НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 
 newlogo with heart new 05.12.2017 Перелік
 навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує
кафедра анатомії та патологічної фізіології
 kafedra anatomii logo ivory 

 Освітній рівень «Магістр»
 
 Обов'язкові навчальні дисципліни
 
 1, 2, 3 семестри
 
«Анатомія людини» - 2021 (1,2,3 семестри)
«Анатомія людини» - 2022 (1,2 семестри)
«Human anatomy» - 2021 (1,2,3 semesters)
«Human anatomy» - 2022 (1,2 semesters)
 
anathomy

 

 

Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар» за освітньою програмою «Медицина». Вивчення дисципліни «Анатомія людини» для медиків адаптоване до потреб медицини класичної моделі університетського курсу, який передбачає набуття кожним здобувачем вищої освіти знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших медичних дисциплін та у практичній діяльності лікаря.
  The discipline "Human Anatomy" is a component of training programs for entry-level "Master" in the field of knowledge 22 "Health" specialties 222 "Medicine" educational qualification level "Master of Medicine" professional qualification "Doctor" for the educational program "Medicine" ».
Production of the discipline "Human Anatomy" for adaptation of physicians to the need of medicine of the classical model of the university course, which seeks to achieve knowledge of higher education in the world of natural sciences about the structure and functions of man in general, the use of new knowledge in medical disciplines and treatment.
3, 4 семестри
 
«Фізіологія»
 
phisiology Навчальна дисципліна «Фізіологія» є складовою програми професійної підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар». Фізіологія надає базові знання про функціонування організму людини. Під час вивчення дисципліни розглядаються механізми, які забезпечують реалізацію функцій як на рівні клітин, тканин так і систем органів та цілого організму. Фізіологія тісно пов'язана з іншими фундаментальними науками, такими як анатомія людини, гістологія, біохімія, біофізика. Досконале опанування механізмів функціонування людського організму створює підґрунтя для засвоєння дисципліни «Патофізіологія».
   
   
3 семестр / 3 semester  
   
Deontology with the basics of professional and corporate ethics
   
Deontology Medical deontology, as a component of medical ethics, is a science and practice of moral and ethical responsibilities of physicians, including medical students, in the process of his professional, medical-diagnostic, educational and scientific clinical activities, which determines the psychoethical norms of relationships between doctor and patient and colleagues. Studying the discipline "Deontology with the basics of professional and corporate ethics" before clinical disciplines creates the necessary conditions for faster adaptation of the student to work in the clinic, provides a legal basis for his professional activity, acquaints with regulatory state and international documents, basic principles of biomedical ethics, medical status in modern society.
   
4 семестр / 4 semester  
   
Клінічна анатомія і оперативна хірургія
Clinical anatomy and operative surgery
   
Clinical anatomy Навчальна дисципліна «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» є складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» професійної кваліфікації «Лікар» за освітньою програмою «Медицина» та передбачає набуття студентами знань клінічної анатомії ділянок, органів та систем тіла людини; формування вмінь застосовувати отриманні знання в сфері клінічної медицини для обґрунтування клінічного діагнозу, пояснення особливостей перебігу патологічних процесів, вирішення діагностичних та оперативно-хірургічних задач. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» є клінічна анатомія ділянок тіла людини і його органів та систем, а також принципів та методів оперативних втручань.
   
  The academic discipline "Clinical anatomy and operative surgery" is a part of the program of professional training of specialists of educational level "Master" of the branch of knowledge 22 "Health care" of the specialty 222 "Medicine" of the educational qualification level "Master of Medicine" of professional qualification "Doctor" for the educational program "Medicine" and provides for students to acquire knowledge of clinical anatomy of sites, organs and systems of the human body; the formation of skills to apply knowledge in the field of clinical medicine to substantiate the clinical diagnosis, explain the features of the course of pathological processes, the solution of diagnostic and surgical tasks. The subject of studying the discipline "Clinical anatomy and operative surgery" is a clinical anatomy of the parts of the human body and its organs and systems, as well as the principles and methods of surgical interventions.
 
5,6 семестр
 
«Патофізіологія»
«Pathophysiology»
 
pat physiology Навчальна дисципліна «Патофізіологія» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». Патофізіологія є обов’язковою дисципліною, яка вивчає загальні закономірності функціонування організму людини, яка хворіє, на рівні клітин, органів, систем та організму в цілому; механізми резистентності, виникнення та перебіг хвороби та її наслідків, а також одужання. Патофізіологія як навчальна дисципліна формує методологічні основи клінічного мислення; забезпечує можливість проведення патофізіологічного аналізу клінічних ситуацій з метою подальшої діагностики, лікування, профілактики хвороб.
   
  The discipline "Pathophysiology" is a component of the cycle of training specialists of the educational level "Master" in the educational program "Medicine". Pathophysiology is a mandatory discipline that studies the general patterns of functioning of the human body, which is sick, at the level of cells, organs, systems and the body as a whole; mechanisms of resistance, the origin and course of the disease and its consequences, as well as recovery. Pathophysiology as an academic discipline forms the methodological foundations of clinical thinking; provides the possibility of pathophysiological analysis of clinical situations for further diagnosis, treatment, prevention of diseases.
   
   
   
Вибіркові навчальні дисципліни
   
4 семестр  
   
 «Клінічна фізіологія»  
«Clinical physiology»  
   
clinical physiology Навчальна дисципліна «Клінічна фізіологія» є дисципліною вільного вибору. Дана дисципліна присвячена вивченню основних принципів клінічного мислення. Метою навчальної дисципліни є формування здобувачів вищої освіти з адекватними науковими уявленнями про клінічні аспекти процесів людського організму. Формувати у здобувачів вищої освіти знання та навички з організації діагностичних методів, а також методів профілактики захворювань шляхом розуміння відмінностей між нормою та патологією.
 
The educational discipline «Clinical physiology» is free choice discipline. It's dedicated to study the basic principles of clinical thinking. Consider the general principles of functioning of a living organism. The purpose of the discipline is formation of applicants for higher education with adequate scientific notions about the clinical aspects of processes of human body. To form applicants for higher education knowledge and skills in organizing a diagnostic methods, as well as methods for preventing diseases through understanding differences between norm and pathology.
   
 
 
 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader