НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
навчальних дисциплін,
що викладаються студентам
в рамках освітньої програми
«Лабораторна діагностика»
 kafedra anatomii logo ivory 

 Освітній рівень «Бакалавр»
 
 Обов'язкові навчальні дисципліни
 
 1, 2 семестри
 
«Анатомія людини»
 
anathomy

 

 

Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є складової програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня “Бакалавр” галузі знань 22 «Охорони здоров'я» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» Вивчення дисципліни «Анатомія людини» для студентів являє собою адаптовану до потреб медицини класичну модель університетського курсу, який передбачає набуття кожним студентом знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності .
   
6 семестр  
   
«Хірургія з оцінкою результатів досліджень»
«Surgery with evaluation of research results»
2022 Khirurhiia z otsinkoiu rezultativ doslidzhennia 2 Хірургія - один з основних розділів клінічної медицини, який вивчає захворювання та пошкодження, в діагностиці та лікування яких використовуються методи та засоби що супроводжуються порушенням цілісності покровних тканин організму. Це одна з базових дисциплін, яка закладає основи вивчення хірургічної діяльності, які є необхідними лікарю незалежно від його подальшої спеціалізації. Предмет навчальної дисципліни «Хірургії з оцінкою результатів досліджень» базується на синдромному підході до вивчення основних патологічних станів в хірургії з вивченням здобувачами вищої освіти окремих методів діагностики та лікування хірургічної патології. Надбання навичок клінічного, лабораторного та інструментальних методів дослідження хворих, знання основних синдромів значно полегшує засвоєння інших розділів клінічної медицини. Особлива увага приділяється на застосуванні в хірургії новітніх технологій діагностики, сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження. При проходженні даного курсу здобувачі вищої освіти засвоюють перелік практичних навичок, які лежать в основі надання невідкладної медичної допомоги.

  Surgery is one of the main sections of clinical medicine, which studies diseases and injuries, in the diagnosis and treatment of which methods and means are used that are accompanied by a violation of the integrity of the covering tissues of the body. This is one of the basic disciplines that lays the foundations for the study of surgical activity, which are necessary for a doctor regardless of his further specialization. The subject of the study discipline "Surgery with evaluation of research results" is based on the syndromic approach to the study of the main pathological conditions in surgery with the study by applicants for higher education of certain methods of diagnosis and treatment of surgical pathology. Acquiring the skills of clinical, laboratory and instrumental methods of examining patients, knowledge of the main syndromes significantly facilitates the assimilation of other sections of clinical medicine. Special attention is paid to the use of the latest diagnostic technologies, modern laboratory and instrumental research methods in surgery. Upon completion of this course applicants for higher education learn a list of practical skills that are the basis of providing emergency medical care.
   
7 семестр  
   
«Військово медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»
«Military medical training and emergency medicine»
   
Vyiskovo medichna pidgotovka Навчальна дисципліни «Військово медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» присвячена наданню теоретичних знать та практичних навичок здобувачам вищої освіти щодо надання ними першої медичної допомоги пораненим та ураженим на полі бою та підчас надзвичайних ситуації та катаклізмів та долікарської допомоги на медичному пункті батальйону. В курсі особу увагу приділено питанню класифікації надзвичайних ситуацій, медико-тактичним характеристикам різного виду аварій, стихійних лих, принципам захисту населення від уражаючих факторів екстрених ситуацій та при застосуванні сучасної зброї; принципам лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі Державної служби медицини катастроф.
   
  The educational discipline "Military medical training and emergency medicine" is dedicated to providing applicants for higher education with theoretical knowledge and practical skills in providing first aid to the wounded and injured on the battlefield and during emergencies and disasters and first aid at the battalion medical center. In the course, special attention is paid to the issues of classification of emergency situations, medical and tactical characteristics of various types of accidents, natural disasters, principles of protecting the population from the impact factors of emergency situations and when using modern weapons; the principles of medical and evacuation provision of the population in the system of the State Disaster Medicine Service
   
 
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader