НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ"

 

Аудиторії віртуальної реальності / Virtual reality rooms

kafedra anatomii logo ivoryВикористання імерсивних технологій, а саме віртуальної (VR) та розширеної (доповненої) реальності (AR), оптимізує різноманітні сфери і медичну освіту також. Застосування імерсивних технологій сприяє покращенню засвоєння матеріалу, готує майбутніх лікарів до різноманітних ситуацій, які можуть виникнути під час реальних операцій чи маніпуляцій з пацієнтами, дозволяє відпрацювати навички в реальному часі.

21 лютого 2020 року в ННЦ «Інститут біології та медицини» відбулося урочисте відкриття інноваційних аудиторій віртуальної реальності (Virtual reality rooms). 

Здобувачі вищої освіти ННЦ «Інститут біології та медицини» отримали аудиторії віртуальної реальності в подарунок від благодійного Фонду Бориса Колеснікова. Налаштування обладнання та програмного забезпечення здійснила ТОВ "Інтерактивні системи навчання". Дві аудиторії на 30 учасників навчального процесу укомплектовані окулярами віртуальної реальності, смартфонами, комп'ютерами, інтерактивною панеллю, мережевим обладнанням. В аудиторіях проходять заняття на кафедрі анатомії та патологічної фізіології, де здобувачі вищої освіти вивчають будову та властивості окремих органів людини та спостерігають процеси в організмі.

Імерсивні технології в освітньому процесі – наочне і цікаве вивчення різних дисциплін в одній кімнаті. AR та VR – якісне доповнення до використання таблиць, муляжів, трупного матеріалу. В процесі вивчення фундаментальних дисциплін навчання з отриманням нових знань та компетенцій на основі імерсивних технологій мотивують і організовують. Використання імерсивних технологій допомагає викладачам і здобувачам вищої освіти опановувати маніпуляції за різними спеціалізаціями на сучасному рівні.

Віртуальна реальність (VR) – тривимірне середовище, з яким може взаємодіяти людина. Фактично, за допомогою окулярів віртуальної реальності мозок сприймає видиме за реальне за допомогою спеціальних технологій. VR-cистеми у медицині набувають великої популярності. VR допомагає не лише в медичній освіті, але й безпосередньо застосовується у лікувальному процесі.

З моменту відкриття дані аудиторії є однією з найпопулярніших локацій ННЦ «Інститут біології та медицини». Здобувачі вищої освіти з захопленням сприймають отримані знання і відмічають позитивний вплив даних технологій на засвоєння матеріалу з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Патофізіологія».

Маємо зазначити високий рівень представленого в аудиторіях обладнання та широкі перспективи його використання. Технологія VR дозволяє краще засвоїти матеріал, побачити органи і процеси в 3D-проекції в реальному часі, спостерігати та відпрацьовувати маніпуляції, поєднати практику і великі обсяги інформації.
Завдяки аудиторіям віртуальної реальності відкривається можливість об'єднати всі етапи навчання від ознайомлення до закріплення практичних навичок. Використання VR та AR персоналізує навчальний процес з метою підвищення ефективності освіти.

Відродження в Університеті медичного напрямку підготовки здобувачів освіти набирає обертів. Ми вже маємо певні досягнення, нам є чим пишатися! Плани на майбутнє у нас доволі амбітні, ми щиро вдячні керівництву Університету та благодійникам за сприяння у їхній реалізації.

 

VR-ROOMS

The use of immersive technologies, namely virtual (VR) and augmented (augmented) reality (AR), optimizes a variety of areas as well as medical education. The use of immersive technologies helps to improve the assimilation of the material, prepares future doctors for various situations that may arise during real operations or manipulations with patients, allows you to practice skills in real time.

On February 21, 2020, the ESC «Institute of Biology and Medicine» hosted the grand opening of innovative virtual reality rooms (Virtual reality rooms).

Applicants for higher education of the ESC «Institute of Biology and Medicine» received virtual reality classrooms as a gift from The Boris Kolesnikov Charitable Foundation. The equipment and software were set up by the LLC "Interactive learning systems". Two classrooms for 30 participants of the educational process are equipped with virtual reality glasses, smartphones, computers, an interactive panel, network equipment. Classes are held at the Department of Anatomy and Pathological Physiology, where applicants for higher education study the structure and properties of individual human organs and observe the processes in the body.

Immersive technologies in the educational process - a clear and interesting study of different disciplines in one room. AR and VR - a quality addition to the use of tables, models, corpse material. In the process of studying fundamental disciplines, learning with the acquisition of new knowledge and competencies on the basis of immersive technologies is motivated and organized. The use of immersive technologies helps teachers and applicants for higher education of higher education to master the manipulation of various specializations at the modern level.

Virtual reality (VR) is a three-dimensional environment with which a person can interact. In fact, with the help of virtual reality glasses, the brain perceives the visible as real with the help of special technologies. VR-systems in medicine are becoming very popular. VR helps not only in medical education, but is also directly used in the treatment process.

Since their opening, these training rooms are some of the most popular locations of the ESC «Institute of Biology and Medicine». Applicants for higher education enthusiastically perceive the acquired knowledge and note the positive impact of these technologies on the assimilation of material from the disciplines «Human Anatomy», «Physiology», «Pathophysiology».

We should note the high level of equipment presented in the training rooms and broad prospects for its use. VR technology allows you to better master the material, see organs and processes in 3D-projection in real time, observe and practice manipulations, combine practice and large amounts of information.
Thanks to virtual reality classrooms, it is possible to combine all stages of learning from familiarization to consolidation of practical skills. The use of VR and AR personalizes the learning process in order to increase the effectiveness of education.

The revival of medical education at the University is gaining momentum. We already have some achievements, we have something to be proud of! We have quite ambitious plans for the future, we are sincerely grateful to the University management and philanthropists for their assistance in their implementation.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q66N_imwYBxzkz8JXuiES0k9qJG67EuQ?usp=sharing

 

Наші контакти

Ми знаходимось за адресою:
Україна, 03022, м. Київ-022,
проспект Академіка Глушкова 2
Станція метро Виставковий центр

Приймальня директора:
Кімната №307
E-mail: biomed@knu.ua
Телефон/Факс: +38044 521-35-98

Поштова та юридична адреса:
Україна, 01601, місто Київ-601,
вул. Володимирська, 64/13
ННЦ "Інститут біології та медицини"

Надіслати повідомлення

Повідомити про помилку

Якщо ви помітили помилку на сторінці, виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter

loader