НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
вибіркових
навчальних дисциплін
 Kafedra Biomediciny LOGO


Перелік

вибіркових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біомедицини 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Дієтологія»

Опановування всіх навчальних дисциплін за напрямом на рівні не нижче ніж 75 балів
додатково дає можливість отримати відповідну професійну кваліфікацію

 

Освітній рівень «Бакалавр»
3 семестр
 
«Фізіологія харчування і травлення»
 
 
 1 Навчальна дисципліна “Фізіологія харчування і травлення” охоплює вивчення потреб людини в основних поживних речовинах, вітамінах та мікронутрієнтах залежно від фізіологічного стану організму, процесів перетворення нутрієнтів їжі, секреторної, моторно-евакуаторної і всмоктувальної функції травної системи, а також вивчення регуляції функцій органів травлення. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється значення та практичне застосування фізіології харчування і травлення в системі охороні здоров’я. Отримані студентами професійні навички будуть використані для розвитку науково-обґрунтованої дієтології, необхідної для збереження здоров’я, профілактики захворювань, їх лікування та реабілітації після перенесених хвороб та оперативних втручань.
   
«Основи харчування» 
 
2 Навчальна дисципліна «Основи харчування» має на меті ознайомити студентів із основними складовими харчових продуктів (білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами, мікро-, макроелементами), їх значення для здоров’я людини; основами раціонального харчування, особливостями лікувально-дієтичного харчування та нетрадиційними методами харчування (голодування, сироїдіння, вегетаріанство); вплив харчових додатків на здоров’я людини; захворюваннями які виникають при ентеральному харчуванні.
   
«Біохімія травлення»

3 Навчальна дисципліна «Біохімія травлення» ознайомлює студентів із біохімічними механізмами травлення як етапу метаболізму поживних речовин, в ході якого відбувається гідроліз харчових компонентів ферментами травного тракту. Окремо приділено увагу механізмам регуляції травлення та всмоктування гідрофікованих продуктів в нормальному фізіологічному стані та при патологічних станах різноманітної етіології.
   
«Обмін речовин»

4 Навчальна дисципліна «Обмін речовин» ознайомлює студентів із сукупністю хімічних і фізичних перетворень речовин і енергії, які забезпечують життєдіяльність організму в реалізації обміну речовин в середині організму та при взаємодії із навколишнім середовищем. Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань загальних закономірностей метаболізму; основних ланок обміну білків, жирів, вуглеводів та нуклеїнових кислот; ролі вітамінів та антиоксидантної системи в організмі людини; захворювань, що пов’язані з порушенням обміну речовин.
   
4 семестр  
   
«Вітаміни та мікроелементи»

5 Дисципліна «Вітаміни та мінерали» надає загальні відомості стосовно значення вітамінів та мінералів для обмінних процесів, знайомить із хімічною природою та джерелами надходження та добовими потребами у вітамінах та мінералах, етіологічними та патогенетичними факторами гіпо- та гіпервітамінозів, їх клінічними проявами у людей різних вікових і статевих груп, в нормі і патологічних станах.
   
«Біологічно активні добавки»
 
6 Навчальна дисципліна «Біологічно активні добавки» направлений на ознайомлення студентів із причинами, що призводять до необхідності вживання біологічно активних добавок, їх класифікацією, особливостями виробництва, властивостями, механізмами дії, перевагами і недоліками, ефективністю і метою використання окремих груп
   
5 семестр  
   
 «Основи ендокринології»
 
 7 «Основи ендокринології» - навчальна дисципліна, яка ознайомлює студентів із будовою та функціями залоз внутрішньої секреції, спектром гормонів, які ними синтезуються; формує уявлення про біохімічну природу і діагностичне значення зміни вмісту гормонів, як регуляторів гомеостазу, а також регуляторів багатьох фізіологічних функцій і поведінкових реакцій (росту, розвитку, обміну речовин, реакції на зміни умов середовища).
   
 «Гормональна регуляція метаболізму»
 
 8 Навчальна дисципліна «Гормональна регуляція метаболізму» має відобразити сучасний стан і рівень розвитку знань з молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на обмінні процеси. В межах дисципліни розглядаються питання хімічної структури ряду гормонів, пептидних факторів з гормональною дією, клітинних рецепторів (внутрішньоклітинних та мембранних) і месенджерів, за допомогою яких гормони реалізують своє регуляторний вплив на метаболізм клітини, а також патологічні стани та захворювання, викликані порушенням гормональної регуляції обміну речовин.
   
«Гастроентерологія»

 9 «Гастроентерологія» як навчальна дисципліна ознайомлює студентів із системою шлунково-кишкового тракту, будовою органів, функціонуванням, регуляцією роботи складових компонентів травної системи людини, їх захворюваннями, профілактики та лікування. Останні десятиріччя охарактеризувались стрімким розвитком молекулярно-генетичної та імунологічної діагностики гастроентерологічних захворювань, впровадженням біотехнологій в клінічну практику, що посприяло значному прогресу в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань. Зросли діагностичні можливості ендоскопічних та радіологічних методів обстеження хворих, покращалась лабораторна діагностика аутоімунної патології. Отже, знання методів діагностики гастроентерологічних захворювань особливо актуальне для випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»..
   
 «Захворювання травної системи»
 
 10 Навчальна дисципліна «Захворювання травної системи» базується на знаннях про системою шлунково-кишкового тракту, будовою органів, функціонуванням і регуляцією роботи складових компонентів травної системи людини. В курсі основна увага приділяється захворюванням травної системи, їх профілактиці та лікування. У зв’язку з тим, що останні десятиріччя охарактеризувались стрімким розвитком молекулярно-генетичної та імунологічної діагностики гастроентерологічних захворювань, впровадженням біотехнологій в клінічну практику, що посприяло значному прогресу в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань, зросли діагностичні можливості ендоскопічних та радіологічних методів обстеження хворих, покращалась лабораторна діагностика аутоімунної патології, то знання методів діагностики гастроентерологічних захворювань особливо актуальне для випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування».
   
6 семестр  
   
«Харчова хімія»

11 Навчальної дисципліна «Харчова хімія» ознайомлює студентів із компонентами харчових систем, будовою, хімічними властивостями, функціями в організмі макронутриєнтів, змінами хімічного складу і загальними закономірностями перетворень макронутриєнтів у харчових системах при їх переробці та зберіганні. Дана дисципліна дає можливості для опанування аналізу продуктів харчування на вміст білків, ліпідів та визначення їхньої якості, оцінювання харчової та біологічної цінності продуктів харчування.
   
«Аналіз та оцінка якості їжі»

12 «Аналіз та оцінка якості їжі» знайомить студентів із вимогами щодо якості продуктів харчування, які залежить від сформульованих у нормативно-технічній документації вимог до якості продукції, якості первинної сировини, досконалості рецептури й технології, дотримання технологічної дисципліни, рівня технічної оснащеності виробництва, кваліфікації кадрів, організації виробництва, ефективності контролю якості продукції на всіх стадіях виробництва. Забезпечення якості продукції включає в себе взаємопов'язані і взаємозалежні стадії та операції - від приймання сировини до зберігання та реалізації готової продукції. Студенти мають бути ознайомлені із методами контролю якості, умовами і термінами зберігання, основами нормативно-технічнох документації вимог до якості продуктів харчування.
   
«Загальна та молекулярна генетика людини»

13 Предмет навчальної дисципліни “Загальна та молекулярна генетика людини” охоплює вивчення особливостей спадкування та мінливості нормальних та патологічних ознак людини. При вивченні загальних аспектів увага приділяється недолікам те перевагам людини як генетичного об’єкту, методам, що використовуються в генетиці людини, організації геному людини, закономірностям спадкування менделюючих та багатофакторних ознак, вибраним питанням генетики розвитку, генетиці поведінки та інтелекту, генетичним аспектам еволюції та розповсюдження виду Homo sapiens sapiens. При ознайомленні з основами медичної генетики розглядаються класифікація спадкових хвороб, молекулярні механізми паталогічних станів при прояві спадкових хвороб, основи онкогенетики та генетики психічних захворювань.
   
«Медична біологія і генетика»

14 «Медична біологія і генетика» - комплексна навчальна дисципліна, яка вивчає біологічні основи станів людини, використовуючи мікроскопічні, молекулярно-генетичні, біохімічні, генеалогічні та інші методи дослідження. Вона ознайомлює студентів з макро- та мікроструктурою організму людини, основами функціонування органів і систем, причинами їх порушення та виникнення хвороб, ролі в цьому спадковості, способами їх діагностики та профілактики. Вивчення «Медичної біології і генетики» формує у студентів цілісну уяву про загальні закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток органічного світу і місце людини в ньому; про форми біотичних зв’язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері; забезпечує фундаментальну біологічну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності спеціаліста «Технології медичної діагностики та лікування».
   
«Харчова мікробіологія»

15 «Харчова мікробіологія» спрямована на засвоєння студентами морфологічних, фізіологічних і культуральних ознак мікроорганізмів, біохімічних процесів їх життєдіяльністі; визначення ролі мікроорганізмів у кругообізі речовин у природі, зміні якості харчових продуктів при зберіганні, впливі на життєдіяльність мікроорганізмів факторів зовнішнього середовища. Студенти знайомляться із характеристиками основних мікробіологічних показників якості харчових продуктів і методами їх визначення. Окрему увагу приділено мікроорганізмам, які використовуються в технології харчових продуктів (виробництво кисломолочної продукції, сироваріння, пивоваріння, виноробство).
   
«Технологія харчових продуктів»
 
16 Дисципліна «Технологія харчових продуктів» вивчає технологічні процеси виробництва напівфабрикатів і готової продукції, механічні, фізико-хімічні та біохімічні зміни, які відбуваються у продуктах під час обробки, способи управління технологічними процесами з метою отримання готової продукції високої якості при найменших витратах сировини і продуктів. Мета навчальної дисципліни: дати майбутнім спеціалістам знання з наукових основ виробництва продукції громадського харчування, практичні навички та вміння планувати і вирішувати виробничі задачі, відповідати за якість їхнього виконання, керувати технологічними процесами, впливати на структуру, збалансованість і культуру харчування людини.
   
«Основи статистичного аналізу»
 
17 Дисципліна направлена на формування загальних знань та вмінь роботи з основними методами систематизації, аналізу та порівняння медичних даних залежно від їх типу, розмірності і задач дослідження. Завданнями дисципліни є: сформувати уявлення про випадкові статистичні величини та їх розподіли, основні принципи теорії ймовірності; сформувати уявлення про загальні закономірності планування медичних експериментів, формування вибіркових статистичних сукупностей та механізми їх класифікації; сформувати уявлення про основні критерії вірогідності статистичного оцінювання і перевірки статистичних гіпотез, методи аналізу числових і нечислових даних; сформувати уявлення про сучасні програмні засоби комп’ютерного аналізу медичних даних. 
   
«Інформаційні технології в медицині»
 
18 Дисципліна покликана сформувати у студентів уявлення про інформацію, роль і місце теорії інформації у системі медичного знання; становлення, розвиток і галузі застосування комп’ютерних технологій у медичних дослідженнях; дати уявлення про важливу роль інформатики в аналізі і моделюванні епідеміологічних ситуацій, розробки нових лікарських препаратів тощо. Розглядаються принципи роботи з електронними базами даних та програмним забезпеченням для обробки медичної інформації.
   
7 семестр  
   
«Дієтологія в спорті»
 
19 «Дієтологія в спорті» має на меті ознайомлення майбутніх спеціалістів «Технології медичної діагностики та лікування» з особливостями харчування спортсменів, призначеного для поповнення енерговитрат, що відбуваються в процесах життя і специфічної спортивної роботи, для реалізації забезпечення функцій організму і потоку речовин, що діють як регулятори обмінних процесів. Не менш важливо визначити основні принципи, на яких має базуватися харчування спортсменів, а також можливість спрямованого впливу продуктів харчування на показники фізичного виконання і збереження здоров'я спортсменів.
   
«Фізіологія спорту»

20 Навчальна дисципліна «Фізіологія спорту» вивчає функціонування, реакції та адаптації систем та органів організму людини при спортивних навантаженнях. В ході вивчення дисципліни наводяться та демонструються фізіологічні основи спортивних навантажень для здоров’я та профілактики патологічних станів. Дисципліна формує уявлення про типи, види і форми праці, фази загальної трудової діяльності та професійні трудові навантаження спортсменів різних типів; про особливості реакції та адаптації основних фізіологічних та енергетичних систем організму на робочі навантаження; про функціонування організму людини в екологічно змінених умовах.
   
«Сучасні проблеми екології людини»
 
22 Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми екології людини» вивчає закономірності взаємодії людини з довкіллям, вплив останнього на збереження здоров’я, пристосування людського організму до сучасних техногенних змін навколишнього середовища, визначає індивідуальні особливості людини та вишукує принципи й методи морального і духовного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї ролі в природі. Студент має знати основні сучасні проблеми екології та усвідомити, що будь-яка діяльність людини впливає на довкілля, а погіршення стану біосфери небезпечно для усього живого, у тому числі і для людини.
   
«Соціальні аспекти харчування»
 
22a Дисципліна покликана ознайомити студентів із соціальними аспектами харчування, причинами змін у структурі харчування сучасної людини, основними принципами і напрямками державної політики у сфері здорового харчування. За даними Держкомстату, в країні спостерігається тенденція до одноманітного харчування, а його енергетична цінність забезпечується переважно вуглеводами та жирами за рахунок хліба, борошняних виробів, картоплі та олії. Основу національного здорового харчування, мають становити доступні та традиційні продукти з високою біологічною цінністю, які вживалися населенням України протягом століть. В якості набуття практичних навичок студентам буде запропоновано розробити дієтичні рекомендації для сучасної людини, виходячи із активності та стану здоров’я організму.
   
«Репродуктивна дієтологія»
 
 23 Дисципліна «Репродуктивна дієтологія» покликана ознайомити студентів із принципами харчування, що сприяють репродуктивному здоров’ю людини, потребами і відмінностями в харчуванні чоловіків і жінок. Дисципліна охоплює питання дієтичного харчування дітей у пубертатній період, чоловіків і жінок на етапі підготовки до запліднення, жінки у період вагітності і годування, а також питання здорового харчування для тривалого періодам репродуктивних можливостей.
   
«Вікові особливості харчування»

24 «Вікові особливості харчування» охоплюють питання дієти щодо врахування вікових потреб організму та особливостей метаболізму на різних етапах життя людини. Дисципліна передбачає розгляд питань здорового харчування дітей, підлітків, людей молодого, середнього та похилого віку, а також складання меню дієт для перелічених вікових груп із врахуванням фізичної активності та фізіологічних потреб..
   
«Психічні розлади харчової поведінки»

25 Навчальна дисципліна «Психічні розлади харчової поведінки» формує уявлення про найпоширеніші розлади харчової поведінки — нервова анорексія, булімія та компульсивне переїдання, які є асоційованими з вираженими негативними медико-соціальними наслідками та мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. В межах курсу будуть розглянуті механізми формування харчової поведінки особистості, причини їх розладів, наслідки, особливості діагностування та лікування.
   

«Дієтичні консультації з елементами дієтотерапії»

26 Навчальна дисципліна «Дієтичні консультації з елементами дієтотерапії» направлений на ознайомлення студентів з основами оздоровчого харчування, способами збереження і зміцнення здоров’я за допомогою здорового, раціонального превентивно-лікувального харчування, нозологічною характеристикою лікувальних дієт, роллю дієт в запобіганні таким захворюванням, як ожиріння, виразкова і жовчнокам’яна хвороба, зоб тощо.
   
8 семестр  
   

«Організація харчування в лікувально-профілактичних закладах»

27 Оскільки організація лікувального харчування хворих в лікувально-профілактичних установах є одним з важливих розділів в комплексі лікувальних заходів, то майбутні фахівці «Технології медичної діагностики та лікування» в межах дисципліни «Організація харчування в лікувально-профілактичних закладах» будуть ознайомлені із загальними положеннями концепцією збалансованого харчування, пропорційністю речовин в харчових раціонах, біохімічними і фізіологічними закономірностями, що визначають засвоєння їжі хворою людиною. В межах курсу буде зроблений огляд існуючої системи харчування в лікувально-профілактичних закладах України та особливостей організації харчування в лікувально-профілактичних закладах різних країн світу.
   

«Дієтичні традиції в світі» 

28 Деякі гастрономічні традиції різних культур часто неприйнятні представникам інших культур. Навчальна дисципліна «Дієтичні традиції в світі» ознайомлює із різноманітністю концепцій харчування в окремих культурах світу, із метаболічними особливостями і відмінностями представників різних гастрономічних культур, дає поняття вегетаріанства, сироїдіння, лікувального голодування, концепції роздільного харчування, харчування за групами крові.
   

«Курортно-лікувальне харчування» 

29 Оскільки організація лікувального харчування хворих є одним з важливих розділів в комплексі лікувальних заходів, то навчальна дисципліна «Курортно-лікувальне харчування» ознайомить студентів із основними підходами до організації лікувального харчування на санаторно-курортних підприємствах, тенденціями удосконалення організації дієтичного (лікувального і профілактичного) харчування, контролем якості та стандартами харчування, альтернативними школами харчування.
   

«Лікувальне харчування» 

30 Навчальна дисципліна «Лікувальне харчування» направлений на ознайомлення студентів з основами оздоровчого харчування, способами збереження і зміцнення здоров’я за допомогою здорового, раціонального превентивно-лікувального харчування, нозологічною характеристикою лікувальних дієт, роллю харчування в запобіганні таким захворюванням, як ожиріння, діабет, виразкова і жовчнокам’яна хвороба, зоб тощо.
   

«Харчування при ендокринних розладах» 

31 Оскільки при ендокринних розладах страждає обмін речовин, то дієтотерапія – найважливіша складова правильного лікування хворого. Отже, навчальна дисципліна «Харчування при ендокринних розладах» присвячена особливостям дієтичного харчування при порушеннях роботи ендокринної системи різної етіології для різних вікових і статевих груп, при порушеннях, спровокованих депресивними станами та стрес-факторами. Задача студентів – навчитися складати індивідуальне дієтичне меню в залежності від стану і діагнозу хворого.
   

 «Харчування при захворюваннях травної системи» 

32 Дієтотерапія при захворюваннях шлунково-кишкового тракту – найважливіша частина правильного лікування. Отже, навчальна дисципліна «Харчування при захворюваннях травної системи» присвячена особливостям дієтичного харчування при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, запаленні підшлункової залози, гастриті, функціональній диспепсії і деяких інші патологіях шлунково-кишкового тракту. Задача студентів – навчитися складати індивідуальне дієтичне меню в залежності від скарг і стану хворого.
   

«Гігієна харчування та токсикологія» 

33 Навчальна дисципліна «Гігієна харчування та токсикологія» надає відомості про вплив аліментарного фактора на організм людини, розробляє заходи щодо попередження захворювань, та отруєнь і зміцнення здоров'я та збільшення тривалості активного життя шляхом впровадження принципів раціонального харчування і вимог до якості і безпеки споживаних харчових продуктів, ознайомлює з методами виявлення та визначення токсичних речовин, системою сучасного контролю якості виробництва та готової продукції за токсикологічними показниками.
   

«Алергологія» 

34 Дисципліна «Алергологія» висвітлює сучасні уявлення про алергію та атопію, типи та основні стадії алергічних реакцій, сучасні аспекти алергодіагностики, лікування і профілактики алергічних захворювань, роль генетичних факторів і навколишнього середовища в формуванні респіраторних та нереспіраторних алергічних захворювань. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, класифікація, диференційна діагностика, лікування. Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у людей різних вікових груп. Непереносимість лікарських засобів. Медикаментозна алергія і анафілаксія.
   

«Харчова та біологічна цінність продуктів харчування»

35 Навчальна дисципліна «Харчова та біологічна цінність продуктів харчування» ознайомлює студентів із основними характеристиками продуктів харчування – харчовою і біологічною цінністю. Харчова цінність характеризується всією повнотою корисних властивостей продукту і його смаковими властивостями, обумовленими поживними речовинами, що містяться в ньому. Харчова цінність тим вища, чим більшою мірою продукт задовольняє фізіологічні потреби організму в цих речовинах і забезпечує його нормальне функціонування. Енергетична цінність характеризується сумарною кількістю енергії, що виділяється при біологічному окисленні поживних речовин, що містяться в 100 гр. продукту і використовується для підтримки фізіологічних функцій організму.
   

«Основи здорового харчування» 

36 Навчальна дисципліна ознайомлює студентів з основами оздоровчого харчування, способами збереження і зміцнення здоров’я за допомогою здорового, раціонального превентивно-лікувального харчування, властивостями окремих груп харчових продуктів та їх значення для зміцнення здоров’я. «Основи здорового харчування» направлена на формування уміння аналізувати харчування окремих людей залежно від віку, статі, виду діяльності; складати харчовий раціон з урахуванням особливостей груп населення і їхнього стану здоров’я; обґрунтовано, на підставі особистої переконаності, пропагувати принципи здорового харчування.
   

«Сучасні методи лабораторної діагностики» 

37 Дисципліна «Сучасні методи лабораторної діагностики» ознайомлює із основами сучасних лабораторних досліджень при встановленні та верифікації діагнозу у хворих на найпоширеніші захворювання, здійсненні об’єктивної оцінки стану здоров’я, проведення діагностики захворювань, моніторингу ефективності лікування та дієтичного харчування, подальшого прогнозу перебігу хвороби та якості життя.
   

«Фізіологія гомеостазу» 

38 В межах опанування навчальної дисципліни «Фізіологія гемостазу» розглядаються еволюційні етапи формування внутрішнього рідкого середовища організму, поняття гомеостазу, участь системи крові у захисних реакціях організму – гемостаз; основні механізми зупинки кровотечі при пошкодженні судин в нормі та при порушенні системи згортання крові підчас різних патологічних станів.

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader