НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

logo2

«МЕДИЦИНА»

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність – 222 «Медицина»

Освітньо-професійна програма – «Медицина»
Oсвітній рівень – «Магістр»


 Medicine UKR LOGO

 

Кафедра анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» бере активну участь у підготовці фахівців освітнього рівня «Магістр» (денна форма навчання) за напрямом «Медицина» на 1-3 курсах. Усі обов'язкові дисципліни («Анатомія людини», «Фізіологія», «Патофізіологія») та вибіркова дисципліна «Клінічна фізіологія», що викладаються на кафедрі українською та англійською мовами за даним напрямом, забезпечені навчальними та робочими програмами, створеними із врахуванням сучасних тенденцій розвитку вищезгаданих дисциплін. Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє, у відповідності до навчального плану, проводити на сучасному рівні лекції, лабораторні та практичні заняття. Використання імерсивних технологій в освітньому процесі сприяє наочному і цікавому вивченню дисциплін в аудиторіях віртуальної реальності.

Важлива роль серед навчальних дисциплін підготовки майбутніх лікарів належить дисципліні «Анатомія людини». Вивчення анатомії передбачає сприйняття великого об'єму інформації, яку необхідно детально запам'ятати. Анатомія буде супроводжувати майбутнього медика весь його професійний шлях. «Анатомія людини» та «Фізіологія» охоплюють всю структурно-функціональну організацію та механізми функціонування організму людини за умов норми та розвитку різних патологічних станів. Навчальна дисципліна «Патофізіологія» вивчає загальні закономірності функціонування організму людини, яка хворіє, на рівні клітин, органів, систем та організму в цілому; механізми резистентності, виникнення та перебіг хвороби та її наслідків, а також одужання. Патофізіологія, як навчальна дисципліна, формує методологічні основи клінічного мислення; забезпечує можливість проведення аналізу клінічних ситуацій з метою подальшої діагностики, лікування, профілактики хвороб. Навчальна дисципліна вільного вибору «Клінічна фізіологія» є основою вивчення принципів клінічного мислення, формування у студентів адекватних наукових уявлень про клінічні аспекти процесів організму, а також формування знань та навичок здобувачів вищої освіти з організації діагностики та методів профілактики захворювань шляхом аналізу відмінностей між нормою та патологією.

За роки підготовки майбутніх фахівців-медиків співробітники кафедри взяли участь у розробці навчальних програм, посібників, атласів, підручників, які відповідають сучасному рівню розвитку медицини.

 

 

 

 

logo2

«MEDICINE»

Field of knowledge - 22 «Health»
Specialty - 222 «Medicine»

Educational and professional program - «Medicine»
Educational level - «Master»

 Medicine UKR LOGO

 

The Department of Anatomy and Pathological Physiology of the Educational and Scientific Center «Institute of Biology and Medicine» takes an active part in the training of specialists at the educational level «Master» (full-time education) in the field of «Medicine» during the first, second, third years of study. All compulsory disciplines («Human Anatomy», «Physiology», «Pathophysiology») and the elective course «Clinical Physiology», which are taught at the department in the Ukrainian and English languages in this area are supplied with training and work programs which were created taking into account current trends in the development of the abovementioned disciplines.

Logistics of the department allows, in accordance with the curriculum, to conduct lectures, laboratory and practical classes at the current level. The use of immersive technologies in the educational process contributes to visual and engaging study of disciplines in virtual reality classrooms. An important role in training future doctors among other disciplines belongs to the discipline of «Human Anatomy». The study of anatomy involves the perception of large amount of information that has to be memorized in detail. Anatomy will accompany the future doctor throughout his career.

«Human Anatomy» and «Physiology» cover the entire structural and functional organization and mechanisms of the human body under normal conditions and the development of various pathological conditions. The discipline «Pathophysiology» studies the general laws of functioning of the human body under the conditions of illness at the level of cells, organs, systems and the body as a whole; mechanisms of resistance, the origin and course of the disease and its consequences as well as recovery.

Pathophysiology, as an academic discipline, forms the methodological foundations of clinical thinking; provides an opportunity to analyze clinical situations for further diagnosis, treatment, disease prevention. The elective discipline «Clinical Physiology» is the basis for studying the principles of clinical thinking, the formation of students' adequate scientific ideas about the clinical aspects of the body as well as the formation of knowledge and skills of higher education in diagnosing and preventing diseases.

During the years of training of future medical specialists, the staff of the department took part in the development of curricula, manuals, atlases, and textbooks which meet the current level of development of medicine.

 

 

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Гаряча лінія:
E-mail: knu.ibm.questions@gmail.com
Telegram: http://surl.li/emhtd

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader