципів користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення сучасних найбільш уживаних ділових документів, сформувати практичні навички та вміння до професійного спілкування державною українською мовою у суспільстві та спільній фаховій мовленнєвій діяльності.
   
«Історія української державності

5 Навчальна дисципліна «Історія української державності» допомагає студентам осмислити ключові аспекти історії, національних та державотворчих процесів, основні етапи формування українського національно-визвольного руху, його конкретний зміст і форми; визначити роль і місце в національному державотворенні видатних історичних осіб.
У ході вивчення дисципліни студенти мають виважено оцінювати роль суб’єктивних і об’єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах вітчизняної історії; системно аналізувати основні етапи розвитку державності українського народу та використовувати одержані знання для аналізу сучасних проблем державно-політичного та національно-культурного життя України.
Шляхом переосмислення та оновлення історичних знань, що є гарантією незворотності національно-державного відродження українського народу – сформувати всебічно розвинену та соціально активну особистість, з чіткою громадянською позицією.
   
4 семестр

 
«Молекулярна біологія»
 
6 Курс присвячено базовим механізмам перебігу біологічних процесів на молекулярному рівні.
Розглядаються принципи структурної організації білків, нуклеїнових кислот і макромолекулярних комплексів; структурна організація спадкового апарату клітини; молекулярні механізми транскрипції, процесингу РНК, біосинтезу білків, реплікації, репарації і рекомбінації ДНК; молекулярні механізми регуляції біологічних процесів; принципи методів молекулярної біології.
   
«Біотехнологія»

7 «Біотехнологія» – це інтегральна наука, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук.
Завданням біотехнології є використання комплексу фундаментальних, прикладних наук та технічних засобів, спрямованих на одержання та використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін. Взаємодія біохімії, молекулярної біології, генетики, генної інженерії, мікробіології, хімії і хімічної технології в області проблемних питань біотехнології веде до створення нових біологічних агентів, вдосконалення керування біосинтезу, тощо. Біотехнологія - саме та дисципліна, що сьогодні визначає науково-технічний прогрес і вирішує глобальні проблеми людства – ліквідація недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я й якості навколишнього середовища.
   
5 семестр

 
«Загальна генетика»
 
8 Генетика – це одна з фундаментальних дисциплін біології, яка вивчає закономірності спадковості та мінливості живих організмів.
Предмет навчальної дисципліни “Загальна генетика” охоплює вивчення понять, принципів, методів, методичних підходів та теорії генетики і суміжних наук.
В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення окремих методів, понять і теорій в галузі науки та в інших сферах суспільної діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, пошук нових генетичних ресурсів, безпека життєдіяльності, охорона природи, моделі сталого розвитку природи і суспільства, освіта тощо).
   
«Клітинна інженерія»

9 Навчальна дисципліна «Клітинна інженерія» спрямована на формування теоретичних, практичних засад і принципів, спрямованих на визначення основних біотехнологічних напрямків використання властивостей мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і тварин для задоволення потреб людини.
Клітинна інженерія включає реконструкцію життєздатної клітини з окремих фрагментів різних кліток, об'єднання двох цілих клітин, що належать різним видам, з утворенням нової, несучої генетичний матеріал вихідних клітин, і інші операції.
   
«Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень»

10 «Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень» створює у студентів цілісне уявлення про ендокринну систему, глибоке знання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування основних захворювань ендокринних залоз, в першу чергу цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, надниркових залоз, невідкладних станів при них.
Дисципліна висвітлює роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів, ознайомлює студентів із організацією ендокринологічної служби в країні та принципами диспансеризації хворих з ендокринною патологією.
   
«Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень»

11 «Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень» - клінічна дисципліна, призначена для вирішення завдань з первинного обстеження хворого на туберкульоз легень, постановці попереднього діагнозу, надання первинної екстреної допомоги хворим на туберкульоз (з легеневою кровотечею, спонтанним пневмотораксом, асфіксією, гострою легенево-серцевою недостатністю) і проведення протитуберкульозних лікувальних заходів.
Кожен випускник спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» зобов'язаний своєчасно запідозрити у хворого туберкульоз, правильно провести діагностику і направити хворого до протитуберкульозного спеціалізованого закладу.
   
6 семестр

 
«Епідеміологія»
 
12 Навчальна дисципліни «Епідеміологія» направлена на формування системи базових знань з теорії механізму передачі збудників інфекційних хвороб, практичних вмінь та навичок з планування і здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб на основі використання описових, аналітичних, експериментальних та прогностичних методів епідеміологічних досліджень.
   
«СНІД»

13 Дисципліна «СНІД» розглядає процеси, що розвиваються в організмі у відповідь на інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Розглянуто стадії ВІЛ-інфекції та описано діагностичні підходи до її моніторингу для оцінки стану як стану імунної системи, так і загального стану хворого. Детально вивчено клінічну картину ВІЛ-інфекції та СНІДу, зокрема, опортуністичні інфекції, що виникають на тлі пригнічення імунітету.
Проаналізовано методи лікування ВІЛ-інфекції (від традиційної антиретровірусної терапії до новітніх методів генної терапії), а також підходи до пошуку потенційних препаратів та розробки вакцин проти ВІЛ.
Знання, засвоєні під час вивчення даної дисципліни, є необхідними медичними працівникам, які спеціалізуються у галузі лабораторної діагностики, ця дисципліна надає інформацію не тільки про діагностику ВІЛ-інфекції, а й створює уявлення про діагностику імунітету взагалі.
   
«Онкологія з оцінкою результатів досліджень»

14 Навчальна дисципліна «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» охоплює вивчення основних концепцій клінічної онкології та принципів фундаментальних досліджень пухлин, ідентифікації діагностичних, прогностичних та предиктивних біомаркерів пухлинного процесу, індивідуалізації лікування та ін. В рамках викладання дисципліни детально розглядаються питання патогенетичних основ та механізмів розвитку злоякісних новоутворень, молекулярно- генетичних особливостей їхньої прогресії та метастазування. В ході викладання дисципліни особлива увага приділяється висвітленню прикладних аспектів фундаментальної онкології, наводиться та/або демонструється можливість практичного застосування і значення окремих лабораторних методів для ранньої діагностики солідних пухлин та лімфопроліферативних захворювань.
   
«Соціальна медицина»

15 Об'єктом вивчення «Соціальної медицини» є громадське здоров'я, тобто здоров'я суспільства, населення країни, континенту, світу, популяції в цілому, яке розглядається як найважливіший економічний потенціал і медико-соціальний ресурс країни, обумовлений впливом різних факторів навколишнього середовища і способу життя населення, що дає забезпечити оптимальний рівень якості і безпеки життя, гармонійний розвиток особистості і суспільства.
Дисципліна спрямована на засвоєння студентами принципів розробки заходів задля покращання здоров’я населення та окремих його контингентів; формування знань з питання втрати працездатності, її видів, порядку організації експертизи працездатності та дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій експертизи втрати працездатності; опанування принципів розробки управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення діяльності закладів охорони здоров’я.
   
«Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів»

16 Викладання дисципліні «Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів» має за мету формування системних медичних знань, вмінь та навичок ранньої діагностики шкірних та венеричних захворювань.
Передбачається, що оволодіння знаннями стосовно основних клінічних ознак шкірних та венеричних хвороб дасть можливість спеціалісту вчасно розпізнати такі хвороби та спрямувати пацієнта до лікаря-дерматовенеролога або до лікаря загальної практики. Обізнаність стосовно проявів венеричних хвороб та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ВІЛ-інфекція, гепатити В і С, папіломовірусна інфекція та інші) є важливою складовою професійної підготовки лікаря-лаборанту, а знання профілактичних заходів щодо зазначених хвороб є обов’язком фахівця будь-якої спеціальності та спеціалізації.
   
«Неврологія з оцінкою результатів досліджень»
 
17 Метою дисципліни «Неврологія з оцінкою результатів досліджень» є вивчення основних симптомів і синдромів ураження нервової системи, дослідження неврологічного статусу; визначення етіологічних факторів та патогенетичних механізмів розвитку основних неврологічних захворювань, розробка реабілітаційних та профілактичних заходів основних неврологічних захворювань.
   
«Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень»

18 Навчальна дисципліна «Акушерство та гінекологія з оцінкою результатів досліджень» направлена на придбання студентами знань з фізіологічного та патологічного акушерства, з етіологічних та патогенетичних факторыв основних захворювань жіночої репродуктивної системи, консервативної та оперативної гінекології, засвоєння загальних принципів ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду, вміння аналізувати акушерську ситуацію та хірургічні ризики гінекологічної хворої, визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї, використовувати основні та додаткові методи досліджень.
   
«Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень»

19 Навчальна дисципліна «Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень» закладає основи вивчення студентами психіатрії, наркології та інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами;  забезпечує формування умінь застосовувати знання з медичної психологи в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;  закладає основи пізнання лікарем психології хворої людини, обґрунтування попереднього діагнозу психічних та психосоматичних розладів, визначення тактики ведення хворих, призначення невідкладної медичної допомоги, формування здорового способу життя та профілактики порушення психічних функцій в процесі життєдіяльності та при різних захворюваннях.
   
7 семестр

 
«Сучасні лабораторні дослідження»
 
20 Дисципліна «Сучасні лабораторні дослідження» є складовою підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика».  
Основне завдання дисципліни – засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навиків сучасних лабораторних досліджень при встановленні та верифікації діагнозу у хворих на найпоширеніші захворювання, здійснення об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення діагностики захворювань, моніторингу ефективності лікування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та якості життя.
   
«Ензимодіагностика»

21 «Ензимодіагностика» ґрунтується на ролі ферментів у діагностиці фізіологічного стану організму і полягає в постановці діагнозу захворювання (або синдрому) на основі визначення активності ферментів у біологічних рідинах людини.
Дисципліна ознайомлює студентів із знаннями, що кожен орган або тканина має характерний для них спектр ферментів та поява їх у крові надає змогу діагностувати патологію. Також причиною використання ферментів у діагностиці є те, що в організмі здорової людини підтримується стан динамічної рівноваги між процесами анаболізму та катаболізму. Тому вміст у крові ферментів є величиною відносно постійною, а збільшення або зниження активності ферментів у ній свідчать про наявність патологічних процесів.
   
«Клінічна мікробіологія»

22 Навчальна дисципліна «Клінічна мікробіологія» направлена на формування системи знань про способи співіснування мікроорганізмів і організму людини, біологічні властивості мікроорганізмів, які викликають мікробні ускладнення; протимікробні методи і засоби боротьби з хвороботворними мікроорганізмами, антимікробні сполуки (антисептики, антибіотики, хіміопрепарати, дезінфектанти); професійних умінь та практичних навичок з виділення та дослідження мікроорганізмів, що викликають мікробні ускладнення.
   
«Мікробіологія інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології»

23 Навчальна дисципліна «Мікробіологія інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології» висвітлює закономірності поширення бактеріальних збудників, їх основні фізіолого-біохімічні властивості, фактори патогенності, антигенну структуру, патогенез, формування імунітету.
Вона ознайомлює студентів із сучасними методами ідентифікації, детекції та діагностики бактеріальних збудників захворювань людини та надає можливість оволодіти засадами планування та проведення діагностичних досліджень.
   
«Урологія з оцінкою результатів досліджень»

24 Дисципліна «Урологія з оцінкою результатів досліджень» спрямована навчити студентів визначати тактику ведення пацієнтів з найбільш поширеними урологічними захворюваннями; пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженнями сечовидільної системи; проводити диференційну діагностику урологічних захворювань, встановлювати попередній діагноз при найбільш поширених урологічних захворюваннях.
   
«Пропедевтика внутрішньої медицини»

25 Предметом навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» є вивчення принципів діагностики захворювань внутрішніх органів. Студентів ознайомлюють з проведенням опитування та фізикального обстеження хворих та аналізом їх результатів в клініці внутрішніх хвороб; аналізом результатів основних лабораторних та інструментальних методів дослідження; визначенням провідних симптомів та синдромів у клініці внутрішніх хвороб. 
   
«Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів»
 
26 «Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів» охоплює вивчення понять, термінології та організаційних аспектів в роботі сучасної клініко-діагностичної лабораторії та забезпечення точних, надійних та об’єктивних клінічних лабораторних досліджень. Предмет вчить принципам організації лабораторної справи, основам діяльності та контролю якості клініко-діагностичної лабораторії, визначенню її необхідних виробничих потреб.
   
«Організація лабораторної служби»

27 Навчальна дисципліна «Організація лабораторної служби» ознайомлює студентів із організаційною структурою лабораторної служби, принципами та формами централізації клінічних лабораторних досліджень, критеріями вибору лабораторного обладнання для медичних лабораторій, основами економічної ефективність медичних лабораторій та шляхами її  покращення; вимогами організації робочих місць та безпеки в медичних лабораторіях; сертифікацією, акредитацією та ліцензуванням медичних лабораторій та лабораторних послуг.
   
8 семестр

 
«Клінічна хімія. Система гемостазу»

28 В межах опанування навчальної дисципліни «Клінічна хімія. Система гемостазу» студенти знайомляться із аналітичними методами біохімії крові для дослідження на предмет вмісту певних хімічних речовин (біомаркерів) з метою діагностики захворювань або патологічних станів організму.
   
«Біохімічні методи дослідження системи гемостазу»

29 В межах опанування навчальної дисципліни «Біохімічні методи дослідження системи гемостазу» студенти знайомляться із аналітичними методами біохімії крові для дослідження на предмет вмісту певних хімічних речовин (біомаркерів) з метою діагностики фізіологічного або патологічних станів організму.
   
«Гігієна харчування»

30 Навчальна дисципліна «Гігієна харчування» надає відомості про вплив аліментарного фактора на організм людини і розробляє заходи щодо попередження захворювань і зміцнення здоров'я та збільшення тривалості активного життя шляхом впровадження принципів раціонального харчування і вимог до якості і безпеки споживаних харчових продуктів.
   
«Сучасні проблеми екології людини»

31 Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми екології людини» вивчає закономірності взаємодії людини з довкіллям, вплив останнього на збереження здоров’я, пристосування людського організму до сучасних техногенних змін навколишнього середовища, визначає індивідуальні особливості людини та вишукує принципи й методи морального і духовного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї ролі в природі. Студент має знати основні сучасні проблеми екології\ та усвідомити, що будь-яка діяльність людини впливає на довкілля, а погіршення стану біосфери небезпечно для усього живого, у тому числі і для людини.
   
«Імунодіагностика»​
 
32 Навчальна дисципліна «Імунодіагностика» ознайомлює студентів із сучасними методами імунної системи, які використовуються для дослідження, інфекційних захворювань, діагностики онкологічних процесів, захворювань ендокринної системи і багатьох інших. Почасти це пов'язано з залученнями імунної системи в самі різні за етіологією і патогенезом захворювання в межах єдності нейро-імуно-ендокринної регуляції гомеостазу, почасти - з використанням імунологічних підходів у виготовленні реактивів, тест-систем для дослідження практично будь-яких молекул і клітин. 
   
«Методи дослідження імунної системи»

33 Навчальна дисципліна «Методи дослідження імунної системи» ознайомлює студентів із сучасними методами імунодіагностики, які використовуються для дослідження імунної системи, інфекційних захворювань, діагностики онкологічних процесів, захворювань ендокринної системи і багатьох інших. Почасти це пов'язано з залученнями імунної системи в самі різні за етіологією і патогенезом захворювання в межах єдності нейро-імуно-ендокринної регуляції гомеостазу, почасти - з використанням імунологічних підходів у виготовленні реактивів, тест-систем для дослідження практично будь-яких молекул і клітин.
   
«Статеві гормони та репродуктологія»

34 «Статеві гормони та репродуктологія» - навчальна дисципліна, яка знайомить студентів зі статевими гормонами - головними елементами репродуктивної системи людини, нормальною репродуктивною функцією людини і її патологічними станами, а також підходами щодо профілактики репродуктивних порушень у різні вікові періоди життя людини.
   
«Біохімія гормонів та їх діагностичне значення»

35 «Біохімія гормонів та їх діагностичне значення» - навчальна дисципліна, яка формує у студентів уявлення про біохімічну природу і діагностичне значення зміни вмісту гормонів, як регуляторів гомеостазу, а також регуляторів багатьох фізіологічних функцій і поведінкових реакцій (росту, розвитку, обміну речовин, реакції на зміни умов середовища).
   
«Цитологічна діагностика»

36 Мета навчальної дисципліни «Цитологічна діагностика» - формування професійних знань і навичок щодо принципів відбору цитологічного матеріалу при дослідженні пунктатів, мазків-відбитків, зішкрябів, змивів, ексфоліатів, центрофугатів тощо за допомогою яких можна встановити характер патологічного процесу: запальний, дизгормональний, передпухлинний, доброякісний чи злоякісний; мікроскопії нативних і забарвлених цитологічних препаратів з диференціацією морфології клітин, на основі яких проводиться діагностика патологічних процесів з оформленням результатів досліджень.
   
«Цитогенетичні та молекулярні методи діагностики»

37 «Цитогенетичні та молекулярні методи діагностики» - ознайомлює студентів із можливостями діагностики хромосом і пов’язаних з ними захворювань. З'єднання цитогенетичних і молекулярно-генетичних методів в генетиці людини робить майже необмеженими можливості діагностики хромосомних аномалій. На сьогоднішній день росте попит у фахівцях з пренатальної діагностики, передімплантаційної діагностики, коли лікар-генетик, маючи в своєму розпорядженні лише едину клітину, ставить точний діагноз і попереджає про спадкову схильність до тієї чи іншої хвороби.
   
«Лабораторна діагностика вірусних інфекцій»

38 «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій» висвітлює питання розвитку сучасних методів біологічних досліджень, покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у галузі вірусології для вирішення конкретних науково-практичних та діагностичних задач. Дисципліна покликана сформувати систему здатностей та вмінь з методів лабораторної діагностики вірусних інфекцій, ідентифікації, виділення, накопичення, очищення вірусів, методів молекулярно-біологічних та серологічних досліджень вірусів, а також методів культивування культур клітин та їх практичного використання у вірусологічних дослідженнях.
   
«Вірусні інфекції та їх діагностика»

39 Навчальна дисципліна «Вірусні інфекції та їх діагностика» є базовою дисципліною, що формує уявлення про віруси, їх структурну та функціональну різноманітність, особливості взаємовідносин вірусів, пріонів та їх хазяїв, основні вірусні захворювання людини, тварин та прокаріотів. У ході вивчення дисципліни приділяється увага сучасній класифікації, генетиці та молекулярній біології вірусів з оцінкою окремих вірусних інфекцій, їх патогенезу, епідеміології та лікування. Розглядаються питання методів діагностики та профілактики вірусних хвороб людини, плануванню та проведенню профілактичних та протиепідемічних заходів щодо вірусних хвороб. 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader