НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
обов'язкових
навчальних дисциплін
 Kafedra Biomediciny LOGO


Перелік

обов’язкових навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра біомедицини 

Дисципліни, які викладаються студентам,
що навчаються за освітньою програмою
«Дієтологія»

 

 Освітній рівень «Бакалавр»
 1 семестр 
«Вступ до університетських студій та історія медицини»
1

 

 

Навчальна дисципліна «Вступ до університетських студій та історія медицини» є базовим предметом, що має сформувати у студентів-початківців чітке розуміння принципів засвоєння інформації, історичні передумови і регламент навчального процесу в університеті. Протягом курсу викладаються сучасні знання про роботу мозку, як головного органу, що забезпечує сприйняття, обробку і систематизації інформації. Отримані в цьому блоці знання допоможуть студентам організувати подальший навчальний процес ефективно і усвідомлено. Також частина курсу присвячена вивченню медицини, яка як і будь-яка інша галузь людської діяльності та знання, обов’язково потребує ґрунтовного ознайомлення з її історією. Неможливо досконало оволодіти наукою без знання її історії. Методологічно правильна історична оцінка явища, факту, теорії і є справжня їх суть. Ось чому історія медицини – одна з теоретичних дисциплін у галузі медицини взагалі. Вона дає поняття про походження всього сучасного комплексу знань у цій галузі, про їх суть у процесі розвитку.
«Іноземна мова»
2 Навчальна дисципліна «Іноземна мова» має на меті розвивати мовну компетенцію студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання іноземної мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок та опанування великої кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дасть змогу вільно орієнтуватися в сучасному світі за межами України. Вивчення основ іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті та уяви
   

«Цитологія та гістологія людини»

7 «Цитологія та гістологія людини» є обов’язковою навчальною дисципліною про будову, функціонування, еволюцію, онтогенез клітини як елементарної одиниці життя, а також взаємозв’язок морфологічних і функціональних особливостей тканин в нормі, при зміні їхнього фізіологічного статусу, на різних стадіях розвитку, а також при окремих видах патології. Завданнями дисципліни є: ознайомити студентів з закономірностями будови, розвитку, обміном речовин у клітинах та тканинах людини; сформувати уявлення про походження і загальні закономірності еволюційного розвитку клітин та тканин; про будову та сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових і прикладних досліджень у цитології та гістології.
   

«Аналітична хімія»

4 Навчальна дисципліна «Аналітична хімія» присвячена ознайомленню студентів з теорією найбільш важливих сучасних методів розділення, ідентифікації та визначення хімічного складу речовин. Предметом аналітичної хімії як науки є теорія і практика хімічного аналізу. Таким чином, аналітична хімія як фундаментальна наука розробляє та теоретично обґрунтовує методи хімічного аналізу речовин або їх сумішей. Практичною задачею дисципліни «Аналітичної хімії» є вивчення основних методів розділення речовин або їх сумішей, а також встановлення їх хімічного складу (якісного та кількісного).
   

«Медична хімія»

5 Дисципліна «Медична хімія» передбачає ознайомлення студентів із хімічними механізмами дії лікарських засобів, із теоретичними основами біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; властивостями розчинів та їхньої роль у перебігу біохімічних процесів; із сучасними уявленнями про розробку, виявлення, оптимізацією і отриманням ліків і біологічно активних сполук, вивчає їх метаболізму, спосіб дії на молекулярному рівні, а також залежності «структура-активність». Завданнями дисципліни є ознайомлення студентів із біогенним елементам і їхнім хімічним властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та будову молекул; висвітлення також питань нанохімії як однієї з основ розвитку нанотехнологій, що активно входять у медичну практику.
   

«Анатомія людини»

 
6 Вивчення дисципліни «Анатомія людини» являє собою адаптовану до потреб медицини класичну модель університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності лабораторного діагноста та дієтолога. Основними завданнями вивчення дисципліни «Анатомія людини» як науки є системний підхід до опису форми, будови органів, положення (топографії) частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини.
   

«Основи екології»

 
7  Дисципліна «Основи екології» є базовою навчальною дисципліною, яка має світоглядний інтегральний характер. Світогляд студентів формується під час розгляду таких основних понять, як «людина», «діяльність», «навколишнє середовище», «екосистема», які водночас є об’єктами вивчення філософії, соціології, психології, природничих наук, але синтезуються в екологічні знання та культуру. Розкриваючи суть цих понять, студенти усвідомлюють функціональну нерозривність людини і навколишнього середовища, їхній взаємний вплив, що відображається не тільки на життєдіяльності, а й на способі мислення, активній соціальній позиції, особистій безпеці людини та стані довкілля.
   
2 семестр  

«Іноземна мова»

 
2 Навчальна дисципліна «Іноземна мова» має на меті розвивати мовну компетенцію студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання іноземної мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок та опанування великої кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дасть змогу вільно орієнтуватися в сучасному світі за межами України. Вивчення основ іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті та уяви.
   

«Анатомія людини»

6 Вивчення дисципліни «Анатомія людини» являє собою адаптовану до потреб медицини класичну модель університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності лабораторного діагноста та дієтолога. Основними завданнями вивчення дисципліни «Анатомія людини» як науки є системний підхід до опису форми, будови органів,  положення (топографії) частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини.
   

«Латинська мова та термінологія»

8  Навчальна дисципліна «Латинська мова та термінологія» має на меті ознайомити студентів з системою латинської мови - однією з найдавніших мов індоєвропейської мовної сім'ї, та історичними етапами розвитку і становлення латинської мови як фахової мови медицини. Даний курс покликаний ознайомити студентів із основами граматики, обсяг якої необхідний для використання в практичній діяльності медика, та найбільш уживаною медичною термінологією: як анатомо-гістологічною, так і клінічною та фармацевтичною.
   

«Фізіологія людини»

9 В рамках курсу «Фізіологія людини» формуються уявлення про структурну та функціональну єдність фізіологічних систем організму людини. При цьому висвітлюються вікові та статеві особливості функціонування різних органів і систем. Отримані знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
   

«Ембріологія людини»

10 Фундаментальна дисципліна «Ембріологія людини» висвітлює питання про закономірності ембріонального розвитку людини, особливості мікроскопічної та субмікроскопічної організації органів та систем органів на різних етапах ембріогенезу в умовах норми й при патології.
   

«Техніка лабораторних робіт»

11 «Техніка лабораторних робіт» - це інтегральна, міждисциплінарна, базисна медико-біологічна дисципліна, метою якої є навчання студентів теорії та практиці клініко-діагностичного аналізу, поглиблення знань з різних видів лабораторних методів, зокрема біохімічних, морфологічних (цитологічних) та мікробіологічних з урахуванням професійної направленості, необхідних майбутньому спеціалісту для засвоєння і розвитку практичних навичок при проведенні лабораторних досліджень. Студенти отримають професійні навички пошуку та аналізу інформації біомедичного профілю та фундаментальні, біомедичні, клінічні та соціальні знання з питань охорони здоров’я населення; профілактики, діагностики захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності фахівця спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
   

«Медична та біологічна фізика»

12 Навчальна дисципліна «Медична та біологічна фізика» поєднує фундаментальні загальнофізичні відомості з чіткою медико-біологічною спрямованістю. Поряд з матеріалом з фізики і біофізики студентам викладаються елементи теорії ймовірностей і математичної статистики, питання медичної метрології і електроніки, основи фотомедицини, дозиметрії та ін. Окремо приділяється увага питанню про фізичні методи діагностики та лікування.
   
3 семестр  

«Маніпуляційна техніка в клінічній медицині»

13 «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» - дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знать і практичних навичок надання першої домедичної допомоги, підготовки пацієнта до лікувально-діагностичних заходів; оформлення медичної документації, удосконалення технології виконання медичних послуг. Знання та вміння, придбані студентами в рамках дисципліни «Маніпуляційна техніка в клінічній медицині» є необхідною частиною професійного становлення майбутніх фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».
   

«Патоморфологія та патофізіологія»

13a Дисципліна «Патоморфологія та патофізіологія» спрямована на формування уявлення про основи розуміння студентами етіології, патогенезу і клінічних проявів хвороби через засвоєння нозології, типових патологічних процесів і патофізіології органів і систем, розкриття основних положень учення про хворобу, пояснення суті хвороботворного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на організм. Курс надає студентам знання з основних розділів патологічної анатомії й патологічної фізіології, які необхідні для правильного та глибокого засвоєння клінічних дисциплін, формування в майбутніх медичних працівників розуміння причин і механізмів перебігу патологічних процесів у організмі людини.
   

«Фармакологія та медична рецептура»

14 «Фармакологія та медична рецептура» - це інтегральна міждисциплінарна, що вивчає фізико-хімічні властивості лікарських засобів, шляхи їх введення в організм, основні механізми всмоктування хімічних сполук; біологічні бар’єри, депонування, класифікація і локалізація рецепторів, на які впливають речовини, що належать до різних терапевтичних груп фармакологічних препаратів, розподіл, хімічні перетворення лікарських речовин в організмі, виведення, дозування, залежність ефекту від віку і стану організму, основні групи лікарських засобів, найбільш широко вживаних в медицині, фізіологічні ефекти речовин, що належать до різних терапевтичних груп, залежність фармакотерапевтичного ефекту від властивостей лікарських препаратів, умов їх застосування та стану фізіологічного організму, застосування фармакологічних препаратів при лікуванні певних патологічних станах, класифікація лікарських форм, основні способи їх виготовлення та правила виписування рецептів.
   

«Українська та зарубіжна культура»

15 Знайомство з українською та зарубіжною культурами — невід’ємна частина інтелекту випускника вищого навчального закладу. Навчальна дисципліна «Українська та зарубіжна культура» сприяє розумінню сучасних соціокультурних процесів в Україні та світі, світоглядним передумовам та культуротворчій орієнтації сучасної людини. Дисципліна знайомить студентів з вузловими питаннями історії культури різних країн. Виклад матеріалу подається за основними етапами розвитку культури — від первісного суспільства до сьогоднішнього дня. Це дає уявлення про поступальний рух людської цивілізації та підвищення рівня матеріальної і духовної культури людства. Все це має практичне значення для удосконалення культурологічної підготовки студентів.
   

«Біологічна хімія»

16 Навчальна дисципліна «Біологічна хімія» є обов’язковою дисципліною, що присвячена таким фундаментальним поняттям як хімічні перетворення необхідні для забезпечення життєдіяльності. В контексті вивчення даної дисципліни розглядаються такі принципові біологічні поняття як ана- та катаболізм, їх особливості та значення відносно кожного класу біоорганічних сполук (білків, вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот). Дисципліна покликана узагальнити уявлення про системність та взаємоперехід різних метаболічних ланок живого і про роль закономірно скоординованих біохімічних перетворень у забезпеченні оптимальної гомеостатичної рівноваги при функціонуванні й пластичності організмів в змінних зовнішніх умовах.
   

«Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності»

17 Викладання навчальної дисципліни «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності» спрямована на формування у студентів системи знань щодо теоретичних, економічних, інституційних, правових та організаційних основ підприємницької діяльності, опануванні студентами основних інститутів трудового права, а також необхідних компетенцій і початкових практичних навичок, потрібних для організації ведення підприємництва відповідно до вимог регуляторної політики держави та застосування трудового законодавства.
   
4 семестр  

«Соціально-політичні студії»

18 Навчальна дисципліна «Соціально-політичні студії» спрямована на вивчення суспільства як цілісної системи, виявлення законів соціальної взаємодії соціальних груп, інститутів, особистості; політики, політичних відносин і процесів; політичної культури, політичних систем і режимів, політичних партій та суспільно-політичних рухів, класів, соціальних груп, кланів, еліт, їх інтересів, форм діяльності, методів боротьби за владу тощо. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань про соціально-політичну дійсність, норми соціально-політичної поведінки, соціально-політичні цінності, що має сприяти вихованню освічених людей, здатних раціонально і критично давати оцінку соціально-політичним феноменам, робити свідомий соціально-політичний вибір.
   

«Філософія»

19 Дисципліна «Філософія» має на меті надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття. Завданнями дисципліни є забезпечити засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, ознайомити із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм та плюралізм філософського мислення, створити умови для формування світоглядно-методологічної культури студентів.
   

«Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень»

20 «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» охоплює вивчення основних етіологічних та патогенетичних факторів виникнення захворювань органів травлення, дихальної, серцево-судинної та сечевидільних систем; основи клінічного обстеження хворого, основні симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів та їх оцінка, методичні основи фізикального обстеження хворого та семіологічна оцінка результатів обстеження хворого, клініко-діагностична інтерпретація показників найважливіших лабораторно-інструментальних досліджень в нормі та при даних захворюваннях; основні принципи лікування, прогнозу та профілактики.
   
 «Клінічна лабораторна діагностика» 
21 Зміст навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту та спеціалісту з клінічної лабораторної діагностики для самостійної роботи з розпізнавання хвороб, постановки діагнозу та надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим.
   
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою» 
22 Навчальна дисципліна «Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою» присвячена вивченню будови прокаріотичних клітин, їх морфології, типів метаболізму, генетики; способам культивування мікроорганізмів у лабораторних і промислових умовах, принципам складання поживних середовищ; розповсюдженню мікроорганізмів у природі та закономірностям їх існування у різних екологічних нішах; причинам патогенності мікроорганізмів, збудників основних бактеріальних інфекційних захворювань; основам мікробних біотехнологій; виробництву антибіотиків; основним методам мікробіологічної діагностики.
   
«Навчальна практика з мікробіології»
«Навчальна практика з клінічної лабораторної діагностики»
   
5 семестр  
«Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень»
20 «Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» охоплює вивчення основних етіологічних та патогенетичних факторів виникнення захворювань органів травлення, дихальної, серцево-судинної та сечевидільних систем; основи клінічного обстеження хворого, основні симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів та їх оцінка, методичні основи фізикального обстеження хворого та семіологічна оцінка результатів обстеження хворого, клініко-діагностична інтерпретація показників найважливіших лабораторно-інструментальних досліджень в нормі та при даних захворюваннях; основні принципи лікування, прогнозу та профілактики.
   
«Клінічна лабораторна діагностика»
21 Зміст навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту та спеціалісту з клінічної лабораторної діагностики для самостійної роботи з розпізнавання хвороб, постановки діагнозу та надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим.
   
«Вірусологія з вірусологічною діагностикою»
23 Навчальна дисципліна “Вірусологія з вірусологічною діагностикою» є базовою дисципліною, що формує уявлення про віруси, їх структурну та функціональну різноманітність, особливості взаємовідносин вірусів, пріонів та їх хазяїв, основні вірусні захворювання людини, тварин та прокаріотів. У ході вивчення дисципліни приділяється увага сучасній класифікації, генетиці та молекулярній біології вірусів з оцінкою окремих вірусних інфекцій, їх патогенезу, епідеміології та лікування. Розглядаються питання методів діагностики та профілактики вірусних хвороб людини, плануванню та проведенню профілактичних та протиепідемічних заходів щодо вірусних хвороб.
   
 «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» 
24 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» є закономірності фізичного та психомоторного розвитку дітей різного віку, анатомо-фізіологічні особливості та семіотика ураження різних органів та систем дитячого організму, принципи клініко-лабораторної діагностики та дифдіагностики, сучасні принципи лікування основних нозологічних форм у дітей різного віку. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень як навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін, анатомії, гістології, фізіології й інтегрується з цими дисциплінами.
   
«Лабораторна діагностика паразитарних інвазій»
25 Навчальної дисципліна «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» вивчає методи лабораторного дослідження паразитарних хвороб, питання морфофункціональних особливостей паразитів, їх локалізації, патогенезу, циклу розвитку, шляхи зараження, заходи боротьби i профілактики.
   
«Клінічна хімія»
26 В межах опанування навчальної дисципліни «Клінічна хімія» студенти знайомляться із методи аналітичної хімії для дослідження біологічних об'єктів на предмет вмісту певних хімічних речовин (біомаркерів) з метою діагностики захворювань або патологічних станів організму.
   
6 семестр  
«Клінічна лабораторна діагностика»
21 Зміст навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту та спеціалісту з клінічної лабораторної діагностики для самостійної роботи з розпізнавання хвороб, постановки діагнозу та надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим.
   
«Імунологія з імунологічною діагностикою»
27 Навчальна дисципліна «Імунологія з імунологічною діагностикою» присвячена будові імунної системи ссавців; класифікації типів реакцій імунної системи; механізмам активації імунної реакції; ефекторним клітинним та гуморальним механізмам природної резистентності (вродженого імунітету); клітинним та гуморальним засобам адаптивного (специфічного) імунітету. Розглянуто патологічні прояви імунної реактивності, класифікацію та характеристику імунологічних методів дослідження та діагностики, напрямки розвитку імунобіотехнології.
   
«Хірургія з оцінкою результатів досліджень»
28 Предмет навчальної дисципліни «Хірургії з оцінкою результатів досліджень» базується на синдромному підході до вивчення основних патологічних станів в хірургії з вивченням студентами окремих методів діагностики та лікування хірургічної патології. Надбання навичок клінічного, лабораторного та інструментальних методів дослідження хворих, знання основних синдромів значно полегшує засвоєння інших розділів клінічної медицини. Особлива увага приділяється на застосування в хірургії новітніх технологій діагностики, сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження та інш. При проходженні курсу загальної хірургії студенти засвоюють перелік практичних навичок, які лежать в основі надання невідкладної медичної допомоги.
   
«Охорона праці в галузі»
29 Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі» присвячена вивчення основ законодавства України з охорони праці і засвоєння комплексу адміністративних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму, виникнення професійних отруєнь і захворювань та інших несприятливих порушень у стані здоров’я в результаті впливу шкідливих чинників виробничого середовища у галузі охорони здоров’я, формування у студентів цілісної уяви про основи здорового способу життя та профілактики виникнення небезпечних ситуацій у професійній діяльності майбутнього фахівця охолони здоров’я.
   
«Навчальна практика з імунології»
«Навчальна практика з клінічної лабораторної діагностики»
   
7 семестр  
«Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень»
30 Викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень» забезпечить майбутнього лікаря-лаборанта знаннями стосовно організації роботи лабораторної служби та клініко-діагностичної лабораторії, а також проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення понять, термінології та організаційних аспектів в роботі сучасної клініко-діагностичної лабораторії та забезпечення точних, надійних та об’єктивних клінічних лабораторних досліджень.
   
«Військова медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»
 31  Навчальна дисципліни «Військово медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» присвячена наданню теоретичних знать та практичних навичок студентам щодо надання ними першої медичної допомоги пораненим та ураженим на полі бою та підчас надзвичайних ситуації та катаклізмів та долікарської допомоги на медичному пункті батальйону. В курсі особу увагу приділено питаннюм класифікації надзвичайних ситуацій, медико-тактичним характеристикам різного виду аварій, стихійних лих, принципам захисту населення від уражаючих факторів екстрених ситуацій та при застосуванні сучасної зброї; принципам лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі Державної служби медицини катастроф.
   
«Гігієна з гігієнічною експертизою»
32 В рамках курсу «Гігієна з гігієнічною експертизою» у студентів формуються уявлення про гігієну як основну дисципліну природоохоронного та профілактичного спрямування. Студенти отримують професійні знання і навички щодо принципів дослідження факторів навколишнього середовища, їх впливу на здоров’я людини, значення гігієнічних нормативів, профілактичних заходів, які забезпечують оптимальні умови для життєдіяльності людини. Отримані знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
   
«Навчальна практика з гігієни»
   
   
8 семестр  
«Гігієна з гігієнічною експертизою»
32 В рамках курсу «Гігієна з гігієнічною експертизою» у студентів формуються уявлення про гігієну як основну дисципліну природоохоронного та профілактичного спрямування. Студенти отримують професійні знання і навички щодо принципів дослідження факторів навколишнього середовища, їх впливу на здоров’я людини, значення гігієнічних нормативів, профілактичних заходів, які забезпечують оптимальні умови для життєдіяльності людини. Отримані знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
   
«Виробнича практика»
«Комплексний теоретичний державний екзамен зі спеціальності»
«Практично-орієнтований державний екзамен зі спеціальності»

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader